2007'den Bugüne 89,829 Tavsiye, 27,675 Uzman ve 19,688 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (Bep) Nasıl Hazırlanır?
MAKALE #6082 © Yazan Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN | Yayın Aralık 2010 | 172,430 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
BEP NASIL HAZIRLANIR?

BEP ; "Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır." biçiminde tanımlanmıştır. (madde:69 ÖHY)

BEP Hazırlamak Yasal Olarak Zorunlu mudur ?

573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4. Madde ( f ) bendinde, “ Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek , BEP’nı yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

BEP NASIL HAZIRLANIR?

BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:

1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi
3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi
4. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi
5. Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması (BÖP)
6. Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi
7. BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

BEP’ i Kim Hazırlar ?

- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme Birimi hazırlar.
- Bu birim; Özel eğitim ve kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda BEP’ in geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi amacıyla oluşturulur.
“ Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda ,eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. “ şeklinde belirtilmiştir.(MADDE:72 ÖHY)

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi,

- Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında
- Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
- Bir rehber öğretmen,
- Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
- Öğrencinin sınıf öğretmeni,
- Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
- Öğrencinin velisi,
- Öğrenci,
olmak üzere bu kişilerden oluşur.

BEP DOSYASI HAZIRLAMA (ek:1)

TÜM HİZMET PLANLARI
Tüm hizmet planı: BEP'nın, bireysel öğretim planlarını (BÖP) da kapsayacak şekilde hazırlanmasıdır.
Tüm hizmet planlarının :
- Birinci bölümünü BEP,
- İkinci bölümünü ise programın öğretime uyarlanması oluşturur (BÖP).

Tüm hizmet planı; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programının yer verildiği bir formdur. Bu amaç için farklı şekillerde hazırlanmış formlar kullanılmaktadır. (ek:2)

Birinci bölüm:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP);
- Öğrencinin kimlik bilgileri
- Tıbbi bilgiler
- Sunulacak eğitim ve özel eğitim hizmetleri
- Amaçların başarım tarihleri - Performans düzeyi
- Uzun dönemli amaçlar
- Kısa dönemli amaçlar
- Program sorumluları
- BEP geliştirme ekibinin adı soyadı ve imzalarına ilişkin bilgileri kapsar.
- Aile onayı
ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ: Bu bölümde öğrencinin: Adı soyadı, doğum tarihi, yaşı, cinsiyeti, bulunduğu okulun adı, sınıfı, ev adresi ,telefonu gibi bilgiler yer alır.
TIBBİ BİLGİLER: Bu bölümde öğrencinin: Sağlık durumu, varsa kullandığı ilaçlar , ortez ve protez gibi, kullandığı destek araçlara ilişkin bilgiler yer alır.
DESTEK HİZMETLER VE EĞİTİM ORTAMLARININ BELİRLENMESİ:
BEP hazırlanırken öğrenci için destek hizmetler belirlenir. Burada öğrencinin öncelikli ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Gereken destek hizmetler belirlendikten sonra bunlardan nasıl ve ne şekilde yararlanılacağı da belirlenmelidir.
Sunulacak eğitim hizmetleri:Bu bölümde öğrencinin ne tür hizmetler alacağını gösterir.
1-Eğitim ortamı: Normal Sınıf , Özel Sınıf , Gündüzlü Öz. Eğit.Okulu, Rehabilitasyon Merkezi ,
Ev/Hastane Okul
2-Destek hizmetler: Kaynak Oda,Gezici Öğretmenlik, Sınıf-içi Yardım,Özel Eğitim Danışmanlı
Diğer
3-Ek hizmetler : Ulaşım, Konuşma Terapisi, Psikolojik Hizmetler , Fizyoterapi, İş ve Uğraş Terapisi, Aileye Danışmanlık, Sağlık Hizmetleri, Diğer
gibi alt bölümler eğitim hizmetlerinin daha belirgin olmasına hizmet edecektir.
Öğrenciye sunulacak eğitsel ve destek hizmetlerin süresi ve sorumluları:
BEP'nda öğrenciye sunulacak hizmetlerin ekip toplantılarında karar verildiği şekilde,
Başlama-bitiş tarihleri ,Haftanın hangi günleri, Hangi saatlerde, Nerede, Kimin sorumluluğunda
gerçekleşeceğinin belirtilmesi gerekir.
- Bu bilgiler, programın sağlıklı işlemesi ve sorumluların görevlerini yerine getirmesi için önemlidir.
- Bu bilgiler programın aksayan yönlerini ve bunların sorumlularını belirlemede de işe yarayacaktır.

ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Öğrencinin tüm program alanlarına ilişkin çok kısa biçimde performans düzeyinin açıklandığı bölümdür.

Performans Düzeyi: Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının betimlenmesidir.

PERFORMANS RAPORU YAZIMI

Elde edilen bütün bilgilerden sonra, çocuğun düzeyini özetlemek gerekir. Bu özet,çocuğun yapabildiklerine ilişkin eğitsel bildirimleri oluşturur.
- Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir.
- Çocuğun yaptıkları açık ve belirgin bir şekilde, hangi sıklıkta ve ne kadar doğru yaptığı belirtilmelidir.
- Öğrencinin yaptıkları özetlenirken; kazanmış olduğu davranışlar ve kazanması gereken davranışlar,gereksinimler, yazılmalıdır.
- Öğrencinin zayıf olduğu alanlar belirtildiği gibi güçlü olduğu alanlarda belirtilmelidir
- Çocuğu ve yaptıklarını betimlemek için hiçbir zaman etiketler kullanılmamalıdır.
- Örneğin “hiperaktif”, “hafif öğrenme güçlüğü”, “pasif saldırgan”, “kişilik bozukluğu”, “zihin engelli”, “az gören”…Bunlar standartlaştırılmış testlerin sonuçlarıdır. Bu ifadeler dosyada yer alabilir ama eğitsel performansın özetlendiği bölümde olmamalıdır.
- Çocuğun yetersizliğinden hangi eğitim alanlarının etkilendiği açıkça belirtilmelidir
Performans Düzeyi Örneği:
Öğrencinin şu anki performans düzeyi : H. Yusuf, 12 yaşında bir erkek öğrencidir. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine, giyinme-soyunma becerilerine sahiptir. Kendini, yakın çevresini tanıtabilmektedir. Hava sıcaklığına uygun giyinebilmektedir. Havada-karada olan doğa olaylarını ayıt edebilmektedir. Yusuf renk, şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru olarak toplayabilmektedir.Yazı araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Çizgi çalışmaları yapma, sözcük yazma becerilerine sahiptir. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama yapma, kağıt katlama, malzeme yapıştırma ve kağıt kesme becerilerine sahiptir.

AMAÇLAR

1.Uzun Dönemli Amaçlar
2.Kısa Dönemli Amaçlar

Uzun dönemli amaçlar: Öğrencinin performans düzeyi dikkate alarak bir öğretim yılı sonunda başaracağı becerilere ilişkin bildirimlerdir. BEP'nın önemli ikinci öğesidir.
Kısa dönemli amaçlar: Uzun dönemli amaca ulaşmayı sağlayacak olan bildirimlerdir. Bir anlamda uzun dönemli amacın belli bir mantık çerçevesinde basamaklandırılmış şeklidir. Gerçekleştirilen her kısa dönemli amaç, uzun dönemli amaca bir adım daha yaklaştığımızın bir göstergesidir. Kısa dönemli amaçlar, ölçülebilir, gözlenebilir olarak yazılmalı ve mutlaka kabul edilebilir bir ölçüt içermelidir.

DEĞERLENDİRME: Bireyselleştirilmiş eğitim programının en önemli öğesidir. Uzun ve kısa dönemli amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlenmesi gerekir. Öğretimin etkili olup olmadığına ilişkin yorum yapabilme ve etkili değilse çocuğun yerleştirilmesinden, öğretim tekniklerine değin alınan kararların hatalı ve eksik uygulamaların belirlenmesi değerlendirmeden elde edilen sonuçlara bağlıdır.
 Bu bölümde, değerlendirmenin yanı sıra değerlendirme zamanları (hangi aralıklarla yapılacaktır, ne kadar süre ile değerlendirilecek v.b.) değerlendirme teknikleri ve değerlendirmeden sorumlu olan kişiler belirtilmelidir. (Ek:3)
BEP geliştirme ekibi ve anne-baba onayı: BEP ekibinde bulunanların ve anne-babanın alınan kararların uygulanmasını onayladıklarına ilişkin bölümdür. Bu bölüm BEP geliştirme ekibi kadar anne babaya da sorumluluk yükleyecektir. Ek olarak sorumluluğun paylaşılmasını sağlayacaktır.

İkinci bölüm:
Bireyselleştirilmiş Öğretim Uyarlamaları (BÖP)
Bireyselleştirilmiş öğretim uyarlamaları özel gereksinimli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan kısa dönemli amaçların nasıl gerçekleştirileceğinin uygulamaya aktarılmasıdır. Bu bir anlamda özel gereksinimli öğrenci için günlük planda uyarlamalar yapılması anlamına da gelmektedir. Her sınıfın günlük planı, bir gün içerisinde okulda gerçekleştirilecek etkinlik dizisinden oluşur.
Öğretim uyarlamaları, çocuğun öğretiminden sorumlu öğretmen tarafından yapılır. Bu uyarlamalar öğrencinin:
• BEP'nda belirlenen kısa dönemli amaçların günlük plana yerleştirilmesi,
• Günlük rutinlerin özel gereksinimli çocuğa daha fazla öğretim zamanı kazandıracak şekilde planlanması,
• Fıziksel çevrenin düzenlenmesi,
• İletişim fırsatlarının yaratılması ve kullanılması,
• Öğretim tekniklerinin nasıl kullanılacağının açıkça yazılması,
• Sonuçlarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesini içerir.

BİREYSELLEŞMİŞ ÖĞRETİM PLANI

BöP: BEP’ te ,öğrencinin gereken davranışları kazanması için,öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri ayrıntılı,belirgin ve açıkça ifade eden plandır . Günlük, haftalık veya aylık olarak geliştirilebilir.
BÖP’ te işlenen amaçlar BEP’ teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’ te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek planlardır. (ek:4)
EK:1
BEP DOSYASI


ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı Numarası


FOTOĞRAF
Cinsiyeti Yaşı
Ev Adresi Ev Telefonu

Adı Soyadı Adresi İş Telefonu Cep Telefonu
Anne
Baba
Diğer Kişi
Birim Başkanı

BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER
Tarih Nereden Geldiği Açıklama
Gönderme Raporu
Yöneltme Raporu
Yerleştirme Raporu
İzleme/Yeniden Değerlendirme
BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ
GÖREVİ/KONUMU ADI SOYADI
Birim Başkanı
Özel Eğitim Gerektiren Birey
Aile
Öğretmen
Özel Eğitim Öğretmeni
Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman
Eğitsel tanılama,izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi
YÖNERGE
1.Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz doldurun.
2.Dosyadaki bilgileri güncelleyin.
3.Bep dosyası tutanaklarını tarih sırasına göre dosyalayın.
4.Dosyayı, öğrencinin kayıtlı olduğu okulda koruyun.
5.Öğrencinin yer değiştirmesi halinde dosyayı gönderin.Okulda dosyanın bir özetini bulundurun.
6.Diğer kurumlardan istenilen bilgileri özet olarak gönderin,dosyanın bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterin.BÖLÜM 1 EK:2
TÜM HİZMET PLANI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI
Kimlik Bilgileri:
Öğrencinin: Annenin: Babanın:
Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Doğum tarihi: Mesleği:
Yaşı: Adresi:
Özür türü: Tlf:
Birinci: Diğer bilgiler:
İkinci:
Tıbbi bilgiler:
İşitme:
Görme:
İlaç kullanımı:
Fiziksel durumu:
Sağlık:
Diğer:
Eğitim Hizmetleri:
Yerleştirileceği ortam Destek Hizmetler Ek Hizmetler
1)Normal sınıf 7)Kaynak oda 12)Ulaşım
2)Özel sınıf 8)Gezici öğretmenlik
13)Konuşma terapisi

3)Gündüzlü özel
eğitim okulu 9)sınıf içi yardım

14)Psikolojik hizmetler

4)Rehabilitasyon
merkezi:
10)Özel Eğitim danışmanlığı
15)Fizyoterapi


5)Ev/Hastane
okulu
11)diğer(açıklayınız)

16)İş ve Uğraşı terapisi

6)Diğer
(Açıklayınız)

17)Sağlık hizmetleri
18)Diğer (açıklayınız)
Eğitim Hizmetlerinin Süresi ve Sorumlulukları: (Yukarıda işaretlenen hizmet türünün numarası, süresi ve sorumlusu yazacaktır.
Hizmet türü
1-
2-
3-
4-
5-

Süresi


Sorumlusu


Performans Düzeyi:
Uygulanan standart test
Adı: Sonuç: Uygulayan kurum:

BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre
öğrenciye kazandırılacak amaçların dökümü yapılacaktır. (EK: 5)

PERFORMANS DÜZEYİNDE 1 YIL SÜREYLE ÖĞRETİLMEK İSTENEN AMAÇLAR VEYA KAZANIMLAR

MATEMATİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
……

TÜRKÇE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
……


……………………… İLKÖĞRETİM OKULU ………….. DERSİ
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

AY HAFTA ÖĞRENME ALANI/
ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR YÖNTEM
TEKNİK DEĞERLENDİRME
Ekim

Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran


NOT: Belirlenen amaç/ kazanımlar aylara ve haftalara tabla üzerinde dağıtılır. Böylece 1 yıl boyunca öğretilecek amaç/kazanımların süresi ve zamanı belirlenmiş olur. Amaç/kazanımları tablo üzerine yazarken; kaynaştırma eğitimi alan öğrenci için hazırlanan BEP’ ının, sınıfında uygulanan ilköğretim programına paralel olarak aynı öğretim alanı ve aynı konuların aynı hafta ve aylara parelel yazılası BEP ‘ının normal sınıf içinde uygulanırlığını artıracaktır.

EK:3

DEĞERLENDİRME -Değerlendirme için ölçmeler her amacın öğretiminden sorumlu kişi tarafından, öğretmen yapımı testlerle yapılacaktır. Sonuçlar aşağıdaki tabloya işlenecektir.

Hizmet Yeri ve Süresi Gelişim Alanı Başarıldı Gelişme Var Başarılamadı Yorum
TÜRKÇE
HAYAT
BİLGİSİ
MATEMATİKBEP GELİŞTİRME EKİBİ Adı-Soyadı / İmza BEP’i inceledim, bu şekilde uygulanmasını onaylıyorum.
Okul Yöneticisi
Anne Adı Baba Adı
İmza İmza
Özel Eğitim Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Okul Rehber Öğretmeni

Diğer Uzmanlar

NOT: Değerlendirme tablosu ,Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı yapıldıktan sonra (tüm derslerin yıllık planı yapıldıktan sonra) dosyaya eklenecek. BEP ekibi ve aile tarafından imzalanacak. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planının sonuçları eğitim- öğretim yılı boyunca değerlendirme tablosuna işlenecek. Bep ilerleme raporundaki bilgilere göre doldurulacak.

BÖLÜM 2 EK: 4
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI
BÖLÜM 1 ../…./……….
Dersin adı:
Sınıf
Ünite adı:
Ünite süre:
BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları/
Hedef ve Davranışlar

Ünite Kavramları Sembolleri
ve Davranış örüntüsü
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan eğitim teknolojileri-
Araç,gereçler ve kaynakça

Öğrenme Öğretme etkinlikleri
Dikkati çekme

Güdüleme

Gözden geçirme

Derse Geçiş

Bireysel öğrenme etkinlikleri
(ödev,deney,problem çözme v.b.)

BÖLÜM 3
Ölçme değerlendirme
- Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik
Ölçme değerlendirme Bireysel Değerlendirme
1.saat 5.saat
2.saat 6.saat
3.saat 7.saat
4.saat 8.saat
BÖLÜM 4
Planın uygulanmasına ilişkin açıklamalar


EK: 5
NOT: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilgisayar Dersleri için Kontrol Listeleri verilmiştir. Bu listeler yardımıyla öğrencilerin yapıp yapamadıkları belirlenecek. Yapamadıkları yıllık amaç/kazanımlar olarak BEP yazılacak. Belirlenen amaçlar/ kazanımlar BEP tablosunda aylara ve haftalara yerleştirilecek.

DERS: MATEMATİK
De DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazandırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
DOĞAL SAYILAR EVET HAYIR
1. SINIF
1. Rakamları okuyup,yazabiliyor mu?
2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirleyip bu sayıyı rakamla yazabiliyor mu?
3. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayabiliyor mu?
4. 20 içinde geriye birer sayabiliyor mu?
5. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazıp,okuyabiliyor mu?
6. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirleyebiliyor mu?
7. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırabiliyor mu?
8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırabiliyor mu?
9. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşleyip,grupların nesne sayılarını karşılaştırabiliyor mu?
10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanabiliyor mu?
2.SINIF
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklayabiliyor mu?
2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazıp ,okuyabiliyor mu?
3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırıp, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtebiliyor mu?
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayabiliyor mu?
5. Sayı örüntüleri oluşturabliyor mu?
6.100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtebiliyor mu?
7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyor mu?
8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanabiliyor mu?
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirleyebiliyor mu?
3.SINIF
1. Üç basamaklı doğal sayıları okuyup ve yazabiliyor mu?
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtebiliyor mu?
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayabiliyor mu?
4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırıp ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtebiliyor mu?
5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayabiliyor mu?
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayabiliyor mu?
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletebiliyor mu?
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtebiliyor mu?
9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okuyup ve yazabiliyor mu?.
4.SINIF
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okup ve yazabiliyor mu?
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtebiliyor mu?
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümleyebiliyor mu?
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayabiliyor mu?
5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlayabiliyor mu?
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralayabiliyor mu?
5.SINIF
1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okup ve yazabiliyor mu?
2. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtebiliyor mu?
3. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturup, bir örüntüde verilmeyen
sayı veya sayıları belirleyebiliyor mu?
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEM
1. SINIF
1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark edebiliyor mu?
2.Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulup, matematik cümlesini yazıp ve modelle gösteriebiliyor mu?
3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklayabiliyor mu?
4. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulabiliyor mu?
5. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterebiliyor mu?
6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirleyebiliyor mu?
7.20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazabiliyor mu?
8. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplayabiliyor mu?
9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
2.SINIF
1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapabiliyor mu?
2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklayabiliyor mu?
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirleyebiliyor mu?
4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulabiliyor mu?
5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplayabiliyor mu?
6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözüp ve kurabiliyor mu?
3.SINIF
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapabiliyor mu?
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplayabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapabiliyor mu?
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin edip ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplayabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözüp , kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapabiliyor mu?
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin edep tahminini işlem sonucu ile karşılaştırabiliyor mu?
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplayabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözep,kurabiliyor mu?
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
1.SINIF
1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark edebiliyor mu?
2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulup, matematik cümlesini yazıp, modellerle gösterebiliyor mu?
3. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterebiliyor mu?
4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulabiliyor mu?
5. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulabiliyor mu?
6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözep,kurabiliyor mu?
2.SINIF
1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulabiliyor mu?
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulup, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklayabiliyor mu?
3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulabiliyor mu?
4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin edip, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirleyebiliyor mu?
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
3.SINIF
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapabiliyor mu?
2 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabiliyor mu?
3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözüp, kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabiliyor mu?
2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin edip, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırabiliyor mu?
3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözüp, kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabiliyor mu?
2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin edip,tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
3. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarabiliyor mu?
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?.
DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
2.SINIF
1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklayabiliyor mu?
2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapabiliyor mu?
3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpabiliyor mu?
4. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklayabiliyor mu?
5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterebiliyor mu?
6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapabiliyor mu?
7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
3.SINIF
1. Çarpım tablosunu oluşturabiliyor mu?.
2. Eldeli çarpma işlemini yapıp, eldenin ne anlama geldiğini açıklayabiliyor mu?
3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapabiliyor mu?
4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpabiliyor mu?
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapabiliyor mu?
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterebiliyor mu?
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpabiliyor mu?
4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpabiliyor mu?
5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpabiliyor mu?
6. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırabiliyor mu?
7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çöüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapabiliyor mu?
2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin edip,işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
3. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirleyebiliyor mu?
4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpabiliyor mu?
5. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpabiliyor mu?
6. Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazıp,üslü biçimde gösterebiliyor mu?
7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözüp, kurabiliyor mu?
DOĞAL SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
2.SINIF
1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirebiliyor mu?
2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtebiliyor mu?
3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapabiliyor mu?
3.SINIF
1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölebiliyor mu?
2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözep ve kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyebiliyor mu?
2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara bölebiliyor mu?
3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan bölebiliyor mu?
4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırabiliyor mu?
5. İki adımlı işlemleri yapabiliyor mu?
6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara bölebiliyor mu?
2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin edep ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
3. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan bölebiliyor mu?
4. İçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtebiliyor mu?
5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
KESİRLER
1.SINIF
1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya bölüp ,yarımı belirtebiliyor mu?
2. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklayobiliyor mu?
2.SINIF
1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor mu?
3.SINIF
1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtebiliyor mu?
2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde edebiliyor mu?
3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırıp,sıralayabiliyor mu?
4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirleyebiliyor mu?
4.SINIF
1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirebiliyor mu?
2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterebiliyor mu?
3. Kesirleri karşılaştırabiliyor mu?
4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyor mu?
5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyor mu?
6. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirleyebiliyor mu?
5.SINIF
1. Bileşik kesri tam sayılı kesre, tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürebiliyor mu?
2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırabiliyor mu?
3. Kesirleri karşılaştıp, sıralar ve sayı doğrusunda gösterebiliyor mu?
4. Bir kesre denk olan kesirler oluşturabiliyor mu?
5. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun, tamamını belirleyebiliyor mu?
6. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor mu?
KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ
4.SINIF
1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapabiliyor mu?
5.SINIF
1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplayabiliyor mu?
2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplayabiliyor mu?
KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ
4.SINIF
1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapabiliyor mu?
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapabiliyor mu?
2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarabiliyor mu?
3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ
5.SINIF
1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirleyebiliyor mu?
ONDALIK KESİRLER
4.SINIF
1. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtebiliyor mu?
2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazabiliyor mu?
3. Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtebiliyor mu?
4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterebiliyor mu?
5.SINIF
1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtebiliyor mu?
2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluştabiliyor mu?
3. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyor mu?
4. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklayabiliyor mu?
ORAN VE ORANTI
5.SINIF
1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade edebiliyor mu?
2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözüp,kurabiliyor mu?
ONDALIK KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ
5.SINIF
1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulabiliyor mu?
YÜZDELER
5.SINIF
1. Ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazabiliyor mu?
2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazabiliyor mu?
3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırabiliyor mu?
4. Yüzde ile ilgili problemleri çözüp ,kurabiliyor mu?
GEOMETRİ
UZAMSAL(DURM-YER, DOĞRULTU-YÖN) İLİŞKİLER
1.SINIF
1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanabiliyor mu?
2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklayabiliyor mu?
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
1.SINIF
1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirleyebiliyor mu?
2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlayabiliyor mu?
2.SINIF
1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlayabiliyor mu?
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturabiliyor mu?
3.SINIF
1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapabiliyor mu?
4.SINIF
1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapabiliyor mu?
5.SINIF
1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapabiliyor mu?
SİMETRİ
2.SINIF
1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler, uygun şekilleri iki eş parçaya ayırabiliyor mu?
2. Simetriyi modelleri ile açıklayabiliyor mu?
3.SINIF
1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturabiliyor mu?
4.SINIF
1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirleyip,çizebiliyor mu?
5.SINIF
1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirleyip,çizebiliyor mu?
2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizebiliyor mu?
GEOMETRİK CİSİMLER
1.SINIF
1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtebiliyor mu?
2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturabiliyor mu?
GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER
2.SINIF
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterebiliyor mu?
2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterebiliyor mu?
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtebiliyor mu?
4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtebiliyor mu?
5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterebiliyor mu?
6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturabiliyor mu?
GEOMETRİK CİSİMLER
4.SINIF
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturabiliyor mu?
5.SINIF
1. Piramide örnekler verip,yüzeyini tasvir edebiliyor mu?
2. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklabiliyor mu?
3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapıp, çizer ve yüzey açınımları
verilen cisimleri oluşturabiliyor mu?
4. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturabiliyor mu?
5. Eş küplerle oluşturulmuş bir yapıyı izometrik kâğıda çizebiliyor mu?
6. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırabiliyor mu?
EŞLİK
1.SINIF
1. Eş nesnelere örnekler verebiliyor mu?
DÜZLEM
3.SINIF
1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir edebiliyor mu?
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre
modellerinin yüzeylerini belirtebiliyor mu?
3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her
yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterebiliyor mu?
5.SINIF
1. Uzayı tasvir edebiliyor mu?
2. İki düzlemin birbirine göre durumlarını belirleyebiliyor mu?
DOĞRU
3.SINIF
1. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir edebiliyor mu?
2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturabiliyor mu?
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapabiliyor mu?
4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirleyip,çizimlerini yapabiliyor mu?
NOKTA
3.SINIF
1. Noktaya modelleriyle örnekler verebiliyor mu?
2. Noktayı sembolle gösterip, isimlendirebiliyor mu?
AÇI
3.SINIF
1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verebiliyor mu?
2. Açıyı modelleri ile çizebiliyor mu?
3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verip, çizebiliyor mu?
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırabiliyor mu?
AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ
4.SINIF
1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtebiliyor mu?
2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterebiliyor mu?
3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini
açıklayabiliyor mu?
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirleyebiliyor mu?
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizebiliyor mu?
6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol edebiliyor mu?
ÜÇGEN, KARE, DİKDÖRTGEN VE ÇEMBER
3.SINIF
1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizebiliyor mu?
2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizebiliyor mu?
3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterebiliyor mu?
4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırabiliyor mu?
ÜÇGEN, KARE ve DİKDÖRTGEN
4.SINIF
1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirebiliyor mu?
2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirebiliyor mu?
3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirleyebiliyor mu?
4. Köşegeni belirleyebiliyor mu?
5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırabiliyor mu?
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırabiliyor mu?
7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirleyebiliyor mu?
8. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizebiliyor mu?
ÇEMBER
5.SINIF
1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtebiliyor mu?
2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırabiliyor mu?
3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor mu?
ÇOKGEN
5.SINIF
1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklayabiliyor mu?
2. Çokgenleri sınıflandırabiliyor mu?
3. Düzgün çokgenleri ayırt edebiliyor mu?
DÖRTGEN
5.SINIF
1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir edebiliyor mu?
2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirleyebiliyor mu?
3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirleyebiliyor mu?
4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizebiliyor mu?
5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirleyebiliyor mu?
ÖLÇME
ZAMANI ÖLÇME
2.SINIF
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlayabiliyor mu?
2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklayabiliyor mu?
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
3.SINIF
1. Saati okuyabiliyor mu?
2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade edebiliyor mu?
3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor mu?
2. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapabiliyor mu?
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklayabiliyor mu?
4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
UZUNLUKLARI ÖLÇME
2.SINIF
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçebiliyor mu?
2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklayaölçebiliyor mu?
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçeölçebiliyor mu?
4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştıraölçebiliyor mu?
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturabiliyor mu?
3.SINIF
1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklayaoluşturabiliyor mu?
2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapabiliyor mu?
3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırabiliyor mu?
4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizebiliyor mu?
5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Atatürk'ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle
açıklayabiliyor mu?
2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtebiliyor mu?
3 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklayabiliyor mu?
4. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade edebiliyor mu?
5. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol edebiliyor mu?
6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp ,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürebiliyor mu?
2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözüp ,kurabiliyor mu?
PARALARIMIZ
2.SINIF
1. Paralarımızı tanıyabiliyor mu?
3.SINIF
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
TARTMA
2.SINIF
1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtebiliyor mu?
2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
3.SINIF
1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.
2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Tonun kullanıldığı yerleri belirtebiliyor mu?
2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtebiliyor mu?
3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
SIVILARI ÖLÇME
2.SINIF
1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.
3.SINIF
1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapabiliyor mu?
2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol edebiliyor mu?
3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp , kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtebiliyor mu?
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapabiliyor mu?
3. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol edebiliyor mu?
4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürebiliyor mu?
2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
ÇEVRE
3.SINIF
1.Nesnelerin çevrelerini belirlebiliyor mu?
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayabiliyor mu?
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
4.SINIF
1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirleyebiliyor mu?
2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirleyebiliyor mu?
3. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturabiliyor mu?
4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözüp,kurabiliyor mu?
5.SINIF
1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirleyebiliyor mu?
2. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirleyebiliyor mu?
3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirleyebiliyor mu?
4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözü,kurabiliyor mu?
ALAN
3.SINIF
1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçebiliyor mu?
4.SINIF
1. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol edebiliyor mu?
2. Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirleyebiliyor mu?
3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplayabiliyor mu?
5.SINIF
1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar, 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapabiliyor mu?
2. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol edebiliyor mu?
3. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplayabiliyor mu?
4. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulabiliyor mu?
5.Üçgensel bölgenin alanını bulabiliyor mu?
5.SINIF
1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçebiliyor mu?
2. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturabiliyor mu?
VERİ
Tablo
1.SINIF
1. Tabloları okuyabiliyor mu?
2.SINIF
1. Veriyi tablo şeklinde düzenleyebiliyor mu?
3.SINIF
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturabiliyor mu?
Nesne Grafiği
2.SINIF
1. Bir problemle ilgili veri toplayıp,nesne grafiğini oluşturabiliyor mu?
2. Nesne grafiğini yorumlayabiliyor mu?
Şekil Grafiği
3.SINIF
1. Bir problemle ilgili veri toplayabiliyor mu?
2. Şekil grafiğini oluşturabiliyor mu?
3. Şekil grafiğini yorumlayabiliyor mu?
Sütun Grafiği
4.SINIF
1. Sütun grafiğini oluşturabiliyor mu?
2. Sütun grafiğini yorumlayabiliyor mu?
Olasılık
4.SINIF
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanabiliyor mu?
Çizgi Grafiği
5.SINIF
1. Çizgi grafiğini oluşturabiliyor mu?
2. Çizgi grafiğini yorumlayabiliyor mu?
3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklayabiliyor mu?
Tablo ve Şema
5.SINIF
1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlayabiliyor mu?
2. Şema yaparak verileri düzenleyebiliyor mu?
Aritmetik Ortalama
5.SINIF
1. Aritmetik ortalamayı açıklayıp,hesaplayabiliyor mu?
Olasılık
5.SINIF
1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapabiliyor mu?
2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlayabiliyor mu?
3. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapabiliyor mu?

DERS: TÜRKÇE
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
ÖĞRENME ALANI: DİNLEME
1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1 2 3 4 5 EVET HAYIR
1 Dinlemek için hazırlık yapar. X X X X X
2 Dinleme amacını belirler. X X X
3 Dinleme amacına uygun yöntem belirler. X X
4 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. X X X X X
5 Görgü kurallarına uygun dinler. X X X X X
2. Dinlediğini Anlama
1 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. X X X X X
2 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. X X X X X
3 Duyduğu sesleri ayırt eder. X X
4 Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. X X X X X
5 Dinlediklerini zihninde canlandırır. X X X X X
6 Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. X X X X X
7 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. X X X X
8 Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. X X
9 Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. X X X X
10 Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. X X X X
11 Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. X X X
12 Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. X X
13 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. X X X
14 Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. X X X X
15 Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. X X X X
16 Dinlediklerinin konusunu belirler. X X X X X
17 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. X X X X
18 Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları, yardımcı fikirleri bulur. X X
19 Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. X X X X X
20 Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. X X X
21 Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. X X
22 Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. X X X
23 Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. X X X
24 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. X X X X X
25 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. X X X X
26 Dinledikleriyle ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. X X X X X
27 Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. X X X
28 Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. X X X X
29 Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. X X X X X
30 Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. X X X X X
31 Dinlediklerini özetler. X X X
32 Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. X X X X X
33 Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. X X X
34 Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. X
35 Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. X X X X X
36 Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. X X X X X
37 Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. X
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme
1 Metni takip ederek dinler. X
2 Katılımlı dinler. X X X
3 Seçici dinler. X X
4 Not alarak dinler. X
5 Sorgulayarak dinler. X X
6 Bilgi edinmek için, haber, sunu, belgesel vb.dinler ve izler. X X X X X
7 Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler ve izler. X X X X X
8 Şiir ve müzik dinletilerine katılır. X X
9 Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. X X X X
ÖĞRENME ALANI:KONUŞMA
1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2 3 4 5 EVET HAYIR
1 Konuşmak için hazırlık yapar. X X X X X
2 Konuşma yöntemini belirler. X X
3 Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. X X X
4 Dinleyicilerle göz teması kurar. X X X X X
5 İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. X X X
6 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. X X X X X
7 Kelimeleri doğru telâffuz eder. X X X X X
8 Akıcı konuşur. X X X X X
9 Sesine duygu tonu katar. X X X X X
10 Konuşmalarında beden dilini kullanır. X X X X X
11 Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. X X X X X
12 Konu dışına çıkmadan konuşur. X X X X
13 Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. X X X X X
2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
1 Kendine güvenerek konuşur. X X X X X
2 Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. X X X X X
3 Konuşmasında söz varlığını kullanır. X X
4 Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. X X X X X
5 Konuşmasını görsel sunuyla destekler. X X X X X
6 Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. X X X
7 Konuşmasında ana fikri vurgular. X X X
8 Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. X X
9 Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. X X X
10 Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. X X
11 Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. X X X X X
12 Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. X X X X X
13 Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. X X X
14 Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. X X
15 Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. X X
16 Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. X X
17 Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. X X X
18 Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. X X X X
19 Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. X X X X
20 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. X X X
21 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. X X X X X
22 Konuşmasını özetler. X X
23 Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. X X X
24 Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. X X X X X
25 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. X X
26 Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. X X X X X
27 Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici, çarpıcı ifadeleri kullanır. X X
28 Konuşmalarında tanımlamalar yapar. X
29 Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. X X
30 Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. X X X X X
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma
1 Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. X X X X X
2 Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. X X X X X
3 Topluluk önünde konuşur. X X X X X
4 Üstlendiği role uygun konuşur. X X X X X
5 Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. X X X X X
6 Deneyim ve anılarını anlatır. X X X X X
7 Konuşmalarında betimlemeler yapar. X X X X X
8 İkna edici konuşur. X X X
9 Bilgi vermek amacıyla konuşur. X X
10 Sorgulayarak konuşur. X X
11 Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. X X X X X
12 Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. X
ÖĞRENME ALANI: OKUMA
1.Okuma Kurallarını Uygulama 1 2 3 4 5
1 Okumak için hazırlık yapar. X X X X X
2 Okuma amacını belirler. X X X
3 Okuma amacına uygun yöntem belirler. X X
4 Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. X X X X X
5 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. X X X X X
6 İşitilebilir bir ses tonuyla okur. X X X
7 Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. X X X X
8 Akıcı okur. X X X X X
9 Kurallarına uygun sessiz okur. X X X X
10 Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. X X X X X
11 Kitabı özenle kullanır. X X
2. Okuduğunu Anlama
1 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. X X X X X
2 Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. X X X X
3 Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. X X X X X
4 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. X X X X
5 Okuduklarını zihninde canlandırır. X X X X X
6 Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. X X X
7 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. X X X X X
8 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. X X X X
9 Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. X X X
10 Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. X X X X
11 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. X X X X X
12 Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. X X
13 Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. X X
14 Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. X X X
15 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. X X X
16 Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. X X X
17 Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. X X
18 Okuduklarının konusunu belirler. X X X X X
19 Okuduğunun ana fikrini belirler. X X X X
20 Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. X X
21 Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. X X X X
22 Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. X X X
23 Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. X X
24 Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. X X X X X
25 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. X X X
26 Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. X X X
27 Okuduklarından çıkarımlar yapar. X X X
28 Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. X X X X
29 Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. X X X X
30 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. X X X X X
31 Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. X X X X X
32 Okuduğunu özetler X X X
33 Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. X X X X X
34 Yazarın amacını belirler. X X
35 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. X X X X X
36 Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. X X X X
37 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. X X X X X
38 Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. X X X X X
39 Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. X
40 Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. X X X
41 Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. X
42 Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. X X X X X
3. Anlam Kurma
1 Metin içi anlam kurar. X X X X X
2 Metin dışı anlam kurar. X X X
3 Metinler arası anlam kurar. X X
4. Söz Varlığını Geliştirme
1 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. X X X X X
2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. X X X X
3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. X X X X
4 Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. X X X X X
5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. X X X
6 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. X
7 Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. X X
5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma
1 Serbest okuma yapar. X X X X X
2 Anlama tekniklerini kullanır. X X X X
3 Not alarak okur. X X X
4 Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. X X X X
5 Metnin türünü dikkate alarak okur. X X X X X
6 Bilgi edinmek için okur. X X X X X
7 Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. X X X X X
8 Paylaşarak okumaktan zevk alır. X X X X X
9 Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. X X
10 Rehber yardımıyla okur. X X X
11 Sorgulayıcı okur. X X X X
12 Gazete ve dergi okur. X X X X X
ÖĞRENME ALANI: YAZMA
1. Yazma Kurallarını Uygulama 1 2 3 4 5 EVET HAYIR
1 Yazmak için hazırlık yapar. X X X X X
2 Yazma amacını belirler. X X X
3 Yazma yöntemini belirler. X X
4 Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. X X X X X
5 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. X X
6 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. X X X X X
7 Matematiksel ifadeleri doğru yazar. X X X
8 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. X X X X X
9 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. X X X X X
10 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. X X X X X
11 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. X X X X X
12 Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır. X X
13 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. X X X X
14 Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. X X
15 Konu dışına çıkmadan yazar. X X X
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. X X X X
2 Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. X X X X
3 Yazısına uygun başlık belirler. X X X X
4 Yazısında alt başlıkları belirler. X X
5 Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. X X
6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. X X
7 Olayları, oluş sırasına göre yazar. X X X X X
8 Yazılarında mizahî ögelere yer verir. X X
9 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. X X X
10 Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. X
11 Mantıksal bütünlük içinde yazar. X X
12 Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. X
13 Yazılarında ana fikre yer verir. X X X
14 Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. X X
15 Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. X X X
16 Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. X X X X X
17 Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. X X X X
18 Yazılarında karşılaştırmalar yapar. X X X X
19 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. X X X X
20 Yazılarında tanımlamalar yapar. X
21 İmza atar ve anlamını bilir. X X
22 İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. X X X X X
23 Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. X X X X X
24 Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. X X X X X
25 Özet çıkarır. X X X
26 Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. X X X X
27 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. X X X X
28 Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. X X
29 Formları yönergelerine uygun doldurur. X X
30 Sorular yazar. X X X X
31 Dilek, istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. X
32 Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. X X
33 Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. X X
35 Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. X X X
34 Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. X X
35 Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. X X X X X
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
1 Günlük, anı vb. yazar. X X X X
2 Davetiye ve tebrik kartı yazar. X X X X X
3 Mektup yazar. X X X X
4 Duyuru, afiş vb. yazar. X X X
5 Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. X X X
6 Hikâye yazar. X X X X X
7 Yazılarında betimlemeler yapar. X X X X X
8 Kısa oyunlar yazar. X X X
9 Şiir yazar. X X X X
10 İkna edici yazılar yazar. X X X
11 Sorgulayıcı yazılar yazar. X X
12 İş birliği yaparak yazar. X X X X X
13 Not alır. X
14 Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. X X X
15 Dikte etme çalışmalarına katılır. X X
16 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. X
17 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturur. X X
18 İstediği bir konuda yazılar yazar. X X X X X
19 Planlı yazma yöntemine uygun yazar. X
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
1.Görsel Okuma 1 2 3 4 5
1 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. X X X X X
2 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. X X X X X
3 Resim ve fotoğrafları yorumlar. X X X X X
4 Karikatürde verilen mesajı algılar. X X X
5 Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. X X X X X
6 Beden dilini yorumlar. X X X X X
7 Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. X X X X X
8 Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. X X X X X
9 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. X X X X X
10 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. X X X X X
11 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. X X X X
12 Harita ve kroki okur. X X X
13 Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. X X X
14 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. X X X X X
15 Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. X
2. Görsel Sunu
1 Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. X X X X X
2 Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır. X X X X X
3 Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. X X X X X
4 Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. X X X X X
5 Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. X X X X
6 Sunuma hazırlık yapar. X X X X X
7 Sunum yöntemini belirler X X X
8 Bilgileri tablo ve grafikle sunar. X X X
9 Sunularında harita ve krokiden yararlanır. X X
10 Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. X X X
11 Sunularını değerlendirir. X X X
DERS:HAYAT BİLGİSİ
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
1.SINIF
1.TEMA: OKUL HEYCANIM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanıyıp, tanıtabiliyor mu?
2. Duygularını fark ederek kendini tanıyıp, ifade edebiliyor mu?
3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verebiliyor mu?
4. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyabiliyor mu?
5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunabiliyor mu?
6. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul edebiliyor mu?
7. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçebiliyor mu?
8. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirleyebiliyor mu?
9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanabiliyor mu?
10. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılıp ve bu kurallara uya
11. Türk Bayrağı'nı ve İstiklâl Marşı'nı tanır ve bunlara saygı gösterebiliyor mu?
12. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinleyebiliyor mu?
13. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark edebiliyor mu?
14. Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade edebiliyor mu?
15. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklayabiliyor mu?
16. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyabiliyor mu?
17.Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark edebiliyor mu?
18. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olabiliyor mu?
19. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanabiliyor mu?
20. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorabiliyor mu?
21. Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olabiliyor mu?
22. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılabiliyor mu?
23. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.
24. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklayabiliyor mu?
25. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetebiliyor mu?
26. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için işbirliği yapar ve sorumluluğu paylaşabiliyor mu?
27. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanabiliyor mu?
28. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul edebiliyor mu?
29. Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını biliyor mu?
30. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark edebiliyor mu?
31. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yerine getirebiliyor mu?
32. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve bunu özgün biçimde ifade edebiliyor mu?
33. Trafikte görme ve görülme kavramlarını kavrar ve yolda koştuğu zaman başkaları tarafından görülme olasılığının azaldığını, bunun da bir risk oluşturduğunu kabul edebiliyor mu?
34. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanabiliyor mu?
35. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırabiliyor mu?
36. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklayabiliyor mu?
37. Okulu ve okul çevresini tanımada hangi duyu organlarından yararlandığını fark edebiliyor mu?
38. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alabiliyor mu?
39. "Okul Heyecanım" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark edebiliyor mu?
2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyleyebiliyor mu?
3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırabiliyor mu?
4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark edebiliyor mu?
5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterebiliyor mu?
6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklayabiliyor mu?
7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurabiliyor mu?
8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapabiliyor mu?
9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünüyor mu?
10. Kişisel eşyalarını özenli kullanabiliyor mu?
11. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.
12.Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtabiliyor mu?
13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterebiliyor mu?
14. Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verebiliyor mu?
15. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrayabiliyor mu?
16. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyebiliyor mu?
17. Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul edebiliyor mu?
18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark edip ve bunları uygun biçimde ifade edebiliyor mu?
19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade edebiliyor mu?
20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark edebiliyor mu?
21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcayabiliyor mu?
22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklayabiliyor mu?
23. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtebiliyor mu?
24. Paranın değişim aracı olarak işlevini fark edebiliyor mu?
25. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu keşfedebiliyor mu?
26. Evdeki alet ve makineleri, çıkardıkları seslere göre ayırt edebiliyor mu?
27. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorabiliyor mu?
28. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunabiliyor mu?
29. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapabiliyor mu?
30. "Benim Eşsiz Yuvam" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullana
3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanabiliyor mu?
2. Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiğini fark edebiliyor mu?
3. Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşabiliyor mu?
4. Eşyaların, satın alındığı ilk hali ile kullanıldıktan sonraki halini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceleyebiliyor mu?
5. Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtabiliyor mu?
6. Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunabiliyor mu?
7. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet tasarlayabiliyor mu?
8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade edebiliyor mu?
13. Dünya'nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark ede
9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt ederek, özgün bir biçimde ifade edebiliyor mu?
10. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark edebiliyor mu?
11. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını verilen bir grafik üzerinde gösterebiliyor mu?
12. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki varlıkları gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark edebiliyor mu?
16. " Dün, Bugün, Yarın" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
2.SINIF
1.TEMA: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapabiliyor mu?
2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanabiliyor mu?
3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapabiliyor mu?
4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterebiliyor mu?
5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırıp, açıklayabiliyor mu?
6. Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklayabiliyor mu?
7. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırıp, anlatabiliyor mu?
8. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanıyabiliyor mu?
9. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul edebiliyor mu?
10. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark edebiliyor mu?
11. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açılabiliyor mu?
12. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırıp açılabiliyor mu?
13.Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının trafikteki davranışlarını gözlemleyerek, doğru ve yanlış davranışları ayırt edebiliyor mu?
14. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklayabiliyor mu?
15. Vücudunun bölümlerini tanıyarak,kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul edebiliyor mu?
16. Sağlığını koruma Sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklayabiliyor mu?
25. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için alternatifler üretebiliyor mu?
18. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder,arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetebiliyor mu?
19. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanabiliyor mu?
26. Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılabiliyor mu?
20. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklayabiliyor mu?
21. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklayabiliyor mu?
22. Bilinçli tüketici olmanın ayırt edici özelliklerini araştırarak okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklayabiliyor mu?
23. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretebiliyor mu?
24. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapıp,bulgularını canlandırabiliyor mu?
17. Arkadaşları ile birlikte oynamak,çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapıp,planını uygulayabiliyor mu?
27.Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklayıp, bunlardan yararlanabiliyor mu?
28. Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışabiliyor mu?
29. Görev aldığı kulüp çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklayabiliyor mu?
30. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirip, onları cesaretlendirip gerektiğinde yardımda bulunabiliyor mu?
31. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlayabiliyor mu?
32. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretip, sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım isteyebiliyor mu?
33. "Okul Heyecanım" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt edebiliyor mu?
2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ''eşsiz'' kıldığını açıklayabiliyor mu?
3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif edebiliyor mu?
4.Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında,solunda,yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif edebiliyor mu?
5. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilmesi için gerekli bilgilere sahip olabiliyor mu?
6. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanabiliyor mu?
7. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrayıp,bunlardan korunma yollarını keşfedebiliyor mu?
8. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurabiliyor mu?
9. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor mu?
10. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklayabiliyor mu?
11.Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapıp,plana uyabiliyor mu?
12. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırabiliyor mu?
13. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklayabiliyor mu?
14. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştıra
15. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırabiliyor mu?
16. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade edebiliyor mu?
17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunabiliyor mu?
18. Aile içinde kimin kime, nasıl yardım ettiğini gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretebiliyor mu?
19. El-göz koordinasyonunu ve el becerilerini geliştirebilecek,aile içi görevleri üstlenmeye istekli oluyor mu?
20. Aile içinde görev paylaşımına katılır,üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyuyor mu?
21. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklayabiliyor mu?
22. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklayabiliyor mu?
23. Farklı duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade edebiliyor mu?
24. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alabiliyor mu?
25. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklayabiliyor mu?
26. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergileyebiliyor mu?
27. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurabiliyor mu?
28. Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırabiliyor mu?
29.Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklayabiliyor mu?
30. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteliyor mu?
31. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark edebiliyor mu?
32. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyabiliyor mu?
33. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketebiliyor mu?
34. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirleyip bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışabiliyor mu?
35. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapmaktan
zevk alır, yaptığı planı ailesiyle paylaşabiliyor mu?
36. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark
ederek ülkesini de bir "yuva" olarak görebiliyor mu?
37."Benim Eşsiz Yuvam" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde
kullanabiliyor mu?
3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark edebiliyor mu?
2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark edebiliyor mu?
3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrayabiliyor mu?
4. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemleyip ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunabiliyor mu?
5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırıp, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark edebiliyor mu?
6. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırabiliyor mu?
7. Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinip,bunları görsel materyallerle destekleyerek sınıfta sunabiliyor mu?
8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları araştırabiliyor mu?
9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak,geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorabiliyor mu?
10. Atatürk'ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklayabiliyor mu?
11. Atatürk'ün hayatını araştırıp,araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunabiliyor mu?
12. Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade edebiliyor mu?
13. Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrayabiliyor mu?
14. Maddenin üç hâlini gözlemler ve maddeleri buna göre sınıflandırabiliyor mu?
15. Dünya'nın hem kendi çevresinde hem de Güneş'in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebiliyor mu?
16.Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterip ve yorumlayabiliyor mu?.
17.Hava, su ve toprakta mevsimlere bağlı olarak meydana gelen değişiklikleri gözlemleyebiliyor mu?
18. Gökyüzünü gözlemleyip,gözlemlediği gök cisimlerini listeleyebiliyor mu?
19.Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırıp,açıklayabiliyor mu?
20. Başka ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemleri araştırıp,ülkemizde alınan önlemlerle karşılaştırabiliyor mu?
21. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırabiliyor mu?
22. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade edebiliyor mu?
23. Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrayabiliyor mu?
24."Dün, Bugün, Yarın" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
3.SINIF
1.TEMA: OKUL HEYCANIM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklayabiliyor mu?
2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul edebiliyor mu?
3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetebiliyor mu?
4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterebiliyor mu?
5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade edebiliyor mu?
6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade edebiliyor mu?
7. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergileyebiliyor mu?
8. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanabiliyor mu?
9. Okulunun ve sınıfının krokisini çizebiliyor mu?
10. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapabiliyor mu?
11. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretebiliyor mu?
12. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul edebiliyor mu?
13. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygulabiliyor mu?
14. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirebiliyor mu?
15. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanabiliyor mu?
16. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketebiliyor mu?
17.Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrayabiliyor mu?
18.Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade edebiliyor mu?
19. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretebiliyor mu?
20. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygulayabiliyor mu?
21. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade edebiliyor mu?
22. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergileyebiliyor mu?
23. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini ip ve kullanabiliyor mu?
24. Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanabiliyor mu?
25. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyabiliyor mu?
26. Bir yere ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu işaret ve levhaları tasarlayabiliyor mu?
27. Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiletebiliyor mu?
28. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklayabiliyor mu?
29.Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olabiliyor mu?
30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygulayabiliyor mu?
31. Sınıfındaki ve okulundaki öğrencilerin mutlu olması için bir fikir üretir, arkadaşlarını ikna eder ve bu fikir etrafında bir araya getirebiliyor mu?
32.Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanabiliyor mu?
33. Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlayabiliyor mu?
34. "Okul Heyecanım" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1.Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtebiliyor mu?
2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alabiliyor mu?
3. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade edebiliyor mu?
4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtebiliyor mu?
5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif edebiliyor mu?
6. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak edip,araştırabiliyor mu?.
7. Evin kullanım alanları ile ilgili sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek için alternatifler üretebiliyor mu?
8. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırabiliyor mu?
9. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşabiliyor mu?
10. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirebiliyor mu?
11. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını özgün bir biçimde ifade edebiliyor mu?
12. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklayabiliyor mu?
13. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade edebiliyor mu?
14. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de
kullanıldığını fark edebiliyor mu?
15. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim
biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrayabiliyor mu?
16. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfedebiliyor mu?
17.Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranabiliyor mu?
18. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanabiliyor mu?
19. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırabiliyor mu?
20. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygulayabiliyor mu?
21. Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgulayabiliyor mu?
22.Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyabiliyor mu?
23. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırabiliyor mu?
24. Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcayabiliyor mu?
25. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırabiliyor mu?
26. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunabiliyor mu?
27. Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgulayabiliyor mu?
28. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırabiliyor mu?
29. Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemleyebiliyor mu?
30. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklayabiliyor mu?
31. Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar göstereuyan davranışlar gösterebiliyor mu?
32. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlayabiliyor mu?
33. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olabiliyor mu?
34. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alabiliyor mu?
35. Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunabiliyor mu?
36. Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanabiliyor mu?
37. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırabiliyor mu?
38. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözebiliyor mu?
39. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterebiliyor mu?
41. Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt edebiliyor mu?
42. Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir "yuva" olarak kabul edebiliyor mu?
43. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye'nin bütünlüğü arasında bağlantı kurabiliyor mu?
44. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrayabiliyor mu?
45. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrayabiliyor mu?
46. "Benim Eşsiz Yuvam" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?
3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN
KAZANIMLAR EVET HAYIR
1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklayabiliyor mu?
2. Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark edebiliyor mu?
3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunabiliyor mu?
4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorabiliyor mu?
5. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade edebiliyor mu?
6. Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurabiliyor mu?
7. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklayabiliyor mu?
8. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtebiliyor mu?
9. Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurabiliyor mu?
10. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretebiliyor mu?
11. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunabiliyor mu?
12. Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu akıcı ve özgün bir şekilde ifade edebiliyor mu?
14. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırabiliyor mu?
15. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebiliyor mu?
16. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark edebiliyor mu?
17. Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrayabiliyor mu?
18. Canlıların ortak özelliklerini araştırabiliyor mu?
19. Canlılarda değişim aşamalarını ayırt edip ve sıralayabiliyor mu?
20. Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrayabiliyor mu?
21. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrayabiliyor mu?
22. Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verebiliyor mu?
23.Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunabiliyor mu?
24. Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemleyebiliyor mu?
25. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırabiliyor mu?
26. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklayabiliyor mu?
27. Ay'ın görünüşündeki farklılıkları gözlemleyebiliyor mu?
28. Dünya'nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılayabiliyor mu?
29. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim ve sürekliliği algılayabiliyor mu?
30. Zamanı gösteren bir araç tasarlar ve üretebiliyor mu?
31. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretebiliyor mu?
32. Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlayabiliyor mu?
33. "Dün, Bugün, Yarın" temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanabiliyor mu?

DERS:MÜZİK
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
1.SINIF EVET HAYIR
DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
A.1. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.
A.2. Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.
A.3. Gürültü ve düzenli sesleri birbirinden ayırt eder.
A.4. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
A.5. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
A.6. Bildiği müzikleri birlikte seslendirir.
A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.
A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
A.9. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.
A.10. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
B.1. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.
B. 2. Müziklere uygun hızda hareket eder.
MÜZİKTE YARATICILIK
C.1 Ses oyunları yapar.
C.2. Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
C.3. Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.
C.4. Dinlediği/söylediği sözlerine uygun hareketler oluşturur.
C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
MÜZİK KÜLTÜRÜ
D.1. İstiklal Marşı'na saygı gösterir.İstiklal Marşı’na saygı gösterir.
D.2. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.
D.4. Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.
D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.
D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.
2.SINIF
DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
A.3. Bildiği müzikleri birlikte seslendirir.
A.4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.
A.5. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
A.6. İstiklal Marşı’nı anlamına uygun dinler.
A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.
A.8. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları söylemekten hoşlanır.
A.9. Atatürk’ü anlatan şarkıları anlamına uygun söyler.
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
B.2. Dağarcığmdaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.
B.3. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.
B.4. Konuşmalarında uzun ve kısa heceleri ayırt eder.
B.5. Duyduğu ince ve kaim sesleri ayırt eder.
MÜZİKTE YARATICILIK
C.l. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır.
C.2. Şarkılı oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik eder.
MÜZİK KÜLTÜRÜ
D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.
D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
D.3. Atatürk'ü anlatan şarkıları ayırt eder.
D.4. Atatürk'le ilgili okuldaki etkinliklere katılmaya istekli olur.
D.5. Okulda Atatürk'le ilgili müzik etkinliklerine katılır.
D.6. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
3.SINIF
DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
A.1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.
A.2. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.
A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.
A.4. Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler.
A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.
A.6. Müzik çalışmalarını sergiler.
A.7. Yarattığı ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
B.1. Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.
B.5. Müziklerdeki aynı ve farklı söz kümelerini harekete dönüştürür.
MÜZİKTE YARATICILIK
C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
C.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.
C.3. Ezgi denemeleri yapar.
C.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.
MÜZİK KÜLTÜRÜ
D.1. Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırır.
D.2. Çevresindeki halk oyunlarını müzikleri ile tanır.
D. 3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
D. 4. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
D. 5. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.
D. 6. Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığını geliştirmeye istekli olur.
D. 7. Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.
4.SINIF
DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
A.1. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.
A.2. istiklal Marşı'nı doğru söylemeye özen gösterir.
A.3. Müzik çalışmalarını sergiler.
A.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.
A.5. Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları anlamına uygun dinler ve seslendirir.
A.6. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
B.1. Temel müzik yazı ve ögeleri kullanır.
B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
B.3. Şarkı - türkü ve oyun müziklerinde hız değişikliklerini fark eder.
B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
B.5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder
MÜZİKTE YARATICILIK
C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
C.2. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik eder.
C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
C.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgilerie uygun hareket eder.
C.5. Müziklerde aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.
MÜZİK KÜLTÜRÜ
D.1.Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olur.
D.2. Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
D.4. Marşlar aracılığıyla millî bilinç kazanır.
D.5. Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
D.6.Atatürk'ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anlar.
5.SINIF
DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
A.1. İstiklal Marşı’nı anlamına uygun söylemeye özen gösterir.
A.2. Öğrendiği notalardan oluşan ezgileri doğru çalar.
A.3. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.
A.4.Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
A.5. Müzik çalışmalarını sergiler.
A.6. Seslendirdiği müziklerde gürlük ve hız değişikliklerini uygular.
MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
B.2. Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık özelliklerini ayırt eder.
B.3. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
B.4. Müziklerde farklı bölümleri ritim çalgılarıyla ayırt eder.
B.5. Öğrendiği seslerin incelik ve kalınlık özelliklerini ayırt eder.
B.6. Müziklerde temel hız ve gürlük basamaklarını ayırt eder.
B.7. Sesin oluşumunu açıklar.
MÜZİKTE YARATICILIK
C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
C.2. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
C.3.Müziklerdeki farklı bölümleri dansa dönüştürür.
C.4. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik eder.
C.5. Farklı ritmik yapıdaki müziklere uygun hareket eder
MÜZİK KÜLTÜRÜ
D.1. Bireysel müzik arşivi oluşturmaya istekli olur.
D.2. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
D.4. Atatürk'ün sanata verdiği önemi anlar.
D.5. Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır.
D.6. Atatürk'ün sanata verdiği önemi anlatan kaynaklara istekle başvurur.

DERS : GÖRSEL SANATLAR
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
1.SINIF EVET HAYIR
(G.S.B.)
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapabiliyor mu?
2. Görsel çalışmalarında çizgiyi kullanabiliyor mu?(G.S.B.).
3. Dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varabiliyor mu?(G.S.B.).
4. Görsel çalışmalarında “uzun-kısa”, “büyük-küçük”, “kalın-ince” unsurları kullanabiliyor mu?(G.S.B.)
5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurabiliyor mu?(G.S.B.)
6.Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade edebiliyor mu?(G.S.B.)
7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alıbiliyor mu?(G.S.B.)
(G.S.K.)
1. Doğada gezi yoluyla edindiği izlenimlerini paylaşabiliyor mu?(G.S.K.)
2. Doğayı çirkinleştiren olumsuzlukları fark edebiliyor mu?(G.S.K.)
3.Doğayı, doğal yaşamı sevmenin, ona saygı duymanın önemini ifade edebiliyor mu?(G.S.K.)
4. Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapabiliyor mu? (G.S.K.).
5. Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebiliyor mu? (G.S.K.)
6. Kendi yaşam alanını düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul edebiliyor mu?(G.S.K.).
7.Evini, odasını, okulunu, sınıfını düzenli ve temiz tutmanın önemini kabul ediyor mu?(G.S.K.)
8. Gösterilen eserde neler gördüğünü söyleyebiliyor mu?(G.S.K.).
9. Gösterilen eser ile ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayabiliyor mu?(G.S.K.).
10. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katabiliyor mu?(G.S.K.).
11.Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel sanat çalışmaları yapabiliyor mu?(G.S.K.).
12. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz duyabiliyor mu?(G.S.K.).
(M.B.)
1. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. hakkında fikir sahibi olabiliyor mu? (M.B.).
2. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili edindikleri kartlar, posterler gibi görsel belgelerle müze köşesi yapmaktan haz duyabiliyor mu? (M.B.).
3. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili izlenimlerini paylaşabiliyor mu? (M.B.).
4. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. eserlerden yararlanarak görsel tasarımlar yapabiliyor mu?(M.B.).
5. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyabiliyor mu? (M.B.).
2.SINIF
(G.S.B.)
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapabiliyor mu?(G.S.B.).
2. Çevresinden doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylerde değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapabiliyor mu?(G.S.B.).
3. Basit geometrik şekilleri tanıyabiliyor mu?(G.S.B.).
4. Basit geometrik şekilleri görsel çalışmalarında kullanabiliyor mu?(G.S.B.).
5. Ana renkleri tanıyabiliyor mu?(G.S.B.).
6. Yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapabiliyor mu?(G.S.B.).
7. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade edebiliyor mu?(G.S.B.).
8. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alıyor mu?(G.S.B.)
(G.S.K.)
1. Yaşadığı çevrenin düzenlenmesine ilişkin olumlu ve olumsuz örnekler veriyor mu?(G.S.K.).
2. Yaşadığı mekânı beğenisine uygun eserlerle güzelleştirebiliyor mu?(G.S.K.).
3. Çevresindeki kirliliği ve düzensizliği onaylamadığını görsel sanatlar yoluyla ifade edebiliyor mu?(G.S.K.).
4. Güzel bir çevrede yaşamanın önemini kavrabiliyor mu?(G.S.K.)
5. Gösterilen eserin sanatçısının adını bilgi dağarcığına katabiliyor mu?(G.S.K.).
6. Eserde gördüklerini açıklayabiliyor mu?(G.S.K.).
7. Gösterilen eserde neleri sevip sevmediğini nedenleri ile açıklayabiliyor mu?(G.S.K.).
8. Gösterilen eserden yola çıkarak duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve izlenimlerini ifade eden görsel tasarımlar yapabiliyor mu?(G.S.K.).
9. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan mutluluk duyabiliyor mu?(G.S.K.).
(M.B.)
1. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî yapı, anıt vb. yerlerin kurallarına uygun davranabiliyor mu?(M.B.).
2. Müzedeki ve sanat galerilerindeki eserlerin, ören yerlerinin, tarihi yapıların, anıtların vb. önemini kavrayabiliyor mu?(M.B.).
3. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili görsel tasarımlar yapabiliyor mu?(M.B.).
4. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihi eser, anıt, vb. ile ilgili görsel çalışmalarını sergileyebiliyor mu?(M.B.).
5. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyabiliyor mu?(M.B.)
3. SINIF
(G.S.B.)
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).
2.Oyunlarında kullandıkları çizgi çeşitlerinden örnekler verir (G.S.B.).
3.Oyunlarla çizgisel çalışmalar yapmaktan haz alır (G.S.B.).
4. Kendi yaptığı çalışmalarda, sanatçıların eserlerinde ve günlük yaşamında karşılaştığı çizgi çeşitlerini tanır (G.S.B.).
5. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur (G.S.B.).
6. Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar (G.S.B.).
7. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar (G.S.B.).
8. Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır (G.S.B.).
9. Ana ve ara renkleri ayırt eder (G.S.B.).
10. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder (G.S.B.).
11. Çevresindeki çiçekler, evler, bitkiler, kuşlar vb. varlıkları belirleyerek, bu varlıkların birer biçimleri olduğunu fark eder(G.S.B.).
12. Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapar(G.S.B.)
13. Yaptığı çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).
(G.S.K.)
1. Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapar (G.S.K.).
2. Beğenilerdeki farklılığa saygı duyar.(G.S.K.).
3. Görsel çalışmalarında yararlandığı eseri yapan sanatçı hakkında bilgi edinir (G.S.K.).
4. Gösterilen eserdeki renklerin, biçimlerin, figürlerin ve objelerin nasıl kullanıldığını açıklar (G.S.K.).
5. Gösterilen eserle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder (G.S.K.).
6.Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır (G.S.K.).
7. Görsel sanat çalışmalarını sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan zevk alır (G.S.K.).
(M.B.)
1. Müzedeki eserlerin korunmasının önemini kavrar (M.B.).
2. Müzedeki eserlerin önemini açıklar (M.B.).
3. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlere ilişkin değişik kaynaklardan araştırma yapabilmenin yollarını keşfeder(M.B.).
4.Müzedeki eserlerle ilgili duygu ve düşüncelerini görsel çalışmalarla ifade eder (M.B.).
5. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar (M.B.).
4.SINIF
(G.S.B.)
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).
2. Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder(G.S.B.).
3. Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar(G.S.B).
4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır(G.S.B.).
5. Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder(G.S.B.).
6. Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verir(G.S.B.).
7. Çevresindeki biçim zıtlıklarının neler olabileceğini tartışır (G.S.B.).
8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder(G.S.B.).
9. İki ve üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır (G.S.B.).
10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar(G.S.B.).
11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır (G.S.B.).
12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır(G.S.B.)
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(G.S.B.).
14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).
(G.S.K.)
1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder(G.S.K.)
2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder(G.S.K.).
3. Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder(G.S.K.).
4. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününü inceler(G.S.K.).
5. Yöresel el sanatları ürünlerinin hangi açıdan önemli olduğunu tespit eder(G.S.K.).
6. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar (G.S.K.).
7. Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilir(G.S.K.).
(M.B.)
1. Yakın veya uzak çevresinde bulunan ören yeri, tarihî eser, anıt gibi yerlerin geçmişi hakkında ön bilgi edinir(M.B.).
2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder(M.B.)
3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar(M.B.).
4. Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir(M.B.).
5.Görsel çalışmalarını sınıf, okul panosu ve standında sergilemekten haz duyar(M.B.).
6. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar(M.B.).
5.SINIF
(G.S.B.)
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar(G.S.B.).
2. Nokta etkisi yaratan varlıklara çevresinden örnekler göstererek, nokta, benek ve lekelerle renkli özgün kompozisyonlar yapar(G.S.B.).
3. Nokta ve çizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır(G.S.B.).
4. Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder(G.S.B.).
5. Zıt renkleri kullanarak görsel çalışmalar yapar(G.S.B.).
6. Çevresindeki renk uyumsuzluklarının farkına varır(G.S.B.).
7. Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi ayırt ederek çalışmalarında kullanır(G.S.B.).
8. Görsel doku oluşumunda; nokta, çizgi, renk, biçim ve leke tekrarlarının etkisini fark ederek çalışmalarında kullanır(G.S.B.).
9. Fotoğraflarda ve resimlerde kullanılan perspektifsel görüş açılarını belirler(G.S.B.).
10. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(G.S.B.).
(G.S.K.)
1. Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt eder(G.S.K.).
2. Aynı konunun değişik teknik, malzeme ve anlatım biçimleriyle ifade edilebileceğini bilir(G.S.K.).
3. Beğenilerin, zaman, eğitim, kültür vb. etkenlere göre değişebileceğini fark eder(G.S.K.).
4. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihî güzellikleri tanır (G.S.K.).
5. Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar(G.S.K.).
6. Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır(G.S.K.).
7. Sanatçı - zanaatçı ayrımını yapar.
(M.B.)
1. Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ziyaretleri yapmaya istek duyar(M.B.)
2. Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlerde edindiği bilgileri ve gördüğü eserlerin tarihle ilişkisini arkadaşları ile tartışır(M.B.).
3. Restorasyon ve konservasyonun amacını açıklar(M.B.).
4. Gördüğü tarihi eserlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapa(M.B.).
5. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar(M.B.).


DERS: BEDEN EĞİTİMİ
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
1.SINIF EVET HAYIR
KAZANIMLAR
A- 1.1. Çevresinde hareket eden varlıkları gözlemleyerek hareketlerindeki farklılıkları ayırt edebiliyor mu?
A- 1.2. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı göstere edebiliyor mu?
A- 1.3. Yer değiştirme hareketlerini yapabiliyor mu?
A- 1.4. Dengeleme hareketlerini yapabiliyor mu?
A- 1.5. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirebiliyor mu?
A- 1.6. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri kontrol eder.
A- 1.7. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerini bir arada yapar.
A- 1.8. Basit ritmik hareketleri bireysel, eşli ve grupla yapar.
A- 1.9. Vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramları bilir.
A- 1.10. Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
A- 1.11. Fiziksel etkinlik sırasında vücudunda meydana gelen (kalp atışı, solunum, terleme, vücut ısısı vb.) değişiklikleri fark eder.
A- 1.12. Fiziksel etkinliklerde kullanacağı kişisel malzemeler için çanta hazırlar.
A- 1.13. Okulundaki spor malzemelerini, spor alanlarını ve spor etkinliklerini tanır.
A- 1.14. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.
A- 1.15. Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.
A- 1.16. Fiziksel etkinliklerde kuralların ve yönergelerin gerekliliğini fark eder.
A- 1.17. Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve etkinlik alanlarını paylaşması gerektiğini fark eder.
A- 1.18. Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder.
A- 1.19. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini anlar.
A- 1.20. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kavrar.
A- 1.21. Fiziksel etkinliklerde başarının tebrik edilmesi gerektiğini bilir.
A- 1.22. Fiziksel etkinliklerde eşli ve grup çalışmalarına katılması gerektiğini kavrar.
A- 1.23. Fiziksel etkinlikler içersindeki rolleri izler.
A- 1.24. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark eder.
A- 1.25. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanması gerektiğini fark eder.
B- 1.1. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini kılavuz eşliğinde yapar.
B- 1.2. Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini fark eder.

B- 1.4.Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark eder.
B- 1.5. Okulunda varsa ilk yardımdan sorumlu kişileri tanır.
B- 2.1. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterir.
B- 2.2. Atatürk’ün spor sevgisini bilir.
2.SINIF
KAZANIMLAR
A- 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.
A- 1.2. Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde gösterir.
A- 1.3. Dengeleme hareketlerini bireysel ve eşli olarak yapar.
A- 1.4. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir.
A- 1.5. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
A- 1.6. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı hızlarda yapar.
A- 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli, grupla, nesnesiz ve nesneli olarak yapar.
A- 1.8. Vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramları bilir.
A- 1.9. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili ilke ve kuralları bilir.
A- 1.10. Yer değiştirme hareketlerindeki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
A- 1.11. Dengeleme hareketlerinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder.
A- 1.12. Fiziksel etkinliklerde kullanacağı kişisel malzemeler için çanta hazırlar.
A- 1.13. Fiziksel etkinlik sırasında vücudunda meydana gelen değişiklikleri fark eder.
A- 1.14. Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eşliğinde yapar.
A- 1.15. Okulundaki spor malzemelerinin, spor alanlarının ve spor etkinliklerinin farkına varır.
A- 1.16. Yer değiştirme ve dengeleme hareketlerinin olduğu farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.
A- 1.17. Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur.
A- 1.18. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmede istekli olur.
A- 1.19.Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve etkinlik alanlarını paylaşmaya istekli olur.
A- 1.20. Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder.
A- 1.21. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini fark eder.
A- 1.22. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kabul eder.
A- 1.23. Fiziksel etkinliklerde başarıyı tebrik etmeye istekli olur.
A- 1.24. Fiziksel etkinliklerde eşli ve grup çalışmalarına katılmaya istekli olur.
A- 1.25. Fiziksel etkinlikler içersindeki farklı rolleri tanır.
A- 1.26. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark eder.
A- 1.27. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanır.

B- 1.1. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini kendisi yapar.
B- 1.2. Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini fark eder.
B- 1.3. Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında ne zaman ve nasıl beslenilmesi gerektiğini fark eder.
B. 1.4. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini kavrar.
B- 1.5. Okulunda varsa ilk yardımdan sorumlu kişileri tanır.

B- 2.1. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterir.
B- 2.2. Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi açıklar.
3.SINIF
KAZANIMLAR
A- 1.1. Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı geliştirir.
A- 1.2. “Adım al sek” ve “koşarak sıçrama” gibi karmaşık yer değiştirme hareketlerini yapar.
A- 1. 3. Bireysel ve eşli olarak dengeleme hareketlerini hız ve kuvvet ayarlaması yaparak gösterir.

A- 1.6. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı yön, hız ve kuvvetlerde yaparak gösterir.
A- 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eşli, grupla, nesnesiz ve nesneli olarak uyumlu şekilde yapar.
A- 1.8. Vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramları bilir.
A- 1.9. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili ilke ve kuralları bilir.
A- 1.10. Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketleri yapar.
A- 1.11. Fiziksel etkinliklerde kullanacağı kişisel malzemeler için çanta hazırlar.
A- 1.12. Fiziksel etkinlik sırasında vücudunda meydana gelen değişikliklerin nedenlerini kavrar.
A- 1.13. Okulundaki spor malzemelerinden, spor alanlarından ve spor etkinliklerinden yararlanır.
A- 1.14. Nesne kontrolü gerektiren hareketlerin olduğu farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.
A- 1.15. Fiziksel etkinliklerin eğlendirici yönünü fark eder.
A- 1.16. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeyi benimser.
A- 1.17. Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve etkinlik alanlarını paylaşır.
A- 1.8. Vücut ve alan farkındalığı, yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili kavramları bilir.
A- 1.19. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir.
A- 1. 20. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirir.
A- 1.21. Fiziksel etkinliklerde başarıyı tebrik eder.
A- 1.22. Fiziksel etkinliklerde eşli ve grup çalışmalarına isteyerek katılır.
A- 1.23. Fiziksel etkinlikler içersindeki farklı rollerin önemini kavrar.
A- 1.24. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyar.
A- 1.25. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç -gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur.

B- 1.1. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
B- 1.2. Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini bilir.
B- 1.3. Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında beslenme ilkelerini doğru uygular.

B- 1.5. Temel ilk yardım ilkelerini fark eder.

B- 2.1. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterir.
B- 2.2. Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi bilir.
4.SINIF
A.1.1. Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergiler.
A.1.2. Kendine özgü ritmik hareketler yapar.
A.1.3. Farklı figürlerin/ hareket serilerinin ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketleri sergiler.
A.1.4. Temel cimnastik hareketlerini yapar.
A.1.5.Özelleşmiş hareketleri uygularken karşılaştığı sorunlara çözüm yolları üretir.
A.1.6. Bireysel ve eşli mücadele becerileri sergiler.
A.1.7. Bireysel, eşli ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynar.
A.1.8. Özelleşmiş hareketlerle ilgili kavramları bilir.
A.1.9. Özelleşmiş hareketlerle ilgili ilke ve kuralları bilir.
A.1.10.Yakın çevresindeki spor alanlarını ve spor etkinliklerini tanır.
A.1.11. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olur.
A.1.12. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur.
A.1.13. Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve alanlarını paylaşır.
A.1.14. Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder.
A.1.15. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir.
A.1.16. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirir.
A.1.17. Fiziksel etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir.
A) 1.18. Fiziksel etkinliklerde başarıyı takdir eder.
A.1.19. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak yapar.
A.1.20. Fiziksel etkinliklere katılmaya gönüllü olur.
A.1.21. Bireysel farklılıkları olanlarla fiziksel etkinlik yapmaya istekli olur.

B.1.1. Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini kavrar.
B.1.2. Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluk üzerindeki katkılarını bilir.
B.1.3. Düzenli fiziksel etkinlik de bulunmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini bilir.
B.1.4. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.
B.1.5. Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli olduğunu kavrar.
B.1.6. Fiziksel etkinlik ile beslenme arasındaki ilişkiyi kavrar.
B.1.7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu bilir.
B.1.8. Temel ilk yardım ilkelerini bilir.

B.2.1. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterir.
B.2.2. Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinliklerin ve törenlerin önemini kavrar.
B.2.3. Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi kavrar.

B.3. 1. Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcuları tanır.
B.3.2. Spor organizasyonlarının önemini fark eder.

5.SINIF
KAZANIMLAR
A.1.1. Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini artan bir doğrulukla sergiler.
A. 1.2. Kendine özgü ritmik hareketler sergiler.
A.1.3. Farklı figürlerin/hareket serilerini ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketleri akıcı şekilde sergiler
A.1.4. Cimnastik serileri seçerek sunar.
A.1.5. Özelleşmiş hareketleri uygularken karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.
A.1.6. Bireysel ve eşli mücadele becerileri sergiler.
A.1.7. Bireysel ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak artan bir doğrulukla oyun oynar.
A.1.8. Özelleşmiş hareketlere ilişkin ilke ve kuralları etkinlikler içersinde uygular.
A.1.9. Zihinsel ve bedensel engelin spor yapmaya engel olmadığını bilir.
A.1.10. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye uyum gösterir.
A.1.11. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemelerini amacına uygun kullanarak korur.
A.1.12. Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve alanlarını paylaşmaya değer verir.
A.1.13. Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder.
A.1.14.Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir.
A.1.15. Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirir.
A.1.16. Fiziksel etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir.
A.1.17. Fiziksel etkinliklerde başarıya değer vererek takdir eder.
A.1.18. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyar.
A.1.19. Fiziksel etkinliklere katılıma değer verir.
A.1.20. Bireysel farklılıkları olanlarla fiziksel etkinlik yapmaya gönüllü olur.
A.1.21. Yakın çevresindeki spor alanları ve spor etkinliklerini tanır.

B.1.1. Sağlığını korumak için vücudunu doğru kullanır.
B.1.2. Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluğa olan katkılarını açıklar.
B.1.3. Düzenli fiziksel etkinlikte bulunmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerinin farkına varır.
B.1.4.Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya değer verir.
B.1.5.Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma, esnetme ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli olduğunu kavrar.
B.1.6. Dengeli ve düzenli beslenme ile fiziksel etkinlik arasındaki ilişkiyi kavrar.
B.1.7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemini kavrar.

B.2.1. Ulusal bayramları rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak coşkuyla kutlar.
B.2.2. Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinliklerin ve törenlerin önemini kavrar.
B.2.3. Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi bilir.

B.3.1.Olimpiyat oyunlarındaki spor dallarını bilir.
B.3.2. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını tanır.
B.3.3. Çeşitli spor olaylarını kitle iletişim araçlarından takip eder.

DERS:BİLGİSAYAR
DEĞERLENDİRME FORMLARI
BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan form öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Buradan çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazdırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
1.SINIF EVET HAYIR
ÜNİTE 1: ÇEVREMDEKİ BİLGİLER
1.1. Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini anlar.
1.2. Bilginin çeşitli kaynaklardan gelebileceğini anlar.
1.3. BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlar.
1.4. BT araçlarının gerçek ya da kurgusal durumları yansıtmak için kullanılabileceğini anlar.
ÜNİTE 2: BİLGİSAYARIM
2.1. Kişisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanır.
2.2. Bilgisayar kullanırken uygun duruş ve oturuşu sergiler.
2.3. Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların doğru kullanımını gösterir (BTESD-3).
2.4. Makinelerin bir dizi komut kullanarak çalıştığını fark eder. 2.5. Doğru sonuçlara ulaşmak için komutların doğru sıralamada verilmesi gerektiğini fark eder.
2.6. Basit bir olayın işlem sırasını belirler.
ÜNİTE 3: RENKLİ DÜNYAM
3.1. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açar ve kapatır.
3.2. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturur.
3.3. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullanır.
3.4. BT terimlerini yerinde ve doğru kullanır.
ÜNİTE 4: YAZMAYA BAŞLIYORUM
4.1.Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçer ve kullanır.
4.2. Elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt eder.
4.3. Kelimeler arasındaki boşluğun önemini anlar ve boşluk bırakarak yazı yazar.
4.4. Bir alt satıra geçerek metin oluşturur.
4.5. Metin üzerinde düzeltmeler yapar (BTESD–2).
2.SINIF
ÜNİTE 1: TEKNOLOJİ VE BEN
1.1. Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar (BTESD-3).
1.2. Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini alır.
1.3. BT ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek unsurları ve uygulamaları belirler.
1.4. Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeler.
ÜNİTE 2: RESİM YAPIYORUM
3.1. Kelime işlemci programı kullanarak cümleler oluşturur. .
3.2. Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak kullanır
3.3. Bilgisayarda oluşturulan metin parçalarının taşınabileceğini ve kopyalanabileceğini fark eder.
3.4. Belirli amaçlar için kelime işlemci programını kullanarak yazım kurallarına uygun metinler oluşturur ve düzenler.
3.5. Metindeki kelimelerin farklı şekil, boyut ve renklerde olabileceğini fark eder.
3.6. Kelime işlemci programında amacına uygun sayfalar oluşturmak için belgeye resim ve şekil ekler.
3.7. Amacına uygun olarak yazıcıdan çıktılar alır (BTESD-6).
ÜNİTE 4: TEKNOLOJİK ARAÇLAR
4.1. Aygıtların çeşitli komutlarla kontrol edilebildiğini fark eder.
4.2. Komutların tekrarlanabileceğini fark eder.
4.3. Bir dizi komutun sonucunu tahmin eder.
4.4. Olayları sıralayarak çözüme ulaşır.
3.SINIF
ÜNİTE 1: BİLGİ VE TEKNOLOJİ
1.1. Farklı amaçlar için günlük hayatta kullanılan teknolojileri farkeder.
1.2. Teknolojik gelişmelerin insan hayatına olan etkisini belirler. 1.3. Teknolojinin günlük hayattaki genel kullanımına ilişkin avantaj ve dezavantajlarını tartışır.
1.7. Bilgisayardaki dosyaların depolanması için gerekli birimleri kullanır.
ÜNİTE 2: SAYFALARIMI DÜZENLİYORUM
2.1. Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçer.
2.2. Belirli işlemleri gerçekleştirebilmek için yazılımların yardım özelliğini kullanır.
2.3. Kelime işlemcide kullandığı sayfayı amacına uygun olarak düzenler.
2.4. Metin düzenlerken kelime işlemcinin kolaylık sağlayan özelliklerini kullanır.
ÜNİTE 3: UZAKTAKİ BİLGİLER
3.1. İnterneti kullanarak bilgiye erişir ve bilgiyi yeniden kullanır (BTESD-4).
3.2. Öğrenme ve araştırmasını desteklemek için uygun (konuya özel) çevrim içi kaynakları kullanır (BTESD-5).
3.3. Uzaktaki kişilerle bilgi paylaşmanın zorluklarını fark eder.
3.4. Bilgi paylaşmak amacıyla e-posta kullanır.
ÜNİTE 4: VERİ TOPLUYORUM
4.1. Grafik olarak sunulan bilginin sınırlı cevaplar sağladığını anlar.
4.2. Farklı yollarla cevaplanacak farklı soru tipleri olduğunu anlar (BTBS-5).
4.3. Veritabanının sadece uygun veri girildiyse cevap verebileceğini anlar.
4.4. Basit bir akış diyagramı oluşturur (BTESD-1).
4.SINIF
1. Bilgisayar Sistemi
1.1. Bilgisayarın temel çalışma prensibini açıklar.
1.2. Çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullanır.
1.3. Günlük kullanımda oluşan rutindonanım ve yazılım problemlerinibelirler ve gerekli stratejileri uygulayarak çözer (BTBS-2).
1.4. Bir problemi çözmek için yazılması gereken programın temelaşamalarını belirler (BTBS-3).
2. Tablo Oluşturma
2.1. Bilgisayardaki görevleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu olduğunu fark eder.
2.2. Kelime işlemcide oluşturduğu metni düzenler.
2.2. Kelime işlemcide oluşturduğu metni düzenler.
2.3. Kelime işlemcide amacına uygun tablolar oluşturur ve düzenler (BTBS-12).
3. Bilgilerimi Sunuyorum
3.1. Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder.
3.2. Uygun teknikler kullanarak elektronik ortamda bir sunu hazırlar.
3.3. Hazırladığı sunuya amacına yönelik olarak görsel eklemeler yapıp zenginleştirir.
3.4. Uygun teknikler kullanarak sununun görünümünü değiştirir.
3.4. Uygun teknikler kullanarak sununun görünümünü değiştirir.
3.5. Hazırladığı sunuyu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır (BTBS-9, BTESD-3).
4. Bilgilerimi Paylaşıyorum
4.1. Ağa bağlı bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapılabileceğini fark eder.
4.2. İnternet veya elektronik bir kaynaktan ulaştığı verileri uygun dosya ve klasörlere kaydederek düzenler (BTESD-5).
4.3. İşbirliğine dayalı projeler için e-posta kullanır (BTESD-1,8,9,10).
4.4. Bilgisayardaki bilgilerine yönelik çeşitli kaynaklardan gelebilecek tehditlere karşı önlemler alır.
4.5. Verilen bir araştırma ya da problem durumu ile ilgili topladığı bilginin geçerliliğini farklı kaynaklardan kontrol eder.
4.6. Gelecekteki iletişimteknolojilerinin olası etkisi veolası gelişimiyle ilgili sonuçlarçıkarır (BTESD-2).
5.1. Düzenli olarak bilgi depolama ve toplamanın, sorulara cevap bulmada yardımcı olduğunu anlar.
5.SINIF
1.İnternet Adresleri
1.1. Bilgi paylaşımında kullanılan ağ çeşitlerini kavrar.
1.2. İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
1.3. İlgi alanına giren internet adreslerini belirli bir düzende sınıflandırır.
1.4. Bilgiye ulaşmak için çeşitli elektronik ve yazılı kaynakları araştırır.
1.5. Herhangi bir kaynaktan erişilen bilginin ihtiyacına uygun olup olmadığına karar verir.
2. Yayıncılığa Başlıyorum
2.1. Kelime işlemcide oluşturduğu sayfaya amacına uygun eklemeler yapar.
2.2. Bilgisayardaki dosya ve klasörlerle çalışırken depolama ölçülerini dikkate alır (BTESD-6).
2.2. Bilgisayardaki dosya ve klasörlerle çalışırken depolama ölçülerini dikkate alır (BTESD-6).
2.3. Gazetelerin iletileri etkili bir şekilde sunmak için çeşitli yazı şekilleri ve yazma efektleri kullandığını keşfeder (BTESD-2).
2.4. Masaüstü yayıncılık programında belirli bir amaca yönelik olarak sayfa yapısını ayarlar.
2.5. Bir masaüstü yayıncılık programında gerekli eklemeleri yapar (BTESD-11).
2.6. Bir masaüstü yayıncılık programında sayfayı amacına uygun olarak biçimlendirir.
3. Hesaplamalarım
3.1. Elektronik çizelgenin kullanımına örnekler verir,kullanım avantajlarını açıklar.
3.2. Elektronik çizelgedeki çalışma sayfası özelliklerini tanır.
3.3. Uygun teknikler kullanarak elektronik çizelge dosyaları oluşturur ve kaydeder (BTBS-1).
4. Verileri Düzenliyorum
4.1. Bir veritabanının temel özelliklerini açıklar.
4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.
4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.
4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.
4.5. Çeşitli işlemleri gerçekleştirirken basit değişkenler tanımlar ve kullanır(BTBS-4).
5. Sunu Yapıyorum
5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanmanın algıyı ve iletişimi nasıl değiştirdiğini fark eder.
5.2. Sunu programındaki slaytları amacına uygun olarak düzenler (BTESD-12).
5.2. Sunu programındaki slaytları amacına uygun olarak düzenler (BTESD-12).
5.3. Animasyon ve film kayıtlarını içeren bir çoklu ortam sunumu oluşturur.
5.4. Amaca ve hedef kitleye uygun sunum biçimini kullanır (BTESD-3,6).
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (Bep) Nasıl Hazırlanır?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     15 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tuncay GÜLEN Fotoğraf
Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
Kars (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in Yazıları
► Çocuğa Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli Psk.Günay BAYDAROĞULLARI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,688 uzman makalesi arasında 'Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (Bep) Nasıl Hazırlanır?' başlığıyla benzeşen toplam 36 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Zaman Yönetimi Mart 2011
► Zeka Kuramları Mart 2011
► Geç Konuşma Terapisi Mart 2011
► İnanç Terapisi Mart 2011
◊ Karsta Online Terapi Mart 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:40
Top