2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Spor Yapma Düzeyi ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki Analizin İncelenmesi
MAKALE #20833 © Yazan Psk.Dnş.Gamze GÜDER | Yayın Ekim 2019 | 2,904 Okuyucu
Özet


Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin spor yapması ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve cinsiyet, bölüm açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemi bir devlet üniversitesinde eğitim gören 142 kadın (% 47,3) ve 158 erkekten (%52,7) olmak üzere 300 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) ve bağımsız değişkenler için de kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır ve SPSS 17.0 ile sonuçlar incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, spora yönelik tutumla cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkeklerin kadınlarla göre spora yönelik daha olumlu bir tutum içinde oldukları saptanmıştır. Aynı zamanda psikolojik iyi oluşla da cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Spora yönelik tutum ortalaması ile bölüm arasında da yapılan anova analizi sonucu anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Spor yapma alt boyutlarıyla psikolojik iyi oluşun da aralarındaki etkiyi incelemek için yapılan yine anova analizi sonucu spor alt boyutlarının psikolojik iyi oluşu anlamlı etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: spor, spora yönelik tutum, psikolojik iyi oluş

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether there is a meaningful relationship between sports performance and psychological wellbeing of university students and to investigate whether there is a meaningful difference in terms of sex or department.
The sample of the study consisted of 300 persons, of whom 142 were women (47.3%) and 158 men (52.7%), who were trained at a state university. Personal Information Form was also used for the independent variables and the Sport Attitude Scale (SCQS), Psychological Well-Being Scale (PISP). The screening method was used in this study and the results were analyzed with SPSS 17.0. According to research findings, there was a significant difference between the attitude towards the spore and the sex.
It has been determined that males have a more positive attitude towards spore than females. At the same time, a significant difference was found between gender and psychological well-being. A significant difference was found in the result of the ANOVA analysis made between the average attitude towards sports and the department. Psychological well-being with sporting sub-dimensions, and sport sub-dimensions, which were also performed to investigate the effect between them, were found to have a significant effect on psychological well-being.

Keywords: spore, attitude toward spora, psychological well-being

Giriş

Spora yönelik tutum çalışmaları, Kenyon (1968) tarafından üniversite öğrencilerinin bendensel aktiviteye yönelik tutumlarını belirlemek hedefi ile bir benzeri ile literatüre kazandırılmıştır. Kenyon bu konu üzerine çalışmalar yapmıştır ve bu çalışmalar birçok araştırmacıya da (Biddle ve Mutrie, 1991; Eysenck ve ark., 1982; Mathes ve Battista, 1985; Schutz ve ark., 1985; Subramaniam ve Silverman, 2000) bireylerin spora yönelik tutumlarını araştırmalarında örnek olmuştur.


Spor; belli kurallar yönünde yapılan, insanları psikolojik ve biyolojik olarak etkileyen, yarışmak ve eğlenmek hedefiyle yapılan fiziksel aktiviteleri olarak tanımlanabilir.
Türk toplumunda spor, bedensel aktivitenin karşılığı olarak algılanmaktadır. Düzenli olarak spor yapan gençler ve gruplar spor yapmayanlara göre sosyolojik, psikolojik ve bedensel yönden daha üstün halde olduğu araştırmalarda kanıtlanmıştır.
Baltacı ve Düzgün ise fiziksel aktiviteyi, enerji dengesi ve vücut kütlesinin kontrolü için enerji sarf etmesi olarak tanımlamaktadırlar (Baltacı ve Düzgün 2008).
Spor yapmak bireyin yaşam kalitesini artırdığı ve bunun ile ilgili araştırmalar da bunu desteklediği için günümüzde spor yapan bireylerde de fazlalaşma görülmektedir.
Fiziksel aktivite özellikle gençlerin sağlıklı kalmalarında, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında, psikolojik ve sosyal yönden güçlenmelerinde, ileriki yaşlarda çeşitli uzun süreli hastalıklardan korunmalarında veya bu hastalıkların iyileştirilmesinde, bir başka söylemle bütün yaşam boyunca hayat kalitelerinin artırılmasında önemli bir faktördür. Bedensel aktivitelerin stabil düzeyde düzenli olarak yapılması, genç bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik düzeylerini artırmaktadır (Erkan, 1992).
Günümüzde fiziksel aktivite, boş vakitleri doldurma faaliyetleri içinde önemli bir yer
tutmaktadır fakat spor, sadece bir boş zaman etkinliği olarak düşünülmemelidir. Boş zamanın sportif etkinlikler ile doldurulması toplumların spor kültürüne de geçmektedir. Erkan, toplumsal spor hareketlerini ele aldığı kitabında “grup sporu”, “yaşam boyu spor”, “herkes için spor” ve “sağlıklı hayat için spor”, gibi sloganlar ile, farklı cins, iş ve saygınlıktaki bireyleri aktif olarak spora çekebilme yöntemlerinden birinin de boş vakit etkinliklerinde spor yapma yönelimlerinin yönlendirilmesi olduğunu vurgulamıştır (Erkan, 1982). Bu noktada sporun bir boş vakit etkinliği olmadığı hayat kalitesini ve seratonin hormonunu artırdığı bilindiği için sürekli yapılması gerektiği düşünülmelidir.
Yukarıdan elde edilen bilgiler doğrultusunda spor yapmanın psikolojik iyi oluşu etkileyebileceği düşünülecektir.


Ruh sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda sık sık depresyon ve kaygı bozukluğu gibi olumsuz sağlığa hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra günümüzde ruh sağlığının olumsuz unsurlarıyla birlikte olumlu unsurlarını da araştırma isteği giderek artmaktadır. Bu araştırmalarda çoğu iyi oluş ile ilgili psikoloji literatürüne zenginlik katmıştır (Springer ve Hauser, 2006).


İyi oluş çalışmalarına teşkil olan iki araştırma alanı bulunmaktadır: Birincisi, bireyselliğe ilginin arttığı bir iklimde hayat kalitesinin niteliğini araştırmaya yönelik bilimsel eğilimin bir parçası olarak 1950’de başlamış ve öznel iyi oluş olarak tanımlanmıştır. İkincisi, psikolojik iyi oluş ise, 1980’li yıllarda deneysel araştırmalar ile başlamış, zorluklar ile karşı karşıya gelindiğinde kendini gerçekleştirme ve anlamlı bir hayat için bireyin potansiyellerini önemle anlatan daha önceki klinik ve yetişkin gelişim psikolojisi teorilerine dayanmaktadır. Her iki gelenek de iyi bir hayatın ne olduğunu araştırmak için insan kapasitesini yücelten insancıl değerleri kapsamaktadır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002).


Öznel iyi oluş kelime anlamıyla konuşma dilinde ‘mutluluk’la eşit görülüyor ve bu öznel iyi oluş kişinin kendi hayatını değerlendirmesi olarak biliniyor. Bu değerlendirme hem zihinsel hem de duygusal bir değerlendirmedir. Bu iki unsur birbirinden farklı olmamakla birlikte ayrı ayrı ele alındığında birbirini tamamlayan iki unsur.Psikolojik iyi oluş, hayatta karşı karşıya kalınan varoluşsal meydan okumaları (anlamlı
hedefleri sürdürme, kişisel gelişim ve diğerleri ile kaliteli ilişkiler kurma gibi) yönetme olarak tanımlanmıştır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002).


Psikolojik iyi oluş ile ilgili anahtar kelimeler, insan gelişimindeki sorumluluk ve zorlukları ortaya koyan gelişim teorileri; bireyin kendisini gerçekleştirme, olgunlaşma, tam yarar sağlama ya da kişiselleşmenin ne olduğunu ortaya koyan klinik açıklamalar ve psikolojik sağlığın olumlu ölçütlerinin belirleyicilerinden elde edilmiştir (Ryff, Magee, Kling ve Wing, 1999).


Bunların sonucu olarak birbirinden bağımsız gibi görünen ama etkisinin incelenmesi gereken bu iki konu (spor yapma ve psikolojik iyi oluş) araştırmanın konusu olarak belirlenmiştir. ‘Spor yapma bireylerde psikolojik bir iyilik hali kazandırır mı?’, ‘Spor yapan birey yapmayana göre daha iyi bir psikolojiye sahip midir?’, ‘Üniversite bölümleri arası spora yönelik tutumla psikolojik iyilik hali arasında bir bağlantı var mıdır?’, ‘Cinsiyet ve spor yapma arasında bir bağ var mıdır?’ sorularının cevaplanabilmesi için yapılmış bir çalışmadır.

Yöntem


Çalışmanın örneklemi Uşak Üniversitesi’ni kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler 158 erkek ve 142 kadın toplam 300 katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcıların; 142’si beden eğitimi ve spor yönetimi, 38’i psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 24’ü uluslararası lojistik ve taşımacılık, 19’u uluslararası ticaret, 25’i muhasebe, 17’si sınıf öğretmenliği, 13’ü ilköğretim matematik öğretmenliği, 10’u çağdaş türk lehçeleri ve edebiyat ve 12’si halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencisidir. Katılımcılar Uşak Üniversitesi öğrencileri arasından gönüllük esasına göre çalışmaya katılmışlardır. Bu bilgiler ışığında uygulanmış olan ölçeklerin birbiriyle ilişkili maddeler arasındaki korelasyonu hesaplanarak, cinsiyet ve bölüm değişkenleri de göz önünde bulundurularak spor yapmanın psikolojik iyi oluş ile ne derece etkileşim içinde olduğu analiz edilmiştir. Spora yönelik tutum ölçümünün sonucu yüksek olan bireylerde psikolojik iyi oluşun da yüksek olması; spora yönelik tutum ölçümünün sonucu düşük olan bireylerde psikolojik iyi oluşun da az olması beklenmektedir.

Spora Yönelik Tutum Ölçeği; Veriler Şentürk tarafından geliştirilen ve uygulanan geçerliliği ve güvenirliği yapılan Spora Yönelik Tutum Ölçeği’nden elde edilmiştir. Spora yönelik tutum ölçeği Şentürk (2014) tarafından bireylerin spora yönelik tutumlarını saptayabilmek için geliştirilmiştir. 25 maddeden oluşan ve beşli likert dereceleme ile değerlendirilen, sekiz maddesi ters olan bir ölçektir (Ek 1). Ölçek maddeleri 1’den 5’e kadar puanlandırılmış olup ölçek puanları 25-125 arasında değişmektedir. Testten elde edilen puan arttıkça spor yapma ya da spora yönelik tutumun arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. Özgün formun geçerli ve güvenilirliği hesaplanmış ve ölçek geçerli ve güvenilir çıkmıştır. Bu araştırma kapsamında yapılan analizde ise geçerliliği; ,913 bulunmuş; güvenilirliği ise; ,878 bulunmuş olup ölçek geçerli ve güvenilirdir.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Diener ve arkadaşları (2010) tarafından bulunan iyi oluş ölçümlerini tamamlayıcı, sosyal ve psikolojik iyi oluşu ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri çeşitli iyi oluş teorilerinin ortaya koyduğu temel unsurlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ödüllendirici ve destekleyici ilişkilere sahip olma, başkalarının mutluluğuna katkıda bulunma, başkaları tarafından saygı görme gibi toplumsal ilişkilere dayalı maddeler içermektedir. Ölçek bir de, hedefli ve anlamlı bir yaşama sahip olma, bireyin günlük etkinliklere ilgi duyması ve bir uğraşla meşgul olmasına dayalı içerikleri kapsar. Maddeler kişinin kendisine saygı duyma ve iyimserlik ile ilişkilidir. Son olarak ölçekte birey için mühim olan etkinliklerde yetenekli ve yeterli hissetmeye dayalı maddeler bulunmaktadır. Ölçek sosyo-psikolojik fonksiyonlarının önemli unsurlarını bireyin kendi görüş açısından değerlendirir (Telef, 2013). Bu çalışmada Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’ni Türkçe formuna çeviren Bülent Baki Telef’in ölçeği kullanılmıştır (Ek 2). Türkçeye uyarlanmış haliyle 8 maddesi bulunan ölçeğin olumsuz ifadesi olmamakla birlikte yedili likert kullanılmıştır ve ölçekten alınan en az puan 8; en yüksek puan 56’dır. Testten elde edilen puan arttıkça psikolojik iyi oluşun arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ölçeğin güvenilirliği Türkçeye uyarlanmış halinde cronbach’s alpha= ,87 bulunarak güvenilirdir.Veri analizleri SPSS 17.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Spora yönelik tutum ile psikolojik iyi oluş ölçeği demografik veriler arasındaki bağlantılar Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bağımsız grupların karşılaştırılması için İndependent Simple t-testi, One-Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Ayrıca spor yapmanın psikolojik iyi oluş üzerine etkisini incelemek ve ne kadar etkilediğini bulmak için regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular

Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon

Araştırmaya katılan 300 kişinin ölçme araçlarının her birinden elde etmiş oldukları puanlama ve bölüm, alt boyutların ortalama ve standart sapma sonuçları Tablo 1’ de gösterilmektedir.

Tablo 1: Betimsel İstatistik Tablosu

N Ortalama SS
Bölüm 300 3,2533 2,19207
Spor ortalaması 300 3,7617 ,68822
Psikolojik iyi oluş ortalaması 300 5,6369 1,08652
Spora ilgi duyma 300 3,8936 ,72241
Spor yapma 300 3,6981 ,70801
Aktif spor yapma 300 3,5578 ,84137
Toplam kişi 300


Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların spora yönelik tutumu ortalaması 3,37 (SS= , 688), psikolojik iyi oluş ölçeği ortalaması 5,63 (SS= 1,08), spora ilgi duyma alt boyutu ortalaması 3,89 (ss=,72), spor yapma alt boyutu ortalaması 3,69 (ss=,70), aktif spor yapma alt boyutu ortalaması 3,55 (ss=,84) olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeklerden alınan puanlar spor yapma ve psikolojik iyi oluş arasındaki korelasyonun varlığını Pearson Korelasyon testi ile araştırıldığında Tablo 2’deki veriler elde edilmiştir.


Tablo 2: Spora Yönelik Tutum Ortalaması ile
Psikolojik İyi Oluş Ortalaması Korelasyon Tablosu

piort sport
Psikolojik iyi oluş ort Pearson Correlation 1 ,287**
Sig. (2-tailed) ,000
N 300 300
Spor tutumu ort Pearson Correlation ,287** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 300 300
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 2’ye göre;

Spora yönelik tutum ortalaması ile psikolojik iyi oluş ortalaması arasında (,287** ) değerle anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Tablo 3: Spora Yönelik Tutum Ölçeği Ortalaması ile
Demografik Bilgiler Korelasyon Tablosu

cinsiyet bölüm sport
sport Pearson Correlation ,266** -,088 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,130
N 300 300 300
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 3’e göre;

Spora yönelik tutum ortalaması ile cinsiyet arasında (,266**) pozitif yönde çok yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Spora yönelik tutum ortalaması ile bölüm arasında (-,088 )negatif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Tablo 4: Psikolojik İyi Oluş Ortalaması ile Demografik Bilgiler
Korelasyon Tablosu

cinsiyet bölüm piort
piort Pearson Correlation -,027 -,111 1
Sig. (2-tailed) ,638 ,055
N 300 300 300
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 4’e göre;

Psikolojik iyi oluş ortalaması ile cinsiyet arasında (-,027 ) negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.
Psikolojik iyi oluş ortalaması ile bölüm arasında (-,111) negatif yönde çok yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur.

Spora Yönelik Tutum Ortalaması ve Bölüm Arasındaki Anova Analizi Tablosu

Tablo5: Anova

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 35,067 8 4,383 11,971 ,000
Within Groups 106,552 291 ,366
Total 141,619 299

Yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda spora yönelik tutum ortalama puanı ile bölüm arasında ,000 değeriyle anlamlı fark bulunmuştur.


Psikolojik İyi Oluş Ortalaması ve Bölüm Arasındaki Anova Analizi Tablosu

Tablo 6: Anova

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 20,646 8 2,581 2,260 ,023
Within Groups 332,330 291 1,142
Total 352,976 299


Yine ANOVA analizi sonucunda psikolojik iyi oluş ortalaması ile bölüm arasında anlamlı fark bulunamamıştır.
Spora Yönelik Tutumlarına Göre Psikolojik İyi Oluşlarının Yordanmasına İlişkin Regrasyon Tablosu
Tablo 7: Regresyon Tablosu

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,287a ,082 ,079 1,04256
a. Predictors: (Constant), sport

Yapılan regrasyon testi sonucunda r square değeri, ,082 olduğu için üniversite öğrencilerinin spor yönelik tutumlarının psikolojik iyi oluşu %8,2 oranında etkilemektedir.
Yani bireylerin psikolojik iyi oluşu %8,2 oranında spor yapmalarına bağlıdır.
Cinsiyete Göre Spora Yönelik Tutum ve Psikolojik İyi Oluşun İncelenmesi İçin T Testi Tablosu

Tablo 8: T testi

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper
sport Equal variances assumed 4,624 ,032 -4,762 298 ,000 -,36591 ,07685 -,51714 -,21468
Equal variances not assumed -4,716 275,399 ,000 -,36591 ,07759 -,51866 -,21315
piort Equal variances assumed 3,401 ,066 ,471 298 ,638 ,05930 ,12580 -,18828 ,30687
Equal variances not assumed ,473 296,904 ,637 ,05930 ,12549 -,18767 ,30626

Kadınların spora yönelik tutumları ve erkeklerin spora yönelik tutum ortalamaları için yapılan t testi sonucunda; sig2 değerleri ,000 olduğu için anlamlı bir fark bulunmuştur.
Kadın ve erkeklerin psikolojik iyi oluş ortalaması ve spora yönelik tutum ortalaması karşılaştırılması için yapılan t testi sonucunda; sig2 değeri ,638 olduğu için anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Spora Yönelik Tutumun Alt Boyutları

Tablo 9: Alt Boyut Regresyon

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,307a ,094 ,085 1,03919
a. Predictors: (Constant), asy, sy, sid

Spor yapma alt boyutlarının psikolojik iyi oluşu yordayıp yordamadığını ve ne derecede ne düzeyde etkilediğini incelemek için yapılan regresyon analizi sonucunda r square=,094 çıkmış olup %0,9 oranında etkilemektedir.

Tablo 10: Alt boyut Anova

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 33,321 3 11,107 10,285 ,000a
Residual 319,655 296 1,080
Total 352,976 299
a. Predictors: (Constant), asy, sy, sid
b. Dependent Variable: piort

Spor yapma alt boyutlarının psikolojik iyi oluşu anlamlı etkileyip etkilemediğini incelemek için yapılan anova analizi sonucunda siq değeri ,000 çıkıp anlamlı etkilediği bulunmuştur.

TartışmaBu araştırma analizinde elde edilen bulgulara göre; spora yönelik tutum ortalaması ile psikolojik iyi oluş ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır, spora yönelik tutum ortalaması ile cinsiyet arasında da pozitif yönde çok yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmaktadır ki bu da spor yapma ve cinsiyet arasında pozitif düzeyde birbirini etkilediği anlamına gelir; spora yönelik tutum ortalaması ile bölüm arasında negatif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır yani spor yapma ile bireylerin okuduğu bölümler negatif düzeyde birbirini etkilemektedir; psikolojik iyi oluş ile cinsiyet arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur bu da psikolojik iyi oluşla cinsiyetin birbirini negatif düzeyde etkilediği anlamına gelir. Psikolojik iyi oluş ortalaması ile bölüm arasında negatif yönde çok yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur bu da psikolojik iyi oluşun bölümü negatif bir düzeyde etkilediği düşünülecektir. Yine farklı bir analiz sonucunda sporun bölümle aralarında anlamlı bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Anova analizi sonucu psikolojik iyi oluşun bölümle aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Kadın ve erkeklerin spor yapmaları ya da spora yönelik tutumlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.


Sonuç olarak literatürde bu konu da araştırmaların az oluşu ve bu iki bağımsız değişkenin birbirleriyle olan etkisi daha önce incelenmediği için herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. Bu çalışmada bireylerin spora yönelik tutum düzeylerinin psikolojik iyi oluşa etkisinin olduğu saptanmıştır. Spora yönelik tutum ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve erkeklerin spora yönelik daha iyi bir tutum içinde olduğu saptanmıştır. Spor yapma ya da spora yönelik tutum ile psikolojik iyi oluş arasındaki anlamlı farkın sonucunda bireylerin spor yaparlarsa psikolojik olarak daha iyi hissedecekleri sonucuna varılmıştır.

Öneriler

Bu çalışmanın örneklemi Uşak Üniversitesi olup farklı bir üniversitede yapılsa sonuçları değişebilir.
Bu çalışma sadece 18- 23 yaş arası üniversite öğrencilerine uygulanmış olup sivil ya da orta yaş bireylere uygulansa sonuçlar değişebilir.
Bu çalışma ege bölgesinde yapılmış olup ve öğrencilerin çoğunluğunun egeli oldukları varsayılarak; başka bir bölge ve ilde yapılsa sonuçlar değişebilir.
Bu çalışma cinsiyet ve bölüm değişkenleriyle incelenmiş olup farklı değişkenlerle incelenebilir.
Bu çalışma 300 kişiyle yapılmış olup daha geniş bir örneklem üzerinde uygulanabilir.

Ek.1) Spora Yönelik Tutum Ölçeği

Değerli katılımcı,
Spora yönelik tutum ölçeği bireyin, spor ile olan ilişkisini, spora ne kadar önem verdiğini ve sporun hayatındaki yerini öğrenebilmek amacı için hazırlanmıştır. Ankette kullanılan ifadeler hakkındaki tutumlarınızı, her ifadenin karşısında yer alan ve en üst sütunda belirtilen uygunluk durumunuzu bildiren kutucuğa işaretleyiniz. Verdiğiniz cevaplar saklı tutularak akademik çalışmalar dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Anketimize zaman ayırarak, verdiğiniz samimi cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Sporla kalın…

Asla katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum
1.Evim okula/işyerine çok uzak değil ise yürüyüş ya da bisikleti tercih ederim.
2.Sporu manevi olduğu kadar maddi kazanç için de yaparım.
3.Spor yapmadığım günler kendimi ruhen eksik hissederim.
4.Sporun fiziksel, fizyolojik ve psikolojik faydaları olduğuna inanırım.
5.Spor faaliyetlerine zorlama olmadan gönülden katılırım.
6.Okul/kurum takımlarında her zaman yer almak isterim.
7.Spordaki başarımın en az okuldaki / işteki başarım kadar olmasını isterim.
8.Spor ağırlıklı yayın yapan televizyon kanallarını tercih ederim.
9. Sadece tek bir spor branşına değil birden çok branşa ilgi duyarım.
10.Haftada en az bir gün fiziksel aktivite (spor) yaparım.
11.Yaz aylarında günlerimi spor yaparak geçiririm.
12.Diğer arkadaşlarımı da spor yapmaya teşvik ederim.
13.Sportif başarının getirdiği sosyal statü beni gururlandırır.
14.Büyük spor organizasyonlarını (olimpiyat, vb.) keyifle takip ederim.
15.Spor yapmak için ille de yanımda birinin olması gerekmez.
16.Yaptığım sporu elit (milli) sporcu olarak yapmayı hep hayal etmişimdir.
17.Spor faaliyetlerine, uzman kişiler yönetmese de katılımcı olurum.
18.Sporu hayattan zevk alma amacı olarak görürüm.
19.Sporun zararlı alışkanlıklardan uzak durmamda etkisi vardır.
20.Branşımın en iyi sporcularını kendime rol model alırım.
21.Evden dışarı çıkamadığım zamanlarda ev şartlarında aktivite yaparım.
22.Boş zamanlarımı spor ile değerlendiririm.
23.Katılımcı ol(a)madığım spor dallarını da izlemekten keyif alırım.
24.Spor ortamında kişiliğimin daha da güçlendiğini hissederim.
25.En sağlam dostlukların spor ortamında doğduğuna inanırım.


Ek.2) Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Değerli katılımcı,

Psikolojik iyi oluş ölçeği bireyin, sosyo-psikolojik açıdan iyi oluşunu ölçme amaçlı geliştirilmiştir. Verdiğiniz cevaplar saklı tutularak akademik çalışmalar dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Anketimize zaman ayırarak, verdiğiniz samimi cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.


Aşağıda katılıp ya da katılamayacağınız 8 ifade vardır. 1–7 arasındaki derecelendirmeyi kullanarak, her bir madde için uygun olan cevabınızı belirtiniz.


1 2 3 4 5 6 7
* Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılmıyorum Kararsızım Biraz katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum


1. Amaçlı ve anlamlı bir yaşam sürdürüyorum
2. Sosyal ilişkilerim destekleyici ve tatmin edicidir
3. Günlük aktivitelerime bağlı ve ilgiliyim
4. Başkalarının mutlu ve iyi olmasına aktif olarak katkıda bulunurum
5. Benim için önemli olan etkinliklerde yetenekli ve yeterliyim
6. Ben iyi bir insanım ve iyi bir hayat yaşıyorum
7. Geleceğim hakkında iyimserim
8. İnsanlar bana saygı duyar


Kaynakça

Baltacı, G. & Düzgün, İ. (2008). Adolesan ve Egzersiz. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 730.

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.

Erkan E. (1992). Toplum sağlığı açısından spor. içinde: Ergen E (ed). Spor Hekimliği.Ankara: Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 143-159.

Erkan N. (1982). Yasam Boyu Spor, GSD, Ankara

Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002) Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007–1022.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği? (19.03.2018) http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/psikolojik-iyi-olus-olcegi-toad.pdf adresinden edinilmiştir.

Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C., & Wing, E. H. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. In The Self and Society in Aging Processes, ed. CD Ryff, VW Marshall, pp. 247–78. New York: Springe

Springer, K. W., & Hauser, R. M. (2006). An assessment of the construct validity of Ryff’s scales of psychological well-being: Method, mode, and measurement effects. Social Science Research, 35, 1080–1102

Spora Yönelik Tutum Ölçeği ? (18.03.2018) http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/spora-yonelik-tutum-olcegi-toad.pdf adresinden edilmiştir.


Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 374-384.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Spor Yapma Düzeyi ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki Analizin İncelenmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Gamze GÜDER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Gamze GÜDER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gamze GÜDER Fotoğraf
Psk.Dnş.Gamze GÜDER
İzmir (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Gamze GÜDER'in Makaleleri
► Hamilelikte Psikolojik İyi Oluş Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,024 uzman makalesi arasında 'Spor Yapma Düzeyi ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki Analizin İncelenmesi' başlığıyla benzeşen toplam 37 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Çocuklar ve Sınırlar Kasım 2019
► Çocuk ve Oyun Eylül 2019
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:03
Top