2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çalışan Bekarların Evliliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
MAKALE #16771 © Yazan Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK | Yayın Haziran 2016 | 2,867 Okuyucu
ÖZET

Amaç
Bu araştırmanın amacı 18-40 yaş grubundan olan çalışan bekarların evliliğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.


Aile: bir çocuğun büyüdüğü ve toplumun bir üyesi haline geldiği; insanların şefkat, güven ve saygıyı buldukları; toplumun temelinin ve geleceğinin şekillendiği yerdir. Bu nedenle geleneksel kültürde aile bağları, insanları bir arada tutan en önemli faktör olarak kabul edilir. Aile toplumun en küçük birimi olmasına rağmen, toplumu en iyi yansıtan temel kurumdur. Çünkü toplumun sahip olduğu değer yargıları, normatif kurallar ve sosyalizasyonun en ciddi ve yoğun olarak yaşandığı toplumsal yapıdır.Geçmişten bugüne kadar yaşanan süreçte ailenin gerek yapısında gerekse işlevlerinde ciddi değişimler meydana gelmiştir,
İnsanların yaşamları boyunca almış oldukları bazı önemli kararlar vardır ve bu kararlar yaşamlarının büyük çoğunluğunu etkileyen türden kararlardır. Bu anlamda evlilik de insan yaşamında çok önemli bir dönüm noktasını, evlilik kararı ise yaşamın en zor ve en önemli kararlarından birisini oluşturmaktadır. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun bireyler, belli bir yaşa geldiklerinde hayatı bir başkasıyla paylaşma ihtiyacı duyarlar ve kendilerine uygun bir eş bulup evlenirler
Eş seçimi ve evlilik, bireyin yaşantısında oldukça önemli bir yer tutan ve bireyin belli
bir olgunluğa erişmesi sonucunda oluşan bir olaydır. Eş seçimi yapılırken eş olacak kimsenin
birçok özelliğinin eş seçimi yapan bireyin özellikleriyle karşılıklı olarak uyumlu olması
ilişkilerin daha sağlıklı yürümesini sağlar. Kişilik özellikleri, genel görünüş, ekonomik
imkânlar, mesleki ve sosyal statü, din ve ideolojik görüşler eş olarak seçilecek kişide aranan
niteliklerden bazıları olur.
Ülkemizde evlilik öncesi ilişki geliştirme programlarının son yıllarda popülerlik kazanmaya başlamasına rağmen evlilik öncesinde genç yetişkinlerin evliliğe ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik çalışmaların henüz yaygınlaşmadığı görülmektedir. Sağlıklı bir evliliğin oluşturulması açısından gençleri evlilik, evliliğe ilişkin olumlu tutum, aile yaşamı ve ailede rol paylaşımı gibi konularda bilinçlendirmek oldukça önemlidir. Evliliğe aday gençlerin, evlilik ve evlilik yaşamına ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu konuyla ilgili farkındalık ve bilinç düzeylerinin artırmak, gençlerin evliliğe ilişkin tutumlarının ölçülmesini gerektirmektedir.

Problem Cümlesi
B u araştırmanın problemini şu şekilde ifade edebiliriz:
Kayseri ilinde çalışan bekârların evliliğe yönelik tutumları ile çeşitli değişkenler arasında fark var mıdır?

Yöntem

Çalışanların Evliliğe yönelik tutumlarının incelendiği bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde farklı meslek gruplarına mensup 18- 40 yaş arası bekar çalışanlar oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini evrende açıklanan grup içerisinden Melikgazi ve Kocasinan İlçeleri sınırları içerisinde ikamet eden veya iş yeri olan bekâr çalışanlar oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “İnönü Evliliğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında çalışma grubuna dâhil olanların demografik özelliklerini
belirlemek amacıyla dört soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu form; cinsiyet, yaş, öğrenim durumunuz ve aylık net geliriniz maddelerinden oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcıların eş seçimine yönelik tutumlarını ve eşten beklentilerini belirlemek amacıyla Braaten ve Rosen tarafından geliştirilen ve Bayoğlu ve Atli tarafından Türkçe’ye uyarlayıp geçerlik ve güvenirlilik çalışmalarını yaptıkları ““Evlilik Tutumu Ölçeği’dir.

Bulgular

Katılımcıların 41 i (%41) evliliğe yönelik olumsuz, 59 u (%59) ise olumlu tutumları olduğu görülmüştür
Katılımcıların cinsiyet ile evliliğe yönelik tutumları arasında anlamı bir fark var mıdır? Sorusunun cevabı için İndependent Sample Test yapılmıştır.
Katılımcıların cinsiyet ile evliliğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını Sig.(2-tailed) değerinden anlayabiliriz. Yapmış olduğumuz analizde 0.191>0,05 olduğundan dolayı cinsiyet ile evliliğe yönelik tutum arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Katılımcıların yaşları ve evliliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon yapılmış ve yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sig.(2-tailed) değeri 0.442 yaş ile evlilik tutumu arasında zayıf bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buradan da katılımcıların yaş ile evlilik tutumu arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Katılımcıların eğitim düzeyi ve evliliğe yönelik tutumları arasında farkı görebilmek için İndependent Sample Test ile analiz yapılmıştır. Sig.(2-tailed) değeri 0.876>0,05 olduğu için evliliğe yönelik tutumla eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır

Katılımcıların gelir düzeyleri ile evliliğe yönelik tutumları arasında fark olup olmadığını görmek için Anova ile analiz yapılmıştır. Sig. değeri tüm testlerde 0.05 ten büyük olduğu için gelir düzeyi ile evliliğe yönelik tutum arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır
Katılımcıların çalışma bölgesi ile evliliğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için İndependent Sample Test yapılmıştır. Sig.(2-tailed) değeri 0,204>0,05 olduğu için evliliğe yönelik tutum ile çalışma bölgesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır
Katılımcıların meslek grubu ile evliliğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için korelasyon yapılmıştır. Sig.(2-tailed) değerinin 0,973 olduğu ve +1 e çok yakın olduğu görüldüğünden meslek grupları ile evliliğe yönelik tutumları arasında çok yüksek pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür

TARTIŞMA VE SONUÇ

Son zamanlarda evlilik kurumunda ve evlilik rollerine ilişkin tutumlarda meydana gelen değişikliklerden dolayı; evliliğe ilişkin tutumlar üzerine yapılan araştırmalarda son yıllarda artışlar olduğu görülmektedir (Bener ve Günay, 2012; Kılıç ve diğ., 2007; Ondaş, 2007; Türkaslan ve Suleymanov, 2010).
Çalışan bekarların evliliğe yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde çalışan 59 u erkek 41 i kadın olmak üzere toplam 100 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamındaki çalışanların yaşları 22 ile 40 arasında değişmektedir.
Evlilik aşamasının güçlü birer adayları olarak seçilen katılımcılara yönelik bu araştırmada çalışan bekarların evliliğe yönelik tutumları ile cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve çalışma bölgeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, yaş ile evliliğe yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Meslek grubu ile evliliğe yönelik tutum ilişkisi incelendiğinde ise çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuçta bize bazı meslek gruplarının evliliğe yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının diğerlerinden daha fazla olduğunu göstermiştir.
Daha geniş örneklem grupları ve farklı popülasyondan çalışanlar dâhil edilerek yapılacak çalışmaların da yararlı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmada, araştırma kapsamında sadece evli olmayan örneklem üzerinde çalışılmıştır. Bu doğrultuda, İETÖ evli olan bir örneklem grubu ile de karşılaştırılabilir
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çalışan Bekarların Evliliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Halil İbrahim ÖZTÜRK Fotoğraf
Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK
Kayseri
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi6 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK'ün Yazıları
► Evliliğe Hazır Mısınız? Psk.Handan ERGÜN HOŞRİK
► Mutlu Evliliğe Giden Yol Psk.Derya OĞUZ SARIALP
► Evlenecek Gençler, Evliliğe Hazır Mısınız? Psk.Dnş.Mustafa Kemal ÇELİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,766 uzman makalesi arasında 'Çalışan Bekarların Evliliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Parafililer Haziran 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


14:59
Top