2007'den Bugüne 89,843 Tavsiye, 27,674 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Karaciğer Tümörleri, Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi
MAKALE #8822 © Yazan Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA | Yayın Nisan 2012 | 8,101 Okuyucu
Karaciğer Tümörleri

Karaciğer Tümörleri 5 başlıkta incelenebilir:


1. Karaciğer kistleri


2. Benign karaciğer tümörleri


3. Primer karaciğer malign tümörleri


4. Metastatik karaciğer tümörleri


5. Granülomlar


Karaciğer Kistleri


Basit kistler: Genellikle tesadüfen ultrasonla bulunur. Klinik önemi yoktur. Asemptomatiktir. Nadir olarak polikistik karaciğer görülebilir (tüm karaciğer kaplayan kistler), bunlar genellikle polikistik böbrek hastalığıyla birliktedir.


Hydatik kistler: Echinococcosis


Caroli hastalığı: Nadir görülür, otozomal resesif geçişlidir, intrahepatik safra yollarında segmental genişlemeler vardır. Bazen semptomatik olabilir, safra stazı, safra taşı ve enfeksiyonlar gelişebilir, kolanjiokarsinoma gelişebilir.


Gerçek kistik tümörler (kistadenoma, kistadenokarsinoma) ender


Karaciğer Kist hidatiği


Benign Tümörler


Sık görülür


Çoğu asemptomatiktir, bazen sağ üst kadran ağrısı, hepatomegali veya intraabdominal kanama görülebilir


KCFT genellikle N veya hafif bozulmuştur


Görüntüleme yöntemleriyle tanı konulabilir, bazen biyopsi gerekebilir.


Çok nadir durumlarda tedavi gerekebilir.


Benign Tümörler-Tipleri


Adenom (hepatosellüler adenom)


Fokal nodüler hiperplazi (FNH)


Hemanjiom


Diğer benign tümörler (lipom, fibrom)


Adenom


Genellikle kadınlarda , doğurganlık çağında görülür.


Oral kontraseptif kullanımı ile ilişkilidir, muhtemel östrojen etkisiyle oluşur


Çoğunlukla asemptomatiktir, büyük olanlarda sağ üst kadran ağrısı olabilir


Çok ender olarak karın içine kanamaya yol açabilir, akut karın ve hemorajik şok görülebilir


Çok ender olarak karsinom gelişebilir


Tanı: ultrason ve BT ile tanı genellikle konulur, sintigrafiyle FNH'den ayırılabilir, bazen biyopsi gerekebilir


Karaciğer adenomlarında asemptomatik de olsa cerrahi önerilir, çünkü premalign'dir.


Fokal Nodüler Hiperplazi


Lokalize hemartomdur


Biyopside sirozdaki nodüllere benzer


BT veya MR la genellikle tanı konulur, nadiren biyopsi gerekir


Tedavi çok nadiren gerekir


Hemanjiomlar


Karaciğerin en sık görülen benign tümörüdür.


Kapiller hemanjiom ve kavernöz hemanjiom olarak iki alt türü bulunur


Küçük kapiller hemajiomlara ultrasonda tanı konulabilir


> 4 cm: dev hemanjiom


Kavernöz hemanjiomlarda BT ve MR görüntüsü spesifiktir.


Genellikle tedavi gerekmez. Çok büyük olduğunda, ağrı ve safra yollarına bası ya da tümör içi kanamaya yol açtığında eksizyon gerekebilir


Karın içi kanama (tümör ruptürü) çok nadirdir.


Primer Karaciğer Malign Tümörleri


Hepatosellüler kanser (HCC)


Kolanjiokarsinoma (KolanjioCa)


Hepatoblastoma


Anjiosarkoma


Hemanjioentotelioma


Hepatosellüler Karsinoma (HCC)Yavaş gelişen, tanıda gecikmeler yaşanabilen, pek semptom vermeyen bir tümördür (halsizlik, siroz belirtileri, nadiren karın ağrısı, kanlı asit)


Genellikle sirozlu hastalarda ve hepatit B ve C'li hastalarda gelişir.


Hepatit B' de HCC oluşma riski diğer popülasyona göre 100 kat fazladır


Diğer siroz tiplerinde de görülür


hepatit C


alkolik siroz


hemokromatozis


diğer sirozlar


Çevresel karsinojenler: Aflatoksin HCC riskini artırır


HCC tanı


AFP (Alfa fetoprotein): Normalden yüksek, %40-65 hastada yüksektir (> 400 μg/L). Dediferansiyasyonu belirtir.


Görüntüleme yöntemleri: US, BT, MR


AFP yüksekse


Hepatit-siroz varsa


BT/MR spesifikse tanı konlabilir, biyopsi gerekmez ve yapılmaması gerekir!


AFP yüksek değilse, hepatit ya da siroz yoksa, görüntüleme spesifik değilse biyopsi gerekebilir.


HCC- evreleme


Akciğer BT


Kemik sintigrafisi


Abdomen BT/MR/anjiografide portal ven, Lenf nodu ve diğer hepatik hilus oluşumlarının tutulup tutulmadığı


Tarama: Siroz hastalarına 6 ayda birUSve AFP


Uzun süreli hepatitlerde >15 yıl, AFP veUSkontrol


HCC tedavi


Siroz varlığına ve tümörlerin sayı ve büyüklüğüne göre tedavi değişir


Siroz yoksa rezeksiyon yapılabilir


Siroz mevcutsa tedavi transplantasyondur


Transplant endikasyonları:


Tek tümör <5 cmveya


≤3 tumor ≤3 cm


bu iki kriterden biri varsa, transplantasyonda diğer nedenlerle yapılan nakillerle aynı sonuçlar


Tümör çapı ve sayısı arttıkça, portal ven, LAP tutulumunda prognoz kötüleşir, transplantasyonla bile rekürrens sıktır.


Ablatif tedaviler


Lezyonun cerrahi dışı çeşitli yöntemlerle yok edilmesi/etkisizleştirilmesi


Hepatik arteriyel kemoembolizasyon


Radyofrekans ablasyon


İntratümöral etanol enjeksiyonu


Cryoablasyon


Genellikle tamamen ortadan kaldırmaz, rekürrens oranı yüksektir. Transplantasyona kadar zaman kazandırır


Kemo-radyoterapi


Yeni gelişen bazı kemoterapötikler denenmekte


Radyoterapi etkisiz


Fibrolamellar Karsinom


HCC'nin alt tipi, son zamanlarda ayrı bir tümör olarakkabulediliyor


Prognoz iyi


Gençlerde daha sık


Hepatit ve siroz olmayanlarda daha sık


AFP düzeyi nadiren yüksektir


HCC-önleme


Hepatit B aşısı


Kolanjiokarsinoma


Biliyer epitel kaynaklı


Uzak doğuda daha yaygın


Diğer bölgelerde HCC'ye göre nadir


Primer sklerozan kolanjit ve Caroli hastalığında sıklık artar


Yerleşimi ve görüntüleme yöntemleriyle genellikle HCC'den ayırd edilebilir, bazen biyopsi gerekir


Sağ ve sol ana safra kanallarının birleşim yerine tutan kolanjioCa'lara Klatskin tümörü adı verilir.


Tedavi: Cerrahi


Hepatoblastoma


Çocukluk çağında (infantlarda) en sık görülen karaciğer tümörlerindendir.


Daha büyük çocuklarda da görülebilir
Metastatik Karaciğer Kanserleri


Karaciğerin en sık görülen tümörü metastazdır.


Birçok kanserde karaciğer metastazı yaygındır. En sık görülenler:


GI traktus


Meme


Akciğer


Pankreas


Semptom


Bazen ilk semptom metastazla ortaya çıkar (primer tümör daha tanı konulamamıştır)


Senkron metastaz (primer tümörle birlikte)


Metakron metastaz (primer tümörden bir süre sonra ortaya çıkan)


Semptomlar:


Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı


Sağ üst kadran ağrısı


Erken doyma


Sarılık


Ateş


Fizik inceleme-Lab-Görüntüleme


Fizik incelemede karaciğer büyümüş, hassas olarak ele gelebilir. Masif hepatomegali ve palpabl nodüller ileri evreyi gösterir.


Assit oluşabilir (peritoneal tümör yayılımıyla)


İlerleyen sarılık, hepatik ensefalopati


KCFT ve bilirübin yükselir, LDH, hemoglobin düşer (anemi)


Tümör markerları (CEA,CA19-9, primer tümörün spesifik markerı)


Görüntüleme ile tanı konulur: US, BT/MR


Bazen biyopsi gerekebilir


Metastatik Tümörlerde Tedavi


Tümörün çapı ve sayısıyla


Primer tümörün cinsiyle


Başka yerde metastaz olup olmamasıyla


Hastanın genel durumu ile ilgili olarak değişir.


Kolorektal kanser metastazları


Karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi en etkin olan tümör


Kolorektal tümörlerde tanı konulduğunda %15-25 hastada karaciğer metastazı vardır (senkron tm)


% 25 hastada da 3 yıl içinde karaciğer metastazı gelişir (metakron tm)


Karaciğer metastatik tümörlerinin %80'e yakını kolorektal tümör metastazıdır


Kolorektal tümör karaciğer metastazında rezeksiyon ile 5 yıllık sağkalım % 33 (ortalama)


Tek, soliter tümör ile, rezeksiyon sınırlarında tümör olmaması ve extrahepatik metastaz olmaması ile sağkalım artar


Nonkolorektal metastazlarda cerrahi


Nöroendokrin tümörlerde kür olabilir (karaciğer dışı metastaz yoksa)


Böbrek tümörü ve Wilms tümörlerinde kür olabilir


Bunların dışında tüm tümörlerde hasta tek tek değerlendirilmeli


Cerrahi tedavi Ne zaman, hangi ölçütlerle


Primer tümörün rezeksiyonu?


Karaciğerdeki tümörlerin tümünün çıkartılıp çıkartılamayacağı (rezeksiyon) (geride kalan karaciğer volümünün ve fonksiyonunun hesaplanması)


Kemoterapiden yarar görüp görmeyeceği (tümörü küçültmek ya da ortadan kaldırmak üzere)


Bazı karaciğer metastazlarında tümörün tamamı çıkartılamasa da, küçültülmesi sağkalımı uzatır (sitoredüktif cerrahi, debulking): Nöroendokrin tm, ovarian tm, melanomlar


Tümör küçültücü kemoterapi ve cerrahi


Hematolojik Maligniteler ve Karaciğer


Lösemi, lenfoma ve diğer hematolojik tümörlerde karaciğer tutulumu görülebilir


Bazen biyopsi gerekebilir


Tedavi primer hastalığa yöneliktir


Granülomlar


Tanım: Kronik inflammatuar hücrelerden oluşan tümör benzeri lezyon


Etioloji


İlaç (allopürinol), infeksiyon (tbc, şistozomiazis), siroz, sistemik hastalıklar (sarkoidoz, amiloidoz)


Tanı (diğer tümörlerle aynı)


Tedavi


Nedene yönelik


Bazen cerrahi tedavi gerekebilir (tıkanma sarılığı)
Karaciğer Tümör Cerrahisinin Tarihçesi


Karaciğer tümörü için A.B.D.'de ilk başarılı karaciğer rezeksiyonu 1890'da Tiffany tarafından yapılmış


1897'de Elliot bir makalesinde


Karaciğer hemen parçalanır (friable), kanar, damarlarla doludur, dikiş koymak hemen hemen imkansızdır


Coinaud 1954'te hepatobiliyer anatomiyi ortaya koyar


Segmental anatomi (I-VIII)


Cerrahi teknik Ekipman (CUSA-Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator)


Sağlıklı günler dilerim


Prof. Dr. Gülüm Altaca
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Karaciğer Tümörleri, Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gülüm ALTACA Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA
İstanbul
Doktor "Genel Cerrahi"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA'nın Makaleleri
► Kemik Tümörleri : Tipleri, Bulgular, Tanı ve Tedavi ÇOK OKUNUYOR Prof.Op.Dr. Kaan ERLER
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ
► Rektal Prolapsus Tüm Tanı ve Tedavi Yaklaşımları PDF Op.Dr.Ramazan Tarık ÜNSAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,689 uzman makalesi arasında 'Karaciğer Tümörleri, Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi' başlığıyla benzeşen toplam 36 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:56
Top