2007'den Bugüne 81,121 Tavsiye, 25,802 Uzman ve 18,059 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Örnek Kurgusal Vaka Üzerinden Okul Sosyal Hizmeti Yaklaşımı (Yedi Basamaklı Müdahalesi)
MAKALE #20307 © Yazan Melike GÜLKAN | Yayın Ocak 2019 | 729 Okuyucu
Özet
Okul ortamı, çocukların sorunlarını yansıtan ve bu sorunlara müdahale olanağını en iyi şekilde sağlayan bir ortamdır. Okul sosyal hizmeti bu kapsamda amacını ilk olarak çocukların akademik başarısını yükseltmek ve korumaya yönelik olarak belirlerken ikinci olarak ise sosyal hizmet müdahalesini gerekli kılan durumları çözmeye yönelik gerçekleştirir. Sosyal hizmet, okul ortamlarında iki biçimde müdahale gerçekleştirebilmektedir, bunlardan ilki, doğrudan oluşan istismar, travma gibi kriz durumlarına yönelik gerçekleştirilecek müdahaleleri içermekteyken ikincisi ise gerçekleştirilecek rutin hizmetler sonucunda ihtiyaç ve gerekliliğe yönelik olarak sıralanabilir. Çocuğun okul sistemi ile olan olumlu olumsuz etkileşimlerin sonuçları sosyal hizmet müdahalesini gerekli kılar. Bahsedilen etkileşimler ihmal, istismar, madde bağımlılığı gibi doğrudan ya da gerçekleştirilen rutin hizmetler sonucunda ihtiyaç ve gerekliliğe yönelik olarak gerçekleştirilir. Okul sosyal hizmeti, sorunlara yönelik müdahalede bulunurken çoğunlukla ekosistem yaklaşımını kullanmakta olup, çocuğun okul ile alakalı etkileşime girdiği canlı cansız tüm sistem ve alt sistemlerle olan etkileşimini göz önünde bulundurmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, okul sosyal hizmetini farklı yönlerini ele alarak genel bir bakış açısı sağlamak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek sağlamaktır.
Anahtar kelimeler: Okul sosyal hizmeti, ekosistem yaklaşımı, sosyal hizmet

Abstract

Giriş
Okul, çocuklara hayata dair birçok temel işlevselliği kazandıran bir sistemdir. Bu sistem öncelikle çocukların iyilik halinin arttırılmasında ve sonra buna bağlı olarak toplumun iyilik halinin arttırılmasında hem şimdi hem de ileriye yönelik büyük önem taşır. Sosyal hizmet disiplini ise müdahalesini bu kapsamda koruyucu-önleyici, destekleyici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici biçimde gerçekleştirerek şu anda ve ileriye yönelik toplum refahının sağlanmasını hedeflemektedir. Okul ortamının bu özelliği toplumsal sorunlara yönelik olarak bu sorunların ilerleyen dönemlerdeki durumuna etkisini gözlemleyebileceğimiz ve değişim oluşturmada en etkili sistemlerden birisidir (Kuli, 2018: 6). Bu yönü ile ele alınacak olursa okul sisteminin sosyal açıdan birincil önemi ortaya çıkmaktadır. Okul, gelecekte toplumun devamını oluşturacak bireylerin hemen hepsinin içinde bulunacağı bir sistemi içermektedir. Bu sistem içerisinde bulunan tüm çocuklar belli dönemlerde birbirlerinden farklı ya da aynı sorunlarla karşılaşmaktadır, dolayısıyla okul sistemi içerisinde çocukların karşılaşacağı muhtemel olan sorunların bu dönem içerisinde sağlıklı biçimde profesyonel olarak çözümlenmesi ilerleyen dönemlerde toplumun da refahını önemli düzeyde etkileyecektir.
Okul sistemi, gerektirdiği süre boyunca çocuklar ve aileleriyle sürekli etkileşim içerisinedir. Bu etkileşimin etkilediği ve etkilendiği birçok sistem bulunmaktadır. Örneklendirecek olursak, aile okulu okul çocuğu, çocuğun içinde bulunduğu sosyal sistem, dolaylı ya da doğrudan okulu etkileyebilir. Çocuğun okul sistemi ile olan olumlu olumsuz etkileşimlerin sonuçları sosyal hizmet müdahalesini gerekli kılar. Bahsedilen etkileşimler ihmal, istismar, madde bağımlılığı gibi doğrudan ya da gerçekleştirilen rutin hizmetler sonucunda ihtiyaç ve gerekliliğe yönelik olarak gerçekleştirilir.
Okul sosyal hizmeti kapsamındaki müdahaleler iki şekilde olabilmektedir. Bunlardan ilki, doğrudan oluşan istismar, travma gibi kriz durumlarına yönelik gerçekleştirilecek müdahaleleri içermekteyken ikincisi ise gerçekleştirilecek rutin hizmetler sonucunda ihtiyaç ve gerekliliğe yönelik olarak sıralanabilir. Bu sistem içerisinde temel olarak okul sosyal hizmeti müdahalesinin amacı, karşılaşabilecek potansiyel barındıran sorunların saptanarak çözüme kavuşturulması ile okul başarı durumunun arttırılmasıdır. Bu amaçtan yola çıkarak aile, okul, çocuk ve toplum arasındaki sağlıklı homeostasın sağlanmasıdır.

Okul Sosyal Hizmeti
GELECEK…..
Sosyal Hizmetin Rolü ve Önemi
Sosyal hizmet müdahalesi, tıbbi, adli, psikiyatrik, engellilik, yaşlılık gibi birçok alanda gerçekleştirilen önemli disiplinlerden birisidir. Okul sosyal hizmetinin temelini ve amacını daha iyi anlayabilmek için sosyal hizmet mesleğini yeniden anımsamak gerekir. Sosyal hizmet, kişinin kendi kararını tayin hakkını, içinde bulunduğu topluma uyum sağlama potansiyelini kullanmasını ve yine içinde bulunduğu toplumda işlevselliğini kullanmasını, bu yönde gerçekleştireceği olumlu değişim sürecine bilgi, yöntem ve becerileri kullanarak müdahale edebilme yetkisine sahip bir meslektir (Kut, 1988: 16).

Okul sosyal hizmeti, sorunlara yönelik müdahalede bulunurken çoğunlukla ekosistem yaklaşımını kullanmakta olup, çocuğun okul ile alakalı etkileşime girdiği canlı cansız tüm sistem ve alt sistemlerle olan etkileşimini göz önünde bulundurmaktadır. Bireysel düzeydeki klinik müdahalelerde bile bu yaklaşım önemini korumaktadır.
Çocukların, zamanlarının çoğunu geçirdiği okul ortamı, gelişim aşamalarının yanı sıra içinde bulundukları çevre ile alakalı sorunlar, çocuk, aile ve toplum sistemine etki ettiğinden bu anlamda verilecek profesyonel hizmeti gerekli kılmıştır (Kuli, 2018: 6). Verilecek eğitim hizmetinin, çocukların akademik başarısına etkisi, içinde bulundukları sistem ve sistemlerin getirdiği sorunlar sonucu istenilen düzeyin altına düşebilir, bu durumun biyopsikososyal yönden ele alınması ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu sorun ya da sorunlar okul ortamlarında çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Sosyal hizmet disiplini, sorunların düzeyine göre çözüm aşamalarını planlayarak profesyonel müdahalesini gerekleştirir. Örneklendirecek olursak, madde bağımlılığında artış saptanan bir okul için, grup çalışmaları planlanabilmekteyken, bir öğrencinin sınıf içerisinde davranışsal sorunlar göstermesi daha çok bireysel düzeyde aile ile etkileşim kurularak çözümlenebilmektedir.
Şiddete, suça yönelme, istismar, çeteleşme, aile içi sorunlar, farklı gelişimsel özellikler gibi çok boyutlu sorunların ele alınmasında profesyonel yaklaşımlara ve ekip çalışmasına gereksinim olduğundan okul ortamlarında farklı disiplinlere de yer verilmelidir (Özbesler ve Duyan, 2009: 20). Sosyal hizmet disiplini, okul sistemi içinde ‘’okul-çocuk-aile-toplum’’ varyasyonları arasındaki etkileşimsel durumların multidisipliner kapsamda çözümlenmesi için kendine özgü, koordinasyon, vaka yönetimi, bağlantı kuruculuk, kaynak yönetimi gibi profesyonel müdahaleleri gerekli kılar ve çözüm kapsamında her zaman farklı disiplinleri göz önünde bulundurarak planlama gerçekleştirir.

Okul ortamındaki eğitim ihtiyacı, çocukların psikososyal ihtiyaçları yerine ikame edilemez(Duman, 2000: 45). Bu durum, eğitim sistemi içerisinde bütüncüllüğün sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Eğitim sisteminin bütünselliği birçok açıdan değerlendirilebilirken, soysal hizmet disiplini açısından değerlendirildiğinde ele alınacak terimlerden en önemlisi biyopsikososyal kavramıdır. Son zamanlarda özellikle sağlık alanındaki hizmetlerin bütünselliğini ifade eden bu kavram sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kavram sağlık hizmetlerini kapsadığı gibi eğitim hizmetini de doğrudan karşılamaktadır. Bir süreci gerektiren eğitim sisteminin, çok yönlü olduğu ve multidisipliner çalışmayı şüphesiz gerekli kılmasıyla verilecek hizmetin en etkili şekilde sağlanması biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerin ele alınmasıyla sağlanabilir.
‘’5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı olarak tüm Uluslararası düzenlemelerde bahsi geçen ve çocuğun yüksek yararının gözetildiği uygulamaları sosyal hizmet mesleği içerisinde okul sosyal hizmeti uygulamaları kapsamında görmek mümkündür. Bundan dolayı doğrudan ve dolaylı sosyal hizmet müdahalesine okul ortamlarında gerek olduğu net olarak görülmektedir’’ (Kuli, 2018: 61). Eğitim sistemi içindeki çocukların bu sistemin getirilerinden en yüksek biçimde faydalanması amaç edinilirken, çocuğun içinde bulunduğu sorunlar (davranış bozuklukları, ailesel ve çevresel etmenler) göz ardı edilerek bu fayda sağlanamaz. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bu hizmet sağlanırken sorunların farkına varılmasına rağmen gerekli profesyonel müdahalenin yapılamamasıdır. Ülkemizde eğitim sisteminin en büyük eksikliklerinden birini oluşturan bu durum, okul sosyal hizmeti müdahalesinin en kısa surede gerekli profesyoneller tarafından sağlanılmaya başlanması ile ortadan kalkabilir. Eğitim, teorik bir biçimde kusursuz olarak sunulsa bile çocuğun içinde bulunduğu sistemlerin birbiriyle olan etkileşimlerden doğan sorunlar her okulda, her sınıfta ve her çocuğun karşılaşabileceği durumlardandır. Kısaca çocukların içinde bulundukları, aile okul ve toplum sistemleri birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Bu nedenle okul sosyal hizmeti ‘’okul-çocuk-aile-toplum’’ kavramlarını kuramsal olarak ekosistem yaklaşımı kapsamında değerlendirir. Bu sayede bütüncül bir perspektif sağlamaktadır. Bu perspektif eğitime bağlı tüm durumları ve etkileşimleri farklı düzeylerde ele alarak (mikro-mezzo-makro) çocukların eğitim sisteminden en yüksek düzeyde faydalanmalarını sağlamakla beraber multidisipliner çalışmayı da gerekli kılar.
Sosyal hizmet müdahalesinin okul sistemi içerisindeki en önemli amaçlarından biri okul başarısının arttırılmasıdır. Bu amacın gerektirdiği birçok sosyal hizmet müdahalesi ise şu an mikro (bireysel) boyutta gözüken sorunların ilerleyen dönemde makro (toplumsal) boyuta taşınması ve böylelikle daha büyük bir sosyal sorunun oluşmasını engelleyici niteliğe sahiptir. Okul başarısı, çocuğun içinde bulunduğu eğitim sistemi ile etkileşime giren herhangi bir ya da birçok sistemden dolayı sekteye uğrayabilir, örneğin, akran zorbalığına maruz kalan bir çocuk okula gitmek istemeyerek devamsızlık sorunu yaşayabilir, bu durum okuldan kaçma gibi davranışları beraberinde getirebilir ve sınıf sistemi ile olumsuz etkileşim yaşamakta olan çocuğun okul başarısı düşüşe geçer. Bazen meydana gelen küçük çapta bir sorun diğer sorunlarında başlangıcı olabilir ve sorun karışık hale gelebilir. Sosyal hizmet müdahalesi bu gibi durumlarda multidisipliner çalışma kapsamında devreye girer.
Eğitim sistemindeki sorunlar ve okulların toplumsal sorunları silmesine yönelik beklentiler dikkate alındığında, sosyal hizmet uzmanları gibi uzmanların okul sisteminin bir parçası olması şaşırtıcı değildir (Zastrow’ dan aktaran İpek, 2018 ). Yazımızda daha öncede ele alındığı üzere sosyal hizmet mesleğinin amaçları, koruyucu-önleyici, değiştirici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm sosyal hizmet müdahale ve planlamaları bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilirken, sosyal hizmet mesleğinden beklenen önemli gerçeklerden birisi, sorunların ortaya çıkmadan önce önlenmesidir. Bu durum koruyucu-önleyici tedbirler kapsamındaki çalışmaları gerekli kılmaktadır. Okul sosyal hizmeti kapsamında ele alındığında ise ilerleyen dönemin, sağlıklı bireylerinin bulunduğu ortam okul olduğundan sorun ortaya çıkmadan önlenmesi için en gerekli disiplinlerden birisi sosyal hizmettir.

Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri
Okul Sosyal Hizmet Uzmanları, bireyin psiko sosyal gelişimi, psikopatolojik durumlar, grup ve aile dinamikleri, bireylerin sosyoekonomik ve kültürel özellikleri ve değişen yaşam durumlarına uyumda gerekli olan duygusal desteği sağlama gibi konularda eğitimi olan profesyonellerdir. (Hare’dan akt???? Bu bağlamda Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının profesyonel çalışmalarını yürütürken görevlerini detaylıca bilmekte yarar vardır.
1. Öğrencinin Gereksinimini Değerlendirme: Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim evrelerine uygun olarak fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutta bütüncül yaklaşımla irdeler, inceler ve profesyonel boyutta değerlendirir.
2. Program Planlama ve Değerlendirme: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı okul ortamında ekip çalışması kapsamında öğrenci, öğretmenler, idare ve ailelerle biyopsikososyal açıdan geliştirici-değiştirici etkinlik, eğitim, seminer gibi programlar düzenleyerek mesleki bilgi ve görüşleriyle destekleyici katkı sağlayabilir.
3. Doğrudan Müdahale Yöntemi: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı öğrenciye yönelik tehdit içeren bir unsur gördüğünde veya öğrencinin tam iyilik halini zedeleyecek durum fark ettiğinde olaya direkt müdahale ederek krizi durduracak nitelikte çalışmalar yapabilir.
4. Savunuculuk: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı yasa, yükümlülük ve kurallar çerçevesine öğrencinin entegresini kolaylaştırmak açısından yaklaşımda bulunur ve bu bağlamda işbirliği ile çalışmalar yürütür.
5. Konsültasyon / Liyezon: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı okulda çalışan diğer meslek elemanları ile ekip çalışması yaparak koordine edici ve ortaklaşa hareketi sağlamak açısından çalışmalar yürütür.
6. Koordinasyon / İşbirliği: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı öğrencinin sosyal çevresi olan aile-okul-toplum yani doğrudan etkileneceği noktalarda koordinasyon ve işbirliği sağlayarak olumsuz etkilendiği veya etkileneceği noktalarda devreye girerek etkileri minimal düzeye çeker.
7. Yönetim / Organizasyon: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı vaka yönetimi ve organizasyonların sistematik olması açısından çalışmalar yürütür.

1.Sisteme Giriş ve İlk Görüşmeler
Bu aşama sorunun fark edilmesiyle beraber, sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik müdahalenin planlanması için gerekli görüşme ve gözlemlerin yapıldığı aşamadır.
2.Soruna Yönelik Ekosistem Haritasının Çıkarılması
Soruna ilişkin genel bilgilerin edinilmesi üzerine, bu bilgiler ekosistem yaklaşımı ile ele alınarak bir harita oluşturulur. Harita, öncelikle çocuk olmak üzere aile, okul ve bu etmenlerin etkileşime girdiği tüm sistem ve alt sistemleri ortaya koyarak profesyonel bir taslağın hazırlanma sürecini ifade eder. Ortaya koyulan sistemlerin sorun üzerindeki etkileri ele alınır ve bu süreç içerisinde çözümün hangi sistem ile nasıl gerçekleştirileceği ‘’çevresi içinde birey’’ odağında gerçekleştirilir. Bu aşama soruna yönelik müdahalenin planlandığı kemik aşamadır.
3.Değişim Vizyonu Oluşturma
Sorun birçok sistemin ve alt sistemin, bireylerin değişim ve gelişimini gerekli kıldığından bu aşamada bir önceki aşamanın verileri kullanılarak hangi noktalarda değişimin gerekli olduğu üzerine yoğunlaşır. Değişim ve gelişim birçok durumu gerektirebilir. Burada değişim bazen sistemleri, kurumları temsil edebilirken diğer yandan ise bireylerin davranışsal değişimlerini niteleyebilmektedir.
4.Koordinasyon ve İletişim
Koordinasyon, soruna yönelik olarak planlanan müdahale için gerekli olan sistemler arası koordinasyonun sağlanması durumudur. Bunu genellikle uzman gerçekleştirir kişiler sistemi ya da kurumlar sistemi arasında koordinasyon ve iletişim sağlayarak müdahalenin devamını sağlar. Bu aynı zamanda sosyal hizmet uzmanının en önemli rolleri arasında yer almaktadır.
5.Değerlendirme
Yapılan tüm müdahale ve planlamaların, hedefler doğrultusundaki durumunun anlaşılmasını sağlayan, planlamaların şimdiye kadar ortaya koyulmuş sonuçlar üzerinden incelenerek yeni ihtiyaç ve gerekliliklerin saptanması işlevini gören aşamadır.
6.Sonlandırma
Sosyal hizmet müdahalelerinde bu aşama, müracaatçı sisteminin yeterli işlevselliği kazanmasıyla gerçekleşir.
7.İzleme ve Takip
Bu aşama, müracaatçı sisteminin müdahale sonrasında belli aralıklarla takibe alınması, iletişime geçilmesiyle gerçekleşir buradaki amaç, müracaatçı sisteminin aynı ya da daha farklı sorunlarla karşılaşması durumunda yeni bir destek planı oluşturmak ve daha önceki aşamada kaydedilen gelişmeleri kullanabilmesini sağlamaktır.

Vaka, okul sosyal hizmeti kapsamında ele alındığından çözümleme ve bilgilendirme aşamaları okul sosyal hizmetinde sıklıkla kullanılan ekosistem yaklaşımı açısından değerlendirilmiş olup vakalar ve alan değiştikçe müdahale planı ve yaklaşımlar da bu kapsamda bazı değişiklikler gösterebilir.
Detaylıca açıklanacak olan vaka yukarıda belirtilen basamaklar dahilinde değerlendirilecektir.
Vaka Tanıtımı
Ela, bir ortaokulda Okul Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaktadır. Görev yaptığı okulda, psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni bulunmadığı için rehberlik servisini tek başına idare etmektedir. Kendine ait görüşme yapabileceği bir odaya sahiptir.
1. Sisteme Giriş ve İlk Görüşme
Ela çarşamba günü koridorda bir kız çocuğunun etrafında 10 öğrencinin bulunduğunu, yüksek sesle ve hakaret içerikli sözlü zorbalık yapıldığına şahit olmuştur. Akran zorbalığına maruz kalan öğrenciyi araştırdığında ve dosyasını incelediğinde isminin Ezgi olduğunu, 6. sınıfa gittiğini, derslerinde başarısız ve öz bakımının yetersiz olduğunu, hiç arkadaşının da olmadığını öğrenmiş aile bilgilerinin yetersiz olduğunu, velisinin hangi mesleğe mensup olduğu bilgisinin kayıtlarda bulunmadığını saptamıştır. Öğrenci ile alakalı sadece ev adresine ve telefon numarasına ulaşmıştır. Sınıfın rehberlik dersi saatinde, Ezgi ile bireysel görüşme yapmak istediğini belirterek sınıf öğretmeninden gerekli izni almıştır. Ezgi ile yaptığı görüşme sonucunda 3 yaşında erkek kardeşinin olduğunu ve kardeşinin bakımının yetersiz olmasından kaynaklı durumu içselleştirdiğini ve çok üzüldüğünü belirtmiştir. Anne ve babasının mesleği sorulduğunda ise kızarmış ve gözleri dolmuştur. Kendini iyi hissettiğinde ise babasının çalışmadığını, annesinin ise bedenini para karşılığı 3. şahıslar tarafından kullanılmasına müsaade ettiğini aktarmıştır. Yaşadıkları evi hiç sevmediğini çünkü rutubet koktuğunu, bodrum katında olduğunu, camlarının küçücük olduğunu, evin dağınık ve pis olduğunu belirtip, en büyük hayalininse büyük pencerelere sahip güneşi görebileceği tertemiz bir evinin olması olduğunu anlatmıştır. Aslında okumak ve subay olmak istediğini ancak ders çalışmaya fırsat bulamadığını, fırsat bulduğunda ise babasının kendisini dövdüğünü, orta okulu bitirdiğinde ev karşılığı Ezgi’yi evlendireceğini söylediğini belirtmiştir. Ezgi çok korktuğunu ve kime sığınacağını da bilmediğini, babasına da engel olamayacağını düşündüğünden dolayı çözümü olmadığını belirtmiştir. Annesinin de ‘yuvanı bulursun, birine ait olursun, evlilik güzeldir’ şeklinde konuşarak babasıyla hemfikir olduğunu aktarmıştır. Ezgi’ye bu durumun yansıması ise yalnızlık, çaresizlik, kendini güçsüz görme ve aşağılık kompleksi olarak dönüş yapmıştır.
Bütüncül yaklaşmanın önemi ve Ezgi’nin ailesinden kaynaklı problemler olduğundan dolayı ev ziyaretine gitmenin, ailesinden detaylı bilgi almanın, işbirliği yapmaya davet etmenin yararlı olacağı kanısına varılmıştır. Okulda kayıtlı olan iletişim numarasından ulaşılamadığından dolayı, 3 gün sonra haber verilemeden ev ziyareti yapılmıştır. Sabah 10.00’da kapı çalınmış, uzun bir süre sonra anne uyku halinde kapıyı açmıştır. Ağır makyajını çıkarmadan uyduğu göze çarpmaktadır. Ela Okul Sosyal hizmet Uzmanı olduğunu belirterek kendini tanıtmış ve Ezgi’nin annesi Selda Hanım tarafından içeriye davet edilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda Selda Hanım’ın çaresizlikten bu işi yaptığını, kocasının zorladığını ifade etmiştir. Ancak parasızlığın çok zor bir şey olduğunu ve bu işin tam zamanlı bir yerde çalışmaktan daha çok para kazandırdığı için çaresizliğine de çözüm bulmaya çalışmadığını belirterek ikircikli yanıt vermiştir. Ela’nın içinde bulunduğu durum ve akran zorbalığına maruz kaldığı belirtildiğinde ise bu duruma çok aldırış etmediği anlaşılmıştır. Kendisinin de komşulardan ve esnaftan benzer tepkiler aldığını aktarmıştır. Eşi Zafer Bey ile görüşme yapmak konusunda fikir beyanı yapıldığında ise bunun iyi bir fikir olmadığını, öfkesini kontrol edemediğini, herkese karşı fiziksel şiddet uygulayabileceğini belirtmiştir. Zafer Bey’in, öz anne babasına karşı da fiziksel şiddet uyguladığı bilgisine ulaşılmıştır. Alınan bu bilgilerden sonra ev ziyareti sonlandırılmıştır.
Ezgi’nin okulda ki davranışları gözlemlendiğinde ve öğretmenler ile görüşme yaptıklarında sessiz, sakin, içine kapanık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hiç arkadaşı olmayan Ezgi bu durumu şu şekilde ifade etmektedir; ‘Sınıf arkadaşlarımın anneleri çocuklarını benimle arkadaş olmamaları yönünde uyarmışlar, çünkü annemin yaptığı iş kabul edilebilir değilmiş’. Çevreden gelen bu tutumların daha da kötü hissettirdiğini, alay edenleri ise içinden dövdüğünü çoğu kez hayal ettiğini ancak dışarı bu öfkesini vuramadığını, o gücü kendinde bulamadığını, susmanın kendisi gibi insanlar için en doğrusu olduğunu anladığını aktarmıştır. Ezgi şuan tek istediği şeyin mutlu huzurlu bir hayat olduğunu belirtmiştir.
2- Soruna Yönelik Ekosistem Haritasının Çıkarılması
Ela’nın ev ziyareti, Ezgi’nin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler ve Ezgi ile gerçekleştirilen bireysel görüşme Ekosistem Haritasının çıkarılması konusunda vakaya ışık tutmuştur.

Bu durumun Ezgi’de ki etkileri kısaca ya babam bana da aynı şeyi yaparsa korkusu, annesinin çevre tarafından algılayış biçimleri ve zorbalığın da bu olaydan doğru olması, yetersiz bakım ve ihtiyaçların giderilmesi, erkeklere karşı nefret olgusunun gelişmesi, kendisini değersizleştirme ve ötekileştirme olarak özetlenebilir.

Sonuç
İncelemeler sonucunda elde edilen tüm bilgilerden yola çıkacak olursak, okul sosyal hizmeti alanının mikro düzeyden makro düzeye olan etkisi kaçınılmaz olmakla beraber büyük önem taşımaktadır. Okul ortamı çocukların birçok sorununu biyopsikososyal yönden gözlemlemek ve saptamak açısından ciddi derecede önem taşır. Bu durum çocuk refahı gibi önemli bir olguyla da birleştirildiğinde ülkemiz adına ortaya önemli bir sorun çıkmaktadır. Ülkemizdeki okul ortamlarında çocukların özellikle psikososyal sorunlarının varlığından haberdar olunmasına rağmen gerekli hizmet bu sistem içerisinde sağlanmamaktadır. Özellikle çocuk alanında iyileştirici ve tedavi edici tedbirler yerine koruyucu-önleyici tedbirlerin kullanılarak birçok sosyal sorunun toplum ve çocuk refahının yükseltilmesi adına önüne geçilmesi, sosyal hizmet disiplinini diğer disiplinlerden ayıran en büyük özellikler arasındadır. Bu açıdan ele alındığında, okul sosyal hizmeti müdahalesi sunumu için sosyal hizmet uzmanlarına da söz hakkı doğmakla beraber önemli bir sorumluluğu da bizlere yüklemektedir. Bu konunun bizler için önemi, okul sosyal hizmetinin ülkemizde yeni bir uygulama alanı olarak ortaya çıkması ve uygulamaya geçirilirken çalışma ortamı, şartları ve temel kuramsal gerekliliklerin hukuksal doğrultuda olması gerektiği gibi gerçekleştirilmesi açısından ortaya çıkmaktadır.

Okul Sosyal Hizmeti, öğrencilerin yaşadıkları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları sebebiyle yaşadıkları problemlerin çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden faydalanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile devam ettirmelerini sağlama gibi hizmetleri yürütme üzere okullarda bulunan, sosyal hizmetin mühim uygulama alanlarından biridir. (Duman 2000: 32; Aktaran: Özbesler, Duyan 2009: 20
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Örnek Kurgusal Vaka Üzerinden Okul Sosyal Hizmeti Yaklaşımı (Yedi Basamaklı Müdahalesi)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Melike GÜLKAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Melike GÜLKAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Melike GÜLKAN Fotoğraf
Melike GÜLKAN
Ankara
Sosyal Hizmet Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Melike GÜLKAN'ın Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,059 uzman makalesi arasında 'Örnek Kurgusal Vaka Üzerinden Okul Sosyal Hizmeti Yaklaşımı (Yedi Basamaklı Müdahalesi)' başlığıyla benzeşen toplam 29 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
--
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:24
Top