2007'den Bugüne 80,110 Tavsiye, 25,571 Uzman ve 17,889 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Pısa 2015 Bize Ne Dedi?
MAKALE #19077 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Ömer CİMEM | Yayın Aralık 2017 | 765 Okuyucu
Geçtiğimiz günlerde yine PISA sonuçları gündeme geldi ve bir taraf eğitim sistemimizi eleştirmeye devam ederken bir taraf sistemi savunacak argümanlar üretmeye çalıştı.
Şimdi burada PISA nedir? PISA sonuçları ulusal düzeyde ve OECD genelinde eğitimle ilgili bize neler söyledi? nesnel bir şekilde ortaya koymaya çalışalım. Kaynaklarımız da haberler değil PISA’ nın ulusal ve OECD raporları olsun.

PISA Nedir?

PISA olarak kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (İngilizce: Programme for International Student Assessment) adında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 1997'de geliştirilen uygulama uluslararası çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamaktadır.

PISA; Okuma becerisi, Matematik, Fen bilgisi(Science) ve İşbirlikçi Problem Çözme Becerisi olmak üzere 4 kısımdan oluşur. Sınav ülkelerin eğitim dilleri üzerinden yapılır (İngilizce değildir). Problem çözme becerisi sonuçları 2017 yılı içinde açıklanacağı için mevcut sonuçlar temel 3 alandan oluşmaktadır.
PISA ya Girecek Öğrenciler Nasıl Seçiliyor? Tabakalı Seçkisiz Örnekleme Ne Demek?
PISA sınavlarına girecek öğrenciler tabakalı seçkisiz örnekleme ile belirlenir. Yani ilk önce bütün ülkeyi temsil edecek şekilde okul türlerine, coğrafi bölgelere göre ve nüfus yoğunluğuna göre her bölge ve okul türünden girecek öğrenciler belirlenir. Daha sonra bu bölge ve okul türü içinde rastgele seçilim yapılarak okullar belirlenir. Ülkemizde 15 yaşındaki öğrencilerin devam ettiği okul türü, sınıf düzeyi oranı neyse sınava girenlerinde o oranda dağılması sağlanır. Örneğin; Fen Lisesi oranımız % 2,1 ise sınava giren öğrencilerimizin %2.1’ini Fen Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ülkemiz coğrafi olarak 12 bölgeye ayrılmış ve nüfus yoğunluğuna göre her bölge kendi nispetince ülkemizi temsil etmiştir. Bu durum okul türlerimiz için de geçerlidir. Sınıf düzeyi bakımından sıvana girenlerin %93’ü 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır (9. Sınıf = %20, 10. sınıf = %73). Cinsiyet oranı tam olarak %50 kız, %50 erkek şeklindedir.
Kısaca seçimin usulü ve kıstasları göz önüne alındığında bu sene seçilen okullar bakımından şanssızdık yoksa durumumuz o kadar da vahim demek pek olası değildir.
PISA 2015 ile Eğitimin Kıblesi Baltık Ülkelerinden Yükselen Doğuya Kayacak
PISA 2015 genel sonuçlarına bakalım.
PISA 2015’e katılan tüm ülkeler dikkate alındığında fen okuryazarlığı alanında ortalama puanı en yüksek olan ülkeler; Singapur, Japonya, Estonya, Tayvan – Çin ve Finlandiya (MEB, 2016)
PISA 2015’e katılan tüm ülkeler dikkate alındığında okuma becerileri alanında ortalama puanı en yüksek olan ülkeler; Singapur, Hong Kong –Çin, Kanada, Finlandiya ve İrlanda (MEB, 2016)
PISA 2015’e katılan tüm ülkeler dikkate alındığında matematik okuryazarlığı alanında ortalama puanı en yüksek olan ülkeler Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin), Tayvan – Çin ve Japonya (MEB, 2016)
Okuma Becerileri Matematik Okuryazarlığı Fen Okuryazarlığı
1 Singapur Singapur Singapur
2 Hong Kong –Çin Hong Kong (Çin), Japonya
3 Kanada Makao (Çin), Estonya
4 Finlandiya Tayvan – Çin Tayvan – Çin
5 İrlanda Japonya Finlandiya

Yukarıda belirlenmiş 15 ülkenin 10’unu Doğu ülkeleri oluştururken Finlandiya eğitimle ilgili öncülüğünü bundan sonraki yıllarda Singapur’a kaptırmış görünmektedir. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Japonya ve Singapur’un eğitim sistemi ile ilgili araştırmalara daha sık rastlayacağız gibi görünüyor.

PISA sonuçlarını nesnel olarak ele alalım ve eğitimle ilgili somut önerilerde bulunalım.
SONUÇLAR
 BÖLGE: Ülkemizde başarı batıdan doğuya gittikçe azalmaktadır.

 OKUL TÜRÜ: Okul türüne göre başarıya baktığımızda okullarımız türlerine göre şu şekilde sıralanmıştır.

 CİNSİYET: OECD ortalaması ve Türkiye ortalamasına bakıldığında her alanda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Örneklemin geniş tutulduğu bütün araştırmalarda kızlar lehine sonuçlar elde edilemeye devam ediyor.
 FIRSAT EŞİTLİĞİ: OECD ve Türkiye geneli sonuçlar incelendiğinde; sosyo ekonomik düzey, anadil gibi durumu değerlendirildiğinde dezavantajlı grupların ( yani ülke içinde düşük SED de olanların ya da anadili ülkenin eğitim dili ile farklı olan bölgelerin) sonuçları ortalamanın hep altında kalmıştır.
 GAYRISAFİ MİLLİ HASILA: Sonuçlara bakıldığında kişi başına düşen milli gelir arttıkça başarı artmaktadır diyebiliriz. Bu bakımdan PISA sonuçlarının artması ülkenin eğitimi ile ilgili olduğu kadar aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınma ve gelişmişlik düzeyi ile de ilgilidir.
 ÖDEV-KURS-ETÜT: Okul dışında öğrenmeye ayrılan süre ile okul içindeki süre değerlendirildiğinde, okulun öğrenmeye etkisinin okul dışına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, öğrencinin öğrenmesinde okul içinde yapılan öğrenme faaliyetleri, okul dışında yapılan öğrenme etkinliklere (ev ödevi, kurs, etüt veya dersane gibi) göre daha etkili olmaktadır.
 OKUL ÖNCESİ: Okul öncesine devam eden öğrencilerin başarısı açık ara anaokuluna devam etmeyen öğrencilerin ortalamasından yüksektir. Ülkemizde sınava giren öğrencilerin anaokullaşma oranı %46 iken OECD için bu oran %4,5’tur.
 MOTİVASYON-İLGİ : Ülkemizde öğrencilerin eğitime verdiği önem ve çaba diğer ülkelere oranla daha fazladır. Bu bakımdan ülke başarımızda en son suçlayacağımız grup öğrencilerdir. Ülkemizde çocuklar okullarına devam ediyorlar, derslerine çalışıyorlar, ödevlerini yapmaya gayret ediyorlar. Burada sonuçlar üzerinden okulları, öğretmenleri, eğitim sistemini, ülkenin genel kalkınma durumunu ele almalıyız.
 OKULA DEVAM ETME ORANI: Devamsızlık oranımız OECD ülkelerine göre yüksektir.
 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN TUTUMLAR:
1. Öğretmenlerin değişime direnmesi
2. Öğretmenlerin her öğrencinin ihtiyacını ayrı ayrı karşılayamıyor olması. Genel olarak Öğretmenlerimizin öğretme yöntemi ile öğrencilerimizin öğrenme yöntemi ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması
3. Öğretmenlerimiz mesleki eğitimlere OECD ortalamalarına göre daha fazla katılmaktadır. Mesleki eğitimlerin niteliği ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir.
4. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
5. Eğitim materyallerinin ve okul kaynaklarının yetersiz olması

Kaynakça:
MEB. (2016). Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı, PISA 2015, Ulusal Raporu. Ankara
OECD, (2016). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. PISA, OECD Publishing, Paris.
OECD, (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. PISA, OECD Publishing, Paris.
OECD, (2016). PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools. PISA, OECD Publishing, Paris.PISA sonuçlarına göre eğitimle ilgili somut önerilerde bulunalım.
1. Okul öncesi eğitim ivedi şekilde yaygınlaştırılmalı, çocukların yaşına uygun gelişim göstermeleri düzenli olarak takip edilmeli, anaokullarında çocukların gelişimlerini takip edecek Okul Psikolojik Danışmanları görevlendirilmelidir.
2. Çocuklar ilkokula okul psikolojik danışmanların görüşü alınarak her bakımdan okul olgunluğu düzeyine ulaştıklarında başlamalıdırlar.
3. Fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından anadili Türkçe olmayan bölgelerde ve SED bakımından daha düşük bölgelerde pozitif ayrımcılık yaparak eğitim kalitesini arttırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Örneğin Hindistan’da yapılan bir araştırmada eğitimde teknoloji kullanımının gelişmiş bölgelerde eğitim kalitesini arttırmadığı ancak az gelişmiş bölgelerde çocukların okula devamından öğrenme performansının artmasına kadar pek çok katkı sağladığı bulunmuştur.
4. Anadili Türkçe olmayan bölgelerde okul öncesi eğitim yaygınlaştırılarak Türkçe öğrenme yaşı erkene alınabilir ve bu sayede çocuklar ilkokula başladıkların okuma yazmayı daha kolay öğrenebilirler. Çocukların dil öğrenmeye erken yaşlarda daha yatkın oldukları düşünüldüğünde, hem fonolojik farkındalık ve gırlak yapısı hem de gramer bakımından bu yaşlar çocukların doğal olarak 2. Dili öğrenebilecekleri yaşlardır.
5. Okullarda okula devam etme oranını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların daha nitelikli olması gerekmektedir. Mevcut durumda Yöneticiler öğretmenlerden ev ziyareti yapmalarını istemektedirler. Öğretmenlerde ders dışı görevlerde dirençli olmakta ya da güvenlik açısından ve yetkili olduklarını belirten bir görev kağıtları olmadığından bu görevi yapmayı reddetmektedirler. Ancak okula devam ev ziyareti yaparak arttırılabilir mi? Öncelikle çocukların okula devam etmeme nedenleri araştırılmalı ve sonuçlara göre bölgesel önlemler alınmalıdır. Hasat zamanı okula gelinmeyen bölgelerde eğitim takvimi değişebilirken, çocukların çalıştırıldığı bölgelerde Aile ve Sosyal Politikalar ve STK lar ile ortak proje yapılmalı, çocukların akademik başarısızlıktan geri kaldığı durumlarda okulda ek kurslarla çocuklar okullaştırılmalı ve her durumda okullar öğrencilerin devam etmelerine cazip hale gelecek şekilde fiziksel olarak düzenlenmelidir.
6. Sonuçlar göstermektedir ki öğrenciler en iyi okulda öğrenmektedirler. Bu bakımdan okulda öğrenme kalitesi arttırılmalıdır. Kurs etüt ve Ödev ile okullardan rol çalarak öğrenme kalitesi artmıyor. Öğrenme tam olarak okulda gelişmeli ve evde pekiştirilecek kısa ancak nitelikli ödevler yapılmalıdır. Öğretmenlerimiz öğrenme sürecinin okullarda gerçekleştiğinden emin olmalıdır.
7. Öğrenme kalitesinin artması için derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azalması gerekmektedir. Bazı bölgelerde sınıfların 50 kişiyi aştığı düşünüldüğünde oralarda artık eğitimde kaliteden söz etmeninde zorlaşacağı akılda tutulmalıdır.
8. PISA sorularında yüksek düzeyde öğrenmenin gerçekleştiğini belirleyen ayırt edici sorularda hiç başarımız yoktur. Bunun nedeni müfredatımızın ve öğretmen yöntemlerimizin ortak sonucu olarak öğrenmenin bilgi ve kavrama basamağında kalması, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme basamaklarında herhangi bir öğrenme sürecinin gerçekleşmiyor olmasıdır. Bunun yapılabilmesi için müfredatın seyreltilmesi ve öğrenilecek konuların daha yüksek öğrenme basamaklarına uygun etkinliklerle desteklenmesi gerekmektedir.
9. Öğretmenlerin Hizmet içi eğitimlere devam etme oranlarının yüksek olmasına rağmen sonuçların yetersiz olmasının nedeni nedir? Öğretmenlerimiz alanları ile ilgili olmayan eğitimlere direnç göstermektedirler. Genel olarak eğitimlerin niteliklerinin düşük olmasından bahsetmektedirler. Öğretmenler ilgi alanlarına göre ve mesleki alanlarına göre nitelikli eğitimlere katılmalıdırlar.
10. Okullarda eğitim kalitesini arttırmak için müfradatın yanında mutlaka materyallerin güncellenmesi okul kütüphanelerinin zenginleştirilmiş, nitelikli şekilde donatılması, okullarda teknoloji kullanımının kontrollü bir şekilde öğrencilere devredilmesi gerekmektedir. Kütüphanelerinde öğrencilerin internetten araştırmalar yapabildikleri, ilkokul seviyesinde oyuncaklarla oynayabildikleri, resimli kitaplarla boyama kitaplarla eğlendikleri alanlar yaratmak eğitim kalitesini arttıracaktır.
11. Okullarda öğrencilerin düzenli spor yapabilecekleri alanlar ve zamanlar yaratmak öğrencilerin okula bağlılıklarını ve eğitim kalitesini arttıracaktır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Pısa 2015 Bize Ne Dedi?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Ömer CİMEM'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Ömer CİMEM'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ömer CİMEM Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Ömer CİMEM
İstanbul
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi12 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Ömer CİMEM'in Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,889 uzman makalesi arasında 'Pısa 2015 Bize Ne Dedi?' başlığıyla benzeşen toplam 10 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Seçkinci Eğitim ve Sınav Sistemi ÇOK OKUNUYOR Aralık 2017
► Ahiret İnancı ve Eğitim Aralık 2017
► Dikkat Eksikliği Kasım 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:52
Top