2007'den Bugüne 90,092 Tavsiye, 27,727 Uzman ve 19,718 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği: Hizmet İçi Eğitim mi ? Bürokratik Oligarşi mi?
MAKALE #7837 © Yazan Vet.Hek.Dr.Hakan ÇİÇEKLİ | Yayın Aralık 2011 | 4,938 Okuyucu
Yeni yayımlanan “VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Hizmet İçi Eğitim Genelgesinde” bahsi geçen- dikkat ediniz- “ Hizmet içi Eğitim.” Denilmektedir. Mezuniyet sonrası Eğitim ile Hizmet içi Eğitim kavramları çok ama çok farklıdır.

Muniyet sonrası Eğitim

Hizmet içi Eğitim


Akademik eğitim almış profesyonel teknik meslek sahiplerine,

• Mesleki faaliyetince Sürekli ve güncellenerek

• Yeni Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerin eğitim, öğretimi ile uygulama becerilerinin kazandırılması.
• Tüm faal meslek mensuplarına

Gerek Akademik eğitim almış teknik profesyonel meslek sahiplerine gerekse Profesyonel mesleği olmayan idari ve genel hizmet personeline;

• sürekli olmayıp ihtiyaç hallerinde

• Sadece o kurumun personeline
• Kamu görevlilerinin verimliliğini yükseltmek,
• Performansı için çalışanların güdülenmesini sağlamak,
• Eleman ihtiyacını örgüt içerisinden sağlamak amacıyla, personeli üst kadrolar için hazırlamak,
• Görevsel aksaklıklarını gidermek ve eksikliklerini tamamlamak,
• İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikâyetleri ve hataları azaltmak,
• Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,
• Örgüt yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirmek,
• Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,
• Bakım ve onarım giderlerini azaltmak,
• İşe geç kalma ve devamsızlıkları azaltmak,
• Yöneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi söz konusu olacaktır.

Bu durumda Mesleki Yeterliliğimizin standardize edilmesi ve kalsifikasyonu; TVHB-Odalar-Bakanlık-Akademik Kurumlar-Mesleki Dernekler, Sektör Temsilcileri ve STK lardan müteşekkil kurumlar arası koordinasyon ile sağlanabilir. Öte yandan MSE sadece serbest veteriner hekimlere mi gereklidir? kamuda çalışan veteriner hekimler çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi, uygulama ve becerileri kazanmasa da olur mu denmeye çalışılmaktadır ki MSE serbest veteriner hekimlere zorunlu tutukluyor. Kamuda görev yapan veteriner hekimlerin yeni bilimsel bilgi ve teknolojileri öğrenmemesi Kamusal alana hizmete zamanla kalitesizlik getireceği aşikârdır. Yine özel sektörde çalışan veteriner hekimler de aynı durumdadır. Burada kamu-serbest-özel sektör ayrımı yapılmadan bütün veteriner hekimler kendi hizmet alanlarının gerektirdiği alanlardaki yeni-güncel bilimsel ve teknolojik gereksinim konularına göre farklı alanlarda eğitime tabi olmalıdır. Bunun için Majör ve Minör Konular seçilmelidir. Şöyle ki:

I-MAJÖR KONULAR:


Çalışma alanı ne olursa olsun mutlaka her veteriner hekim tarafından genel kültürün ötesinde, akademik olarak detaylı ve derinlemesine bilinmesi zorunlu konulardır. Bilim ve teknolojinin gelişim hızıyla orantılı olarak öğrenilip, uygulanabilmelidir.
1- Genel Majör Konular:

Belli bir mezuniyet yılından sonra; Yeni keşfedilen, gelişen, önceleri rutin eğitim-öğretimi yapılmayan, değişen veya güncel uygulamalardaki konuları ele alan kurslardır. Bu kurslar her veteriner hekimi kapsayacak şekilde zorunlu olmalıdır. Kurslar mutlaka fakültelerin ilgili ABD hocaları tarafından verilmelidir. Bu tip kurslar bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre ortalama 4-6 yılda bir tekrar edilebilir.

Bazı örnekler vermek gerekirse, Kuş gribi, BSE, Kırım-Kongo kanamalı ateşi epidemi/pandemilerinden önce mezun olan kişiler için bu hastalıklar standart fakülte eğitiminde yüzeysel geçilmiş konulardır. Gıda kontrolüyle ilgili E.coli O57-H7 serotipinin keşfinden önceki yıllarda mezun olanlar için bu serotip tamamen yenidir. AB uyumlu mevzuat ve uygulamalar yenilenmektedir. Pasteurella haemolitica’nın bilimsel adı Manheimma hemolytica olarak değişmiştir. Rekombinant aşılar hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayvan Sağlığı Ekonomisi dersi belli yıllardan önceki mezunlarca ya hiç alınmayan ya da zootekni dersi içinde incelenen konulardandır. 35 litre ve üzeri süt verimli ineklerde östrus sürelerinin kısa olma sebeplerinden biri östojenin Karaciğer metabolizmasının hızıyla ilgili olması yeni keşfedilen konulardandır. Ruminanat rasyonlarıhazırlanırken önceki yıllarda yem hammaddelerindeki Ham protein ve ham selüloz dikkate alınırken şimdi Bypass protein, ADF, NDF oranları da hesaplanmaktadır. Yeni keşfedilen veya veteriner hekimlik pratiğinde yaygın kullanılmaya başlayan ilaçlar vardır. Bunların bazılarının farmakolojileri eski mezunlar için tamamen yenidir.
2- Özel Majör Konular

Veteriner hekimin çalışma alanlarıyla direkt ilgili olan majör kurslarda ise, o alanı ilgilendiren,yeni keşfedilen, gelişen ya da değişen konularla ilgili kurslar sadece o çalışma alanındaki veteriner hekimlere zorunlu olarak verilmelidir.

Bunları da örneklemek gerekirse, belli bir yıldan önce mezun olmuş, klinisyenlik yapan veteriner hekimler için ultrason kullanımı gibi. Yem sanayinde çalışan veteriner hekimlerin ultrason kursları alması elbette gerekmez. NRC tarafından belli periyotlarda güncellenen yem hammaddeleri ve rasyon hesap kriterlerini mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan bir kamu veteriner hekiminin bilmesi gerekmeyebilir. 100 baş ve üzeri sığır yetiştiriciliği yapan çiftlikler yeni yeni çoğalmaya başlamaktadır. Bu tip çiftliklerde kullanılan birçok alet, ekipman, sürü yönetim yazılımları, yönetim sistemleri eski mezun olup da çiftlik hayvanları veteriner hekimliği yapanlar için tamamen yeni/güncel konulardır. Çalışma alanlarıyla ilgili özel mevzuatlar mutlaka güncel manada bilinip takip edilmelidir vs… Bu arada Suni Tohumlama kursu gibi saçma sapan kurslara da gerek kalmaz.

II-MİNÖR KONULARI


Veteriner Hekimliği çalışma alanlarında (Örn. Embriyo transferi kursu, pet hayvanlarda
kanser teşhis, tedavileri, Atlarda ileri ortopedik cerrahi teknikleri, Gıda kontrol standardizasyonu-HACCP, ISO sistemleri eğitimciliği kursu vb.) ya da bir eğitim programının kapsamı gereği meslek alanı dışından (örn. Hukuk, iktisat, kimya, çevre, kişisel gelişim vb.) veya her iki durumu da içerebilen (örn. Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği eğitimi vb.) alınması zorunlu olmayıp gönüllülük ve ilgi esasına bağlı olan kurs, workshop, seminer, panel, sempozyum, kongre vb.dir. Hangi kursların, hangi zaman aralığında, majör olduğunu komisyon tespit edip her yıl yayınlanmalıdır. Fakülte eğitiminde müfredatta yeterli olarak verilen konular için mezuniyet sonrası majör kurs muafiyeti getirilmelidir. Bu yeterlilik komisyon kararına göre alınmalıdır. Ayrıca hangi veteriner hekimlerin majör kurslardan muaf tutulacağı da komisyonca her yıl karara bağlanır.

Majör kurslara;
*hangi alanlarda çalışan, hangi fakültelerin hangi yıl mezunu olan veteriner hekimlerin katılmasının zorunlu olduğunu,
*kursların içerik, verilme şekli ve sürelerini,
*sınav sistemi,
*devam mecburiyetleri,
*Hangi şehirlerde nerelerde ve ne zaman kursların verileceğini,
*katılımcı veteriner hekimlerin ne kadar bir zamana kadar sertifika(lar)ı alması gerektiği komisyon tarafından her yıl karara bağlayıp MSE takvimi açıklar ve en geç o yılın belirli bir tarihine kadar yayınlar. Kamu ya da özel sektörde çalışan tüm veteriner hekimler kendi çalışma alanlarında, komisyonca ilan edilmiş majör kurslara zorunlu olarak katılıp, verilen süreler içerisinde sertifika(lar)ını almalıdır. Minör kategorili kursları komisyon kararıyla fakülteler de verebilir, ilgili ve Akredite diğer kişi ve kurumlar da. Minör kursları fakülteler haricinde hangi kişi/kurumların hangi şartlar dâhilinde verebileceği çıkarılacak

TVHB MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNE göre karara bağlanıp yayınlanmalıdır. Hiçbir majör ya da minör eğitim faaliyeti Komisyon izin ve oluru olmadan düzenlenemez. Zaman içinde bazı Minör konular majör kategorisine geçiş yapabilir. Örneğin bu gün için bilinmesi ve uygulanması zorunlu görünmeyen Embriyo transferi kursu zaman içinde çok önem kazanıp majör kategorisine geçebilir. Ya da majör bir konu önemini yitirebilir. Bu hususları komisyon her yıl tespit edip yayınlamalıdır. Mezuniyet sonrası eğitimin Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesi Her türlü eğitim programına katılanlara yönelik değerlendirilme ve belgelendirme yapılarak “Katılım Belgesi” ve yapılacak sınavda başarılı olanlara “Başarı Belgesi” verilir. Katılım Belgesi alabilmek ve eğitim sonunda yapılacak sınava girebilmek için eğitim faaliyetinin en az % 75'ine katılım sağlanmalıdır.
Mezuniyet Sonrası Eğitim türlerinin belirlenmesinde farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler, eğitim veren Kuruluşların türü, eğitimin yapıldığı yer, eğitilenlerin hizmette bulundukları aşama, eğitilenlerin Nitelikleri ve görevlerine göre değişmektedir.

Şekil 1,2. Hizmet İçi Eğitimde Planlama Süreci

Kaynak: Kalkandelen, 1979‘dan geliştirilmiştir.

EĞİTİM POLİTİKASININ SAPTANMASI
EĞİTİMİN PLANLANMASI

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ
BELİRLENMESİ
EĞİTİM ÖNCELİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
EĞİTİMİN BÜTÇELENDİRİLMESİ
1 EĞİTİMİN PROGRAMLANMASI

(Yıllık Eğitim Programları)

2 EĞİTİMİN UYGULANMASI
• EĞİTİM BİRİMLERİ
• EĞİTİM MERKEZLERİ
• EĞİTİM GÖREVLİLERİ
3 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• EĞİTİLENLERİN DEĞ.
• EĞİTİCİLERİN DEĞ.
• EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞ.
• EĞİTİM
İlk ve esas olan fakülte eğitiminin teori ve pratik alanda mükemmelleştirilmesidir. Bununla birlikte akademik eğitimin kusursuz verilmesi halinde bile mesleki pratikten kopuk bir eğitimin yeterli olmayacağı ortadadır. Mesleki kalitenin gerçekleştirilebilmesi için doğru ve etkili bir mezuniyet sonrası eğitim (MSE) programı düzenlenmesi kaçınılamaz bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birçok amaca hizmet eden Mezuniyet Sonrası Eğitimler, başarı için gerekli olduğu halde tek başlarına bazen yeterli olamazlar. Mezuniyet Sonrası Eğitimler kurumların hatalarını düzeltemez, Personel rejiminin yapısal eksikliklerini gideremezler. Mezuniyet Sonrası Eğitim, mevcut potansiyeli geliştirir ancak Yeni bir potansiyel ortaya koyamaz. Beklenen gelişme ve başarı, Mezuniyet Sonrası Eğitimde kazanılan bilgi ve Becerinin uygulanmasına, personelin Mezuniyet Sonrası Eğitime olan isteğine bağlıdır. Diğer bir deyişle, öğrenmek İstemeyen personele eğitim vermek etkili olmayacaktır. Diğer taraftan, Mezuniyet Sonrası Eğitim unutmaya engel değildir. Örgütsel boşluklardan kaynaklanan problemler İçin çözüm de değildir. Bu nedenle, Mezuniyet Sonrası Eğitim bireysel, toplumsal ve ekonomik olarak, işlev Görür ve yönetim süreci ile birlikte ele alınmalıdır. Mezuniyet Sonrası Eğitimin bütün faydalarına rağmen, eğer personelin ve örgütün ihtiyaçlarına cevap verecek Alana göre yapılmazsa ve verilecek eğitim, personelin seviyesinin çok üzerinde veya altında olursa, Bazı sorunlara yol açar. Yapısal ve bilimsel bir takım eksiklik ve aksaklıkların var olması ve Mezuniyet Sonrası Eğitimin amaçlarının belirlenmeden verilecek olan eğitim, personele faydadan çok zarar verebilir.

Yasal düzenleme olmadan önce verilen eğitimlerin geri dönüşü, masraf/fayda durumu ile mesleki faaliyetten yararlananlara ve kamuya getireceği faydalar belirsiz ve ispatlanamazken, yasal düzenleme sonrası yapılmak istenen ise mevzuat gereği dayatmadan öte hiçbir pratik, bilimsel gerekçesi olmadan ve bu cihette planlanmayan olayın "mezuniyet sonrası eğitim alacağım da ne olacak ?" yönü var. Bu sorunun cevabının anlamlandırılabilmesi muhtevasının bilimsel ve teknolojik yeniliklere göre doldurulup, resmi bir statü verilmesi, sıkı takip ve gerekenin yapılmasına bağlıdır. Yoksa mevcut durum sürdüğü sürece, " İşimi, zamanımı, paramı neden harcayayım ki ? " gibi haklı bir karşı cevaba bırakır. Bir kaç meslek severin, meraklı belli bir kitlenin mesleki tatmin aracı olmaktan öteye gitmez. Ya da Odaların ve Birliğin para kaynağı olarak gördüğü, içi boş, katılım zorunluluğuyla halledilen kurslara dönüşür. Yasal zemini ve geri dönüşü olmayan bir mezuniyet sonrası eğitim anlayışının zaten bürokrasiye boğulan insanlara ne faydası olabilir ki?

Toparlamak gerekirse uygulamada olan yönetmelik genelgesi pratik uygulamaları göstermektedir ki şu an yapılan ya da yapılmak istenen toplumsal ve mesleki sorumluluğun gereği olan Mezuniyet Sonrası Eğitim değildir. Bürokratik gerekçelerle hazırlanmıştır. Bilimsel gerekçeleri yoktur. Planlaması, Eğitim konularıBakanlık ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından birlikte belirlenmiştir. Dikkat ediniz Akademik (fakülte, enstitü) hiç bir kurum yoktur. Sektör temsilcileri, Meslek dernekleri yoktur. Bakanlıktan hangi kurumdan hangi temsilci(ler) olduğu, sayıları, TVHB den hangi konum ve unvanla hangi uzmanlıktan kişilerden kaç kişiden oluştuğu belirsizdir. İşin planlama, eğitim, koordinasyon, ölçme-denetleme ve geri dönüşümünden Akademik birimler dışlanarak nasıl olacakta güncel bilimsel teknolojik yenilikler mesleki eğitim diye verilecek? Bu çok büyük bir ironidir.

Yapılan zaten AB sürecinde şimdiye kadar yapılması gerektiği halde bu güne kadar ertelenen gerekli mevzuatların hazırlanmasıdır. Bu mevzuat hazırlama işini de bilimsel, teknolojik yeniliklerin mesleki alanda uygulanması amacından ziyade, Bakanlık mevzuatını dikte etme ve zaten fakülte eğitiminde alınan ve tekrarına gerek olmayan en temel konuları kapsamasından da belli olmaktadır. Bu tarz eğitimler Veteriner hekimliğin pratikte ihtiyacı olan güncel bilgi-becerileri kazandırmaz. Bilimsel ve teknolojik yeniliklere ayak uydurtmaz. Mesleki kaliteyi ispat etmez. Bu durumda yasal düzenleme olmadan önceki hali de arar olunacak gibi görünmektedir.

Eğer AB uyum çalışmalarını yapan hükümet yetkilileri/siyasiler ve bürokratlar MSE’in norm, mevzuat ve uygulamaların kararlarını alıp, Fakülteler, TVHB ve odalar, Meslek dernekleri tamamen veya kısmen süreçten ve sonrası uygulamalardan devre dışı bırakılırsa mevzuat ve uygulamaların cezasını hem Halkımız, hem Türk Hayvancılık sektörü ve bağlı endüstrisi hem de biz Veteriner Hekimler çekeriz.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği: Hizmet İçi Eğitim mi ? Bürokratik Oligarşi mi?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Dr.Hakan ÇİÇEKLİ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Dr.Hakan ÇİÇEKLİ'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Dr.Hakan ÇİÇEKLİ'nin Makaleleri
► Veteriner Hekim Anlamaz Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Veteriner Hekim Olmak Vet.Hek.Dr.Başak TUNÇER ULUKARTAL
► Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı PDF Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Veteriner Hekim Kimdir, Nedir ve Neler Yapar Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Veteriner Kardiyoloji Vet.Hek.Gökhan ÖZTÜRK
► Avrupada Veteriner Hekimlik PDF Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Kurban,hayvancılık ve Veteriner Hizmetleri Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,718 uzman makalesi arasında 'Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği: Hizmet İçi Eğitim mi ? Bürokratik Oligarşi mi?' başlığıyla benzeşen toplam 77 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:45
Top