2007'den Bugüne 83,503 Tavsiye, 26,240 Uzman ve 18,616 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Medyada Çocuk İstismarı ve Bir Şarkısın Programının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi
MAKALE #3187 © Yazan Dr.Psk.Sevil YAVUZ | Yayın Haziran 2009 | 4,972 Okuyucu
“Bir Şarkısın Sen” Programı Çocukları İstismar Ediyor!

Çocuklar medyada istismar edilmektir. Bu konuda toplum olarak bilinçli olmalı ve çocuklarımızı istismar eden programların yayınlanmasına engel olmalıyız.

Gelişmiş ülkelerde çocukların akşam belli bir saatten sonra bir TV programına katılmalarına izin verilmez. Programa katıldıkları gündüz saatlerinde ise çocukların ruh sağlığını etkiyebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı her türlü önlem alınır ve çocuk psikolojisi uzmanı çocuğa sette eşlik eder.

Türkiye’de bırakın sette çocuğa bir pedagogun eşlik etmesini, çocuklar göz göre göre çeşitli TV programlarında, dizi ve reklam çekimlerinde ihmal ve istismar edilmekte ve buna engel olmak için hiçbir şey yapılmamaktadır.Tüm Türkiye “Bir Şarkısın Sen “adlı televizyon programında, programa katılan ve programını izleyen çocukların ihmal ve istismar edilmesini büyük bir ilgiyle izlemektedir. Bir pedagog olarak bu duruma duyarsız kalamadım ve bu programın çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri konusunda sizleri bilgilendirmeyi bir borç bildim.Öncelikle bu projeyi hayata geçiren yapımcı şirket ve programı yayınlayan ATV yetkililerini kınıyorum. Ve onlara şunu soruyorum: Kendi çocuklarınızın bu şekilde istismar edilmesini ister miydiniz? Ekonomik geliri ve eğitim seviyesi düşük ailelerin daha iyi şartlarda yaşama arzuları kullanılarak, programa çocuklarının katılması için ikna edilmelerini doğru bulmuyorum. Çünkü hiçbir bilinçli anne çocuklarının istismar edilmesine göz yummaz ve buna ortak olmaz.Erol Evgin gibi değerli bir sanatçının ve daha yeni bebek sahibi olan Pınar Aytuğ’un bir anne olarak böyle bu projede yer almasına şaşırdığımı üzülerek belirtmek isterim. Ayrıca Pınar Aytuğ’un küçük çocukların yanında aşırı dekolte giymesi de yanlıştır.Program çocukları nasıl istismar etmektedir?

Bu program akşam saatlerinde başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmektedir. Program öncesi hazırlıklarla birlikte çocuklar bütün gün ve gece ayakta tutulmakta ve düzenli uyku ve beslenme rutinleri olmadığı gibi, yaşlarına uygun olmayan set koşullarında bulunmaktadırlar. Ayrıca bir yetişkin gibi makyajları ve saçları yapılmakta, bir genç kız gibi giydirilmektedirler. Aynı zamanda bir hafta boyunca bir sonraki hafta söyleyecekleri şarkı için yoğun olarak çalıştırılmaktadırlar.Çocuklara yayın sırasında bu yaştaki çocukların kaldıramayacağı heyecan yaşatılmakta ve psikolojik baskı uygulanmaktadır. En önemlisi bu yaşta çocuklar neşeli çocuk şarkıları söyleyecekken, anlamlarını bile bilmedikleri, yaşlarına uygun olmayan şarkılar, türküler söylettirilerek çocukların daha çocukluğunu yaşamadan bir yetişkin gibi davranmaları beklenmektedir.Çocuklar objektiflerin önünde canlı yayın süresince sürekli baskı altında tutulmakta (ne yapmaları gerektiği söylenmekte) ve çocuklar çocuk gibi içlerinden geldikleri gibi davranmamaktadırlar.Çocuklar bir yarış içine sokulmakta ve tüm sevdiklerinin izlediği yarışmada kaybetme duygusuyla başa çıkaması beklenmektedir.


Ayrıca emek harcamadan geçici şöhrete sahip olan çocukların tüm dengeleri bozmakta ve bu şöhreti kaybettikten sonra çeşitli psikolojik sorunlar yaşama riskleri taşımaktadırlar.

Böyle bir programa katılmak çocukların eğitimini ihmal etmelerine ve arkadaşları tarafından farklı tepkiler görmelerine neden olmaktadır.


Aynı zamanda bu program, programı izleyen tüm çocuklara ve ailelere kötü örnek olmakta ve çocukların geçici şöhrete sahip olmalarına özendirilmektedir.


Bütün bu uygulamalar çocukların psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Çocuk istismarı sadece çocukların cinsel ve fiziksel olarak istismar edilmesi değil, çocukların bir çıkar elde etmek için kullanılarak ruh sağlıklarının bozulması ve ihmal edilmesi de bir istismar çeşididir. Kısacası programın formatındaki bütün bu uygulamalar çocukları istismarı örneğidir. Bu konuda hepimiz duyarlı olmalı ve çocukların ekranlarda istismar edilmesine engel olmalıyız.


Ankara barosu, Çocuk Hakları Merkezi bu duruma duyarlı yaklaşarak çocuk ihmal ve istismarının suç olduğunu belirterek bu durumun kanuni boyutlarını şu şekilde açıklıyor:

“ÇOCUĞUN İHMAL VEYA İSTİSMAR EDİLMESİ SUÇTUR: 2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunumuz, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen çocukları korunma ihtiyacı olan çocuk olarak tanımlamaktadır. Bu kanun korunma ihtiyacı olan çocukların haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir. Aynı kanunun 5.maddesi koruyucu ve destekleyici tedbirlere yer vermiş olup bu tedbir kararlarının alınmasında Cumhuriyet Savcısının istemi veya çocuk hakimlerine kendiliğinden hareket etme yetkisi vermiştir.

Çocukların korunma ihtiyacını doğuracak bu tür ortamlara sürükleyen, onay veren ve bu amaçla kar eden, menfaat sağlayan (ayni veya nakdi yardım ya da ün sahibi olma vb.) veya herhangi bir menfaat sağlanmamış olsa dahi çocuğun istismarına sebebiyet veren aileler Türk Ceza Kanununda düzenlenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu ile aynı konutta yaşayan aile bireylerine kötü muamele suçunu işlemektedirler. Türk Medeni Kanunu da çocuğunu ihmal veya istismar eden ailelerin velayet hakkının sınırlandırılabileceği ya da kaldırılabileceğini düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu, velâyet hakları kaldırılsa bile onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevî özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya babaya, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını belirtmiştir.
Ülke olarak onaylamış olduğumuz ve Anayasamızın 90/son maddesi bağlamında "kanunlar üstü bağlayıcılığı" bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince de, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemlerin alması zorunludur. Ayrıca aynı Sözleşme ile çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkı kabul edilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde:Özellikle yazılı ve görsel medyada olmak üzere her türlü ortamda çocukların istismara açık şekilde kullanılmalarına son verilmesini; İstismar suçunu işleyenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını; Medyada etik ilkeler ve özellikle çocuklara özgü düzenlemeler ile çocukların edensel ve ruhsal sağlığını bozabilecek her türlü yayın ve ortamdan korunmalarını; Çocuğun ihmali ya da istismarına neden olabilecek programlara ilişkin yaptırımların uygulanmasını talep ediyor, yetkili ve görevli tüm kamu kurum ve kişilerini göreve davet ediyoruz (Ankara Borosu Çocuk Hakları Merkezi, 2009).”


Görüldüğü gibi çocuk ihmali ve istismarı kanuni bir suçtur. Fakat toplum olarak bu tür programları izlemeye devam ettikçe kanuni yaptırımlarının uygulanmasını beklemek zorundayız. Oysa toplum olarak çocuklarının TV’de istismar edilmesini önlemek için yapabileceğimiz birçok şeyler var. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum.

Medyada çocuk istismarı önlemek için neler yapabiliriz?

§ Ünlü firmalar çocuklarının istismar edildiği ve ticari çıkar için kullanıldığı programlarda ürünlerinin reklamlarının yayınlanmasına izin vermemelidir.

§ Toplum olarak bu tür programları izleyerek reytinglerini artırmamalı ve bu programları yayınlayan yapımcı firmaya ve kanala şikayetlerimizi belirtmeliyiz.

§ Aileler çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyecek programlarla çocukların katılmasına ve istismar edilmesine izin vermemeli ve çocuklarının haklarını korumalıdırlar.

§ Bu programlara çocuklarının katılmasına izin veren aileler ve çocukları istismar eden programın yapımcı şirketine ve programı yayınlayan kanala caydırıcı cezalar vermelidir.

§ RTÜK çocukların katıldığı programların yayınlanmasına izin vermeden önce bir pedagogdan destek almalı ve çocukların ruh ve benden sağlığına açısından sakıncalı bulunan programların yayınlanmasına izin verilmemelidir.

§ RTÜK çocukların katıldığı programlara, çocukların istismar edilme ihtimaline karşı program sürecince çocuğa bir pedagogun eşlik etmesini zorunlu tutmalıdır.

§ RTÜK çocuk programlarını yakın takibe almalı her program RTÜK’ün bünyesinde çalışan pedagoglar tarafından incelenmeli ve istismar durumunda program yayından kaldırılmalıdır.

§ Dizilerde ve reklamlarda oynayan çocuklara da çekim süresince pedagogun eşlik etmesi zorunlu tutulmalı ve çocuk istismarı durumunda çocuğun hakları savunulmalıdır.

§ TV programlarına çocuklar konuk olarak çağırılsalar bile bir pedagog sette bulunması zorunlu tutulmalı. Kısaca, çocukların bedensel ve ruhsal sağlığı için nerde TV’ de çocuk varsa, orda Pedagog olmalı ve çocukların istismar edilmesini önlemelidir.

Çocukların medyada istismar edilmesini önlemek için bir şeyler yapmanız dileğiyle…

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Medyada Çocuk İstismarı ve Bir Şarkısın Programının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Psk.Sevil YAVUZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Psk.Sevil YAVUZ'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sevil YAVUZ Fotoğraf
Dr.Psk.Sevil YAVUZ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Doktor Pedagog - Klinik Psikolog
Pedagog, Klinik Psikolog, Oyun Terapisti, Akademisyen, Yazar, Emdr Terapisti
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi175 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Psk.Sevil YAVUZ'un Yazıları
► Çocuk Susmaz Aslında / Çocuk İstismarı ÇOK OKUNUYOR Psk.Beniz YILMAZ
► Çocuk İstismarı Psk.Dnş.İdem TONOZ
► Çocuk İstismarı Psk.Yasemin EYİGÜN
► Çocuk İstismarı Psk.Neslihan DURATEYMUR
► Çocuk İstismarı Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,616 uzman makalesi arasında 'Medyada Çocuk İstismarı ve Bir Şarkısın Programının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:15
Top