2007'den Bugüne 87,359 Tavsiye, 27,074 Uzman ve 19,320 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Beden İmgesi Nedir?
MAKALE #20019 © Yazan Psk.Dilara KAZANCI | Yayın Kasım 2018 | 1,884 Okuyucu
Beden İmgesi

Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre beden imgesi bireyin bedeniyle ilgili, algı, düşünce ve duygularıdır (Grogan, 2008, s.3 ) .Bilişsel davranışçı yaklaşım beden imgesini, bireyin geçmiş yaşantılarından kaynaklanan, benliğe ilişkin sosyal bilgilerin işlenişini yönlendiren ve düzenleyen bilgi genellemeleriyle oluşan, benlik şemalarıyla açıklamaktadır. Fiziksel özelliklerle karşılıklı olarak çekirdek inançları içeren görünüş şemaları, kişilik , kişiler arası ilişkilerdeki deneyimler ve bireyin içinde bulunduğu sosyokültürel yapıdan etkilenmektedir. Dış görünüş şemaları konuyla ilgili bilgilerin şematik bireylerde farklı şekilde işlenmesine yol açmakta, beden imgesi ve beden imgesine verilen önemin boyutunu belirlemekte, beden imgesi tutumlarını oluşturmaktadır. Bu tutumlar, beden imgesi deneyimleri üzerinde geçmiş ve sürmekte olan baskılar, günlük yaşam olayları , bilgi işleme, diyalogları içselleştirme , çeşitli bilişsel ve sosyal öğrenmelerle şekillenmektedir. Öz düzenleyici aktivelere yansımakta , bedenle ilgili duyguları belirlemektedir (Cash, 2011). Bireyin bedeniyle ilgili olumlu duygu ve düşünceleri beden memnuniyetine, olumsuz duygu ve düşünceleri beden memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. (Grogan, 2008, s.4 ).
Sosyokültürel bakış açısı beden imgesini toplumsal güzellik idealleri ile açıklamaktadır. Belirli kültürlerde, toplumsal güzellik idealleri vardır. Toplumsal güzellik idealleri çeşitli sosyokültürel kanallar aracılığıyla bireylere aktarılır. İdealler bireyler tarafından içselleştirilebilir. Bu durumda dış görünüşle ilgili memnuniyet yada memnuniyetsizlik , bireylerin ideallere uyma ölçüsüyle şekillenecektir. Bugün batı kültüründe geçerli olan güzellik ideallerini anlamak için bir moda dergisine göz atmak yeterli olacaktır. Karşılaşılan figürlerin, genel olarak, uzun boy, büyük gözler, uzun bacaklar, hafif iri göğüsler ve pürüzsüz bronz bir tene sahip olduğu dikkat çekecektir. Figürlerin karakteristik ve en belirgin ortak özelliği çok zayıf olmalarıdır. Güzellik idealleri , başta medya olmak üzere, aile, arkadaşlar ve diğer kişilerce bireyden bireye aktarılmaktadır. Güçlü ve yaygın sosyokültürel baskılar, bireylerin ‘zayıf bir görüntüye sahip olmak’ arzusu duymalarına ve beden memnuniyetsizliği yaşamalarına neden olabilmektedir. Sağlıklı yaşamayı sürdürerek , abartılı zayıflık görsellerindeki fiziksel görünüme sahip olmak bir çok kadın için mümkün olamayacağından, kadınlarda çeşitli diyet yapma davranışları, sağlıksız beslenme ve yeme bozuklukları görülebilmektedir. Sosyokültürel bakış açısı kişilerarası farkları vurgulamadığı için eleştirilmiştir. Kişilerarası biyolojik, psikolojik ve sosyal farklar bireyler tarafından hissedilen sosyokültürel baskının azalmasını sağlayabilir veya artmasına yol açabilir. Kimi bireyler sosyokültürel faktörlerden etkilenmeye daha yatkın olabilir ( Tiggemann, 2011).
Evrimsel bakış açısı bireylerin beden imgesi, dış görünüş ve çekici olmakla ilgili davranışlarını , Darwin ‘in 1859 yılında basılan kitabı Türlerin Kökeni’nde yer alan, cinsel seçilim teorisi ile açıklamaktadır. Cinsel seçilim ,doğal seçilimin temel dayanaklarından biridir. Cinsel seçilim teorisine göre, bireyler karşı cins tarafından tercih edilmek ve üreyerek neslin devamını sağlamak için bazı özellikler ve davranışlar geliştirirler. Bireylerin geliştirdikleri özellikler potansiyel eşlerine ulaşmalarına yardımcı olur. Evrimsel bakış açısında yüz çekiciliği, simetri kuramı ve ikincil cinsiyet özellikleri kuramı ile açıklanmaktadır. Yüzdeki dalgalanan asimetri bedenin güçsüz olduğu erken gelişim döneminde bedenin maruz kaldığı stres, önemli değişiklikler ve organizmanın bu faktörlerle başa çıkamaması ile yorumlanmaktadır. Yüzün simetrik olmasıysa yüzün sahibinin sağlığı , genlerin kalitesi ve üreme başarısı ile yakından ilişkili görülmektedir. Bu nedenle simetrik yüzler, asimetrik yüzlerden daha çekici bulunmaktadır. Ancak yüzün tek bir tarafının görüldüğü dolayısıyla yüzün simetrisinin anlaşılmasının mümkün olmadığı fotoğraflarla yapılan bazı araştırmalar, bu fotoğrafların yüzün tamamının görüldüğü fotoğraflar kadar beğenildiğini göstermiştir. İkincil cinsiyet özellikleri ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişikliklerin sonucunda kazanılmaktadır. Bu dönemde kızlarda salgılanan östrojen, erkeklerde salgılanan testesteron hormonu yüzü biçimlendirmektedir. Kadınlarda büyük gözler , dolgun dudaklar, küçük çene ve küçük bir burun , erkeklerde büyük çene kemikleri, kısa alt yüz yapısı üreme sağlığının göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Evrimsel bakış açısına göre kadınların beden çekiciliğinde bel- kalça oranı önemli rol oynamaktadır. İdeal bel kalça oranın 0.7 olup, bu orana sahip kadınlar daha sağlıklı ve doğurgan algılanmaktadır. Ancak Swami ve arkadaşları yaptıkları çalışmada bireylerin hangi bedenleri çekici bulacağında sosyoekonomik düzeylerinin rol oynadığını göstermiştir. Çalışmada, kilolu ve daha ağır bedenlerin düşük sosyoekonomik düzeydeki bireyler, zayıf ve daha ince bedenlerin ise yüksek sosyoekonomik düzeydeki bireyler tarafından çekici bulunduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan bir yerleşim yerinde hangi bedenlerin sağlıklı ve doğurgan olarak algılanacağı o bölgeye ait kültürel normlar, cinsiyet rolleri stereotipleri, eğitim sistemi, politik sistem , beslenme şartları gibi unsurlardan etkilenmektedir. Örneğin, Güney Afrika’ da kilolu bedenler daha sağlıklı ve çekici olarak algılanmaktadır ( Swami, 2011) .
Genetik ve nörobilimsel bakış açısına göre, bireylerin beden imgesinde biolojik ve genetik faktörler rol oynamaktadır. Beden memnuniyetsizliği, vücut tipi memnuniyetsizliği, kilo kaygısı zayıflamaya çalışmak gibi beden imgesi problemlerini sosyal baskılar, medya , sosyal ilişkiler, ideal imajların sunumu ile açıklamak çok yeterli olmayacaktır. Çünkü bahsedilen baskılar sadece bazı bireylerde beden memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Beden imgesiyle ilgili genetik bulgular sınırlı olmakla birlikte, bir çalışmada anoreksiya ve bulimia yaşayan kadınlarda görülen zayıflamaya çalışmak ve yüksek seviyede beden memnuniyetsizliği ile seratonin taşıyıcı gen ( 5- HTTLPR) S alelinin ilişkili olabileceği saptanmıştır. Bir başka çalışmada 1. ve 13. kromozom ile anoreksiya ve bulimia nevroza arasında bağlantılar bulunmuştur. Nörobilimsel çalışmalar, beden imgesi algısı ve beden imgesi problemlerine etki eden özel nörobiyolojik süreçleri incelemek için, beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak (fMRI), beden imgesiyle ilişkili uyaranlar algılandığında beynin hangi bölgelerinin aktive olduğunu keşfetmeye odaklanmışlardır. Çalışmalarda katılımcılardan, beden imgesi ile ilgili olumsuz düşüncelerini veya kelimeleri hatırlanmaları istenmiş, yada çeşitli teknolojik yöntemlerle bedenlerinin bozulmuş veya genişletilmiş fotoğrafları oluşturulup katılımcılara gösterilmiştir. Uyaranlara maruz kalan kadın ve erkek katılımcılarda , yüz ve beden tanımayla ilişkili olduğu bilinen, fusiform girus aktivasyonu gözlemlenmiştir. Aneroksiya nevroza yaşayan kadınlar , beden disformik bozukluğu olan kadın ve erkeklerle yapılan bazı çalışmalar, olumsuz beden imgesi uyaranlarına maruz kaldıktan sonra katılımcıların amigdala ve anterior singulat kortekste aktivasyon başladığını ortaya koymuştur. Bu aktivasyon örüntüleri anoreksiya nevroza ve beden disformik bozukluğu olmayan sağlıklı kadınlarda da görülürken, sağlıklı erkeklerde görülmemiştir. Sonuçlar kadınların beden imgesinde öne çıkan genetik ve nörobiyolojik faktörler olduğunu göstermektedir ( Suisman ve Klump, 2011).
Feminist bakış açısı kadınların bedenleriyle ilgili deneyimlerini ve deneyimlerin cinsiyetçi güç ilişkileriyle bağlantılarını sosyal yapılandırmacı kuramla açıklamaktadır. Eleştirel feminist düşünceye göre kadınların normatif beden memnuniyetsizliği bireysel patolojilerden değil sistemik sosyal fenomenlerden kaynaklanmaktadır. Batı toplumları akıl ve beden arasında ikicilik inşa etmiştir. Kadınlar bedenle ilişkilendirilirken erkekler akılla ilişkilendirilmektedir. Erkekler ve akıla, kadınlar ve bedenden daha fazla değer atfedilmiştir. Yapılan paylaştırma kadınların üreme fonksiyonu ve doğurganlığından kaynaklamış olabilecekse de, erkeklerde de üreme fonksiyonu olduğu ve kimi kadınların doğurgan olmadığı gerçeklerini görmezden gelmektedir. Bununla birlikte erkek bedenleriyle ilgili söylemler standart olurken, kadın bedenleri olağandışı bir sosyal karşılaştırma içinde tarif edilmektedir. Dış görünüşlerinin diğerlerinin nasıl göründüğüyle karşılaştırılarak değerlendirileceğini öğrenen kadınlar, kültürel standartlara uymaya çalışmaktadır. Saç stili, kıyafet ve görünüşle ilgili diğer özelliklerine dışarıdan bir göz gibi bakarak olumsuz değerlendirmeleri engellemeye uğraşmakta, kendini nesneleştirmektedir. Feminist bakış açısı , kadınların bedenleriyle ilgili olumsuz değerlendirmelerinin bireysel patolojilerden ziyade sosyal bağlamdan kaynaklandığının altını çizerek, bireyleri değil toplumsal sistemi değiştirmeye odaklanmıştır. Ancak kadınların beden konularıyla ilgili kültürel analiz ve korunma stratejilerini öğrenmesi durumunda kendi bedenleriyle ilgili daha iyi hissetmeleri de mümkün olabilmektedir ( Mc Kinley, 2011).
Pozitif psikolojiye göre beden imgesi olumlu ve olumsuz faktörlerin birleşmesiyle oluşan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Kimi günümüz bakış açıları beden imgesindeki olumsuzlukları azaltmanın, doğal beden imgesinin oluşmasıyla sonuçlanacağını belirtmektedir. Ancak olumsuz beden imgesinin yapı sökümü otomatik biçimde olumlu beden imgesinin oluşmasına neden olmayacaktır. Olumlu beden imgesi, olumsuz beden imgesinin zıt kutubu olarak düşünülmemelidir. Çünkü olumlu duygulanım ( neşe, hoşnutluk) , düşük olumsuz duygulanım (depresyon, öfke) seviyesinden daha fazlasını içermektedir. Olumlu duygulanım , esnek düşünme üretmekte, kişiler arası ilişkileri geliştirmekte, özgeci davranışa teşvik etmekte, hastalıklara karşı korumakta ve dayanaklılık oluşturmaktadır. Olumlu beden imgesi, bedenin nasıl göründüğünden bağımsız biçimde bedenle ilgili olumlu düşünceler olması, beden ağırlığı , beden şekli ve beden kusurlarını umursamadan bedenin kabulü, beden saygısı, bedenin ihtiyaçlarına odaklanmak, sağlıklı davranışları arttırmak ve bedeni korumakla oluşacaktır ( Tylka, 2011).Kaynaklar
Aspen, V. A., Stein, R. I., Cooperberg, J., Manwaring, J. L., Barch, D. ve Wilfley, D. E (2011). Selective processing of body image words in women at risk for developing an eating disorder: A preliminary study. Eating Weight Disorders (16) 199-203.
Anschutz, J. D., Engels, R., Becker, S. E. Ve Strien, T. (2008). The bold and the beatiful. Influence of body size of televised media models on body dissatisfaction and actual food intake. Appetite (51) 3 530-537.
Bergstrom, L. R., Neighbors, C. ve Malheim, E. J. (2009). Media comparisions and threats to body image: seeking evidence of self-affirmation. Journal of Social and Clinical Psychology (28) 2 264-280.
Bruns, L. G. ve Carter, M. M. (2015). Ethnic differences in the effects of media on body image: The effects of priming with ethnically different or similar models. Eating Behaviors (17) 33-36
Blechert, J., Ansorge, U. ve Caffier B. (2010) . A body related dot probe task reveals distinct attentional patterns for bulimia nervosa and anorexia nervosa. Journal of Abnormal Psychology 119 (3) 575 -585.
Calogero, R. M., Tantleff, S. ve Thompson J. K. (2011). Objectification theory : An introduction . In R. M . Calogero , S. Tantleff- Dunn & J. K. Thompson ( Eds.), Self objectification in women : Causes, consequences and counteractions (pp. 3-21). Washington, DC, US: American Psychological Association
Cameron, M. E. ve Ferraro, R. F. (2004). Body satisfaction after brief exposure to magazine images. Perceptual and Motor Skills (98) 1093-1099.
Cash, F. T. (2011). Cognitive –behavioral perspectives on body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 39- 48). New York : The Guilford Press.
Cash, T. ve Labarge, A. (1996). Development of the appearance schemas inventory: A new cognitive body image assessment. Cognitive Therapy and Research 20 (1) 37- 50.
Cassin, E. S., Ranson, M. K ve Whiteford, S. (2008). Cognitive processing of body and appearance words as a function of thin-ideal internalization and schematic activation. Body Image (5) 271-278.
Cho, A., Kwak, S. ve Lee, J. (2013) . Identifying attentional bias and emotional response after appearance-related stimuli exposure . Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking 16 (1) 50-55.
Cho, A. ve Lee, J. (2013). Body dissatisfaction levels and gender differences in attentional biases toward idealized bodies . Body Image (10) 95-102.
Coughlin, W. J ve Kalodner, C. (2006) . Media literacy as a prevention intervention for college women at low or high risk for eating disorders . Body Image (3) 35-43.
Dalley, E. S., Buunk, P. A. ve Umit, T. (2009). Female body dissatisfaction after exposure to overweight and thin media images : The role of body mass index and neuroticism . Personality and Individual Differences. 47, 47-51
David, P., Morrison, G., Johnson , A. M. ve Ross , (2002). Body image, race, and fashion models social distance and social identification in third-person effects. Communication Research. 29 , (3) 270-294.
De Vires, D. A. ve Peter, J. (2013). Women on display : The effect of portraying the self online on women’s self-objectification. Computers in Human Behavior (29) 1483-1489.
Evans, C. P. (2003). If only I were thin like her, maybe I could be happy like her : The self- implications of associating a thin female ideal with life success. Psychology of Women Quarterly 27 (3) 209-214
Fardouly, J., Diedrichs. C. P., Vartanian, R. L. ve Halliwell, E. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women’s body image concerns and mood. Body Image (13) 38-45.
Fredrickson, B. L. ve Roberts, T. (1997). Objectification theory: Towards understanding women’s live experiences and mental health risks. Psychology of Women Quartely 21, 173-206
Gao, X., Li, X., Yang, X., Wang, Y., Jackson, T. Ve Chen, H. (2013) . I can’t stop looking at them: Interactive effects of body mass index and weight dissatisfaction on attention towards body shape photographs. Body Image (10) 191- 199.
Glashouwer, A. K., Jonker, C. N., Thomassen , K. ve Jong , J. P. (2016). Take a look at the bright side : Effects of positive body exposure on selective visual attention in women with high body dissatisfaction. Behaviour Research and Therapy (83) 19-25.
Goldstein, B. E. ( 2013). Bilişsel Psikoloji. ( O. Gündüz, Çev.). İstanbul : Kaknüs Yayınları . ( Orijinal çalışma basım tarihi, 2008 ).
Grabe, S., Ward, M. L. ve Hyde, S. J. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta- analysis of experimental and correlational studies. Psychological Bulletin 134 (3) 460-476
Greenberg, I. J., Reuman, L., Hartmann, S.A, Kasarskis, I., ve Wilhelm, S. (2014). Visual hot spots : An eye tracking study of attention bias in body dysmorphic disorder. Journal of Pyschiatric Research (57) 125- 132.
Grocholewski, A., Kliem, S. ve Heinrichs, N. (2012). Selective attention to imagined facial ugliness is specific to body dysmorphic disorder. Body Image (9) 261-269.
Grogan, S. (2008) . Body Image ( 2nd ed.). New York, NY : Routledge.
Halliwell, E. (2013). The impact of thin idealized media images on body satisfaction:Does body appreciation protect women from negative effects? Body Image (10) 509-515.
Halliwell, E., Malson, H. ve Tischner, I. (2011) . Are contemporary media images which seem to display women as sexually empowered actually harmful to women? Pyschology of Women Quartely 35 (1) 38-45
Hamilton, K. ve Waller, G. (1993). Media influences on body size estimation in anorexia and bulimia. An experimental study. The British Journal of Psychiatry 162 (6) 837-840.
Hammer, R. T. (2009). Controlling images, media and women’s development: A review of the literature. Journal of Creativity in Mental Health 4:3 202-216
Hewig, J., Cooper, S., Trippe, H. R., Hecht, H., Straube, T. ve Miltner, W. (2008). Drive for thinness and attention toward specific body parts in a nonclinical sample. Psychosomatic Medicine (70) 729–736 .
Horndasch, S., Kratz, O., Holczinger, A., Heinrich, H., Hönig, F., Nöth, E. ve Moll, G. (2012). ‘Looks do matter’- visual attentional biases in adolescent girls with eating disorders viewing body images. Psychiatry Research (198) 321–323 .
Janelle, C., Hausenblas, H., Ellis, R., Coombes, S. ve Duley, A. (2009). The time course of attentional allocation while women high and low in body dissatisfaction view self and model physiques. Psychology and Health 24 ( 3) 351-366 .
Jansen, A., Nederkoorn, C. ve Mulkens, S. (2005). Selective visual attention for ugly and beatiful body parts in eating disorders. Behaviour Research and Therapy (43) 183-196.
Jansen, A., Voorwinde, V., Hoebink, Y., Rekkers, M., Martijn, C. ve Mulkens S. (2016). ‘Mirror exposure to increase body satisfaction: Should we guide the focus of attention towards positively or negatively evaluated body parts? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (50) 90-96 .
Jarry, L. J. ve Kossert, L. A. (2007). Self-esteem threat combined with exposure to thin media images leads to body image compensatory self-enhancement. Body Image (4) 1 39-50.
Jung, J. (2006). Media influence: Pre and post-exposure of college women to media images and the effect of mood and body image. Clothing and Textile Research Journal 24 (4) 335- 344.
Jung, J. ve Lennon, J. S. (2003). Body image, appearance self schema and media images. Family and Consumer Sciences Research Journal (32) 27-51.
Jung, J., Lennon, J. S. ve Rudd. A. N. (2001). Self- schema or self-discrepancy? Which best explains body image? Clothing and Textiles Research (19) 171-18
Joseph, C., LoBue, V., Rivera, L., Irving, J., Savoy, S. ve Shiffrar, M. (2016). An attentional bias for thin bodies and its relation to body dissatisfaction. Body Image (19) 216-223 .
Kim, W. J. ve Chock, M. T. (2015). Body image 2,0 : Associations between social grooming on Facebook and body image concerns . Computers in Human Behavior 48 331-339.
Kollei, I., Horndasch, S., Erim, Y. ve Martin A. ( 2017). Visual selective attention in body dysmorphic disorder, bulimia nervosa and healthy controls . Body Image (92) 26-33.
Kulik, C. T. ve Ambrose , M. L. (1992). Personal and situational determinants of referent choice. Academy of Management Review 17 (2) 212-237
Leahy, L. R. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri (H. Türkçapar, E. Köroğlu, Çev. ). Ankara: HYB Basın Yayın ( Orijinal çalışma basım tarihi, 2003). Levine, P. M. ve Murnen, K. S. (2009).
Lew, M., Mann, T., Myers, H., Taylor, S. ve Bower, J. (2007). Thin-ideal media and women’s body dissatisfaction: Prevention using downward social comparisons on non-appearance dimensions. Sex Roles (57) 7 543-556.
Lim, M., Wu, R. ve Grisham, J. (2012). Body image concern and selective attention to disgusting and non-self apperance-related stimuli. Body Image (9) 525-538 .
Lykins, D. A., Ferris, T. ve Graham, A. C. (2014). Body region dissatisfaction predicts attention to body regions on other women. Body Image (11) 404- 408 .
Maddox, E. R. (2005). Cognitive responses to idealized media images of women: The relationship of social comparison and critical processing to body image disturbance in college women. Journal of Social and Clinical Psychology (24) 8 1114-1138.
Maddox, E. R. ( 2006). Buying a beauty Standard or dreaming of a new life? Expectations associated with media ideals. Psychology of Women Quarterly 30 (3) 258-266
Markis, T.A. ve McLennan, C.T. (2011). The effect of priming a thin ideal on the subsequent perception of conceptually related words. Body Image (8) 423-426.
Mask, L. ve Blanchard, M. C. (2011) . The protective role of general self-determination against ‘thin ideal’media exposure on women’s body image and eating-related concerns. Journal of Health Psychology 16 (3) 489-499.
McKinley, M. N. (2011). Feminist perspectives on body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 48- 56). New York : The Guilford Press.
Moussally, M. J., Brosch T. ve Linden, M. (2016). Time course of attentional biases toward body shapes: The impact of body dissatisfaction . Body Image (19) 159-168 .
Murnen, K. S. ve Smolak, L. (2009). Are feminist women protected from body image problems? A meta- analytic review of relevant research. Sex Roles 60 186-197.
Myers, A. T., Ridolfi, R. D., Crowther, H. J. ve Ciesla, A. J. (2012). The impact of appereance focused social comparisions on body image disturbance in the naturalistic enviroment: The roles of thin-ideal internalization and feminist beliefs. Body Image 9 (3) 342-351.
Nikkelen W. C. S. , Anschutz, J. D., Ha, T. Ve Engels, R. (2012). Influence of visual attention on male body dissatisfaction after idealized media exposure . Psychology of Men & Masculinity 13 (3) 308-323.
Ogden, J. (2016). Sağlık Psikolojisi ( G. Dirik, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi, 2012 ).
Park, Y. (2005). The influence of presumed media influence on women’s desire to be thin. Communication Research 32, 594-614.
Peterson, D. R., Dunn, S. ve Bedwell, S. J. (2006). The effects of exposure to feminist ideology on women’s body image. Body Image 3 (3) 237-246.
Pepin, G. ve Endresz, N. (2015). Facebook, Instagram, Pinterest ad co.: body image and social media. Journal of Eating Disorders 3 (1) O22 http://doi.org/10.1186/2050-2974-3-S1- O22
Pinhas, L., Fok, K., Chen, A., Lam, E., Schachter, R., Eizenman, O., Grupp, L., Einzeman, M. (2014) . Attentional biases to body shape images in adolescents with anorexia nervosa: An exploratory eye-trucking study. Psychiatry Research (220) 519- 526.
Posavac, D.H., Posavac, S. S. ve Weigel, G. H. (2001). Reducing the impact of media images on women at risk for body image disturbance : Three targeted interventions. Journal of Social and Clinical Pyschology (20), 3, 324-340.
Quick, M. V. ve Bredbenner, C. (2014). Disordered eating, socio-cultural media influencers, body image, and psychological factors among a racially/ ethnically diverse population of college women. Eating Behaviours. 15 (1) 37-41.
Roberts, A. ve Emily, G. (2010). Media images and female body dissatisfaction : The moderating effects of the Five- Factors traits. Eating Behaviors (11) 211-216.
Roefs, A., Jansen, A., Moresi, S., Willems, P., Grootel, S. ve Borgh, A. (2008). Looking good. BMI, attractiveness bias and visual attention. Appetite ( 51 ) 552–555.
Smeesters, D. ve Mandel, N. (2006). Positive and negative media image effects on the self. Journal of Consumer Research (32) 4 576-582 .
Smeets, E., Jansen A. ve Roefs, A. ( 2011) . Bias for the (un) Attractive self on the role of attention in causing body (dis)Satisfaction. Health Psychology 30 (3) 360- 367
Smith, E. E. ve Kosslyn M. S. (2014). Bilişsel Psikoloji. ( M. Şahin, Çev. Edt. ). Ankara : Nobel Yayınları . ( Orijinal çalışma basım tarihi, 2010 ).
Smith, E. ve Rieger, E. (2010) . An investigation of the effect of body dissatisfaction on selective attention toward negative shape and weight-related information. International Journal of Eating Disorders 43 (4) 358–364
Smith, H. (2004). Group membership and everyday social comparison experiences. European Journal of Social Psychology 34 (3) 297-308
Solso, L. R., Maclin, K. M. ve Maclin, H. O. (2013) . Bilişsel Psikoloji. ( A. Ayçiçeği-Dinn, Çev. ). İstanbul : KİTABEVİ ( Orijinal çalışma basım tarihi, 2007).
Sudak, M. D. ( 2012). Klinisyenler için Bilişsel Davranışçı Terapi ( H. Türkçapar, Çev.). Ankara:Güneş Tıp Kitabevleri
Suisman, L. J., Klump, L. K. (2011). Genetic and neuroscientific perspectives on body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 29-39). New York : The Guilford Press.
Swami, V. (2011).Evolutionary perspectives on human appearance and body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 20-29). New York : The Guilford Press.
Swami, V. ve Smith, M. J. (2012). How not to feel good naked? The effects of television programs that use ‘real women’ on female viewers body image and mood. Journal of Social and Clinical Psychology (31) 2 151-168
Tiggemann, M. (2011). Sociocultural perspectives on human appearance and body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 12-20). New York : The Guilford Press.
Tiggemann, M. ve Slater, A. (2003). Thin ideals in music television: A source of social comparison and body dissatisfaction . Eating Disorders (35) 48-58.
Tiggemann, M. (2003). Media exposure , body dissatisfaction and disordered eating :television and magazines are not same. European Eating Disorders 11 (5) 418-430.
Tiggemann, M. ve McGill, B. (2004). The role of social comparision in the effect of magazine advertisements on women’s mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology (23) 1 23-44.
Tiggemann, M ve Polivy, J. (2010). Upward and downward: social comparison processing of thin idealized media images Psychology of women quarterly (34) 356-364
Tiggemann, M., Slater, A., Bury, B., Hawkins, K. ve Firth, B. (2013). Disclaimer labels on fashion magazine advertisements : Effects on social comparison and body dissatisfaction Body Image (10) 45-53
Tylka, L. T. (2011). Positive psychology perspectives on body image. In T. F. Cash, L. Smolak, (Eds.). Body image : A handbook of Science, Practice and Prevention ( 2nd ed.) (pp. 56- 67). New York : The Guilford Press.

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Beden İmgesi Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dilara KAZANCI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dilara KAZANCI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dilara KAZANCI'nın Makaleleri
► Ruh ve Beden Bütünlüğü Psk.Melek ARSLANBENZER
► Beden Dili Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,320 uzman makalesi arasında 'Beden İmgesi Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 31 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:18
Top