2007'den Bugüne 83,873 Tavsiye, 26,322 Uzman ve 18,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolog, Pdr, Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Görevlendirme Usul Esasları
MAKALE #2050 © Yazan Psk.Halil TÜRKMEN | Yayın Aralık 2008 | 43,489 Okuyucu
Çok Değerli Okuyucularım:

Son Günlerde gerek Devlet ve Özel Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Psikolog/ PDR, Rehber Öğretmen olarak görev yapanların yapacakları görevler hakkında ayrıntılı bilgi konusunda mesajlar gelmesi üzerine aşağıdaki yazıyı hazırlamış bulunuyorum.

Bilgilerinize…

SAYGILARIMLA…
HALİL TÜRKMEN
PSİKOLOG

MEB ‘e bağlı Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri’nde görevlendirilecek Psikolog / Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere Maaş Karşılığı Ek Ders Ücretli toplam 30 saat görev almaları nedeniyle' yaptıkları bu görevlerin ağırlıklı psikolojik danışma hizmetleri olmasına karşın bu saatleri ders/seans yazamayacakları ; Psikolojik Danışma Görevleri: 'Duygusal, ruhsal ve psikolojik sorunları olan öğrencilere psikoterapi, psikolojik danışma, ruhsal sağıltım, sosyal uyum vb. yapmalarına karşın ; Rehabilitasyonlarda da aylık karşılığı görevleri belirli olduğu bu süreleri maaş karşılığı tamamladıkları ve ayrıca idareciler gibi ek ders ücreti aldıkları, ders görevi verilemediği için 'Tabloda boş bırakılmış yada Psikogların görevlendirildiği kurumda bu dersler bulunmadığı gerekçesi ile 'SHÇEK Mevzuatında yer alan bu hususlar bu kurumlar MEB' a bağlanınca geçersiz hale gelmiştir. Bu Kurumlarda MEB Mevzuat hükümleri geçerlidir. '

Ders Görevi verilemeyeceği ; Yani kurumun açılışı aşamasında zorunlu personel oldukları 'Eğitimin üç saç ayağı vardır. Eğitim-öğretim, Yönetim , Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri; bunlardan her handi birinde oluşacak bir aksaklık tüm sistemi olumsuz etkiler. GELECEGİN EGİTİMİ www.geleceginegitimi.com ancak, diğer uzmanlar gibi seans/ ders yazamayacakları hususu, Talim Terbiye Kurulu'nun; 2004 ve 2006 yıllarında 'Alanları ile ilişkili girebileceği dersler ' tüm branşların Tabloda girebileceği derslerin belirtildiği PDR elamanlarının derse giremeyeceği; “Psikologlara 'Genelde Sağlıkta ve RAM 'larda, Rehabilitasyon Merkezlerinde görev verilmektedir. PDR mezunlarının sayısı artınca okullarda görevlendirme azalmıştır.' ise Lise ve Anadolu Öğretmen Liselerinde Tabloda Belirtilen, alanı ile ilişkili derslerin verilebileceği” bunun dışında maaş ve ücret karşılığı belirtilen sürelerde, yönetmelikte belirtilen 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği' görevleri yapacakları ve bu görevler dışında ders görevi verilemeyeceği hususu ayrıca Talim Terbiye Kurulu nun 17.05.2008 tarih ve 003865 sayılı Kararlarında ilgili mevzuat hükümleri ilgi gösterilerek. belirtilmiştir.

İlgi gösterilen:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kurul Kararı)
(12.05.2006 tarih ve 113 sayılı Kurul Kararı işlenmiştir)
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Ağustos 2004 Sayı:2563
Değişikliğin;
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Mart 2005 Sayı:2570
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Haziran 2005 Sayı:2573
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Kasım 2005 Sayı:2578
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581
TABLO:
SIRA
NO
ATAMASINA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK
ÖĞRETİM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI
OKUTACAĞI DERSLER
42
Psikoloji
Psikoloji Bölümü (*)
 Psikoloji
 Eğitim Psikolojisi
 İnsan İlişkileri
 Sosyoloji
 Gerontopsikiyatri (Yaşlı hizmetleri alanı)
 Gezerek özel eğitim
 Grup gözetimi ve eğitimi
 Özel eğitim alan uygulamaları (Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde)
46
Rehber Öğretmen
1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü/Anabilim Dalı
2. Psikoloji Bölümü (*)


Not: Bu tabloda tüm branşlar alfabetik sırada verilmiştir. İLGİLİ Tebliğler
Dergisinden merak ettiğiniz diğer branşları bulabilirsiniz.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun yerine çıkarılan 5580 sayılı kanunda ise:ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU


Kanun Numarası : 5580
Kabul Tarihi : : 8/2/2007
Resmî Gazete : 14.02.2007/26434

Kurumlarda çalıştırılacak personel:

MADDE 8 –Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.
Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur

Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez .

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz.

Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine valilikçe yapılır.
Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda görevlendirilir.

Türkçe'den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir.
Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.

Bu öneriyi, uyarıya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından valilik seçer ve işe başlatır.
Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmî Gazete
Tarihi: 22/07/2005

Sayısı: 25883

Kursta görevlendirilecek personel
Madde 6- Kursta;
a) Müdür,
b) Müdür yardımcısı (Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda zorunlu),
c) Gerekli koşullar oluşturulduğunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
d) Zihinsel engelliler eğitimi için zorunlu personel;
1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2) Rehber öğretmen veya psikolog,
3) Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
e) Otistik bireylerin eğitimi için zorunlu personel;
1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2) Rehber öğretmen veya psikolog,
3) Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
f) İşitme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;
1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2) Rehber öğretmen veya psikolog,
3) Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
g) Bedensel engellilerin eğitimi için zorunlu personel;
1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2) Rehber öğretmen veya psikolog,
3) Fizyoterapist,
4) Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
h) Görme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;
1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2) Rehber öğretmen veya psikolog,
3) Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
i) Zorunlu olmayıp isteğe bağlı personel;
1) Branş öğretmenleri (müzik, resim, beden eğitimi, iş ve teknik eğitimi),
2) Uzman ve usta öğretici,
3) Odyolog veya eğitim odyoloğu,
4) İşitme-konuşma terapisti,
5) Okul öncesi eğitimi öğretmeni,
6) Fizyoterapist
görevlendirilir.

Fizyoterapi gerektiren bireylerin kayıtlarını yapabilmeleri için kurslarda fizyoterapist zorunlu personel olarak görevlendirilir.

Görüldüğü gibi tüm pragramların açılması için Psikolog/ Rehber Öğretmen Zorunlu Personel olarak yer almıştır. Çünkü Eğitim Öğretm Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri olmazsa olmazlardandır. Bu birimlerde Psikolog/ PDR elamanları çalışabilir. Bu alanda, Lisans Pragramı yerine MEB Kursu Sertifikalı Rehber Öğretmenler atanamaz.Ancak Dershanelere atanabilirler.

Psikolog'un görevleri “ Rehber öğretmen veya psikolog,”

Madde 11- Kurumda görevli psikolog aşağıdaki görevleri yapar:
a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapar.
b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, yöntem ve teknikleri kullanır ve bunların sonuçlarını değerlendirir.
c) Bireylere kendi alanı ile ilgili olan psikolojik yardımları verir, gerekli terapi çalışmalarını yürütür.
d) Gerektiğinde bireylere çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapar veya yapılanlara katılır. Sonuçları, önerileriyle birlikte ilgililere iletir.
f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bunlardan yararlanır.
g) Kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.
h) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.
ı) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.
i) Kurum müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.
Not: Burada belirtilmeyen görevler 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği' esaslarına göre yürütülür.

b) 26.06.2006 tarih ve 55270 Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması
KURUMLARDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU PERSONEL TABLOSU.
Zihinsel engelliler eğitimi için zorunlu personel
1- Özel eğitim sınıf öğretmeni,
2- Rehber öğretmen veya psikolog,
3-Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,
*Fizyoterapist
…………………… Sayılan,1,2,3 maddelerdeki elamanlar kurum açmak için bulundurulması gereken zorunlu personeldir.Buradan yola çıkarak, zorunlu personel ders/seans verilir yada yazılır yorumu, herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, bir hüküm değil yorumdan ileri gidemez. Çünkü yukarıda ayrıntılı belirttim bu hizmetler 'Öğrenci Kişilik Hizmetleri' kapsamındaki hizmetlerdir. Öğrencilerin bu hizmetlerini yürüten personelin ayrıca derse girmesi etik değildir.

KURUMLARDA ÇALIŞACAK PERSONELİN HAFTALIK GİREBİLECEĞİ DERS SAATİ SAYISI TABLOSU:

Özel Özel Eğitim Kurslarında;
Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyan (kurum müdürü) yönetim görevini aksatmamak koşuluyla, haftada aylık karşılığı 6 saat, ders saati ücreti karşılığı 6 saat olmak üzere en çok 12 saat,
Görevli öğretmen ve uzman öğreticiler haftada aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücreti karşılığı 20 saat olmak üzere en çok 40 saat,

Özel özel eğitim okullarında;
Kurum müdürü haftada aylık karşılığı 6 saat, ders saati ücreti karşılığı 2 saat olmak üzere en çok 8 saat, özel eğitim okullarında görevli özel eğitim sınıf öğretmeni haftada aylık karşılığı 18 saat, ders saati ücreti 12 saat olmak üzere en çok 30 saat, görevli uzman öğreticiler haftada aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücreti karşılığı 20 saat olmak üzere en çok 40 saat
Kurum Müdürü günde en fazla 2 seans,
Özel eğitim okullarında görevli özel eğitim sınıf öğretmeni 1 günde en fazla 6 seans,
Özel eğitim kurslarında görevli öğretmen, uzman, öğreticiler ve usta öğreticiler günde en fazla 8 seans eğitime girebilir.
c)
7)Rehber öğretmen: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yüksek öğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış veya özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,
11)Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış veya “Psikolog” unvanı alan atipik ve uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kişiyi,
Not: Psikolog, Psikolojik Danışman, çok küçük bir farklılıkla; özde aynı görevleri yapan meslek kurumlarıdır. Ancak ülkemizde Psikologlar Derneği'nin katı tutumu, PDR Derneğinin etkisiz olması gibi nedenlerle; bu personelin sorunları yıllardır çözümsüz kalmıştır.Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı “Özellikle Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi” Mezunlarına, 1990 yıllarına kadar “Bu tarihlerden sonra PDR Programları açılmaya başlanmıştır.” Üniversiteler Arası Kurul kararları ile PSİKOLOG ünvanı verilmesine, bu ünvanla okul “Okul Psikologu” ve hastanelerde “Psikolog” ünvanı ile görev almalarına karşın; Psikologlar Derneği, fahri üye olarak kabul etmiştir. Üniversiteler herhangi bir unvan belirtmemişlerdir. PDR Derneği ise PDR mezunlarına birkaç ders rehberlik, ağırlıklı Psikoloji Dersleri alan, PDR mezunlarının Psikolojik Danışman ünvanını kullanmalarını desteklemek yerine Rehber Öğretmen ünvanı ile atanmalarına yeşil ışık yakmıştır.
Geçmişte bazı öğretim üyelerinin 'Özellikle Prof. Yıldız KUZGUN' un YÖK' te görevli olduğu yıllarda bu ünvanın önüne Rehber Öğretmen ünvanını getirelim ki okullarda ek ders ücreti alsınlar gibi basit teorisi uygulamaya konulmuştur.' , Bu uygulama günümüzde PDR Mezunlarının özlük sorunlarını çözmekte yetersizkalmış ve çözümlenmesi güç olan sorunları beraberinde getirmiştir. “ Ölçme Değerlendirme,Eğitim Yönetimi,Eğitim Planlama ve Proglama vb. bölümler bile RAM lara atandıklarında ders ücreti almaktadırlar.” Dünyada, Avrupa Ülkelerinde Psikolojik Danışmanların tanımı ve görevleri de ne ise ülkemizde de acilen aynı şekilde düzenlenmelidir. Bu sorumluluk başta YÖK, Üniversiteler Arası Kurul, Türk Psikologlar ve PDR Dernekleri yetkililerine düşmektedir.

Kanun No. 5378


Kabul Tarihi : 1.7.2005


h) Rehabilitasyon: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler bütününü,
Rehabilitasyon
MADDE 10.- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde özürlülerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması, plânlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dâhil her aşamasında özürlü ve ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır.
Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır.

16 Aralık 2006 tarihli 26378 sayılı Resmi Gazete de; Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik dalını,
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.
(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.
(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.
Yukarıda ki kanun, ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerinde 'Psikolog/ PDR, Rehber Öğretmen ' ders görevi belirtilmemesi bir noksanlık değildir. 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde ' ders görevi gibi hangi görevlerin verilemeyeceği açıkca belirtilmiştir. Ayrıca özel eğitimle ilgili mevzuatta geçmeyen hükümler konusunda Resmi Kurumlar için çıkarılan mevzuat hükümlerinde, belirtilen hususlar geçerlidir.
Ders ücreti karşılığında görevlendirme :
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.
Alanların tespiti
MADDE 24- (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri alanları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir.
Görevin fiilen yapılması
YaÖNCELİKLİ OLARAK, BU KONUDA KANUN ,YÖNETMELİK, TALİM TERBİYE KURULU KARARLARI'NIN YER ALDIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE
BU KONUDAKİ BİLGİ VERDİĞİM MAKALEYİ OKUYUNUZ.
SAYGILARIMLA...

’’MADDE 26- ÜCRETLİ GÖREVLENDİRME
Yukarıdaki madde hükmünde ders ücretli görevlendirmenin şeklini belirtmiştir. Psikolog/PDR ders ücreti de görevlendirilmiş olsa “Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yaparlar ” yani derse/ seansa giremezler.” Ancak Psikolojik Danışma yapabilirler.Yapılan bu danışma ders/seans gibi gösterilemez.
Kararınca, Psikolog /PDR ,Rehber Öğretmenler, çalıştıkları kurum dışında ayrıca, Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında çalışabilirdi.8 mart 2008’de çıkan yönetmelik gereği; ’’ Psikolog/ PDR, Rehber Öğretmen ve aday öğretmen hari璒 ibaresi konulmuş ve dolayısıyla bu tarihten itibaren ayrıca ders ücretli çalışmamız engellenmiştir
Bu cümleden şu anlaşılmalıdır.
Kamu Kuruluşlarında görev yapan,. Psikolog/PDR mezunları Özel Eğitim Okul ve kurumlarında ders ücretli çalıştırılamazlar. Çalıştırılmaları yasal değildir.
Aynı şekilde Aday Öğretmenler, adaylık süresinde maaş karşılığı dışında ücret karşılığı sürelerde ders/seans yazamazlar.
'Adaylık Temel ve Hazırlayıcı Eğitim azami 45 günplanlanır ve bu eğitimlerini tamamlayan Aday Öğretmen bu süreden sonra ' ders /seans yazabilirler.
Ancak bu elamanlar dahil, zorunlu veya zorunsuz tüm uzmanlar ve elamanlar, “personel “ Özel Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon, dershane, kurs merkezlerinde ücretli olarak, onay alınmak koşulu ile görevlendirilebilirler. ücretli görevlendirilmeleriyasaldır.
Başka bir Kamu yada Resmi Kurum’daçalışmamak kaydıyla veya aynı kurucuya bağlı iki farklı kurumda görev alabilirler.”

Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE 63 – (1) Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.
c) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.
ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.
Yoksa başka kurumda çalışmayan meslektaşlarım diğer uzmanlar gibi ücretli görev alabilirler. Ancak Rehberlik Kursu sonucu Rehber Öğretmen Sertfikası ile Dershanelerde görev verilebilir. Bunun dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri yasal değildir.
Özel dershanelerde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Nasıl Yürütülür ?

Özel Dershanelerde de Rehberlik Hizmetleri diğer eğitim kurumları gibi (MEB. Mayıs 2001-2524 sayılı. Tebliğler Dergisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği )Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. Maddeleri ve Özel Dershaneler TİP yönetmeliğinin 8- 18- 19. maddeleri hükümlerine göre dershane müdürlerinin başkanlığında yürütülür.

Özel Dershanelerin Rehberlik Servislerince Öğrencilere Yıl Boyunca Yapılabilecek Rehberlik Hizmetleri:

Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri'nin potansiyeli 'güçlü ve zayıf yönleri' ve seviyesine uygun anlatılması ve ders çalışma planlarının yapılmasına yardımcı olunması:(Haftalık Ders çalışma planı verimli çalışma teknikleri, hafızayı geliştirme ve etkili öğrenme yöntem, teknik ve stratejileri)
Seviye Tespit Sınavları: Genelde Dersler Başlamadan, özdeş öğrencilerin bir araya getirildiği Sınıf Atmosferini oluşturmak için bu sınavlar uygulanmaktadır. Öğretmenler ve öğrenci açısından yararlıdır. Ancak bu sınavlar sürekli yapılmalı öğrencilerin seviyeyeye uygun sınıflara gönderilerek, onların sevşiyelerine uygun ders alma olanakları süreklilik arz etmelidir. Bu yöntem zor olsada uygulanması öğrencilerin başarısını da beraberinde getirecektir. 'Ödül Ceza Sistemi' Seviye Grupları www.geleceginegitimi.com
Öğrencilerin devamlarını sağlamak için devam devamsızlık takibinin yapılması:
Devamsızlık yapan öğrencilerin takibini yapmak ve velileri bilgilendirmek gereklidir Ayrıca asıl görev ise öğrencinin devamsızlığının asıl sebebini ortaya çıkarmak ve yardımcı olunarak devamını sağlamak ve başarı düzeyinin yükseltmesine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerle Bireysel Görüşmelerin Yapılması:
Kurumun rehber öğretmenleri ,kurumda yapılan her deneme sınav sonuçlarını ölçme değerlendirme servisinden alarak öğrencilerin başarılarını değerlendirmelidir..Başarısı düşük öğrencilerin başarısızlığın sebeplerini araştırarak onlara başarılarının yükselmesinde yardımcı olacak ther türlü önlem öğretmenleri ile koordinasyon içinde alınmalı vedershanenin her türlü olanakları bu öğrenciler için seferber edilmelidir. Öğrenci isteksiz ise niçin isteksiz olduğu belirlenerek,istekli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Öğrenme ilke ve yöntemleri açıklanarak, hangi ilke ,yöntem ve tekniği kullanırsa başarılı olabileceğine birebir karara verilmelidir.

Sınavlara sağlıklı hazırlanmaları İçin öğrencilere; sınavlara nasıl hazırlanmalı, hedef belirleme, plan yapma, planlı ve sistemli çalışma,sınav sonuçlarını etkili değerlendirme vb. birebir çalışmalar, konsantrasyonunu sağlama ve konsantre olma, kendini motive edebilme beceri ve alışkanlığı sağlama, sınav stres ve kaygısından kurtulma yöntem ve stratejileri, öğrenmeyi öğrenmeyi sağlama vb. konularda psikolojik danışma ve rehberlik, bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılmalı, kurumda yoksa , okullardan psikolog ve psikolojik danışmanlar davet edilmeli, sunular hazırlanarak sunulması planlanmalı ve seminerler planlanıp, düzenlenmelidir.

Mesleki Rehberlik:
Öğrencilere kendilerine en uygun meslek seçmeleri için ilgili,yetenek,değer yargıları ve kişilik özelliklerini belirlirleyen ölçme araçları uygulanarak ve uygulama sonuçları değerlendirilerek; objektif veriler ışığında her öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun meslekler belirlenir. Her öğrenci ayrı ayrı bilgilendirilip, yönlendirmesinin sağlıklı yapılması için gerektiği unutulmamalıdır.

Öğrencilerin sağlıklı karar vermelerini sağlamak için onlara meslekler hakkında bilgilendirme , meslek tanıtım günleri düzenlenerek, iş kur ve mesleklerle konuşmacılar davet edilebilir ve iş yerlerine,Sanayii Merkezleri ilinizdeki Üniversiteler,e Fakülteleriİ, Bölüm Başkanlıkları önceden yapılacak bir planlama ve ziyaretle kararlaştırılan tarihte, Tanıtım gezileri düzenleyebilirsiniz.Bu şekilde daha objektif kararlar almaları sağlanabilir.

Toplantı ve Paneller:

Velilerle tanışma: Her sınıf düzeyinde yapılması uygundur.Dershanenin işleyişi, kuralları, öğretim çalışmaları, sınav sistemi ve yapılacak diğer etkinliklerin tanıtılarak, velilerin dershaneden beklentileri, bunun yanında dershane için birlikte yapılacak etkinliklerin belirlenerek kurum ve veli işbirliğini sağlayan çalışmalar yapabilirsiniz.

Genel Veli Toplantıları: Öğrencilerin genel durumlarının değerlendirilmesi yapılarak problemlere ortak çözümlerin getirilmesine yardımcı olunacak kararlar alınarak uygulamalar yapılabilir

Veli Panelleri: Rehberlik servisini, öğrencilerin yanında öğrenci velilerine de rehberlik hizmetlerinde bulunmalıdır.Velilere öğrencilerle etkili iletişim kurma becerileri... vb konularda seminerler düzenlenebilir


BEŞİNCİ KISIM
Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
BİRİNCİBÖLÜM
Servisin Kuruluşu ve Okul Yönetimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşu
Madde 43 - Resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fizikî ortam ve gerekli donatım sağlanır.
Madde 44 - Rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkeziyle
koordineli çalışır. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde çalışır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Madde 45 - Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.
Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır.
Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur:
a) Müdür yardımcıları.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları.
c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.
d) Disiplin kurulundan bir temsilci.
e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.
f) Okul öğrenci temsilcisi.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri
Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdakigörevleri yapar :
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlereilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.
c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve
yapılacak çalışmaları belirler.
d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.
e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.
Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehber lik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.
Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
Madde 47 - Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.
c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi İle ilgili yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.
d) Okuİun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir.
e) Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir.
f) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması hâlinde;
program, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, meslekî formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. Ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektirdiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine dikkat eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber Öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönelim işlerinde görevlendirmez.
h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak İçin gerekli özeni gösterir.
ı) Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş Öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar.
i) Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
j) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir.
Müdür Yardımcılarının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
Madde 48 - Okul müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.
c) Okul müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.
İKİNCİ BÖLÜM
Servisin Elemanları
Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri
Madde 48 - Koordinatör psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylanmak ve birer örneğini rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmek üzere okul müdürüne iletir.
c) Uygulanan rehberlik programlan, gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir.
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır.
Psikoljik Danışmanın Görevleri:
Madde 50 - Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:
a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar.
b) Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.
c) Okulunun tür ve Özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.
d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.
e) Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.
f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.
g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında Özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.
h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.
ı) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir Örneğini de Öğrenciye veya velisine verir.
i) Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.
j) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.
k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler.
l) Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir.
m) Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.
n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.
o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir.
r) Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar.
s) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretmenler
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
Madde 51 - Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.
b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde
yürütür.
c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.
d) Sınıfa yeni gelen Öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.
e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.
f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.
g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.
h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.
İlköğretimde 1'inci sınıftan 5'inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.
Diğer Öğretmenler
Madde 52 - Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin plânlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar.
Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetiştirme
Madde 53 - Hizmeti geliştirmek ve niteliğini artırmak, rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servişlerindeki elemanların, rehberlik alanındaki görevlerini yürütebilmeleri İçin gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla okul müdürleri, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ilgili elemanlar için eğitim ve yetiştirme önlemleri Bakanlıkça alınır.
Çalışma Saatleri ve İzinler
Madde 54 - Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.
Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.
Verilemeyecek Görevler
Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.
İlk Atama, Yer Değiştirme Suretiyle Atama, Adaylığın Kaldırılması
Madde 56 - Rehberlik ve araştırma merkezi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi elemanlarının atama
ve yer değiştirme suretiyle atamalan yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Resmî eğitim-öğretim kurumlarına atanacak aday psikolojik danışmanlar ilk olarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilirler. Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerine dağıtımları yapılır.
Rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılacak atama ve görevlendirmelerde, lisansüstü dereceye sahip olma, tercih nedenidir.
YEDİNCİ KISIM
Kaldırılan Mevzuat.Yürürlük,Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 57 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 16/12/1985 tarihli ve 2201 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 58 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
NOT: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği' nden alıntıdır.REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ve Engelllerle İlgili Yasal Düzenlemeler:
Engelliler Yasası ve Yeni Düzenlemeler:
Yasada belirtilen bazı tanım, kavram ve tümcelerin yanlış yorumlanması , bu alandan gelen ve bu alanla ilgili yasal düzenlemeleri hazırlayan komisyonlarda yıllarca görev alan ben ve alandan arkadaşlarımı üzüyor. Yanlış yorum getirerek, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Karşı olanların aklına yeni fikirler getiriyorsunuz.Değerli kurumlarımızı zan altında bırakıyorsunuz.
Lütfen kavramları doğru okuyarak,doğru yorumlayınız.
Destek Eğitimi ;Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi , eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda; belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine,ailelerine , öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç,gereç,eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamayı içerir.
Bu tanımdan yola çıkarsak, bu gün RAM lara yönlendirilen, Engelli Öğrencilerimizi; bu kurum resmi bir kurum olduğu için ;Bu kurumdaki meslektaşlarımız, hangi özürlülerden bir çıkarı olabilir ki “Götürdüğümüz öğrencilerin % kaçına rapor veriyorlar. Söylemleri, oldukça yanlış. Öğrencilerinizi çok iyi değerlendirerek ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine uygun özür gruplarından RAM lar tarafından değerlendirmesi mümkün olmayan özür gruplarının Sağlık Kurulu Raporu alarak yönlendirdiğinizde hiçbir sorun olmayacaktır. Bu kurum MEB ve İllerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir kurumdur. Kuruma has mevzuat “yasa,tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler “ hükümlerine uygun görevlerini yaparlar. Kurumlarına yönlendirilen Engelli Bireylerin,
Objektif veriler ve incelemeler sonucu ,Özel Eğitime ihtiyacı olup, olmadığını belirlerler. ' Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği' Kısacası, mevzuata uygun eğitim önerilerinde bulunmaktadırlar.
DESTEK Anlamı:
YAŞLARI NE OLURSA OLSUN, ÖZÜR TÜRÜ NE OLURSA OLSUN, ŞAYET SOSYAL,DUYGUSAL YÖNDEN AKRANLARININ BELİRGİN ŞEKİLDE SEVİYESİNİN GERİSİNDE İSE BELİRLİ ÖZÜR GRUPLARINDA ZATEN AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜR. “Ağır Öğretilerbilir, Öğretilebilir vb. Özel Egitim ve Engelliler Konusunda Çeşitli Makalelerimde “
BU ÖĞRENCİLERE KESİNLİKLE ; BİREYSEL VE GRUP DESTEK EĞİTİM ALMASI UYGUNDUR; ŞEKLİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖNERİLİR.
HER YAŞTA VE HER ÖZÜR TÜRÜNDE YUKARDA BELİRTİLEN SOSYAL, DUYGUSAL YÖNDEN GELİŞME DÜZEYİ AKRANLARI SEVİYESİNDE VE YAKINSA ÖZELLİKLE EĞİTEBİLİRLER.

BU TÜR ENGELLİLERE BİREYSEL DESTEK EĞİTİMİ BALMASI UYGUNDUR YADA DESTEK EĞİTİMİ ALMASI UYGUN DEĞİLDİR. İFADESİ KULLANILIR .RAPORLARI RAM MODÜLÜNDEN DÜZENLENİR.
Dikkat edileceği gibi DESTEK; kelimesi eğitim önerilsin yada önerilmesin her öneride anlamına uygun kullanılmaktadır. “KAYNAŞTIRMA, TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA, İŞ UYGULAMA OKULU, ALT ÖZEL SINIF vb. önerilebilir”

DESTEK anlamı, Sizin Makalenizde belirttiğiniz anlamı içermez. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışarak; Benimde yıllarca hizmet verdiğim RAM ni ve bu kurumlarda çalışan çok değerli arkadaşlarımızı “Psikolog, PDR, Özel Eğitim Öğretmeni vb.” meslektaşlarımızı, kullandığımız cümleleri daha dikkatli seçmeye özen göstererek; Lütfen ! Zan altında bırakmamaya özen gösterelim. Devletten maaş alarak görev yapan bu insanların ne gibi bir çıkarı olabilir. Sonra onların mesleki etiği gereği, meslektaşlarım olarak böyle bir taraf olmayacaklarına adım kadar eminim. Sonra orada testör tek değil, karar veren tek değil ' ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU' kurul kararları ile RAPOR veriliyor.
Ben , belirttiğiniz Plan Bütçe Komisyonunda ;alınan kararlar ve Özel Eğitimin TARİHİ Gelişimi konusundaki Makalemde ve diğer makalelerimde de belirttim. Engelliler Yasasında geriye dönüş olamaz, geriye dönüş gerçekleşemez.YER YERİNDEN OYNAR, KIYAMETLER KOPAR, DANIŞTAY VE ÜST KURUM ANAYASA MAHKEMESİNDEN DÖNER. FAZLADA BU KONUDA CANINIZI SIKMAMANIZI ÖNERİRİM.
ANCAK SÜREÇ İÇİNDE ŞUNLAR GERÇEKLEŞEBİLİR:
- Mükerrer ödemeler iki kat ceza, uyarı ve kapatma,
-Mevzuat gereği çalışmayan kurumlar, uyarılır, devam ederse kapatılır,
- Yeni açılacak İ.Ö.O bünyelerinde 2 Alt Özel Sınıf Açma Zorunluluğu; süreç içinde engellilerin Özel Eğim Okulları ve
Rehabilitasyon Merkezlerine yönlendirmeyi etkiler,
- DEP ; na ,Okul Öncesi, İ.Ö.O; devam eden öğrencilere verilen bir yıl süreli raporlar, daha hafif eğitilebilir öğrenciler için özür derecelerine göre ;8 ay,6 ay, 4 ay ; şeklinde de düzenlenebilir,
- Eğitim dışında ve mevzuata uygun olmayan özürlü ailelerine yasa dışı yapılacak ödemeler, hangi gerekçe ile olursa olsun, delil bulunduğunda, kurum kapatılır,

Uzman personel bulundurulmayan EĞİTİM PROGRAMLARI Kapatılabilir,
bu düzenlemeleri çoğaltabiliriz…
Geçmişte 573 Sayılı Kanun Hükmüne Kararname ile ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU NU VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN alt yapısının oluşturulduğu komisyonda ; Bu kurumlar eğitimciler tarafından açılsın ifademi bu günden sonra değiştiriyorum. O günün koşulları bu gün olsaydı, bu alandan gelen, Öğretmenlerce /Uzmanlarca Açılsın Diye öneride bulunurdum. Gerçi bu önerimiz MEB ca özel egitim kurumlarının açılmasının özendirilmesi için Eğitimci ifadesi konulmadı. Bu yasal düzenlemeler yapılanca 2916 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu tarihe karışmıştır.
Saygılarıma.


HALİL TÜRKMEN
PSİKOLOG
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikolog, Pdr, Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Görevlendirme Usul Esasları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Halil TÜRKMEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Halil TÜRKMEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Halil TÜRKMEN'in Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,762 uzman makalesi arasında 'Psikolog, Pdr, Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Görevlendirme Usul Esasları' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kişilikle İlgili Tanımlar ÇOK OKUNUYOR Ekim 2019
◊ Stres Testi Aralık 2008
◊ Unutkanlık Testi - Unutkanlık Ölçeği ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2008
◊ Beck Anksiyete Ölçeği Ağustos 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:50
Top