2007'den Bugüne 87,973 Tavsiye, 27,247 Uzman ve 19,427 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kaygı mı Korku mu?
MAKALE #16663 © Yazan Dr.Sevilay ZORLU | Yayın Mayıs 2016 | 3,288 Okuyucu
KAYGI MI KORKU MU?
Korkmamız gereken tek şey … korkunun kendisidir….
Franklin Delano Roosevelt
Anksiyete, kaygı, endişe ve korku… bize yardımı olan duygulardır. Tehlikelere karşı bizi korur ve başarılı olmamızı sağlar.
Kaygı Atalarımızın ilkel yaşantılarından itibaren tüm tehlikelere karşı bir alarm sistemi oluşturmuştur. Eskiden hayatta kalmak için gerekli olan kaygı günümüzde bir durumun duygusal ve gerçekçi olmayan abartılı değerlendirilmeleriyle ortaya çıkmaktadır.
Endişe, korkulan ve genellikle abartılmış olan durumla başedilemeyeceğinin tahmin edilmesidir.
KAYGI MI ya da KORKU MU?
Kaygı ve korkuyu birbirinden ayır edebilmenin yolu kaynağına bakmaktır.
Korkunun nedeni genellikle dış kaynaklıdır. Denizde yüzerken karşınıza çıkan bir köpek balığının sebep olduğu duygu KORKU dur.
Kaygı daha çok olaylar karşısında düşünsel yorumlamalarımız sonunda ortaya çıkan olumsuz duygumuzdur.
Endişeye dayanma kapasitesi bireyin kendini gerçekleştirmesi ve sosyalleşmesi için önemlidir. Kendini gerçekleştirebilme ancak şoklara rağmen ilerleyebilme pahasına olur. Bu da kaygının yapıcı kullanımını gösterir.
ANKSİYETE NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Anksiyeteden kaçınılamaz, şiddeti azaltılabilir. Kaygıyı yönetirken kişinin kaygısını normal düzeye düşürmek ve normal düzeydeki kaygıyı da kişinin farkındalığını, dikkatini ve yaşama isteğini arttırmak için kullanmak önemlidir.
Zihinsel hastalıkların temelinde beyindeki kimyasal değişiklikler vardır. Artık zihin ve beden ile zihinsel ve fiziksel bir hastalığın arasında ayrım yapmanın haklı gösterilebilecek bir dayanağı kalmamıştır. Zihinsel hastalıklar beynin kimyasında bozulma sonucunda ortaya çıkar. Aynı zamanda fiziksel bir hastalıktır.
Bilimsel çalışmalara göre; psikiyatrik ve tıbbi değerlendirmeden sonra ilaç tedavisi ile psikoterapinin birlikte kullanımı en etkili tedavi şeklidir.
DÜŞÜNCELERİMİZİ YÖNETEBİLİR MİYİZ?
Endişelenmenizi tetikleyen olay ya da durumlarla baş etmek için ve bunlarla tasalan-manız arasındaki bağın zayıflatılması için de birtakım yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler :
*TASARLANMIŞ KAYGILANMA ZAMANI: nerede ve ne za¬man tasalanacağınıza ilişkin kendinize izin vermek için kendi kendinizi eğiteceksiniz.
*KAYGILANILMAYAN ZAMANLAR YÖNTEMİ: tasalanmak belir¬li zamanlar ve yerler için ertelenir. Zamanla tasalanılmayan zamanlar artırılır. Tasar¬lanmış tasalanma zamanı ve tasalanılmayan zamanlar yöntemleri ile daha sonraki bir zamana dek tasalanmaktan kurtulabileceksiniz. Bu iki yöntem, tasalanmayla özgül tetikleyici etkenler arasındaki eski bağları zayıflatacak, yeni birtakım bağlar kurulmasını sağlayacaktır.
FARKINDALIK: içinde bulunduğunuz anın ayrımına varmanızı ve bunu ka¬bul etmenizi sağlar. Zihninize, hemen orada ve o sı¬rada olana tam olarak odaklanmayı öğretebilirsiniz. Ne gördüğünüz, ne gibi kokular aldığınız, ne duyduğunuz, neye dokunduğunuz, neyi tattığınız ya da bedensel olarak ne gibi duyumlarınızın olduğu gibi... Böyle bir odaklanma, tasalanmaktan kurtulma becerilerinizi artıracak ve hoş olmayan bedensel duyumlar kendi kendilerine or¬tadan kalkana dek onlarla yaşamayı öğrenmenizi sağlayacaktır.
GERÇEKLER ve GERÇEKLERİ NASIL YORUMLADIĞIMIZ
İnsanlar, genellikle bir olay hakkındaki yorumlarını, söz konusu olayı "gerçek¬lik"! gibi yaşarlar. Gerçeklerle, bunların yorumlarını yan yana koyma yöntemi, kişi¬nin, somut gerçeklerle, olayın ortaya çıkardığı imgeler, varsayımlar, düşünceler ve yerleşik düşünceler arasındaki ayrımı ayırt edebilme becerisini artırmayı amaçlar.
Bu süreç özel bir olayın seçilmesi ile başlar. Önce, göz korkutan durum göz önünde bu¬lundurularak, kişinin kaygı tepkisinin geçerliliği değerlendirilir, ilişkili bütün gerçekler bulunmaya ve bunların, kişinin yarattığı imgeler ve bilişlerden (düşüncelerden) ayırt edilmesine çalışılır. Gerçeklerin üzerinden gidilerek tasalanma sürecinin gerçeklerin kendisinden mi, yoksa bunlara ilişkin yorumdan mı kaynaklandığı araştırılır.
Bütün bunlar, özgül uyarıcı olaylarla ilişkili olabile¬ceği gibi, kişinin gözünün korktuğu olaylarla baş etme sürecinin bir bölümü de ola¬bilir. Bilişsel değişim yaratabilmek için değişik yöntemler kullanılmaktadır:
 bilişsel yeniden yapılandırma,
 olumlu imgeselleştirme,
 sorun yönelimini geliş¬tirme,
 baş etmenin yarar-zarar çözümlemesini yapma,
 planlanmış kaygılanma zama¬nı
 kaygılanılmayan zamanlar
BİLİŞSEL YENİDEN YAPILANDIRMA
Bilişsel yeniden yapılandırmada, kişi, olayları nasıl tanımlandırdığını ve bu olayla¬rı nasıl yorumladığının geçerli olup olmadığını değerlendirir. Bilişsel yeniden yapılan-dırma dört aşamada gerçekleştirilir.
1. Tasalanma dönemleri sırasında or¬taya çıkan bilişsel işlevselliğin daha çok ayrımına varmayı sağlamaktır.
2. İkinci aşama, işlevsel olmayan düşüncelerin dizgesel olarak üzerine gitmektir.
3. Üçüncü aşama, bir seçenek olabilecek bakış açıları yaratmaktır.
4. Dördüncü aşama, daha işlevsel bilişse tepkiler yaratmak ve bunları sınamaktır.

BİLİŞSEL (DÜŞÜNSEL) ETKİNLİĞİN DAHA ÇOK AYRIMINA VARMA
 Tasalanma Dö¬nemleri Çizelgesi tutmaktır.
 Söz konusu olay ya da durumla ilgili somut gerçeklerle, bu gerçeklerin nasıl yorumlandığını yan yana koyup değerlendir¬mektir.
 Bilişsel çarpıtmaları öğrenmek
 Kaygıya eşlik eden kökleşmiş yerleşik düşünceleri açığa çıkarmak
DÜŞÜNSEL ÇARPITMALARI TANIMA
Tehlikenin abartılması ve güvenlikte olma derecesinin küçümsenmesi, yaygın kaygı bozukluğu olan kişilerin olayları yorumlamaları sırasında ortaya çıkan başlıca iki bilişsel çarpıtmadır. Tehlikenin abartılması ve güvenlikte olma derecesinin küçüm¬senmesi, özgül birtakım değişik bilişsel çarpıtmalarla kendini gösterebilir. Bunlar arasında, korkunçlaştırma, yanlış öngörülerde bulunma, kaba genelleştirmeler yapma ve uçlara gitme gibi bilişsel çarpıtmalar vardır. Koruyan etkenlerin küçümsenmesi de söz konusu olabilir. Baş etme becerileriyle ilgili bilişsel çarpıtmalar da baş etme be¬cerilerini küçümseme ve/ya da olayın sonuçlarıyla ilgili olarak gerçekçi olmayan bek¬lentilere girme ile karşımıza çıkar. Özgül bilişsel çarpıtmalar şöyle özetlenebilir:
YORUMLAMA YANLIŞLARI
Korkunçlaştırma: Olayların olası en kötü sonuçları öngörülür. Sağkalım, gü¬venlik, yakın ilişkiler, özerklik, benlik saygısı ya da kendini dışavurabilme gibi temel gereksinimlerinden yoksun kalacağını düşünerek, kişinin gözü korkar. Örnekleri, İşimden olacağım", "Bu belirtiler kanser çıkacak" gibi öngörülerdir.
(1) Yanlış öngörülerde bulunma: Olası tehlike çok abartılır. Sözgelimi yan şerit¬te giden araba kendi şeridinde biraz sağa sola doğru gidince, hemen "Bak gör¬dün mü? Neredeyse bize çarpacaktı" denir.
(2) Kaba genelleştirmeler yapma: Belirli bir olayın göz korkutan yanı bütün di¬ğer olaylar için genelleştirilir. Sözgelimi, kızının geldiği yolda bir kaza olduğu¬nu duyan bir anne, hemen kendi kızının kaza geçirdiğinden ötürü aşırı kaygı-lanmaya başlar.
(3) Uçlara gitme: Herhangi bir kişi ya da durumla ilgili olası bir tehlike siyah ya da beyaz olarak görülür. Sözgelimi birtakım durumlar ya tam güvenlikli ya da çok tehlikeli olarak görülür; tehlikenin bir derecesi yoktur. Sözgelimi, bir ka¬dın, her asansöre binişinde yabancı birinin kendisine saldıracağından ötürü kaygılanır.
(4) Güvenlik etkenlerini küçümseme: Güvenlik sağlayan etkenler ya küçümse- nir ya da bunlar hiç göz önünde bulundurulmaz. Sözgelimi hastalık bulaşaca¬ğı korkusuyla kimsenin eli sıkılmaz.
Baş Etme ile İlişkili Yanlışlar
(5) Baş etme yeterliğini küçümseme: Elinde olmadığı ya da çaresizlik gibi anla-tımlar kişinin yeterliğiyle uyumlu değildir. Sözgelimi "Ben bununla başa çıka-mam" ya da "Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum" denir.
(6) Gerçekçi olmayan beklentilere girme: Beklentiler, saltık yetkinci, kesinlikler taşıyan ya da tam bir denetimi çağrıştıran terimlerle dışa vurulur. Sözgelimi "Hiç yanlış yapılmaması için yapılabilecek her şeyi yapmalıyım."
Uzm.Dr. Sevilay ZORLU
Psikiyatrist & Psikoterapist
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kaygı mı Korku mu?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Sevilay ZORLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Sevilay ZORLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sevilay ZORLU Fotoğraf
Dr.Sevilay ZORLU
Antalya
Doktor "Ruh sağlığı ve hastalıkları - Psikiyatri"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi115 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Sevilay ZORLU'nun Makaleleri
► Yaygın Kaygı (Kuruntu) Bozukluğu Dr.Zengibar ÖZARSLAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,427 uzman makalesi arasında 'Kaygı mı Korku mu?' başlığıyla benzeşen toplam 89 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilikte Cinsel Yaşam Ağustos 2017
► Kadın Olmak, Anne Olmak … Haziran 2016
► Boşanma ve Sonrası Kasım 2015
► Kolay İnciniyor Musunuz? Ağustos 2015
► Yaşlılarda Psikoterapiler Haziran 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:46
Top