2007'den Bugüne 91,466 Tavsiye, 28,074 Uzman ve 19,896 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği: Stresde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
MAKALE #2548 © Yazan Psk.Halil TÜRKMEN | Yayın Mart 2009 | 10,901 Okuyucu
STRES DÜZEYİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ STRESDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

GENEL DEĞERLENDİRME

Araştırmanın Amacı:

Araştırma okul psikologu Halil TÜRKMEN tarafından yapılmıştır Araştırma evreni kapsamına 1991 ile 2003 yılları arasında liselerdeki “Ergenlik Dönemindeki” 18 kız 23 erkek 41 öğrenci örneklemeye alınmıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine başvuran danışanlara “Strese Dayanıklılık ve Stres Eğilim Düzeyi ölçekleri ayrı ayrı uygulanmıştır.. Diğer değişle gerçek örneklem belirlenerek, bu örneklem üzerinde; Stres Belirleme Ölçeği " SBÖ" uygulanmıştır. SBÖ' yü oluşturan testin tümünün uygulanması önerilmektedir. Ancak SBÖ ‘ yü oluşturan, iki alt test ayrı ayrı da uygulanabilmektedir. Testin, öncelikli olarak, evrene genellenebilir olabilmesi, geçerli ve güvenilir bilgi ve veriler elde etmek amacı ile örneklem evreni başlangıçta geniş tutulmaya çalışılmıştır. Ancak 11 danışanın testi yanlı yanıtladıkları kuşkusu ile örneklemin yansızlığının ortadan kalkacağından şüphe duyulmuştur. Bu amaçla evrenin temsil düzeyini artırmak ve evrenden elde edilen verilerin yansızlık tutumu dikkate alınarak; elde edilecek bulgu ve sonuçların evrene genellenebilmesi amaçlandığından; çalışma evreni, temsil yeterliliği taşıyan 30 danışanla sınırlandırılmıştır. Tüm araştırmalar, 30 danışandan oluşturduğum evren birimi üzerinde yapılmıştır.

Bu amaçla “Strese Dayanıklılık Düzeyini Belirleme Ölçeği” yada Strese Dayanıklılık Ölçeği “SD֔ testinin güvenirliğini arttırmak amacı ile aynı çalışma evreni üzerinden “Test ve tekrar test yöntemi “ ile “Strese Eğilim Düzeyini Belirleme” Ölçeği “ SDB֔ testi” yada Strese Eğilim Ölçeği “SE֔ de aynı örnekleme uygulanmıştır. Değerlendirme sonucunda, bu iki alt test arasındaki ilişki oldukça yüksek bulunmuştur.

Elde edilen bilgi, veri ve bulguların değerlendirilmesi sonucu, ortaya çıkan sonuçlar ışığında “ölçüt bağımlı testler” ile geçerliliği karşılaştırılmış "Her iki alt testin kendi aralarında karşılaştırması ve ilişkisi belirlenmiştir." ve her iki alt testin ayrıca, “Beck Depresyon Ölçeği” ile karşılaştırılması sonucu güvenirliği bir kez daha test edilip; oldukça güvenilir olduğu tekrar belirlenmiştir.

Bireylerin, stresle başa çıkma ve üstesinden gelme bakımından ne kadar dayanıklı olup, olmadıklarının yada strese eğilimli ve dayanıksız olduklarının tespiti ve belirlenmesi ; diğer değişle danışanların stres düzeylerini ölçmek amacıyla; iki alt test birleştirilmiş ve Stres Belirleme Ölçeği “ SB֔ düzenlenmiştir. Ancak bu testtin uygulanma aşamasında bir sorun yaşanmamasına karşın, değerlendirilirken, her iki alt testten elde edilen verilerin ve sonuçlarının ayrı ayrı ele alınarak; değerlendirilmesi gerekmektedir.
Stres Belirleme Ölçeği "SBÖ" danışanların Stres konusundaki durumunu belirlemek amacı ile hazırlanmış olup; 1. Test , Strese Dayanıklılık Ölçeği “ SD֔ , danışanların strese ne kadar dayanıklı olduklarını belirlemek, 2. Test, Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği “SDBÖ", yada Strese Eğilim Ölçeği “SE֔ bireylerdeki stres durumunu ve özellikle , Strese Eğilim Düzeyini “SE֔ belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bir bütün olarak uygulanabilen, ancak farklı farklı değerlendirilen iki alt testten oluşmaktadır.
Birinci bölümdeki alt test, bireylerin ,strese ne kadar dayanıklı olduklarını belirlemek amacı ile oluşturup,hazırladığım; Strese Dayanıklılık Ölçeği “SD֔, 25 soru maddesinden oluşmaktadır. Bu testtin uygulayıcı ve danışanlarca değerlendirilirken, danışanların her soru maddesinden ayrı ayrı aldığı puanlar ve testin tümünden alacakları puanlar dikkate alındığında; danışanların yüksek puan aldıkları oranda ; Strese Dayanıklı ve Strese Dayanıklılık Düzeylerinin, o derecelerde yüksek olduğu; testteki her soru maddesinden alınan puanların ve testin tamamından alınan toplam puanın düşmesi ile orantılı olarak, Sterse Dayanıklılık Düzeyinin düşmekte olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
Strese Eğilim Ölçeği “SE֔ ise 30 soru maddesinden oluşmaktadır. Danışanlar bu testin her soru maddesinden ve testin tümünden yüksek puan aldıkları oranlarda strese eğilimli oldukları, düşük puanlarda ise stres eğiliminin düşük yada olmadığı yani strese dayanıklı oldukları sonucu çıkarılır.
Test ve alt testler değerlendirilirken, her soru cümlesinin kendi içinde ayrı değerlendirilip, tahlil edilmesi kadar alt testlerin tüm soru maddelerinden elde edilen toplam puanlarında ayrıca dikkate alınarak ve değerlendirilmesine, gerekli özen ve hassasiyet gösterilmelidir.
SBÖ Testinin sonuçları değerlendirildiğinde; test iki alt test olarak ayrıntılı ele alınarak, ilişkilendirildiğinde, 1. Testten “Strese Dayanıklılık Testi” alınan maxsimum puanlar , 2. Testten “Strese Eğilim Düzeyi Testi” elde edilen minimum puanları karşıladığı görülür. Her iki testin kendi aralarında değerlendirilmesi sonucu bir biri ile tam zıt yani çelişkili sonuçların ortaya çıkması. Soru maddelerinin hazırlanışı ile de ilgili beklenen bir sonuçtur. "Çünkü bir alt testteki bir soru maddesinde olumlu tavır, tutum, davranış ve düşünce örüntüleri ölçülmek istenirken, diğer alt testtin soru maddeleri olumsuz tavır, tutum, duygu ve düşünce örüntülerini karşılayacak şekilde ve ölçecek biçimde düzenlenmiştir. "Bu nedenle sonuçların bu durumu karşılamış ve bu özelliklerle örtüşmüş olması, yadırganacak bir durum değil, tamamen alt testlerin kendi aralarında birbirini kontrol ederek, denetim kolaylığı ve güvenirliğini de arttırmak amacı ile bilinçli olarak düzenlenmiştir.
Yani birinci alt testten, danışanların yüksek puan aldığı oranlarda stresle ilgili olumlu tutum,tavır davranış ve düşünce örüntüleri belirlenirken; ikinci alt testten düşük puanlar elde edildikçe danışanın strese dayanıklı olduğu; bir testten yüksek puan diğer testin düşük puanlar aynı zamanda bir testten olumlu davranışları belirlerken, diğer testin olumsuz davranışları belirlemesi sonucu; her iki testin aslında ölçülmek istenen tavır, davranış, tutum, düşünce örüntülerini karşıladığı ve bire bir ölçtüğü; her iki alt testin birbiri ile ilişkili, birbirini tamamladıkları görülür. Dikkat edildiğinde bir alt testteki soru maddesi ile diğer alt testteki soru maddesinin birbirlerini karşıladıkları açıklıkla görülebilir. “ Daha doğrusu, birinci alt testteki soru maddeleri, strese karşı olumlu tavır, davranış, tutum ve düşünce örüntülerini belirlerken, ikinci testteki soru maddeleri, strese karşı olumsuz tavır, tutum, davranış ve düşünce örüntülerini belirlemekte ve ölçmektedir
Bu nedenle, testleri uygulayan danışan, danışanın stres durumunu değerlendirirken yada terapist tarafından danışanın durumu ele alınırken, bu hususlara uyulmasında, özellikle her iki alt testteki soru maddelerinin tek tek değerlendirilerek, tahlil edilmesine ; ayrıca tüm testten elde edilen toplam puanında Stres Belirleme için kullanmasında yarar bulunmaktadır. Aynı şekilde, bir alt testte danışandan kaynaklı, danışmanı yanıltıcı hatalar olsa bile ikinci alt test danışanın durumu hakkında daha objektif değerlendirme yapmasına olanak tanımaktadır. Kısacası iki test kendi aralarında birbirini denetleyecek biçimde düzenlenmiştir. Bu hususlara özenle dikkat edilmesine danışanlarca ihtiyaç ve yarar vardır.

Araştırmanın Yöntemi:

Araştırma amacına uygun olarak, evren değerleri “parametreleri belirlenmiştir.
Bu araştırmada betimsel yöntem kullanıldı. SB֒ nün geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, Gaziantep’ deki liselerde “Özellikle Bayraktar Lisesi ve iki farklı lisedeki “ 9,10,11 sınıf öğrencileri üzerinde yapılan test ve uygulamaların sonuçlarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Uygulanan test “test, tekrar test” teknikleri kullanılmıştır.Strese Dayanıklılık Ölçeği “ 1.Test” : SDÖPsikometrik Yöntemler kullanılarak, gruplanmış ölçümler tablosu oluşturulmuş, istatistiksel değerlendirilmesi yapılmış olup aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Aritmetik Ortalama= 36.366, Ortanca = 37.00, Ranj = 62.00, Standart Sapma=8. 944, tahmini aralık katsayısı 2.666 “ 3 alındı” olarak bulunmuştur.
Dağılım ortalamaya göre % 50 sağda % 50 soldadır. Aritmetik ortalama, Ortanca ve Mod “Tepe Noktası” hemen, hemen birbirine eşit bulunmuştur.Strese Eğilim Ölçeği “ 2.Test” : SEÖ


Aynı şekilde gruplanmış ölçümler tablosu oluşturularak, değerlendirilmesi yapılmış olup aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Aritmetik Ortalama= 41.90, Ortanca 39.50, ranj 54.00, Standart Sapma=9. 861, tahmini aralık katsayısı 2.366 “ 3 alınmıştır” olarak bulunmuştur.
Dağılım ortalamaya göre % 50 sağda % 50 soldadır. Aritmetik ortalama, ortanca ve Mod “Tepe Noktası” hemen, hemen birbirine eşit bulunmuştur.

Bulgular ve Sonuçlar:

Psikometrik değerlendirmeler sonucu, yukarda elde edilen bulgular ışığında, verilerin analizi sonucunda, SB֒ nün, Strese Dayanıklılık Faktörü “SDF” ve Strese Hafif Dayanıklılık “SHF” Faktörü, Strese Hafif Eğilimlilik “SHE” ,Strese Eğilimlilik Faktörü “SEF” olmak üzere dört seviyede özelliği ölçtüğü belirlenmiştir.
Strese Dayanıklılık Düzeyini Belirleyen ölçek ve Strese Eğilim Düzeyini belirleyen ölçeklerin; danışanların stres eğilimlerini dört farklı eğilim düzeyini olarak ortaya çıkarması ve her iki testin aralarında ilişkilendirilebilme düzeylerinin yüksek çıkması nedeni ile ölçmek istenilen davranışı tutarlı ve objektif olarak ölçüp, belirlemektedir. Bu sonuç nedeni ile de oldukça güvenilir bir testtir.
Sonuç olarak, başlangıçta stres düzeyini belirlemek amacı ile iç içe kullanılan test, iki alt test olarak da aynı sonuçları “Yani stres düzeylerini ölçmektedir” vermektedir. Bu amaçla geçerliliği ve güvenirliği oldukça yüksektir.
Yine her iki testin arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile gruplanmış verilerde 1. Test ve 2.Testten elde edilen puanlar, “Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı Hesaplaması” yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve iki test arasındaki korelasyonunun yüksek olması “r= 0.999658 “ +1.00” aynı zamanda geçerliliği ve güvenirliliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.


Stres Düzeyi Ölçeği Üzerine " Her İki Test" :

Strese bedensel, duygusal ve düşünsel faktörler etki etmektedir. Bireyin yaşadığı kişisel “ sıkıntı ve üzüntü verici” olaylar, çevresel olumsuz faktörler, yaşam şekli ve özellikle kişisel faktörler strese sebep olmaktadır.
Strese neden olan yaşam koşulları, yetiştiği ortam, hayat tarzı ve yakın çevresi, yaşam tarzı, alışkanlıkları, kişilik yapısı, geleceğe ilişkin düşünceleri vb. faktörlerin etkisiyle değişiklikler göstermektedir. Çevreyle etkin temasta bulunabilen ve yakın çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen; günlük yaşamını olumlu düzenleyebilen bireyin, kendine güveni ve öz güveni gelişmiştir. Bu gibi kendi kendileri ile barışık danışanlarda, her hangi bir sorun çıktığında; sorunla mücadele etme, kontrolü ele alma, sorunu çözerek, üstesinden gelme ve baş etme vb. olumlu duygu ve düşünceler, güçlü olmakta ve amaçlarını gerçekçi bir biçimde belirlemekte, mücadeleci, iyimser gerçekçi ve sorun çözücü ve empatik ve sorunun bir parçası olmak yerine, sorun çözücü yaklaşımla; içinde yaşadığı dış dünyanın gerçekleri dış dünyanın koşulları doğrultusunda duygu, düşünce, tavır, hareket ve davranışlarını yeniden düzenleyebilmekte ve kendi kontrolü altına alabilmektedirler. Tüm bu olumlu duygu ve düşüncelerin sonucu, strese eğilimli olmamakta ve strese karşı dirençli ve dayanıklı olmamaktadırlar.
Bu tür olumlu yaşam koşullarının zıttı ve olumsuz yaşam koşulların egemen olduğu aile, çevre ve ortamlarda yaşayan danışanlarda, Çevre ile olumlu, etkili ve sağlıklı ilişkiler ve iletişim kuramayan, olumlu duygu, düşünce, yaklaşım ve alışkanlıklardan yoksun; hayalci, gerçek dışı düşünceye ve yaklaşım örüntülerinin egemen olduğu bireylerde, güven ve öz güven duyguları yeterince gelişmediği ve yetersiz olduğu için kendilerine güvenemedikleri gibi başkalarına da güvenemezler ve empatik yaklaşım sergileyemezler. Bir sorun çıktığında, sorunu çözmekten çok sorunun parçası olma ve gerçekdışı güçler yada olaylarla bağdaştırma, medet umma, hayal etme ve bu duygu ve düşüncelerini yeniden düzenlemekten yoksun ve aciz bir kişiliğe bürünerek; olumsuz duygu, düşünce ve tutumları olumluya çeviremeden çok sorunun bir parçası haline gelerek, yetersizlik ve çaresizlik duyguları sonucu olumsuz tepkisel davranışlarda bulunurlar. Tüm bu olumsuz duygu yoğunluğu sonucu, yaşadığı çevre ve yaşam biçiminin de etkisiyle; strese eğilimli olmaktadırlar.
Stresle başa çıkmak için sağlıklı ve olumlu koşulların desteklediği, çevresel ve sosyal faktörler, yetişme tarzı, kişilik özellikleri diğer faktörlerden daha önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca stresle baş etme, üstesinden gelme, sorunlarını çözme ve kendine güvenme vb. bireysel özellikler ve stratejiler; kendine öz güveni olan bireylerin kullandığı problem çözme yöntemleridir.
Bu şekli ile Stres, ayrıca stres bağlı Psikosomatik hastalığı tetikleyerek, ortaya çıkardığı için Çağımızın vebası tanımını karşılamaktadır. Stresten uzak bir yaşam alışkanlığı oluşturmak istiyor isek Strese Dayanıklı olmak gerekmektedir. Strese dayanıklı olmanın en önemli koşulu, sağlıklı bir kişilik yapısı, sosyal aktiviteler, spor önemli rol oynamaktadır. Her şeye rağmen, stresli olduğumuzu hissettiğimiz de yada zaman zaman stres dayanıklılık için nefes alma “diyafram” ve gevşeme egzersizlerine de yer vermeliyiz.


DEĞERLENDİRME:


Strese Dayanıklılık Ölçeği “ 1.Test” : SDÖ

Test 25 soru maddesinden oluşmaktadır. Testin tümü dikkate alındığında, testten 49 puan ve üstünde puan alan danışanların “Strese Oldukça Dayanıklı” oldukları, 34- 48 arasında puanlar alanların, “Strese Dayanıklı “ olduklarını, 19-33 arasında puan alanların “Stres Dayanıksız” olduklarını ve 18 puan ve altında puan alanların “Strese Eğilimli” oldukları belirlenmiştir. Bu puanlar 18 puanlardan aşağılara düştüğü oranda Strese Eğilim artarak, birey için tehlikeli boyutlara geleceğinden; bireyin acilen Psikolojik Destek almaya ihtiyacı bulunduğu tanısı konulmalıdır.
Ancak uzman olmayanlar tarafından bu testin uygulanıp, belirtilen puanlara dikkate alınarak, değerlendirmesi yapılması bir fikir edinme konusunda danışanları ve kendine bu testi uygulayanları aydınlatabilir. ''Sonuçlar istenmediği durumlarda çıktığında' Mutlaka sonuçların bir uzman tarafından 'Psikolog, Psikiyatrist, Psikolojik Danışman”' değerlendirilip, önlemler alınmasında yarar bulunmaktadır.

SB֒ nin bir bütün olarak ele alındığı durumlarda, ilk 25 soru maddeleri “Strese Dayanıklılık Ölçeği” , genelde olumlu duygu, tutum,tavır, davranış ve t düşüncelerden oluşmaktadır. Bu nedenle danışanların Strese Dayanıklılık Düzeyini belirlemek amacı ile kullanılmalıdır. İkinci 30 soru maddesinden oluşan “Strese Eğilim Ölçeği”, soru maddeleri genelde olumsuz düşüncelerden “ Strese Eğilimli, duygu, tutum,tavır, davranış ve düşünce örüntülerinden” oluşmaktadır. Stres Belirleme ölçeği bir bütün olarak hazırlanmış olarak görülüyor olsa da her iki testin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
SBÖ ’nün, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin elde edilen tüm bulgular, benzer gruplarda uygulanabilecek güçte olduğunu göstermiştir.

Strese Eğilim Ölçeği “ 2.Test” : SEÖ yada SEDÖ

Strese Eğilim Ölçeği yada Strese Eğilimi Belirleme Ölçeği, danışanların strese eğilim düzeylerini belirlemek amacı ile düzenlenmiş bir testtir. 30 soru maddesinden oluşmaktadır. Testin değerlendirmesi sonucu, danışanların 55 puan ve üstündeki puan almaları halinde “Strese Çok Eğilimli” yani strese eğilim düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu, Strese Eğilimli olmakla birlikte
Puan arttıkça Strese dayanıklılık gücünü kaybederek, Strese eğilimli olma ve bunun sonucu olumsuz tutum, davranışlarla birlikte, yaşama karşı olumsuz düşünceleri artacağından, derhal psikolojik terapiye alınmaları ve yaşama karşı olumlu düşünme becerisi kazandırılması gerekmektedir. 40 -54 arasında puan alanların” Strese Eğilimli” olduklarını, 25 – 39 arasında puan alanların “Hafif Düzeyde Strese Eğilimli” oldukları, diğer değişle aslında bu danışanların, yaşama karşı dayanaklı olanlarının stres durumları gelip, geçici olabileceği; dayanıksız olanların ise her an strese girebileceği sonucunu çıkarabiliriz. “ Bu nedenle her iki testin her soru maddesinin ayrıntılı değerlendirilmesi kadar, iki test arasındaki ilişkilerinde değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Özellikle bazı sorulara verilen yanıt dereceleri ile bağ kurulması gerekmektedir”.
24 puan ve altında puanlar ise Strese Eğilim Düzeylerinin olmadığı yani Strese dayanıklı oldukları anlamına gelir.


DEĞERLENDİRME:

Basit Değerlendirme:İlk testteki soru maddelerine verdiğiniz yanıtlarda “Sık ve Çok Sık” yanıtlarının sayısı diğerlerinden çok ise stres düzeyinizi kontrol altında tutmayı biliyorsunuz. “Hiç” ve “Bazen” yanıtları çoğunlukta ise stres düzeyinize kontrol etme zamanı gelmiştir. İkinci testte ise birinci testin tam tersi bir durum söz konusudur.” Çok Sık ve Sık” yanıtlarının sayısı arttığı oralarda “Strese Eğilimli” , “Hiç ve Bazen “ yanıtlarınızın fazlalığı oranında “Strese Eğilimli” olmadığınız yada” Stres Dayanıklı “ olduğunuz sonucuna varılır.
Stres, bireyin olumsuz koşullarla karşılaştığı ve üstesinden gelmek için mücadele etmeyen ve özellikle ben merkezli ve özgüven duyguları zayıf yada gelişmemiş insanlarda görülür. Bu nedenle çağımızın koşullarına uygun bir sorundur. Stresle başa çıkabilmek için önce onu tanımamız, nedenlerini öğrenip, mücadele edici koşulları elimizden geldiğince düzenlemeliyiz ve zamanımız var ise gevşeme yöntem ve teknikleri kullanarak stresi üzerimizden atmaya çalışmamız gerekmektedir.
Şu anki yaşantı şeklinizi düşerek, öz eleştiride bulununuz. Bununla yetinmeyip yaşantı biçiminizi mutlaka yeniden düzenleyiniz. Bu testi yanıtlayarak, sizi rahatsız eden stres konusunda ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. İkinci adım alışkanlıklarınızı değiştirmenizdir. Sonraki adımlarda olumsuzluklar ve sorunlarla mücadele edebilecek güç sizde bulunmaktadır. Olumsuz duyguları olumlu duygulara kanalize ederek önce kendinizle, sonra yakın çevrenizle barışık olunuz. Unutmayın ki, insani duyguların yolu insanca yaşamaktan, öncelikle kendine, yakın çevresine, dost ve arkadaşlarına zaman ayırmak ve paylaşmaktan geçmektedir. Bu tür bakıl açısı ve davranışlar kendinize öz güveninizi ve çevrenize güveninizi artıracaktır.
Yukarda da açıklandığı gibi Strese Dayanıklı olmanız yada Stres Eğiliminin Çok Düşük Olması durumlarında, terapi gerektirecek bir sorun olmamasına karşın her soru cümlesi ve derecesi kendi içinde ayrı ayrı, ayrı değerlendirilerek; tahlil edilmeli ve gerektiğinde yalnız sorun belirlenen konuları eğilmelidir ki ilerde üstesinden gelemeyeceği sorunlarla karşılaştığında yada stres yaratacak koşulların ve yaşantı biçimlerinin artması durumunda önceden alınacak tedbirler ve önlemler sonucu Strese Dayanıklılık Düzeyi yüksek seviyelere çıkabilsin. Strese Eğilimli olmanız durumlarında artık bireyin stresin üstesinden gelecek ve mücadele edecek gücü her an yitirdiğinden yola çıkılarak acil psikolojik destek sağlanmalıdır.

ÖNERİLER:

Hafif Düzeyde Stres: Stres, heyecan, kaygı vb. danışanlarda “Hafif Düzeyde” olduğu durumlarda, kişiyi uyarıcı ve performansını yükseltici rolü bulunmaktadır. Bu durum her insanın yaşadığı ve yaşayabileceği psikolojik durumlardır. Ancak aşırı, yoğun ve süreklilik arz eden stres bireylerde olumsuz durumlar yaratır ve beraberinde psikosomatik hastalıklara yol açtığı için sağlığa zararlıdır.

Güçlüklerle baş etmek ve zor durumu yönetmek: Güç durumlarla karşılaştığınızda güçlüklerle mücadele ederek, kurtulmanın yolları bulmalıyız. Olumsuz koşulların yaşanması ve güç olaylara karşılaşmamız durumunda; bu benim kaderimmiş ki benim başıma geldi. Bu benim kaderim, hep suçlusu benim, duruma katlanmalıyım vb. olumsuz düşünce anlayışı yerine, elinizden geldiğince sorunu tanımak, mücadele etmek ve çözümlemek için çaba göstermeyi tercih etmeliyiz.

Stres veren durumlardan kaçınmak ve uzaklaşmak: Stresi ortadan kaldıran ve rahatlamanızı sağlayan ortam, koşul, kişiler ve kişisel yaşantılara “ Daha doğrusu kendinize özel “ süreler ayırınız. Sosyal faaliyetler, spor, alışveriş, komşu ve arkadaş ziyaretleri, geziler, kitap ve gazete okuma, araştırma vb.

Dengeli Besleniniz: Bedenen ve ruhen sağlıklı olmanın koşullarından biri de dengeli beslenmektir. Dengeli ve bilinçli beslenme alışkanlığı. özellikle kahvaltı ve diğer öğünlerimize, enerji ihtiyacın vücudumuzun dengeli karşılanması için özen göstermeli ve beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Spor Yapınız: Haftanın belirli günlerinde,kendimiz için boş zamanlar ve süreler yaratarak; yarım saatlik bir yürüyüş yada spor, nefes “Diyafram” egzersizi ve gevşeme egzersizleri için süre ayırmalıyız.

Olumsuz Düşünceleri Atınız: Günlük yaşanılan olaylarda, kafanızdaki olumsuz düşünceleri atınız. “Neden bunları hep ben yaşıyorum, neden bunlar hep benim başıma geliyor, kaderim kötü, bütün bunların suçlusu benim yada çevrem vb.” olumsuz düşünce ve yargı kalıpları yerine; olumlu düşünceleri tercih edip, geliştiriniz. “ Bir an için sizden daha kötü ve güç koşullarda olanların durumlarını düşünüp, empati kurunuz”

Kalıcı Dostluklar ve arkadaşlıklar edininiz: İnsan sosyal bir varlıktır ve bu nedenle tek başına olamaz. Yalnız insanlar için yaşam çekilmez bir hal alır. Zaman zaman sıkıntılarımızı ve dertlerimizi birileri ile paylaşmaya ihtiyaç duyarız. İnsanlarla ilişkilerimizi ve iletişimizi koparmamalıyız ve ilişkilerimizi sağlıklı ve yapıcı bir zemine oluşturmalıyız. “Dostluklar güç edinilir, çabuk bozanlardan olmamalıyız” Yıkıcılıktan çok yapıcılığı tercih etmeliyiz.

TAVSİYELER: Psikiyatrist, Psikolog, Okul Psikologu, Klinik Psikolog, Psikolojik Danışmanlar: Stres Belirleme Ölçeğini” kolaylıkla uygulayıp, değerlendirebilirler. Bu testin, kolaylıkla değerlendirilmesi için İki Farklı test biçiminde uygulanıp, değerlendirilmesini önermekteyim. İki testi kendi arasında ilişkilendirerek, danışandan kaynaklı olan yanlılıklar ve hatalardan arındırarak; danışanları daha objektif değerlendirmiş olursunuz.. her iki test arasındaki korelasyon “ilişki” oldukça yüksek olduğundan güvenilir bir test olarak kullanılması önerilmekte ve tavsiye edilmektedir.
Halil TÜRKMEN
Psikolog/ Psikolojik Danışman

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği: Stresde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Halil TÜRKMEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Halil TÜRKMEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Halil TÜRKMEN'in Yazıları
► Disleksi Nedir? Nasıl Anlarsınız? ÇOK OKUNUYOR Psk.Görkem Nur FİDAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,896 uzman makalesi arasında 'Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği: Stresde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?' başlığıyla benzeşen toplam 24 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Demokratik ve Çağdaş Eğitim ÇOK OKUNUYOR Mayıs 2023
◊ Stres Testi Aralık 2008
◊ Unutkanlık Testi - Unutkanlık Ölçeği ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2008
◊ Beck Anksiyete Ölçeği Ağustos 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:52
Top