2007'den Bugüne 92,558 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)
MAKALE #3241 © Yazan Kemal COLAY | Yayın Haziran 2009 | 9,425 Okuyucu
OTİZM

Otizmin sözlük anlamı “içe kapanma” demektir. Yunanca’da “autos”, kendi (self) anlamına gelir. Hastalığı 1943’ te ilk kez tanımlayan ABD’ li çocuk psikiyatristi Leo Kanner (Kanner, 1943) bu terimi Bleuler’ den almıştır. Daha sonra, ondan bağımsız olarak 1944’ te Viyana’ lı çocuk hekimi Hans Asperger (Frith, 1991) tarafından da tanımlanmıştır. Otizm bir hastalık gibi değil, gelişimsel bir sendrom olarak tanımlanır. Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında daha geniş bir şemsiyede toplanmıştır.

Otizm başlıca üç temel alanda sorunlarla karşımıza çıkar (APA, 1994) :

1- Toplumsal ilişkide ve bu ilişkinin karşılığında nitel bozukluk
2- Sözel ve sözel- olmayan iletişimde ve oyun etkinliğinde nitel bozukluk
3- Kısıtlı ilgi ve etkinlik, tekrarlayıcı, stereotipik hareketler

Otistik Bozukluk İçin DSM-IV Kriterleri
A. Aşağıdaki ilk üç kriterden en az toplam altı özellik göstermelidir.
  • Aşağıdakilerden en az ikisini gösteren sosyal etkileşim azlığı
a.Göz kontağı, yüz ifadesi, vücut duruşu, mimik gibi sosyal etkileşimi etkileyen çoklu sözel olmayan davranışlarda fark edilebilir derecede zayıflık.
b.Gelişim düzeyine uygun şekilde akranlarıyla iletişim kurmada fark edilebilir başarısızlık.
c.Sosyal ya da duygusal karşılıklılık eksikliği.
d. Diğer insanların mutluluğuna dair memnuniyetini ifade etmede fark edilebilir zayıflık.
  • Aşağıdakilerden en az birini gösteren iletişim kurmada yetersizlik
a.Konuşma dilinde gecikme ya da konuşma dilinin total olarak eksikliği
b.Yeterli konuşması olan kişilerde konuşmayı başlatma ya da sürdürmede yetersizlik
c.Dilin kullanımında tekrarlayıcılık ve stereotip
d.Gelişim düzeyine uygun çeşitli oyun kurma ya da sosyal taklit oyunları yetersizliği
  • Aşağıdakilerden en az birini gösteren kısıtlayıcı tekrarlı ve davranış, aktivite, merakla ilgili stereotipik paternler.
a.Objelerin parçalarıyla ilgili ısrarcı meşguliyet
b.Tekrarcı ve stereotipik motor hareketler
c.Yoğunlaşmak ya da odaklanmak için anormal olan bir ya da daha fazla kısıtlayıcı ve sterotipik ilgi alanlarıyla aşırı meşguliyet
d.İşlevsel olamayan günlük rutinlere zorlayıcı bağımlılık.
B.Üç yaşından önce sosyal iletişimi dilin sosyal iletişim için kullanılması ya da sembolik veya hayal edici oyunların oynanması alanlarının en az birinde anormallik ya da gecikme.
C.Rett sendromu ya da disintegratif bozukluk için iyi açıklama oluşturmayan.
Gelişim bozukluğu olan çocuğun değerlendirilmesi için birçok farkı yöntem vardır fakat temel prensipler aynı noktaya odaklanmıştır. Zeka ve dil testleri, medikal ve nörolojik muayene gibi özelleşmiş araştırmalar yapılmadır. Klinik temelli değerlendirme ana değerlendirmenin bir parçasıdır. Doğal iletişim ve sosyal etkileşimin olduğu alanlarda (okul, ev gibi) çocuk gözlemlenmelidir. Tedavi ekibinin diğer elemanları ise psikiatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanıdır. Ekiple yapılan değerlendirme sonucunda elde edile bulgular doğrultusunda otizm diğer durumlardan ayrılır.
Ayırıcı tanı:
Seçici Mutism: Bazı şartlarda çocuğun konuşmayı reddettiği durumdur.
Bağlantı Bozukluğu (Attachment Disorders): Aile problemleri, suistimal ya da yoksunluğa bağlı olarak çocuğun ebeveyniyle duygusal bir bağ kurmadığı durumdur.
Özgün Dil Bozukluğu: Herhangi bir sosyo-fizyolojik bir bozukluk olmaksızın dilin gecikmesi.
Zihinsel Engel
Rett Sendromu: Kızlarda görülen sterotipik hareketleri olan nörolojik bir problem.
Dizintegratif Bozukluk: Normal gelişim periyodundan sonra çocuğun tüm yeteneklerini birden kaybettiği durum
Hiperkinetik Bozukluk: Temel şikayetin dikkat azlığı, sakarlık, huzursuzluk, ve tekrarlı davranışların olduğu durum
Landau-Kleffner Sendromu: Epilepsi sonrasında daha önceden normal gelişim periyodu içindeyken dil ve ona eşlik eden özelliklerin yitirilmesi.

OTİZME ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TANI KOYMAK ZORDUR

Otizmin belirtileri yaşamın ilk birkaç yılında kendini gösterir. Fakat tanı genellikle daha geç dönemlerde konulur. Bunun bir çok sebebi vardır.

İki yaş öncesinde ortaya çıkan davranış paternleri tanılamak için yeterince açık değildir. Eğer otistik çocuğun zihinsel engeli de varsa ve bu gerilik çocuğun dış dünyaya ilgi-alakasının azalmasına neden oluyorsa otizmin fark edilmesine engel olur. Küçük yaşlarda dilin her bileşenin değerlendirilmesi çok zordur. Bunların yanı sıra geç tanı ebeveynlerin normal çocukların gelişimi konusunda tecrübesizliklerinden ya da bu bozukluğu çocuklarına yakıştıramadıklarından kaynaklanabilir.

Otistik çocukların yaklaşık yarısında, konuşma anlamlı bir iletişim aracı olacak şekilde gelişmez. Ayrıca bir kısmı otistik çocukta öğrenilen konuşma aniden veya zaman içinde kaybolabilir. Tüm otistiklerin %20- 30’u önce 5-10 kelime öğrenip 12-30 ay arasında öğrendikleri konuşmayı unutabilir

OTİZMİN NEDENLERİ

Otizmin nedeni hala tartışma konusudur. Fakat sebepleriyle ilgili teoriler vardır.
Psikojenik Teori: 1960 yılında Bruna Bettelheim _psikoanalist_ tarafından ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre otizmin neden yetersiz ebevynliktir. Tedavi olarakta çocukların ailelerinden uzaklaştırılması görüşünü savunmuştur.

Biyolojik Teori: Otizmin biyolojik temelli olduğuna dair birçok belirti vardır. Otizm zihinsel gerilik, nörolojik sempomlar, epilepsi gibi medikal durumlarla beraber eşlik eder.

OTİZME NEDEN OLAN MEDİKAL DURUMLAR

Genetik Durumlar:
Fenilketonüri: Kimyasal bir madde olan fenilalaini yıkma yetersizliğinden kaynaklanan genetik durumdur. Enzim eksikliğinden yıkılamayan fenilalanin toksik etki yaratarak beye zarar verir. Tedavisi ise özel diyetlerdir.
Nörofibramatozis:
Bu hastalıkta sinirler, deri ve zihinsel gerilik beraber eşlik eder. İlk bulgu derideki büyük kahverengi lekelerdir(cafe au lait).
Tüberosklerozis:
Anormal deri pigmentasyonu, ifadesiz yüz ve beyinde tümör büyümesiyle beraber seyreder. Epilepsinin özel formu olan infantile spasmler görülür.
Frajil X Sendromu:
Bu semptomda çocuklar zihinsel gerilik, normal olmayan yüz görünümüyle doğarlar. Büyük dışa dönük kulak, uzun burun ve yüksek bir alına sahiptirler. X kromozomunda anormal bir boşluk olduğundan semptoma bu ad verilmiştir.
Peri – Postnatal Durumlar:
Risk Faktörleri:
Doğum sırasında annenin 35 yaşından büyük olması
Hamilelik sırasında alınmaması gereken ilaçların alınması
Amniyon sıvısında çocuğun dışkısının bulunması (doğum sırasında)
Hamileliğin 4-8 aylarında kanama
Kan uyuşmazlığı
Doğum sırası (1., 4. ya da daha geç doğan çocuklarda)
Enfeksiyon:
Rubella: Hamileliğin ilk 3 ayında bu enfeksiyon geçirilirse zihinsel gerilik, sağırlık, körlük ve otizmin beraber seyrettiği patoloji oluşur.
Sitomegalovirüs (smv): Zihinsel gerilik ve nadiren otizmingörüldüğü bir durumdur.
Herpes Ensefalitis: Herpes virüsü bebeğin beynini etkileyen beyin enflamasyonu olarak da bilinen bu durumu oluşturur. Bu çocuklar otistik benzeri bulgular gösterirler.

PSİKOLOJİK PROBLEMLER

Sosyal Davranışlar
İnsanlara karşı tepkisizlik
Örn: Genellikle kendi kabuğuna çekilip, kendi dünyasında yaşamak
İnsanlara karşı dikkat azlığı
Örn: Odaya geldiğinde insanları görmezden gelip direk nesnelere doğru yönelmek
İnsanların vücut parçalarıyla nesneymiş gibi oynamak
Örn: omzuna bir el değdiğinde onu geri atmamak, onunla nesnenin sökülebilir bir parçasıymışçasına oynamak
Göz kontağı eksikliği
Örn: Çağırıldığının farkdında olmamak, annesi konuşurken ona bakmamak
Kültürel normlara uygun davranış eksikliği
Örn: Bitkileri ekmek yerine, toprak ya da o bitkiyi yemek gibi
Kişilerin sosyal olmayan taraflarına dikkat etmek
Örn: Kreşte tüm çocuklan adını yatacağı yatağı ve diğer detayları kolayca öğrenip akranlarıyla başka iletişim kurmamak
Kişilerin hissettiklerine karşı umursamazlık
Örn: Sahilde insanların üstüne basarak takıldığı nesneye doğru yürümek

OTİZM VE İLETİŞİM

Otizmli bireyler otistik olmayan bireylere göre konuşmanın gecikmesi fazla ve gelişimi yavaştır. Otistik çocuklar en erken genellikle 3-4 yaşlarında tanılandığından yeterli dil gelişimiyle ilgili bilgi sağlanamamıştır. Yapılan çalışmalar 2 yaşında iletişimin diğerlerine göre farklılaşmaya başladığını saptamıştır. Diğer çocuklara kıyasla 1 yaşında isimle çağırılmaya daha az tepki gösterirler.
12- 18 aylarda otistik çocukların yaklaşık %25 i birkaç sözcük sahibidir fakat bunları sonradan kaybederler. Bu gerileme ilerleyici bir özelliği sahiptir, çocuk yeni sözcükler öğrenmez ve önceden kurduğu iletişim rutinlerini yitirir. (Kurita)Birçok otistik çocuk öğrendikleri ve bir müddet kullandıkları 10 ya da daha az sözcüklü döneme geldiklerinde konuşmanın kaybolması gerçekleşir.
Yapılan çalışmalar 5 yaşına kadar konuşmanın olmadığı otistik çocuklarda olası gelişmenin zayıf olacağını göstermiştir. ‘Speech before 5’-‘outcome’.

İLETİŞİM İŞLEVİNDE PROBLEMLER

Otistik bireylerin büyük bir çoğunluğu farklı amaçlar ve işlevler için iletişime geçme yeteneklerini sınırlandırırlar. Çocuğun nesneleri gayet iyi şekilde isimlendirip, fakat onların bir istek ya da arzu anında kullanmayı bilmemesi gibi. Ya da bunun tam tersi olarak istekte bulunup, o sözcükle ilgili herhangi bir fikrinin olmaması gibi. Bir diğer zorluk da otistik bireylerin farklı amaçlar için iletişim kurarken kendi alışılmadık yollarını kullanmalarıdır. Sözel otistik bireyler ani ekolali ya da gecikmiş ekolalileri kullanırlar. Ekolalik sözcelerin iletişim amaçlı doğru bağlamda kullanılmasıyla çok sık karşılaşılır. Çocuğun telefonla oynamak isterken ve bunu belirtmek için ‘Telefonu açtığımızda alo deriz.’ ekolalisini tekrarlaması gibi. Otistik çocuk iletişim kurmak isterken, terapist iletişim amacıyla ilgili mantıklı sonuçlar çıkarmalıdır. Sonuç çıkarırken en büyük sorun otistik bireyin iletişim kurmak isteyip istemediğini anlamaktır.

Sözel otistikler jargon kullanma, reklamları tekrarlama ya da gecikmiş ekolalilerle o anki bağlamla alakalı iletişim çabalarını gösterirler. Bunu iletişim kurmak istedikleri kişiye yaklaşmadan ya da yüzüne bakmadan yaparlar. İletişim için niyetlendiklerine dair ipuçları ezgi ya da ses değişiklikleri, biri yanıtlayana kadar söz öbeği tekrarları şeklindedir.

OTİSTİK ÇOCUKLARDA PRAGMATİK BOZUKLUKLAR

Otistik bireyler öğrendiklerini farklı durumlar arasında genelleme zorluğu yaşarlar. Davranışın öğrenildiği durumdaki ipuçlarına çok bağımlıdırlar. İletişim bağlamının değişmesi onların ulaşabileceği ipuçlarının değişmesi anlamını taşır. Otistik birey yeni beceriyi öğrenirken terapistik kullandığı jest, kullandığı materyal (örn. resimli kartlar) ya da kullandığı o anki bağlamdan ipucu alır. Yeni bağlamla eski bağlam arası genelleme otistik bireyin özelliklerine göre hassas gözlemlerle ve yöntemli, planlanmış şekilde sağlanır. Bunu sağlamak için farklı bağlamlarda öğrenme aktiviteleri, yapılandırılmamış doğal bağlamlara ihtiyaç vardır. Genelleme aşamasında aile terapilere katılmalıdır.

SEMANTİK PROBLEMLER

Dilin diğer bileşenlerinde de olduğu gibi otistik bireyler çeşitli semantik kategorilerde kendilerini ifade etme zorluğu yaşarlar. Örneğin birçok nesnenin adını ezbere bilirken onları herhangi bir amaç ya da eylem için kullanmamak. Örneğin yer kavramı için sadece dışarı sözcüğünü kullanmak. Konuşmalarındaki sentaktik karmaşıklıkları normlarla kıyaslandığında çok daha az semantik kategoriler kullanırlar. İfade etmek istedikleri kategoriler farklı birçok sözcük yerine bir ya da ikili söz öbeklerini tercih ederler.

SÖZCÜK PROBLEMLERİ

Burada kullanılan sözcük kavramı sadece konuşulan dili değil, yazı dili, resim, mimik gibi iletişime yardımcı olan her türlü kavramı içermektedir. Otistik bireyler ilk sözcüklerini öğrendiklerinde sözcük-kavram ilişkisini kurmada problem yaşarlar. Çocuğun cips demeyi öğrenip istediği her şey için cips demesi. Bu farklı kavramlar yerine, ‘ Ben istiyorum‘ ifadesi anlamına gelen genel bir kavram haline gelir. Birkaç farklı sözcük bilen otistik çocuklarda, bir şeyler söylemeleri gerektiğini hissettiklerinde o sözcükleri dönüp durup söylerler.

Otistik bireyin çok sözcük öğrenmesi değil, öğrendiği sözcükleri farklı bağlamlarda kullanabilmesi önemlidir. Çocuğa topu sadece futbol topu olarak değil, topun basketbol, tenis, pinpon gibi farklı görünümlerde de olduğu öğretilmelidir.
Otistik çocuklar için sözcük adları öğrenmek, o sözcükle ilgili konuşmaktan (işlevi vs.) daha kolaydır.

Eklerden yoksun, bağlaç ve zamirlerin olmadığı cümleler kurabilirler. Özellikle cümle içinde zamiri değişimlerini ’ben-sen’ yapmazlar(deiksiz).

OTİSTİK ÇOCUKLARDA BİÇİM PROBLEMLERİ

Bu bireylerde en büyük problem çocuklarda sözel çıktının olmamasıdır. İletişimin sağlanabilmesi için en önemli unsurlardan biri ise sözel dildir. Yapılan araştırmalar sonucunda sözel çıktısı olmayan otistik çocuklar için destekleyici iletişim sistemleri geliştirilmiştir. Bazı otistik çocuklarda bu sistemin kullanılmasıyla sözel çıktı sağlanabilmiştir.

Verbal otistiklerde ise problem dilin bileşenleriyle karşılaştırılınca açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Swisher ve Demetras otistik çocukların ifade edici dillerini yüzeyel biçim ve biçim-kullanım yanlış eşleme özelliğinde olduğunu söylemişlerdir. Otistik bireyler söylediklerinin anlamının farkında olmadan karışık sözceleri tekrar eder, sözceyi öğrendikleri bağlam dışında kullanamazlar.

SONUÇ OLARAK

Bütün bu dil özellikleri, hastalığın ağırlığına ve içinde bulunduğu şartlara göre değişen şekillerde otistik çocuğun kendini düzeltme, bir iletişim yolu yaratma çabalarının sonucudur. Tüm otistiklerin yaklaşık yarısı 5 yaşına geldiklerinde bile işe yarar bir dil geliştiremez. Buna karşı pek çok otistik işaret dili, resim tahtaları, bilgisayar ve benzeri araçlarla iletişimlerini sağlarlar. Orta derecede zekası olan otistikler 6-8 yaş arası cümlecikler kurabilir. Hafif otistikler ise 4- 5 yaş civarında cümle kurarlar; nadiren 10 yaş ve sonrası konuşanlar vardır.

Otizmi tanılayan herhangi tıbbi test yoktur. Otistik çocuğun davranışlarını sistematik olarak gözlemek, değerlendirmek ve aileye ayrıntılı sorular sorabilmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunların başlıcaları “ADIS-R (autism diagnostic interview- revised), “ADOS” (autism diagnostic observation scale), “CARS” (childhood autism rating scale), “Wing’s Ouestionnaire”, BSE-R” (Fransa’da kullanılan bir soru ve değerlendirme çizelgesidir), “CHAT”, “Child Behavior Checklist”, “Conners Parent and Teacher Questionnaires”, “Children’s Psychiatric Scale”, “Aberrant Behavior Checklist”, “Autism Behavior Checklist” dir (Lord and Rutter, 1994; Volkmar, 1996). Otizmin şiddetini belirlemede CARS (Childhood autim rating scale) adlı skaladan yararlanılabilir. Bozukluğun karakteristikleri çok fazla çeşitlendiği için çocuk ideal olarak nörolog, gelişim uzmanı, dil/ konuşma terapisti, özel eğitim uzmanı ve otizm hakkında bilgi sahibi profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmelidir.

OTİSTİK ÖZELLİK GÖSTEREN ÇOCUKLARDA İLETİŞİM GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

1. Güdüleyici ortamlar hazırlamak. Çocuğun seçtiği aktiviteler baz alınarak iletişim sağlanmalıdır. Çocuğun seçiminin olması iletişim isteğini arttırır.
2. İletişimsel fırsatlar yaratmak. (Sabotaj stratejileri)Örneğin çocuğun en sevdiği oyuncağı onun görebileceği fakat erişmesinin mümkün olmadığı bir yere koyup iletişimi başlatmasını sağlamak.
3. Çocuğun yaptıklarıyla ilgili yorumda bulunmak.
4. İletişim sırası çocuğa geldiğinde sıranın ona geldiğini ve cevabı beklediğinizi hissettirmek. Herhangi bir çıktı yoksa bile çıkartılan sesler ,jestler iletişim şeklinde değerlendirilmelidir.
5. Model olmak. Sözcük hatalarında model olarak düzeltmek
6. Kısa ve anlaşılır konuşmak
7. Sohbete katılmayı ödüllendirmek(Gülümseme, gıdıklama, onaylamak gibi)
8. Göz kontağı kurmak
9. Etkileşimi eğlenceli hale getirmek

EĞER ÇOCUK HİÇ BİR ŞEKİLDE İLETİŞİME GEÇMİYORSA

Sesler ya da jestlerle çocuk herhangi bir şekilde iletişime geçmiyorsa çalışmaya çocuğun sevdiği kurmalı ya da itmeli oyuncaklarla başlanılmalıdır. Sıra alınarak oynan oyunlar dil ve iletişim gelişimine katkıda bulunurlar.

İŞLEVSEL İLETİŞİM YETENEKLERİNİN ÖĞRETİLMESİ

Milleu öğretim teknikleri üzerine odaklanılmalıdır. Çünkü bu teknik her günkü iletişim yeteneklerinin kazanılmasını içeren doğalcı bir yaklaşımdır. Bu öğretim tekniği çevresel düzenleme, karşılıklı konuşma şeklinde cevap, davranış oluşturma, değerlendirme ve planlamayı içerir. Bunları tepki isteme, bekleme süreli öğretim, fırsat öğretimi ve model olmaya odaklanılarak iletişim yetenekleri kazandırılır.

İlgi çekici materyaller
Çocuğun tek başına ulaşamayacağı
Yetersiz miktarda
Seçeneklerin sunulduğu
Yardımcı olunabilecek
KAYNAKLAR
Watson, L., Teaching Spontaneous Communication To Autistic And Developmentally Handicapped Children
The National Autistic Society, Autism The Facts
www.dilkonusma.com sitemizdeki makaleden alınmıştır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Kemal COLAY'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Kemal COLAY'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kemal COLAY Fotoğraf
Kemal COLAY
İzmir
Dil ve Konuşma Terapisti
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Kemal COLAY'ın Makaleleri
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK
► Yaygın Gelişimsel Bozukluk Meral HASANDAYIOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,012 uzman makalesi arasında 'Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)' başlığıyla benzeşen toplam 32 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Afazi (Söz Yitimi) Ağustos 2009
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:27
Top