2007'den Bugüne 89,825 Tavsiye, 27,674 Uzman ve 19,687 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Abd Uygulaması; Akredite Veteriner Hekimlik
MAKALE #2337 © Yazan Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ | Yayın Şubat 2009 | 7,630 Okuyucu
ABD uygulaması;

"Akredite Veteriner Hekimlik" *

Ülkemizde kamudaki mevcut veteriner hekim istihdamı ile gerek hayvan sağlığı, gerekse halk sağlığını korumada, bu amaçlara yönelik kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmede gerek sayısal, gerekse yapısal yetersizliğin hat safhada olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve taşra yapılanmasının bu yetersizliğe olumsuz katkısının ise problemi kat kat artırdığı genel kabul haline gelmiştir.
AB uyum sürecinde Türkiye'nin her türlü siyasi ve sosyal kriterlere uyum sağlasa bile veteriner mevzuatının uyumlu hale getirilmediği, hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı kriterlerinin yerine getirilmediği takdirde AB'ne girmenin mümkün olmadığı ve bu konuda istisna veya yumuşak geçişin olamayacağı AB TAIEX Ofisi Uzmanlarınca çok net olarak ifade edilmektedir. Bunun ötesinde AB entegrasyon öncesinde bu konuda mevzuat ve uygulamada uyum sağlanmadan ihracat imkanı bulunmamaktadır. Hayvansal üründe üretim fazlamız olan yegane ürünlerden beyaz et krizinin temeli de buna dayanmaktadır.
Hayvansal ürünlerin kontrol ve denetiminin üretimden satışa ve tüketime kadar nicelik ve nitelik olarak yetersizliği, ihracata engel olması nedeniyle ülkemizi ciddi boyutta ekonomik şekilde zarara uğratırken yurt içi tüketiminde önemli bir gıda güvenliği ve halk sağlığı probleminin varlığını ortaya koymaktadır. Her şeyden önce halkımızın sağlığı için sağlıklı çalışır ve güvenilir bir veteriner kontrol sisteminin gecikilmeden oluşturulması gereklidir.
Bu durumda tebliği yayınlanan, her ne kadar içerik ve kapsam olarak yeterli görülmese de, her yönüyle eksiği çok olsa da bir ilk adım olması nedeniyle aksak da olsa yürürlüğe konulmasını beklediğimiz "yetkilendirilmiş veteriner hekimlik" konusunun netleşmesi arzu edilmektedir.

Ülkemizdeki hayvan sağlığı ve gıda güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesine katkı sağlaması ümit ve temennisiyle AB'nde yetkilendirmiş veteriner hekim uygulamasına benzer ABD'de yürütülen "akredite veteriner hekimlik" uygulamasını bilginize sunuyoruz.

1921 yılında, Amerikan Tarım Dairesi (USDA) özel veteriner hekimlerin hayvan hastalıklarının takibi konusunda Federal veteriner hekimlere yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla akredite veteriner hekimlik programını yürürlüğe koymuştur. Bugün, Bitki ve Hayvan sağlığı Kontrol Servisi (APHIS), akredite veteriner hekimler, ve Devlet hayvan sağlığı elemanları işbirliği içerisinde ve Ulusal Veteriner Hekim Akreditasyon Programı (NVAP) içerisinde çalışmaktadırlar. NVAP'nin hedefi, ABD'deki hayvanları olumsuz etkileyen hastalıkları önleyerek, kontrol ederek ve tedavi ederek ABD hayvanlarının sağlığını, kalitesini ve pazarlanabilirliğini idame ettirmek ve iyileştirmektir.

23 Kasım 1992'de APHIS, akreditasyonu eyaletlerden ziyade ülke bazında başlatmıştır. Ulusal bir program oluşturulması APHIS'e ülke çapında yeterli sayıda akredite veteriner hekim bulunduğu garantisini sağlamıştır. Ulusal program aynı zamanda akreditasyon prosedürlerini ve akredite olma şartlarını standartlaştırmıştır. Bu sayede tek tip bir başvuru programı uygulanabilmiştir. APHIS, eleme sınavı yerine kapsamlı bir oryantasyon programını uygulamaya koymuştur.

Akredite veteriner hekimler, ABD'de hayvancılık ve hastalıklarla mücadele programının omurgasıdır. ABD'de muayene, kontrol, test uygulama ve sertifikasyon gibi resmi faaliyetlerin çoğunluğu akredite veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir. ABD deki tüm veteriner hekimlerin %80'den fazlası akreditedir.
Hayvan nakliyesi ve ihracatı ile uğraşan firmalar da sevk edilen hayvanların gittikleri eyalet yada ülkeye hastalık taşımayacağının teminatını almak açısından büyük oranda akredite veteriner hekimlere bağımlıdır. Akreditasyon programı ABD hayvancılık endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Devlet Veteriner Hekimi İle Birlikte Çalışmak

NVAP (Ulusal Veteriner Hekim Akreditasyon Programı) ve APHIS ,akredite veteriner hekimler ve Devlet Hayvan Sağlığı Elemanları arasındaki karşılıklı saygı ve mesleki ortaklığa dayanmaktadır. Global ekonomik yapıya olan yönelim ile bu ortaklar Amerikan Tarımını desteklemek için gittikçe daha yakın çalışmaktadırlar. Bu amaçla:
Programın yükümlülüklerini anlamaları gereklidir.
Program homojen ve kesintisiz olarak sürdürülmelidir.
Programın bütünlüğü korunmalıdır.

Akreditasyonun Faydaları

Akredite olmakla, bir veteriner hekim müşterilerine daha fazla hizmet sunabilmektedir. Örneğin, Çiftlik hayvanları veteriner hekimleri, akredite oldukları takdirde hastalık salgınları da dahil, alımsatım ve nakliye gibi konularda müşterilerine daha yaygın hizmet verebilir. Akredite küçük hayvan hekimleri, evcil hayvanların yada kuşların sahipleri ile birlikte yurt içi veya yurtdışı seyahat edebilmeleri için gerekli eşlik sertifikalarını tanzim edebilirler.

NVAP'a Katılım

Veteriner hekim akreditasyonu, isteğe bağlı bir programdır ve Federal Hükümet tarafından alınmış zorlayıcı bir tedbir yoktur. NVAP'a katılan akredite veteriner hekimler Federal Yönetmeliklerdeki görevlerini standart olarak yerine getirmekle yükümlü olurlar.

Ulusal Olarak Akredite Olmak

Bu program dahilinde görevleri yürütmeye başlamadan önce, APHIS Veteriner Hekimlik Hizmetleri (VS) kanalıyla akredite olmak gereklidir. Ulusal akreditasyon için tabloda verilen kriterler sağlanmalıdır ve diğer eyaletlerde de çalışmak üzere yetki alınması gereklidir. Ulusal akreditasyon, şartlar yerine getirilmek suretiyle, gerekli müsadeler verildikten sonra lütfedilen ünvandır.

Oryantasyonun tamamlanması

Akredite olmak için aşağıdaki konuları içeren temel oryantasyon tamamlanmalıdır;
Federal hayvan sağlığı yasaları, yönetmelileri ve tüzükleri
Eyaletler arası hayvan sevki için gereksinimler,
-Hayvanların ihracat ve ithalat gereksinimleri,
Hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonuna ilişkin USDA programları,
Hayvan hastalıkları teşhisi için laboratuvar desteği,
Etik ve mesleki mesuliyetler,
Akreditasyon talebinde bulunulan eyaletin hayvan sağlığı konusundaki hususları,
Eyalet inisiyatifleri, düzenlemeleri ve programları.
Veteriner Servisi (VS), bu temel oryantasyonu Veteriner Fakültelerinde yada Veteriner Servisi bölge bürolarında vermektedir. Bir temel oryantasyon programına katılım için gerekli işlemleri Veteriner Servis Bölge Ofisleri yapmaktadır.
Akredite olmadan önce, APHIS Sorumlu Bölge Veteriner Hekimi (AVIC) tamamlayıcı oryantasyon gerekli görebilir. Tamamlayıcı oryantasyon, başvurunun yapıldığı eyalet için özel sağlık hususlarını kapsar.

Akreditasyon Başvurusu

Ulusal akreditasyon için Veteriner Servisi müracat formu (Form 136A) doldurularak başvuru yapılır. Bu başvuru bölgedeki Veteriner Servisi Bölge ofisine yapılır. Bu başvurudan önce,başvuru sahibi aşağıdaki hususları yerine getirilmelidir;
Hayvanları fiziksel olarak muayene edebilecek ve sürü kontrolü yapabilecek durumda olunmalıdır,
Yaygın hayvan ırklarını tanıyabilmelidir,
Brusellosis dövmelerini, buzağı dönemi aşılama küpelerini ve kulak küpelerini okuyup anlayabilmelidir,
Diş muayenesi metoduyla hayvanlarda yaş tayini yapabilmelidir,
Kulak küpesi, dövme, sırt küpesi ve bileklik takabilmelidir,
Nakledilecek olan kümes hayvanlarında hastalık durumunu belirleyen sertifika verebilmelidir,
Ülke içi ve dışı hayvan sevkiyatı için gerekli belgeleri eksiksiz doldurabilmelidir,
Resmi mühürleri uygulayabilmelidir,
Çiftlik hayvanların nekropsisini bilmelidir,
Egzotik hastalık belirti ve lezyonlarını tanıyabilmelidir.
Hayvanlar için hastalık kontrol stratejisi planlayabilmelidir.
Brusella aşısı yapabilmeli ve aşı formunu tanzim edebilmelidir.
Kan alabilmeli ve sevk edebilmelidir.
Sığırlarda tüberkülin testi yapabilmelidir.
Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlayabilmelidir.
APHIS tarafından takibi yapılan hastalıkların (brusellosis, pseudorabies ve tuberculosis) kontrol prosedürlerini izah edebilmelidir.

Ulusal Akreditasyon Bildirimi

Ulusal akreditasyonun verilmesinden evvel, Veteriner Servisi, başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu ve gerekli şartların yerine getirildiğini kontrol eder. Onaylanması halinde AVIC tarafından onaylama yazısı gönderilir. Akreditasyona tabi işlemleri yürütmeden önce bu onay yazısının alınması gereklidir. Ayrıca resmi akreditasyon sertifikası da verilir.

Akreditasyona Tabi Çalışmaların Diğer Eyaletlerde Yürütülmesi

Ulusal olarak diğer eyaletlerde de çalışmak istenmesi durumunda yeni bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ancak Bölge Veteriner Hizmetleri Ofisine durum bildirilmelidir. Bu durumda yeni eyalet için tamamlayıcı oryantasyona katılınması gerekebilir. Diğer eyalette çalışmaya başlamadan önce o eyaletin AVIC yetkilisinden onaylama yazısı alınması gereklidir.

Veteriner Hekimlerin Akreditasyonu için Gerekli Hususlar

Gerekli Husus
Ulusal Akreditasyon
Diğer Eyaletler için
Temel Oryantasyon programı
Evet
Hayır
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Abd Uygulaması; Akredite Veteriner Hekimlik" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Mustafa ALTUNTAŞ Fotoğraf
Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Ankara (Online hizmet de veriyor)
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ'ın Yazıları
► Avrupada Veteriner Hekimlik PDF Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Yeni Yasal Düzenlemeler ve Veteriner Hekimlik Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Veteriner Kardiyoloji Vet.Hek.Gökhan ÖZTÜRK
► Veteriner Hekim Anlamaz Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Veteriner Hekim Olmak Vet.Hek.Dr.Başak TUNÇER ULUKARTAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,687 uzman makalesi arasında 'Abd Uygulaması; Akredite Veteriner Hekimlik' başlığıyla benzeşen toplam 36 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Atın Mezarı Olur mu? Eylül 2009
◊ Ab Yem Politikasi Eylül 2009
◊ Ab Süt Politikasi Eylül 2009
◊ Ab Koyuneti Politikasi Eylül 2009
◊ Ab Kanatlı Politikasi Eylül 2009
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:41
Top