2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
İlişki Yönetimi ve Yaşam Kalitesi
MAKALE #17576 © Yazan Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN | Yayın Kasım 2016 | 3,488 Okuyucu
İletişimin Öğeleri Şunlardır:

Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.
İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır.
Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.
Bağlam: İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır.
Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.
Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir.

Bir iletişimde "gönderici-ileti-alıcı" öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan unsur; göndericidir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici durumundaki kişinin, alıcıyı ve onun durumunu göz önünde bulundurması gerekir. Aksi taktirde iletişim, başarısız olur.
İletişim etkinliğinde gösterge temel kavramlardan biridir. Çünkü iletişimde varlık ve objeler değil; onların sembolü olan göstergeler kullanılır. En yaygın ve en kullanışlı göstergeler, dil göstergeleridir. Ayrıca dil göstergeleri çok anlamlıdır, yan anlam kazanabilir.

Gösterge nedir?


Kendi dışındaki bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge adı verilir. Sözcük, resim, şekil, işaret vb. diğer öğelere de gösteren denir. Gösteren, akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa, bu da gösterilendir.

Göstergeler, dil göstergeleri ve dil dışı göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Dil Göstergesi

Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü etkinlik, eylemdir. Örneğin her sözcük, bir dil göstergesidir. Ancak "resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler" dil dışı göstergelerdir.

2. Dil Dışı Göstergeler

Doğal gösterge: İlkbaharda ağaçların yeşermesi gibi her türlü doğal durum, doğal göstergedir.
Sosyal gösterge: Görgü kuralları, trafik lambaları vb.unsurlar, sosyal göstergedir.
Dil dışı göstergeler ve özellikleri:
Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelerdir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Gece bir evin ışığının yanması, insanların yatmadığının belirtisidir, dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.
Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Trafik levhaları bu göstergelerdendir.
İkon: Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran görsel araçlardır. Resim, heykel, fotoğraf vb.
Simge: Bir toplumda gösterenle gösterilen arasında sürekliliğini koruyan uzlaşımsal ve genellikle nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçimdir. Bayrak, güvercin, zeytin dalı vb.

İletişimin ilişki ve içerik olmak üzere iki ayrı düzeyi vardır.İnsanlar yalnızca iletişim kurmakla kalmaz aynı zamanda kurdukları iletişim hakkında da bildirimde bulunurlar.
İnsan sosyal bir canlı olarak yaşamı boyunca sürekli diğer insanlarla iletişim halindedir.istesek de ,.istemesek de insanlarla iletişim kurmak zorunda kalırız ,hatta sessiz kalıp konuşmadığımızda bile çevremizdekilerle bi etkileşim halinde oluruz.Kısacası iletişim kurmamak mümkün değildir.iki insan birbirini fark ettiği ilk andan itibaren kaçınılmaz olarak aralarında bir ilişki başlar.Bu ilişkinin içinde bilerek veya bilmeyerek aradaki ilişkide hangi davranışların yer alıp almayacağının mesajları gidip gelmeye başlar.

Bu noktada iletişimin kalitesi kavramı devreye girmeye başlar.Yaşam kalitemizin bir göstergesi de yürüttüğümüz ilişkinin kalitesidir.Madem ilişki kurmak zorundayız,insanlarla kurduğumuz ilişkide neler olup bittiğini anlamalıyız ki ilişkilerimizi, yaşam kalitemizi düşürmeyecek şekilde ustalıkla yürütebilelim.
ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz için,kendimizi,karşımızdakini, ve ilişki sürecinde olup bitenleri bilmemiz anlamamız ve tepkilerimizi buna göre ayarlamamız gerekir.

insanlar ilişki halinde iken birbirlerine karşılıklı olarak duygu, düşünce ve bilgi aktarımında bulunurlar.Hiçbir insan diğerinin aynı değildir.Birbirine benzer özelliklere sahip olsalar bile..Her birey kendisini tek ve eşsiz kılan bir iç yaşantıya ve birbirinde farklı özelliklere sahiptir.İnsanlar bir araya geldiklerinde sahip oldukları bu özellikler aralarındaki ilişkiye taşınır.

İnsanların hayata bakışı,olayları algılayışı ve değerlendirişleri ve olaylar karşısında yaşadıkları duygular ve verdikleri tepkiler birbirinden çok farklıdır.ve ilişkiye bu özellikleri ile girerler..Önceden getirilen bu özelliklerin yanı sıra karşılıklı etkileşim sürecinde de yaşanan bir takım duygu ve düşünceler ile verilen tepkileri ilişkiye yön verir.İki insan arasındaki ilişkide hangi duygu ve düşüncelerin,hangi davranışların yer alıp almayacağının belirlenmesine 'ilişkinin tanımlanması' denilir.

İLETİŞİM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİ TÜRLERİ

İletişimin ilşki ve içerik olamak üzere iki ayrı düzeyi vardır .insanlar yalnızca iletişim kurmakla kalmaz ,aynı zamanda kurdukları iletişim hakkında da bildirimde bulunurlar .Karşımızdakine bir şey söylerken aynı zamanda söylediklerimize bir anlam verir ve niteleme yaparız .Örneğin bir eleştiriyi gülerek ya da çatık kaşla yapabiliriz.Karşımızdaki kişiye onu gördüğümüze memnun olduğumuzu söylerken diğer taraftan yüzünü bile görmek istemediğimizi bildiren ses tonu veya yüz ifadesi takınabiliriz...
İnsanların iletişim sırasında gönderdikleri iletiler;yer aldıkları bağlam,söylenen sözler ,vurgulamalar, ve beden hareketleri ile nitelenir.İnsanlar birbirleri ile iletişim kurarken kaçınılmaz şu iki durumla karşı karşıya kalırlar.1.ilişkilerinde hangi iletiler veya davranışlar bulunacak.2.Bunu kim belirleyecek.İki kişi arasındaki ilişkide biri diğerine ileti gönderdiğinde aynı zamanda aralarındaki ilişkiyi tanımlayan bir hamle yapmış olur.Bunu hem söylediği ile hemde söyleyiş biçimiyle gerçekleştirir.Karşısındaki kişide onun yapmış olduğu tanımlamayı ya kabul etmek yada karşı çıkmak durumundadır.Bu kaçınılmaz bir durumdur. Hiç bir şey söylemesek ,yapmasak bile bir şey söylemiş oluruz.

TEPKİSİZLİK BİR MESAJDIR.

Bazı durumda durumda tepkisizlik bile bağlamına göre ilişki sürecinde bir anlam ifade eder .İnsanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı mesaj alışverişleriyle (nitelemeler ile)bir süre sonra aralarında nasıl bir ilişki yürüyeceğine dair bir anlaşma olur ve ilişki bir temele oturur.Bu anlaşma bazen açık ,bazende kapalıdır.

İnsanlar söylediklerini sürekli tutarlı bir şekilde nitelemiş olsalardı ilişkiler açık ve basit bir şekilde tanımlanabilirdi.Ama bu her zaman böyle olmuyor.Söylenen sözler bir tür ilişkiyi betimlerken diğer yandan başka mesajlarla .farklı türden bir ilişkinin nitelemesi yapıldığında insan ilişkilerinde güçlükler çıkmaya başlıyor.Üstelik ilişki sürecinde olup bitenler her zaman bilinç düzeyinde de olmuyor.Bazen bilinçsizce ,bilinç dışındaki duygu ve düşüncelerin iletişime yansımasıyla ilişki karmaşık bir hal alabiliyor.

İLİŞKİ TÜRLERİ

İlişkiler Simetrik-Eşit ve Tümleyici-Eşit olmayan, olamak üzere kabaca iki grup altında toplanabilir.Simetrik ilişkide bireyler birbirlerine aynı türden iletiler gönderirler .Bu tür ilişkide kişiler sürekli olarak birbirlerine eşit olduklarını belirtmeye çalışırlar.Örneğin:biri başarıdan söz ediyorsa diğeri de başarılı olduğu alanlarda bahsetmeye başlar.Birisi öfke tepkisi veriyorsa diğeri de öfke tepkisiyle karşılık verir...Biri bir hareketi başlatır diğeri devam ettirir.

Tümleyici ilişkide ise farklı türden iletiler alınıp verilir.Biri üstün diğeri ikincil konumdadır.Bri verir ,diğeri alır:biri öğretir diğeri öğrenir.,biri öğüt verir diğeri öğüdü izler,biri destek verir diğeri yardım alır...

İLİŞKİ DEVAM EDERKEN TÜR DEĞİŞEBİLİR


ilişkilerin bu şekilde sınıflanması farklı ilişkileri birbirinden ayırt edebilmeyi ve bir ilişkinin içinde neler olup bittiğini görebilmeyi kolaylaştırır .Diğer yandan iki kişi arasında sürekli olarak aynı ilişki türü olmayabilir .Bir ilişki türünde bazen aynı zamanda diğer ilişki türünün özellikleri bulunabilir.veya zaman içinde değişim gösterebilir.Örneğin bir çocuğun anne babasıyla olan ilişkisi çocuk büyüdükçe tümleyici İlişkiden simetrik bir ilişkiye doğru gidebilir.Bir öğretmen öğrencinin sorusunu cevaplarken tümleyici ilişki içindedirler.Eğer öğrenci öğretmenine kendisinin de onun kadar bildiğini gösterir tarzda soru sorarsa ilişkilerini simetrik bir ilişki olarak belirlemeye çalışmaktadır.Bu durumda ise öğretmen ya bunu kabul edecek ya da ilişkiyi yeniden tümleyici bir ilişki olarak belirleyecek ,söz ve davranışlarda bulunacaktı.

İLETİŞİM BİLGİ AKTARIMI DEĞİLDİR.

Özetleyecek olursak insanlar iletişim kurarken sadece birbirlerine bilgi aktarmaz ,aynı zamanda aralarındaki ilişkiye dair belirlemeler yaparlar.

İlişkiyi kim tanımlarsa o kişi ilişkiyi yönetme gücünü kazanmış olur ,Çünkü ilişkiyi belirleyen taraf ilişkiye yön verir .İlişkilerde yön veren taraf olabilmek için kişinin öncelikle kendi duygu ve düşüncelerinden haberdar olması ve tepkilerine gerektiği tarzda yön verecek şekilde duygularını yönetebilmesi gerekir.
Yazan
Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN
 
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"İlişki Yönetimi ve Yaşam Kalitesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN
Psikolojik Danışman
 
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN'ın Yazıları
► Yaşam Kalitesi Psk.Özlem YILMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,669 uzman makalesi arasında 'İlişki Yönetimi ve Yaşam Kalitesi' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Panik Atak Mayıs 2019
◊ Boşanma ve Çoçuk Aralık 2018
◊ Çocuklarda Bipolar Kasım 2016
◊ Şükran Sakinleştiriyor Kasım 2016
◊ Pozitif Psikoloji Nedir Kasım 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:10
Top