2007'den Bugüne 90,973 Tavsiye, 27,965 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançları ile Eş Seçme Stratejilerinin İncelenmesi
MAKALE #19227 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Merve Zeynep YALÇIN | Yayın Ocak 2018 | 3,053 Okuyucu
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİ İNANÇLARI İLE EŞ SEÇME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ RELATIONSHIP BELIEFS AND CHOOSING PARTNER STRATEGIES
Zeynep KARATAŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
zeynepkaratas@mehmetakif.edu.tr

Merve Zeynep ŞİMŞEK
Milli Eğitim Bakanlığı
zeynepmervesimsek@gmail.com

ÖZET: Eş seçimiyle ilgili sınırlandırıcı inançlar; kişinin ne zaman kiminle evleneceğiyle ilgili seçimlerini, uygun bir eş bulma konusunda gösterilen çabaları, eş seçimiyle ilgili problemler için alternatif çözüm yollarını sınırlandıran ve engelleyen kişisel inançlar olarak ifade edilmiştir (Larson ve Holman, 1994; Larson, 2000; Akt. Güngör, Yılmaz, Çelik, 2011). Bireyler belli gelişim aşamalarını geçtikten sonra yakın ilişki kurmak önemli bir ihtiyaç haline gelir. Aile üyelerinin arkadaşlığı, sokak, okul ya da mahalledeki arkadaşlıktan daha farklı bir yakınlık istenir. Romantik ilişki bağlamında başlayan bu süreç toplumumuzda genellikle evlenme ve aile kurma ile neticelenir(Altuntaş ve Atli,2015). İnsanlar ailesini seçemez ancak eşini seçebilir. İyi bir eş seçimi demek; iyi bir aile ve sağlıklı nesiller demektir. Bundan dolayı eş seçimi insan yaşantısındaki en önemli kararlardan biridir. Kişinin geri kalan yaşamı, vereceği bu kararla birlikte birçok yönden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Evlilik ilişkisi insanın yaşam süresinin yarıdan fazlasını, hatta bazen üçte ikisine ulaşabilen bir süreyi kapsayabildiği için, son derece önemli bir karardır. Eş seçimi kararı önemli ve bir o kadar da zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu kararla birlikte kişi bundan sonraki yaşamını kiminle sürdüreceğine, kiminle birlikte yol alıp, gelişip değişeceğine, nasıl bir yaşam sürdüreceğine ve hatta kimden çocuk sahibi olup, kiminle birlikte çocuk yetiştireceğine karar vermiş olmaktadır(Şenel, 2004).
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin cinsiyet, ilişki durumu ve bugüne kadar yaşadıkları yer açısından incelenmesi ayrıca ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 193 kişi oluşturmuş olup 140 ı kadın, 53 ü erkektir. Çalışmada Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen ve Gizir(2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan İlişki İnançları Ölçeği (İİÖ) ve Altuntaş ve Atli (2015) tarafından geliştirilen Eş Seçme Stratejileri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular: Analizler sonucunda ilişki inançları ve eş seçme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaştığı ve öğrencilerin ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmanın bulguları literatür ışığında tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: ilişki inançları, eş seçimi, eş seçme stratejileri

ABSTRACT: : The limited beliefs in choosing the right partner; decisions in choosing the right partner and the date to get married or making the minds to live with someone are also considered the limiting alternatives for solving such problems. (Larson and Holman, 1994; Larson, 2000; Inst. Güngör, Yılmaz, Çelik, 2011). Having been through different stages, starting close relations becomes an essential necessity. Many of these romantic relations end up with a marriage and starting a family. (Altuntaş ve Atli, 2015) People cannot choose their family whereas they have the right to choose their partners. Choosing the right partner also means starting strong relations lasting a good family and new healthy generations. One of the most important decision to take in life is choosing a partner to live with as this serious decision directly effects the rest of ones’ life with positive or negative impacts as because a spousal duration may last more than half of a lifetime or in some cases two thirds of someone’s life. Decision in choosing a partner is a difficult and a complicated process because this complicated process directly affects who you will live, progress and change with even more who you will have kids and look after with. (Şenel, 2004).
Purpose: The purpose of this study is to examine every single aspect of the beliefs of university students’ relationship – defining the strategies in choosing partners and also trying to find if a logical relation exists among them.
Methods: This study has been held among the students (140 females, 53 males) of Mehmet Akif Ersoy University. The used inventories are Development of the Relationship Beliefs Questionnaire by Romans and DeBord (1995) which was translated into Turkish by Gizir (2012). In the analysis of the data, t test, variance analysis and Pearson moment correlation coefficient were used.

Finding: As a result of the analyzes, it was determined that relationship beliefs and choosing partner strategies differed according to various variables and there was a significant relationship between students' relationship beliefs and choosing partner strategies. The findings of the study were discussed in the light of literature and various suggestions were made.

Key words: relationship beliefs, choosing partner, choosing partner strategies

GİRİŞ
Günümüz toplumlarında giderek artan boşanma oranlarıyla birlikte evlilik bağını güçlendiren evlilik öncesi faktörler üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. Evlilik öncesi faktörlerden biri de eş seçimine ilişkin inançlardır. Eş seçimi birey için hem önemli hem de zor bir süreçtir. Bu seçimde bireyin sahip olduğu inançlar önemlidir. İnançlar, duyguları ve davranışları etkiler ve bu durum da ilişkideki doyum düzeyini belirler (Cobb, Larson ve Watson, 2003; Akt. Güngör, Yılmaz, Çelik, 2011). Eş seçimiyle ilgili sınırlandırıcı inançlar; kişinin ne zaman kiminle evleneceğiyle ilgili seçimlerini, uygun bir eş bulma konusunda gösterilen çabaları, eş seçimiyle ilgili problemler için alternatif çözüm yollarını sınırlandıran ve engelleyen kişisel inançlar olarak ifade edilmiştir (Larson ve Holman, 1994; Larson, 2000; Akt. Güngör, Yılmaz, Çelik, 2011).

Bireylerde belli gelişim aşamalarını geçtikten sonra yakın ilişki kurmak önemli bir ihtiyaç haline gelir. Aile üyelerinin arkadaşlığı, sokak, okul ya da mahalledeki arkadaşlıktan daha farklı bir yakınlık istenir. Romantik ilişki bağlamında başlayan bu süreç toplumumuzda genellikle evlenme ve aile kurma ile neticelenir (Altuntaş ve Atli,2015). İnsanlar ailesini seçemez ancak eşini seçebilir. İyi bir eş seçimi demek; iyi bir aile ve sağlıklı nesiller demektir. Bundan dolayı eş seçimi insan yaşantısındaki en önemli kararlardan biridir. Kişinin geri kalan yaşamı, vereceği bu kararla birlikte birçok yönden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Evlilik ilişkisi insanın yaşam süresinin yarıdan fazlasını, hatta bazen üçte ikisine ulaşabilen bir süreyi kapsayabildiği için, son derece önemli bir karardır. Eş seçimi kararı önemli ve bir o kadar da zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu kararla birlikte kişi bundan sonraki yaşamını kiminle sürdüreceğine, kiminle birlikte yol alıp, gelişip değişeceğine, nasıl bir yaşam sürdüreceğine ve hatta kimden çocuk sahibi olup, kiminle birlikte çocuk yetiştireceğine karar vermiş olmaktadır (Şenel, 2004).
Evlilik ilişkisinin uyumlu ve doyumlu olması büyük ölçüde eş seçiminin doğru yapılmasıyla ilişkilidir. Fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal ilişkileri içeren evlilikte uyumun sağlanmış olması, hem eşlerin hem de ailedeki diğer bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını etkilemektedir. (Kalkan, Hamamcı ve Yalçın, 2012) Ailedeki tüm bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen önemli bir etmen olan evlilik uyumunun sağlanması, en başta doğru seçim yapmak ve doğru kararlar almak ile ilgilidir. (Kalkan, Hamamcı ve Yalçın, 2012) Kişi kendisi için önemli olanları, evlilik kararını verdikten sonra, deneme-yanılma yoluyla veya şansını deneyerek anlamak yerine, karar vermeden önce eş seçimine ve evliliğe ilişkin doğru kararı nasıl vermeye çalışacağını bilmelidir. Evlilik kararı öncesinde kendi özelliklerinin farkında olan kişi öncelikle nelerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ve evleneceği kişide neleri aradığını çok iyi bilmeli, ardından karşısındaki kişide bu özelliklerin ne ölçüde olup olmadığını çok iyi bir şekilde değerlendirmeli, en son olarak da eş seçimine ilişkin kararı vermelidir. Çünkü bu karar hayattaki en önemli kararlardan biri, belki de en önemlisidir (Şenel, 2004). Bu çalışma, ilişki inançları ve eş seçme stratejileri belirlenerek daha sağlıklı eş seçmek için gençleri doğru stratejilere yöneltmek açısından alandaki çalışmalara destek olacak ve bu konuda bilgi birikimi sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışma betimsel çalışma olmakla birlikte çalışmanın sonuçlarının eş seçmede ve ilişkide doğru stratejiler ve mantıklı inançlar geliştirmek için yapılacak deneysel çalışmalara da zemin oluşturması beklenmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin cinsiyet, ilişki durumu ve ilişki çeşidi açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi ve ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli:
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin cinsiyet, ilişki durumu ve ilişki çeşidi açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi ve ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesine yönelik betimsel bir çalışmadır.
Araştırma Grubu:
Çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 193 kişi oluşturmuş olup 140’ı kadın (%72,5), 53’ ü erkektir (%27,5). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden 134 öğrenci (%69,4) ve sınıf öğretmenliği bölümünden 59 öğrenci (%30,6) araştırmaya katılmıştır.
Verilerin Toplanması:
Verilerin toplanmasında kullanılan ölçeklerin uygulanabilmesi için gerekli izinler alınarak 2015/2016 eğitim öğretim yılında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde belirlenen bölümlerde, sınıf ortamında ve ders saatinde sınıfta var olan öğrencilerden gönüllü olanlara uygulama yaptırılmıştır. Ölçeklerin uygulanması yaklaşık olarak 20 dakika sürmüştür.
Veri Toplama Aracı:
Çalışmada Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen ve Gizir (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan İlişki İnançları Ölçeği (İİÖ) ve Altuntaş ve Atli (2015) tarafından geliştirilen Eş Seçme Stratejileri Envanteri kullanılmıştır.
İlişki İnançları Ölçeği(İİÖ):
Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen ve Gizir (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İlişki İnançları Ölçeği (İİÖ), romantik ilişkilere yönelik belirlenen ve işlevsel olmayan temel ilişki inançlarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Özgün ölçek, toplam 71 maddeden oluşmakta ve sırasıyla “Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız” (14 madde), “Birbirimizin zihnini okuyabilmeliyiz” (7 madde), “Her şeyi birlikte yapmalıyız” (8 madde), “Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız” (9 madde), “Birbirimizi değiştirebilmeliyiz” (9 madde), “Aramızdaki her şey mükemmel olmalı” (7 madde), “İyi ilişkilerin sürdürülmesi kolay olmalıdır” (6 madde), “Romantik bir ilişki yaşamadan asla tamamlanmış olmayız” (5 madde) ve “Romantik idealizm” (6 madde) olarak adlandırılan 9 faktör içermektedir. Katılımcılar, ilgili maddeleri 6’lı Likert tipi derecelendirme üzerinden yanıtlamakta olup, İİ֒den alınabilecek en düşük puan 71 ve en yüksek puan ise 426’dır. Ölçekten alınan yüksek puanlar rasyonel olmayan romantik ilişki inançlarına işaret etmektedir. Özgün ölçeğin toplam puanından elde dilen Cronbach alfa değeri .95 olup, 9 faktör için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .68 ile .91 arasında değişmektedir (Gizir, 2012).
Eş Seçme Stratejileri Envanteri(ESSE):

Altuntaş ve Atli (2015) tarafından geliştirilen Eş Seçme Stratejileri Envanteri üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen bir ölçme aracıdır. Ölçek 28 madde ve 9’ lu Likert Tipinden oluşmakta ve sırasıyla “Aile kurumu ve güven” (8 madde), “Sosyo ekonomik durum” (4 madde), “Dini ve siyasi benzerlik” (4 madde), “Fiziksel özellik” (3 madde), “Bekaret” (3 madde), “Çocuk bakımı” (3 madde) ve “Aşk” (3 madde) olarak adlandırılan 7 faktör içermektedir. Envanterde alt boyutlar için alınacak yüksek puanlarla bireyin eş seçme strateji hiyerarşisi belirlenecektir. Envanterden toplam puan alınmayacak. Bunun yerine alt boyut puanlarının sıralaması esas alınarak bireyin eş seçmede hangi kriterleri daha fazla önemsediği belirlenecektir. Faktör analizi sonucunda Toplam varyansın % 62,518’ini açıklayan yedi boyutlu bir yapı olduğu ve bu yapılara ilişkin maddelerin faktör yüklerinin, birinci alt boyutunda .61 ile .77 arasında değiştiği, ikinci alt boyutunda .78 ile .88 arasında değiştiği, üçüncü alt boyutunda .63 ile .81 arasında değiştiği, dördüncü alt boyutunda .48 ile .90 arasında değiştiği, beşinci alt boyutunda .60 ile .86 arasında değiştiği, altıncı alt boyutunda .61 ile .82 arasında değiştiği, yedinci alt boyutunda ise .67 ile .75 arasında değiştiği görülmektedir. Güvenirlik analizleri için yapılan Cronbach Alpha Testi ve test tekrar test sonuçlarına göre ESSE’nin ve alt boyutlarının güvenilir olduğu görülmüştür.

Verilerin Analizi:

Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

BULGULAR
Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti açısından eş seçme stratejilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t testi yapılmış, sonuçlar Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1: Cinsiyete Göre Eş Seçme Stratejilerinin t Testi Sonuçları
Alt Boyut Grup n X S sd t p
Aile Kurumu ve Güven Kadın 140 68.61 7.20 191 1.822 .072
Erkek 53 65.87 10.03
Sosyo Ekonomik Durum Kadın 140 23.56 7.33 191 1.572 .118
Erkek 53 21.68 7.50
Dini ve Siyasi Benzerlik Kadın 140 23.25 7.73 191 2.257* .025
Erkek 53 20.23 9.68
Fiziksel Özellik Kadın 140 17.65 5.57 191 -1.741 .083
Erkek 53 19.19 5.21
Bekaret Kadın 140 21.58 6.77 191 -1.872 .064
Erkek 53 23.42 5.79
Çocuk Bakımı Kadın 140 20,79 4.41 191 -.531 .596
Erkek 53 22.17 4.36
Aşk Kadın 140 23.66 3.74 191 1.200 .232
Erkek 53 22.91 4.34
*p<.05

Tablo 1 de görüldüğü gibi öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan aile kurumu ve güven, sosyo ekonomik durum, fiziksel özellik, bekaret, çocuk bakımı ve aşk alt boyut puanları cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan dini ve siyasi benzerlik alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)=2.257, p<.05). Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde kadınların puan ortalamasının (X=23.25), erkeklerin puan ortalamasından (X=20.23) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ilişki durumu açısında eş seçme stratejilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t testi yapılmış, sonuçlar Tablo 2’ de gösterilmiştir.

Tablo 2: İlişki Durumuna Göre Eş Seçme Stratejilerinin t Testi Sonuçları
Alt Boyut Grup n X S sd t p
Aile Kurumu ve Güven Evet 79 68.27 8.15 191 .575 .566
Hayır 114 67.58 8.16
Sosyo Ekonomik Durum Evet 79 23.24 7.35 191 .318 .751
Hayır 114 22.89 7.47
Dini ve Siyasi Benzerlik Evet 79 22.19 8.28 191 -.316 .752
Hayır 114 22.58 8.50
Fiziksel Özellik Evet 79 18.91 5.51 191 1.771 .078
Hayır 114 17.49 5.45
Bekaret Evet 79 22.72 6.00 191 1.126 .261
Hayır 114 21.64 6.90
Çocuk Bakımı Evet 79 22.10 4.36 191 .538 .591
Hayır 114 21.75 4.43
Aşk Evet 79 24.29 3.27 191 2.613* .013
Hayır 114 22.88 4.23
*p<.05
Tablo 2’ de görüldüğü gibi öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan aile kurumu ve güven, sosyo ekonomik durum, dini ve siyasi benzerlik, fiziksel özellik, bekaret ve çocuk bakımı alt boyut puanları ilişki durumuna göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan aşk alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 2.613, p<.05). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde İlişkisi olanların puan ortalamasının (X=24.29), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=22.88) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ilişki çeşidi açısında eş seçme stratejilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış betimsel istatistikler Tablo 3’de Vayans Analizi Sonuçları Tablo 3a’ da gösterilmiştir.
Tablo 3: İlişki Çeşidine Göre Eş Seçme Stratejileri Puanlarının Betimsel İstatistikleri
Alt Boyut Grup n X S
Aile Kurumu ve Güven Hiçbiri 94 67.69 8.14
Flört 82 67.95 8.52
Nişanlı-Evli 17 68.41 6.56
Sosyo Ekonomik Durum Hiçbiri 94 23.17 7.24
Flört 82 23.60 7.39
Nişanlı-Evli 17 19.59 7.93
Dini ve Siyasi Benzerlik Hiçbiri 94 22.49 8.42
Flört 82 22,54 8.54
Nişanlı-Evli 17 21.47 7.92
Fiziksel Özellik Hiçbiri 94 17.51 5.55
Flört 82 18.98 5.33
Nişanlı-Evli 17 16.82 5.78
Bekaret Hiçbiri 94 21.83 6.87
Flört 82 22.50 6.36
Nişanlı-Evli 17 21.47 5.99
Çocuk Bakımı Hiçbiri 94 21.53 4.55
Flört 82 22.29 4.11
Nişanlı-Evli 17 22.00 4.94
Aşk Hiçbiri 94 22.59 4.47
Flört 82 24.39 2.90
Nişanlı-Evli 17 23.76 4.15

Tablo 3’ te görüldüğü gibi ilişki çeşidi açısından eş seçme stratejileri aile kurumu ve güven alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=68.41), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=67.69) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri sosyo-ekonomik durum alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=23.60), aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar(X=19.59) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri dini ve siyasi benzerlik alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=22.54), aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar (X=21.47) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri fiziksel özellik alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar(X=18.98), aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar (X=16.82) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri bekaret alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=22.50), aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar (X=21.47) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri çocuk bakımı alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=22.29), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=21.53) olduğu görülmektedir. Eş seçme stratejileri aşk alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=24.39), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=22.59) olduğu görülmektedir.
Tablo 3a: İlişki Çeşidine Göre Eş Seçme Stratejileri Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Alt Boyut Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark
Aile Kurumu ve Güven Gruplararası 8.875 2 4.437 .066 .936
Gruplariçi 12728.348 190 66.991
Toplam 12737.223 192
Sosyo Ekonomik Durum Gruplararası 229.632 2 114.816 2.117 .123
Gruplariçi 10305.114 190 54.237
Toplam 10534.746 192
Dini ve Siyasi Benzerlik Gruplararası 16.890 2 8.445 .119 .888
Gruplariçi 13514.115 190 71.127
Toplam 13531.005 192
Fiziksel Özellik Gruplararası 123.073 2 61.537 2.050 .132
Gruplariçi 5703.911 190 30.021
Toplam 5826.984 192
Bekaret Gruplararası 26.662 2 13.331 .307 .736
Gruplariçi 8238.012 190 43.358
Toplam 8264.674 192
Çocuk Bakımı Gruplararası 25.548 2 12.774 .659 .519
Gruplariçi 3684.380 190 19.391
Toplam 3709.927 192
Aşk Gruplararası 144.485 2 72.243 4.882* .009 Flört-Hiçbiri
Gruplariçi 2811.390 190 14.797
Toplam 2955.876 192
*p<.05
Tablo 3a’ da görüldüğü gibi ilişki çeşidi açısından eş seçme stratejileri aşk puanlarında anlamlı farklılıklar saptanırken (F(2-190)= 4.882, p<.05), aile kurumu ve güven, sosyo ekonomik durum, siyasi ve dini benzerlik, fiziksel özellik, bekaret ve çocuk bakımı puanlarında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, eş seçme stratejilerinden aşk alt boyutunda flörtü olanların (X=24.39) aritmetik ortalamalarının hiçbir ilişkisi olmayanların (X=22.59) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti açısında ilişki inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t testi yapılmış, sonuçlar Tablo 4’ te gösterilmiştir.
Tablo 4: Cinsiyete Göre İlişki İnançlarının t Testi Sonuçları
Alt Boyut Grup n X S sd t p
BKTADO Kadın 140 18.81 3.94 191 -.742 .459
Erkek 53 19.28 4.04
BZO Kadın 140 8.84 2.97 191 -3.379* .001
Erkek 53 10.42 2.64
HBY Kadın 140 10.14 4.09 191 -3.325* .001
Erkek 53 12.25 3.47
BBİK Kadın 140 10.96 3.03 191 -2.147 .055
Erkek 53 11.85 2.38
BD Kadın 140 13.08 4.01 191 -4.233** .000
Erkek 53 15.43 3.20
Rİ Kadın 140 8.61 2.59 191 -3.028* .003
Erkek 53 9.87 2.53
*p<.01, **p<.001
BKTADO: Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, BZO: Birbirimizin zihnini okumalıyız, HBY: Her şeyi birlikte yapmalıyız, BBİK: Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, BD: Birbirimizi değiştirmeliyiz, Rİ: Romantik idealizm.
Tablo 4’ te görüldüğü gibi öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız ile birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyut puanları cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= -3.379, p<.01). Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının (X=10.42), kadınların puan ortalamasından (X=8.84) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= -3.325, p<.01). Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının (X=12.25), kadınların puan ortalamasından (X=10.14) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= -4.233, p<.001). Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının (X=15.43), kadınların puan ortalamasından (X=13.08) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan romantik idealizm alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= -3.028, p<.01). Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının(X=9.87), kadınların puan ortalamasından (X=8.61) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ilişki durumu açısından ilişki inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t testi yapılmış, sonuçlar Tablo 5’ te gösterilmiştir.
Tablo 5: İlişki Durumuna Göre İlişki İnançlarının t Testi Sonuçları
Alt Boyut Grup n X S sd t p
BKTADO Evet 79 20.06 3.70 191 3.365* .001
Hayır 114 18.16 3.97
BZO Evet 79 10.28 2.70 191 4.076** .000
Hayır 114 8.58 2.94
HBY Evet 79 12.28 3.90 191 4.722** .000
Hayır 114 9.63 3.77
BBİK Evet 79 11.91 2.50 191 2.995* .004
Hayır 114 10.71 3.04
BD Evet 79 14.82 3.93 191 3.295* .001
Hayır 114 12.96 3.79
Rİ Evet 79 9.68 2.73 191 3.283* .001
Hayır 114 8.45 2.45
*p<.01, **p<.001
BKTADO: Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, BZO: Birbirimizin zihnini okumalıyız, HBY: Her şeyi birlikte yapmalıyız, BBİK: Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, BD: Birbirimizi değiştirmeliyiz, Rİ: Romantik idealizm.
Tablo 5’ te görüldüğü gibi öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 3.365, p<.01). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=20.06), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=18.16) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 4.076, p<.001). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=10.28), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=8.58) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 4.722, p<.001). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=12.28), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=9.63) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 2.995, p<.05). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=11.91), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=10.71) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 3.295, p<.01). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=14.82), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=12.96) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ilişki inançlarından romantik idealizm alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir (t(191)= 3.283, p<.01). İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının (X=9.68), ilişkisi olmayanların puan ortalamasından (X=8.45) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin ilişki çeşidi açısında ilişki inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve betimsel istatistikler Tablo 6’da varyans analizi sonuçları Tablo 6a’ da gösterilmiştir.
Tablo 6: İlişki Çeşidine Göre İlişki İnançları Puanlarının Betimsel İstatistikleri
Alt Boyut Grup n X S
BKTADO Hiçbiri 94 17.79 3.95
Flört 82 19.95 3.55
Nişanlı-Evli 17 20.41 4.42
BZO Hiçbiri 94 8.24 2.83
Flört 82 10.24 2.72
Nişanlı-Evli 17 10.29 3.02
HBY Hiçbiri 94 9.31 3.65
Flört 82 11.95 3.92
Nişanlı-Evli 17 12.47 4.19
BBİK Hiçbiri 94 10.57 3.07
Flört 82 11.70 2.60
Nişanlı-Evli 17 12.29 2.47
BD Hiçbiri 94 12.56 3.07
Flört 82 14.90 2.60
Nişanlı-Evli 17 14.47 2.47
Rİ Hiçbiri 94 8.24 2.40
Flört 82 9.56 2.55
Nişanlı-Evli 17 9.94 3.34

BKTADO: Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, BZO: Birbirimizin zihnini okumalıyız, HBY: Her şeyi birlikte yapmalıyız, BBİK: Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, BD: Birbirimizi değiştirmeliyiz, Rİ: Romantik idealizm.
Tablo 6’ da görüldüğü gibi ilişki çeşidi açısından ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=20.41), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=17.79) olduğu görülmektedir. İlişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=10.29), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=8.24) olduğu görülmektedir. İlişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=12.47), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=9.31) olduğu görülmektedir. İlişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=12.29), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=10.57) olduğu görülmektedir. İlişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar (X=14.90), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=12.56) olduğu görülmektedir. İlişki inançlarından romantik idealizm alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar (X=9.94), aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar (X=8.24) olduğu görülmektedir.
Tablo 6a: İlişki Çeşidine Göre İlişki İnançları Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları

Alt Boyut Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark
BKTADO Gruplararası 245.587 2 122.793 8.387** .000 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 2781.667 190 14.640
Toplam 3027.254 192
BZO Gruplararası 194.422 2 97.211 12.396** .000 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 1490.024 190 7.842
Toplam 1684.446 192
HBY Gruplararası 360.861 2 180.430 12.392** .000 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 2766.466 190 14.560
Toplam 3127.326 192
BBİK Gruplararası 77.233 2 38.616 4.808* .009 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 1525.886 190 8.031
Toplam 1603.119 192
BD Gruplararası 249.874 2 124.937 8.649** .000 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 2744.572 190 14.445
Toplam 2994.446 192
Rİ Gruplararası 94.072 2 47.036 7.204* .001 Flört-Hiçbiri, Nişanlı/Evli-Hiçbiri
Gruplariçi 1240.509 190 6.529
Toplam 1334.580 192
*p<.01, **p<.001
BKTADO: Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, BZO: Birbirimizin zihnini okumalıyız, HBY: Her şeyi birlikte yapmalıyız, BBİK: Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, BD: Birbirimizi değiştirmeliyiz, Rİ: Romantik idealizm.
Tablo 6a’ da görüldüğü gibi ilişki çeşidi açısından ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 8.387, p<.001). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız alt boyutunda nişanlı-evli olanların (X=20.41) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=17.79) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 12.396, p<.001). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyutunda nişanlı-evli olanların (X=10.29) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=8.24) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 12.392, p<.001). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutunda nişanlı-evli olanların (X=12.47) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=9.31) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 4.808, p<.01). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutunda nişanlı-evli olanların (X=12.29) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=10.57) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 8.649, p<.001). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyutunda flörtü olanların (X=14,90) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=12.56) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlişki inançlarından romantik idealizm alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (F(2-190)= 7.204, p<.01). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutunda nişanlı-evli olanların (X=9.94) aritmetik ortalamalarının, hiçbir ilişkisi olmayanların (X=8.24) aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejileri ile ilişki inançları arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiş, sonuçları Tablo 7’ de gösterilmiştir.
Tablo 7: Eş Seçme Stratejileri İle İlişki İnançları Arasındaki İlişki
AKG SED DSB FÖ BK ÇB AŞK
BKTADO .178* .164* .147* .232** .144* .175* .410**
BZO .077 .078 .114 .178* .200** .162* .321**
HBY -.015 .174* .166* .254** .215** .134 .263**
BBİK .100 .235** .179* .271** .164* .253** .432**
BD .107 .137 .187** .199** .250** .273** .391**
Rİ .061 .147* .099 .221** .182* .142* .271**

AKG: Aile kurumu ve güven, SED: Sosyo-ekonomik durum, DSB: Dini ve siyasi benzerlik, FÖ: Fiziksel özellik, BK: Bekaret, AŞK: Aşk
BKTADO: Birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, BZO: Birbirimizin zihnini okumalıyız., HBY: Her şeyi birlikte yapmalıyız, BBİK: Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, BD: Birbirimizi değiştirmeliyiz, Rİ: Romantik idealizm.
Tablo 7’ de görüldüğü gibi eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile ilişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile birbirimizi değiştirmeliyiz arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile ilişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile birbirimizi değiştirmeliyiz arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Eş seçme stratejilerinden bekaret ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden bekaret ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden bekaret ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden bekaret ile birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden bekaret ile birbirimizi değiştirmeliyiz arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden bekaret ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile birbirimizi değiştirmeliyiz arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Eş seçme stratejilerinden aşk ile ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aşk ile ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aşk ile ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aşk ile birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aşk ile birbirimizi değiştirmeliyiz arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eş seçme stratejilerinden aşk ile ilişki inançlarından romantik idealizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA
Çalışmada üniversite öğrencilerinin ilişki inançları ile eş seçme stratejilerinin cinsiyet, ilişki durumu ve ilişki çeşidi açısından farklılaşıp farklılaşmadığına ve ilişki inançları ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır.
Çalışmanın ilk bulgusu, üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejilerinden olan aile kurumu ve güven, sosyo ekonomik durum, fiziksel özellik, bekaret, çocuk bakımı ve aşk alt boyut puanları cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan dini ve siyasi benzerlik alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde kadınların puan ortalamasının erkeklerin puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadınlar eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik alt boyutuna erkeklerden daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Alan yazın incelendiğinde Bugay ve Tezer’ in(2008) yaptığı araştırma bulgularında kız öğrencilerin evlenecekleri eşlerinin Özgüven, Dışa-dönüklük, Aile/politik görüş benzerliği ve Başatlık özelliklerine sahip olmasını erkek öğrencilerden daha fazla tercih ettiği ortaya çıkmıştır.
Çalışmada diğer bir bulgu, üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejilerinden olan aile kurumu ve güven, sosyo ekonomik durum, dini ve siyasi benzerlik, fiziksel özellik, bekaret ve çocuk bakımı alt boyut puanları ilişki durumuna göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin eş seçme stratejilerinden olan aşk alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir. İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının, ilişkisi olmayanların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. İlişkisi olanlar eş seçme stratejilerinden aşk alt boyutuna ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz.
Diğer bir bulgu ise ilişki çeşidi açısından eş seçme stratejileri aile kurumu ve güven alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar olduğu görülmektedir. Nişanlı-evli olanlar, eş seçme stratejilerinden aile kurumu ve güven alt boyutuna hiçbir ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri sosyo-ekonomik durum alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden sosyo ekonomik durum alt boyutuna nişanlı-evli olanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri dini ve siyasi benzerlik alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden dini ve siyasi benzerlik alt boyutuna nişanlı- evli olanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri fiziksel özellik alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden fiziksel özellik alt boyutuna nişanlı-evli olanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri bekaret alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak nişanlı-evli olanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden bekaret alt boyutuna nişanlı-evli olanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri çocuk bakımı alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden çocuk bakımı alt boyutuna hiçbir ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Eş seçme stratejileri aşk alt boyutu puanlarında aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar, eş seçme stratejilerinden aşk alt boyutuna hiçbir ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz.
Bir başka bulguda üniversite öğrencilerinin ilişki inançlarından olan birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız ile birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyut puanları cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının kadınların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkekler, ilişki inançlarından birbirimizin zihnini okumalıyız alt boyutuna kadınlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının, kadınların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadınlar, ilişki inançlarından her şeyi birlikte yapmalıyız alt boyutuna erkeklerden daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının, kadınların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkekler, ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz alt boyutuna kadınlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Öğrencilerin ilişki inançlarından olan romantik idealizm alt boyut puanlarının cinsiyet açısından farklılaştığı görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin puan ortalamasının, kadınların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkekler, ilişki inançlarından romantik idealizm alt boyutuna kadınlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Erkeklerle kadınların duygusal ve biyolojik olarak farklı oldukları inancı, çiftlerin iletişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir ve romantik ilişkilerinde problem yaşamalarına sebep olabilir. Bireyler birlikte oldukları kişi tarafından tam olarak anlaşılamayacaklarını düşündüklerinden kendilerini yeteri kadar açamayabilirler. Kendilerine çok fazla benzemediğini düşündükleri ve kendilerini anlamayan partnerleri ile daha az yakınlık kurabilir, ilişkiye daha az yatırım yapabilirler (Saraç, Hamamcı ve Güçray;2015). Gizir’ in(2013) yaptığı araştırma bulgularında ise erkek öğrencilerin romantik ilişkilere yönelik inançlar arasında yer alan “Her şeyi birlikte yapmalıyız”, “Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız” ve “Birbirimizi değiştirebilmeliyiz” inançlarına kızlara oranla daha yüksek düzeyde sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer yandan da üniversite öğrencilerinin birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, birbirimizin zihnini okuyabilmeliyiz ve romantik idealizm alt boyutlarında yer alan inançları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgularına rastlanmaktadır.

Diğer bir bulgu ise, üniversite öğrencilerinin ilişki inançları tüm alt boyutlarının alt boyut puanlarının ilişki durumu açısından farklılaştığı görülmektedir. İlişkisi olan (Evet) ve ilişkisi olmayan (Hayır) öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde ilişkisi olanların puan ortalamasının, ilişkisi olmayanların puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. İlişkisi olanlar, ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, birbirimizin zihnini okumalıyız, her şeyi birlikte yapmalıyız, birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız, birbirimizi değiştirmeliyiz ve romantik idealizm alt boyutuna ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz.
Çalışmada ayrıca, ilişki çeşidi açısından ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, birbirimizin zihnini okumalıyız, her şeyi birlikte yapmalıyız, birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Aritmetik ortalaması en yüksek olarak nişanlı-evli olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar olduğu görülmektedir. Nişanlı-evli olanlar ilişki inançlarından birbirimize karşı tamamen açık ve dürüst olmalıyız, birbirimizin zihnini okumalıyız, her şeyi birlikte yapmalıyız, birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız alt boyutuna hiçbir ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. İlişki çeşidi açısından ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz ve romantik idealizm alt boyutu puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Aritmetik ortalaması en yüksek olarak flörtü olanlar, aritmetik ortalaması en düşük olarak hiçbir ilişkisi olmayanlar olduğu görülmektedir. Flörtü olanlar ilişki inançlarından birbirimizi değiştirmeliyiz ve romantik idealizm alt boyutuna hiçbir ilişkisi olmayanlardan daha fazla önem vermektedir diyebiliriz. Gizir (2013) yaptığı çalışmada şu an romantik bir ilişki yaşayanlar, yaşamayanlara göre daha fazla işlevsel olmayan inançlara sahiptir sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın son bulgusu, ilişki inançları ve eş seçme stratejileri alt boyutları arasında genel anlamda pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu da eş seçme stratejilerinin ilişki inançları ile ilişki inançlarının da eş seçme stratejileri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bireyler eş seçerken eş seçmelerini ilişki inançları etkilemekte ve inançları arttıkça eş seçme stratejileri de artmakta, inançları azaldıkça eş seçme stratejileri de azalmaktadır. Bu da bu iki değişkenin birbirinden bağımsız olmadığını göstermektedir.
ÖNERİLER
Çalışmanın sonuçlarına göre şu öneriler sıralanabilir; bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda üniversitelerin bünyesinde bulunan psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde romantik ilişkiler ve eş seçimi konusunda danışmaya giden öğrencilerin, ilişki inançları ve eş seçme stratejileri konusunda bilgilenmelerinin öğrencilerin eş seçmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İnsanlar evlenip mutlu bir yuva kurmak isterler. Evlilik hayatından alınan doyum insanların bütün hayatını etkilemektedir. Evlilikte yaşanan sıkıntılar başta bireylerin psikolojik açıdan yıkımına, sonrasında sağlıksız çocuklar yetiştirmesine neden olabilir. Bundan dolayı iyi bir eş seçimi öncelikle evlilikte mutlu bireylerin olmasına ve ardından sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu alanda yapılan bu çalışmanın ve diğer betimsel çalışmaların, aile ve sosyal politikaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından da önem taşıyacağı umulmaktadır. Bu çalışma betimsel bir çalışmadır. Bu konuda çalışacak araştırmacıların evlilik, eş seçimi ve romantik ilişkiler üzerinde deneysel çalışmalar yapması faydalı olabilir. Ayrıca alan yazında evlilik, eş seçimi ve romantik ilişkiler konusunda çalışmaların sınırlı olduğu düşünülürse, bu konularda farklı değişkenlerle yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
KAYNAKLAR

Altuntaş, S. ve Atli, A. (2015).Eş seçme envanteri geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(32), 123-135.
Bugay, A. ve Tezer, E. (2008). Üniversite öğrencilerinin evlenecekleri eşlerde aradıkları özellikler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 36-40.
Gizir, C.A. (2012). İlişki inançları ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 35-45.
Gizir, C.A (2013). Üniversite Öğrencilerinin ilişki inançlarının cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumlarına göre incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 38(170).

Güngör, H., Yılmaz, M. ve Çelik, S. (2011). Romantizm ve eş seçimi tutum ölçeğinin uyarlanması:geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 180-190.
Kalkan,M., Hamamcı, Z. ve Yalçın, İ. (2012). Evlilik öncesi psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
Saraç, A., Hamamcı, Z. ve Güçray, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumunu yordaması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 69-81.
Şenel, H. G. (2004). Eş seçimi kararı. Evlilik Okulu. (Ed. Haluk Yavuzer). (11.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançları ile Eş Seçme Stratejilerinin İncelenmesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Merve Zeynep YALÇIN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Merve Zeynep YALÇIN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Merve Zeynep YALÇIN Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Merve Zeynep YALÇIN
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi35 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Merve Zeynep YALÇIN'ın Makaleleri
► Eş Seçme Kuramları Psk.Dnş.Duygu AYHAN
► Çocuklarda Yemek Seçme Psk.Seda BOYACIOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,826 uzman makalesi arasında 'Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançları ile Eş Seçme Stratejilerinin İncelenmesi' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
--
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:08
Top