2007'den Bugüne 89,437 Tavsiye, 27,596 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile Psikoeğitimi Nedir
MAKALE #8233 © Yazan Psk.İlkten ÇETİN | Yayın Ocak 2012 | 6,211 Okuyucu
AİLE PSİKOEĞİTİMİ NEDİR?

Aile psikoeğitimi, aile bireylerine ailelerindeki psikiyatrik hastalığın yol açtığı sorunların yaşanmasında spesifik ve yararlı becerilerin arttırılması ve hasta bireyin iyileşmesini destekleyecek becerileri geliştirmesine yardım etmek amacına yönelik ailelerle ortak çalışmayı gerektiren bir yöntemdir. Bu yöntem, ailelerin bireysel, ailevi ve kültürel gerçeklerini ve perspektiflerini de göz önüne almakta ve kapsamaktadır. Umutsuzluk ve moral bozukluğu yerine umudun oluşmasını sağlar. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin aileleri bu yaklaşımdan oldukça fazla yarar sağlarlar.Aile psikoeğitimi kapsamı şu şekilde görülmektedir.

Birey ve aileleri ile birlikte katılım; Ekip üyeleri; aile bireyleri ile ruhsal bozukluk ve tedavisi kapsamında kültürel perspektifler oluşturarak aile bireyleri ile saygıya, güvene ve yardıma dayanan bir ilişki kurmaktadır.

Hastalık ve doğru baş etme becerileri hakkında eğitim; Ekip üyeleri; aile bireylerinin hastanın hastalığını daha iyi anlamasına ve bunun hakkında yapabileceklerine dair aileye yardım etmektedir.
Hastalığın neden olduğu zorluklar için problem-çözme stratejileri; Etkin davranışsal, somut ve iletişim yöntemlerinden faydalanarak zorlukların ele alınmasında bir takım stratejiler belirlemek için ekip üyeleri aile ile birlikte çalışmaktadır.
Ruhsal bozukluğun tedavi edilebilmesi için optimal bir çevre oluşturmak; Ekipüyeleri tüm aile üyelerinin birbirine saygı duyduğu güç esaslı bir çevre oluşturmak için aile ile birlikte çalışmaktadır.
Sosyal destek grupları oluşturmak; Ekip üyeleri; genellikle tedaviyi birden fazla aile grupları ile ele almaktadırlar. Aileler benzer deneyimleri olan ve daha geniş sosyal bir ağ kazanmış diğer aileler ile iletişim kurmaktadırlar. Psikoeğitim çalışmasında ve devam eden birden fazla aile grubundaki diğer aileler birbirlerini desteklemektedirler.
Şizofreni veya şizoaffektif bozukluk tanısı konmuş aile bireyleri söz konusu bu tedavi yaklaşımından faydalanmaktadırlar. Ayaktan tedavi kliniklerinde tedavi edilen bir çok genç ve işsiz kişiler iş bulma ve çalışmaya başlama avantajına sahip olmaktadırlar. Bu yaklaşımda ayrıca bipolar bozukluk, depresyon veya borderline kişilik bozukluğuna yönelik uygulamalarda vardır.
Temel İlkeler ve Amaçlar
Şizofrenik hastaları olan aileler ile yapılan gruplardır. Aile üyelerinin hasta hakkındaki kaygılarını azaltmak, kendilerine güvenlerini ve hastalık hakkındaki bilgilerini arttırarak aile içindeki dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır. Aileler hastaları bir yaşam boyu en yakından izleyen ve en iyi tanıyan kişiler olarak tedavi ekibinin doğal üyesidirler. Bu gruplar kısa süreli 5 şizofreni hastalığı hakkında eğitimi amaçlayan ve kendi deneyimlerini ve yaşadıklarını paylaşma şansı buldukları, şizofrenik bir hastanın yakını olan kişilerden oluşan gruplardır. Grubun amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
• Hastalığı yaşayan kişi olarak hasta, sorunu paylaşan ve uyum sağlamaya çalışan kişiler olarak hasta yakınları ve tedavi ekibi arasında bir ilişki başlatmak,
• Hastalığın bilimsel modeli olarak kabul edilerek nedeninin bilinmediği ve hasta ailesinin sorumlu olmadığı bir hastalık olarak kabul edilmesini sağlamak,
• Aynı sorunları olan insanlarla tanışarak, kendi yaşadıklarını pek çok ailenin yaşadığını görerek, gizlilik, utanç ve suçluluk duygularını paylaşabilmelerini sağlayabilmek,
• Şizofreni ve onunla baş etme hakkında bilgi; yanlış inançlar, bilgiler, şizofreni damgası hakkında konuşmak,
• Bazı ailelerde duygu dışa vurum düzeyinin yüksek olması, hastaya yönelik öfke, eleştiri gibi duyguların yoğunluğunda artışa neden olabileceğinden, aile ile işbirliği yaparak hasta üzerinde olumsuz rol oynayabilecek bu duyguların en aza inmesini sağlamak,  • Ailenin, şizofreni hastalığının hastanın yaşamında yaratacağı engelleri kabul ederek, hastadan bekleyebileceği şeyleri bilmesini ve bununla ilgili hastanın yaşayacağı zorlanmaları azaltmasını sağlamak,
  • Ailenin kendi hastasının ilaç uyumunu arttırarak, hastalığının erken belirtilerini tanıyarak böylece olası nüksleri azaltmak ve hastalığın akut dönemleri sırasında yapılması gerekenler, hastaneye yatırma konusunda yaşanacak sorunlar konusunda da hazırlıklı olmalarını sağlamak,
  • Hastayı aile içi ve aile dışı stres kaynaklarına karşı uyarmak ve hazırlamak,
  • Bazı ailelerde aile bireylerinin yaşamı tamamen hasta ve onun yaşantısı üzerine kurulduğundan , hasta ile aile bireylerinin bağımsız yapabilecekleri işleri saptamak ve aile bireylerinin de kendi sağlıklı yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak,
  • Tedavi ortamlarında ve evde ileri derecede yapılandırılmış ve önceden kestirilebilir çevre koşullarının oluşturulmasına çalışmak,
  • Hasta ve ailesi için yaşam kalitesini arttıracak yeni baş etme yöntemleri edinmelerini sağlamak,
  • Ailenin şizofrenik bir hasta ile birlikte yaşamanın getirdiği güçlükleri daha kolay aşmasını sağlamak,
  • Bu bütünlük içinde bilgi ve destek sağlamaktır.
Aile Pskioeğitimine Yönelik Yaklaşımlar
Kapsamlı araştırmalar aile psikoeğitiminin rutin ruh sağlığı uygulamalarında kullanılmasının çarpıcı biçimde ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin yaşamlarını değiştirdiğini ve geliştirdiğini göstermektedir. Bu programa ailelerinin katıldığı hastalar için kötü hale geri dönme oranları ve yeniden hastaneye yatmalar; bireysel terapi yapılmış veya yapılmamış sadece tedavi kullanılan gruplarla karşılaştırıldığında, hastaneye yattıktan sonraki ilk yıl içerisinde belirgin oranda azaldığı görülmüştür. Bir çok çalışmada, kötü hale geri dönme ve tekrar hastaneye yatma %50 veya daha fazla bir orandaki sıklıkta azalmıştır. Aile psikoeğitim grupları iyileşme kapsamını büyütmek, iş gücüne tekrar kavuşmak ve sosyal becerileri geliştirmek için bireylerin gereksinim duyduğu desteği sağlamaktadır. Aileler karmaşıklık, baskı ve izole edilmişlik duygularında azalma bildirmektedirler. Aynı zamanda aile üyeleri için tıbbi tedavi maliyetleri de böylelikle azalmaktadır. Uzun yıllar içerisinde kombine etkiler bireylerin beş yıl hastanede yatmadan tedavi edilmelerinde %50 başarı göstermiştir; buda devam eden tedavi sürecinde oldukça kuvvetli bir esastır.
Aile psikoeğitiminin; birkaç ruhsal bozukluğu olan kişilerin tedavi masraflarının azalmasında etkin olduğu kanıtlanmıştır. Aile psikoeğitiminin uygulanması ilk ön masrafları kapsarken, çalışmalar sabit biçimde özellikle azalan, hastane giderleri, hastanede yatış günlerinin azalması ve kriz müdahalelerindeki azalmalarda tasarruf esasında son derece düşük maliyet oranları vurgulanmaktadır.
Aile Psikoeğitimi Neden Gereklidir?
•Kapsamlı ve işbirlikçi bir tedavi modeli aracılığıyla ruh hastalığı olan
birey için mümkün olan en iyi sonucu almak, •Hasta bireyin iyileşmesini desteklemeye yönelik çabalarını destekleyerek ve bilgilendirerek aile üyeleri arasındaki karmaşa ve baskıyı azaltmak, •Herkesin işbirlikçi bir ilişki esasında aynı hedefler için çalışmalarını
sağlamaya yönelik destekleyici hizmet ve tedavinin tüm unsurlarını koordine etmek,
•Aileleri dinlemek ve onlara eşit partnerler şeklinde davranmak,
•Aile bireylerinin beklentilerini ortaya çıkarmak ve iyileşmenin desteklenmesinde bir ailenin güçlerini ve sınırlarını değerlendirmek,
• Duygusal acıya hassas cevaplar vererek aile içerisindeki anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmak,
•Aile üyeleri ve bireyler arasında kayıp duygularını belirlemek,
•Yapılandırılmış problem çözme teknikleri kapsamında aileye eğitim vermek,
•Ailenin kendi sosyal destek ağını genişletmesi için aileyi cesaretlendirmek
•Ailenin gereksinimlerini karşılamada esnek olabilmek için gereklidir.
Ailenin Rolü Nedir?
Aile; aynı evde yaşayıp yaşamadıkları veya akrabalık olup olmadığına bakılmaksızın ruhsal bozukluğu olan bir kişinin destek ve bakımında gereksinim duyulan herhangi biri olarak tanımlanmaktadır(l 11).
Aileler iyileşmenin anahtar kavramı olarak ruhsal bozukluğu olan birey için optimal bir ev ve sosyal çevre alanı oluşturmaya yardım etmektedirler. Bireyin izni ile aileler kişinin bireysel istekleri ve perspektifi doğrultusunda yönlendirilirken kişinin durumu, yaşam konumu ve iyileşmesi hakkında tedavi ekibinin karar verme süreçlerine katılırlar.
Aile Psikoeğitimine İlişkin Hangi Materyaller Mevcuttur?
Aile eğitimi için bir uygulama kaynak seti geliştirilmiştir. Eğitim bileşenleri; bilgi formları, tanıtıcı ve eğitici videolar, çalışma kitapları, sonuç ölçümleri ve Web sitesi desteklerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamında sınırlandırılmaksızın dahil edilenler aşağıda belirtilmektedir.
• Aile psikoeğitimi hakkındaki anlayış ve fikir birliğinin oluşturulması için oryantasyon programları
• Materyal kullanımı ve program felsefesinin ve girişimlerin öğrenilmesinin sağlanması
• Uygulama yapmaya ilgili ve istekli uygulayıcılar için klinik eğitim alanları
• Canlı toplantı, telekonferans telefon görüşmesi, video bağlantı veya web grupları, vb. aracılığıyla gruplarda yaygın biçimde yapılacak denetim
• Başlangıçtaki ve gerektiğinde ruh sağlığı program liderlerine danışma ve problem çözmeye yönelik kaynakların finanse edilmesi. Bu yazı Psikolog İlkten Çetin ve yard doc Şeyda Dülgerler tarafından hazırlanmıştır
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Aile Psikoeğitimi Nedir" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İlkten ÇETİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.İlkten ÇETİN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
İlkten ÇETİN Fotoğraf
Psk.İlkten ÇETİN
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi258 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.İlkten ÇETİN'in Makaleleri
► Aile Terapisi Nedir? Abdullah ÖZER
► Aile Dizimi Nedir? Psk.Ümit KARABULUT
► Aile Terapisi Nedir? Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Çift ve Aile Terapisi Nedir? Psk.Şengül DEMİRSOY BÖCÜ
► Aile-Evlilik Terapisi Nedir? Psk.Ebru ÖZKARDAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,641 uzman makalesi arasında 'Aile Psikoeğitimi Nedir' başlığıyla benzeşen toplam 30 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kendine Sevgili Misin? ÇOK OKUNUYOR Şubat 2022
► Aşk ile Değişime Format Atarmıyız ? ÇOK OKUNUYOR Ekim 2021
► Reddedilme Nisan 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


14:33
Top