2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kişilik Bozukluklarının Türleri: Paranoid, Şizoid, Şizotipal, Antisosyal, Borderline, Histrionik, Narsistik, Çekingen, Bağımlı, · Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozuklukları
MAKALE #4971 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER | Yayın Mayıs 2010 | 51,768 Okuyucu
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder.

Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir hastalığa, kafa travmasına bağlı değildir.
Kişilik bozuklukları, yaşam boyu sürer, toplumda yaklaşık %10 oranında görülür. Tedavide dinamik psikoterapi, bazen de davranışçı psikoterapi uygulanabilir. İlaç tedavisi semptomatik (belirtileri azaltmak için) olarak kullanılır. Kişilik bozuklukları tek başına veya başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülebilir.

Kişilik bozuklukları tam olarak tedavi edilemezler. Kişiye kendisinde olan kişilik bozukluğu ile ilgili içgörü kazandırılabilir ve kişilik bozukluğunun türüne göre kişin hayatına olan olumsuz yansımalarını kontrol altına alması kişiye öğretilebilir. Yani kişi kendisinde bir tür kişilik bozukluğu olduğunu fark edebilir, bu bozukluğun yaşamına olumsuz yansımalarını nasıl kontrol edebileceğini bir noktaya kadar öğrenebilir ve uygulayabilir. Kişilik bozukluğunu bir ağacın gövdesinin eğri büyümesi gibi düşünebilirsiniz. Ruh sağlığı bozukluğunu ise ağacın yapraklarının hastalanması gibi. Yaprakları bir yere kadar iyileştirebilirsiniz ancak ağacın eğri büyüyen gövdesini düzeltemezsiniz. Erken çocukluk yaşantılarından itibaren kişilik çarpık gelişir ve yetişkinlikte kişilik bozukluğu ortaya çıkar.

Kişilik Bozuklukları DSM IV-TR’ye
(Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı : The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kısaca, DSM. Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association) tarafından yayınlanır. İlk defa 1952'de yayımlanmıştır. Son gözden geçirilmiş baskısı DSM-IV (DSM-IV-TR)'tür (Mart 2007).

göre şöyle tanımlanır:
 • Kişinin içinde yaşadı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, süre giden bir davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü aşağıdaki alanlardan ikisinde (ya da daha fazlasında kendini belli eder:

(1)biliş (kognisyon) (yani, kendini, başka insanları ve olayları algılama yorumlama yolları)
(2)duygulanım (affektivite) (yani, duygusal tepkilerin görülme aralığı, yoğunluğu, değişkenliği ve uygunluğu)
(3)kişilerarası işlevsellik
(4)dürtü kontrolü
 • Bu sürekli örüntü esneklik göstermez ve çok çeşitli kişisel ve toplumsa durumları kapsar.
 • Bu sürekli örüntü, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsa, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar.
 • Bu örüntü değişmez, uzun bir süredir vardır ve başlangıcı en azından ergenlik ya da genç erişkinlik dönemine uzanır.
 • Bu sürekli örüntü başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanamaz.
 • Bu sürekli örüntü bir maddenin (örn. Kötüye kullanılabilen bir ilaç ya da tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. Kafa travması) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.


A KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
· PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

B KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
· ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· BORDERLINE (SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· HİSTRİONİK KİŞİLİK
· NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

C KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
· ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU
· OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞUPARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 • Aşağıdakilerden dördünün ( ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme:

(1)yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığından ya da kendisine zarar verdiğinden kuşkulanır
(2)dostlarının ya da iş arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır
(3)söylediklerinin kendisine karşı kötü niyetle kullanılacağından yersiz yere korktuğundan ötürü başkalarına sır vermek istemez
(4)sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar çıkartır
(5)sürekli kin besler, yani onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ya da görmezlikten gelinmesini bağışlamaz
(6)başkalarınca anlaşılabilir olmayan bir biçimde, karakterine ya da itibarına saldırıldığı yargısına varır ve öfkeyle ya da karşı saldırı ile birden tepki gösterir
(7)haksız yere, karısının/kocasının ya da cinsel eşinin sadakatsizliğiyle ilgili kuşkulara sık sık kapılır
 • Sadece Şizofreninin, Psikotik Özelikler Gösteren bir Duygu durum Bozukluğunun ya da başka bir Psikotik Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 • Aşağıdakilerden dördünün ( ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, sürekli, toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlı kalma örüntüsü:
(1)ailenin bir parçası olamadığı gibi, ne yakın ilişkilere girmeyi ister, ne yakın ilişkilere girmeyi ister, ne de yakın ilişkilere girmekten zevk alır
(2)hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı yeğler
(3)başka biriyle cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgisi olsa bile çok azdır
(4)alsa bile çok az etkinlikten zevk alır
(5)birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur
(6)başkalarının övgü ya da eleştirilerine karşı ilgisiz görünür
(7)duygusal soğukluk, kopukluk ya da tekdüze bir duygulanım gösterir

Sadece Şizofreni, Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygu durum Bozukluğu, başka bir Psikotik Bozukluk ya da bir Yaygın Gelişimsel Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkinlerine bağlı değildir.

ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 • Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelmişin dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde birden bire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile kendini gösteren, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntü:

(1)referans fikirleri (referans hezeyanlarını kapsamaz)
(2)davranışları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da büyüsel düşünce (örn. batıl inanç, “gaipten haber verme”ye inanma, telepati ya da “altıncı his”; çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşlemler ya da bunlar üzerinde düşünüp durmalar)
(3)olağandışı algısal yaşantılar, bunlar arsında bedensel illüzyonlar vardır
(4)acayip düşünüş biçimi ve konuşma (örn. belirsiz, çevresel, mecazi, aşırı ayrıntılı ya da basmakalıp
(5)kuşkuculuk ya da paranoid düşünce
(6)uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım
(7)acayip, alışılagelmişin dışında ya da çok kendine özel davranış ya da görünüm
(8)birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların ya da sırdaşların olmaması
(9)yakından tanımakla azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi taşır
 • Sadece Şizofreni, Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygu durum Bozukluğu, başka bir Psikotik Bozukluk ya da bir Yaygın Gelişimsel Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 • Aşağıdakilerden üçünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına saldırma (tecavüz etme) örüntüsü:
(1)tutuklanması için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli, yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramama
(2)sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevki için başkalarını atlatma ile belirli dürüst olmayan tutum
(3)dürtüsellik (impulsivite) ya da gelecek için tasarılar yapmama
(4)yineleyen kavga dövüşler ya da saldırılarla belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık
(5)kendisinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık
(6)bir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülüklerini tekrar tekrar yerine getirmemem ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk
(7)başkasına zarar vermiş, kötü davranmış ya da başkasından bir şey çalmış olmasına karşı ilgisiz olma ya da yaptıklarına kendince mantılı açıklamalar getirme ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme
 • Kişi en az 18 yaşındadır.
 • 15 yaşından önce başlayan Davranım Bozukluğu kanıtları vardır.
 • Antisosyal davranış sadece Şizofreni ya da bir Manik Epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
BORDERLINE (SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü:

(1)gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.
(2)gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması
(3)kimlik karmaşası: Belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı ya da kendilik duyumu
(4)kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik (örn. para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, pervasızca araba kullanma, tıkınırcasına yemek yeme)
(5)yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışı
(6)genellikle birkaç saat süren, nadiren birkaç günden daha uzun süren anksiyete-kaygı)
(7)kendini sürekli olarak boşlukta hissetme
(8)uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol altında tutamama (örn. sık sık hiddetlenme, geçmek bilmeyen öfke, sık sık kavgalara karışma)
(9)stresle ilişkili gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır dissosiyatif semptomlar

HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı gösteren sürekli örüntü:

(1)ilgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur
(2)başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çıkartıcı davranışlarla belirlidir
(3)hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler
(4)ilgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fizik görünümünü kullanır
(5)aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır
(6)gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartma ile gösterir
(7)telkine yatkındır, yani başkalarından ya da olaylardan kolay etkilenir
(8)ilişkilerin, olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişiklik koşullar altında ortaya çıkan, üstünlük duygusu (düşlemlerde ya da davranışlarında), beğenme gereksinmesi ve empati yapamamanın olduğu sürekli bir örüntü:

(1)kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır (örn. başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler)
(2)sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar
(3)“özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsa durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır
(4)Çok beğenilmek ister
(5)Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme
(6)Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır: Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır
(7)Empati yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir
(8)Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır
(9) Küstah, kendini beğenmiş davranmış ya da tulumlar sergilenir

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntü:

(1)eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla çok fazla kişilerarası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınır
(2)sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez
(3)mahcup düşeceği ya da alay konusu alacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterir
(4)toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine kafa yorar
(5)yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunduğu durumlarda ketlenir
(6)kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak ya da başkalarından aşağı görür
(7)mahcup düşebileceğinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere katılmak istemez

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde kendisine bakılma gereksinmesinin aşırı olması:

(1)başkalarından bol miktarda öğüt ve destek almazsa gündelik kararlarını vermekte güçlük çeker
(2)yaşamının çoğu önemli alanında sorumluluk almak için başkalarına gereksinir
(3)desteğini yitireceğini ya da kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı görüşü paylaşmadığını söylemekte zorluk çeker
(4)tasarıları başlatma ya da kendi başına yapma zorluğu vardır (böyle bir isteğinin ya da yapacak gücünün olmamasından çok doğru yapıp yapmadığına ya da yeteneklerine ilişkin kendine güveninin yokluğundan ötürü)
(5)başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek kadar aşırıya gider
(6)kendisine bakamayacağına ilişkin aşırı korku nedeniyle tek başına kaldığında kendisini rahatsız ya da çaresiz hisseder
(7)yakın bir ilişkisi sonlandığında bir bakım ve destek kaynağı olarak derhal başka bir ilişki arayışı içine girer
(8)kendi kendine bakma durumunda bırakılacağı korkuları üzerine gerçekçi olmayan bir biçimde kafa yorar

OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, esneklik, açıklık ve verimlilik pahasına düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişilerarasında kontrol koyma üzerine aşırı kafa yormanın olduğu sürekli bir örüntü:

(1)yapılan etkinliğin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler, sıralama, organize etme ya da program yapma ile uğraşıp durur
(2)işin bitirilmesini zorlaştıran mükemmeliyetçilik gösterir (örn. kendisine özgü aşırı katı ölçüler karşılanamadığı için bir tasarıyı tamamlayamaz)
(3)boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerinden ve arkadaşlıklarından yoksun kalacak derecede kendisini işe ya da üretkenliğe adar (ekonomik gereksinmeleri ile açıklanamaz)
(4)ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve esneklik göstermez (kültürel ya da dinsel özdeşim ile açıklanamaz)
(5)özel bir değeri olmasa bile eskimiş ya da değersiz şeyleri elden çıkartamaz
(6)başkaları, tam olarak kendinsin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe görev dağılımı yapmak ya da başkalarıyla birlikte çalışmak istemez
(7)para harcama konusunda hem kendisine, hem de başkalarına karşı cimri davranır; para, gelecekte ortaya çıkabilecek felaketler için biriktirilmesi gereken bir şey olarak görülür
(8)katı ve inatçıdır

Tunç TATAKER

Uzman Psikolojik Danışman
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kişilik Bozukluklarının Türleri: Paranoid, Şizoid, Şizotipal, Antisosyal, Borderline, Histrionik, Narsistik, Çekingen, Bağımlı, · Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozuklukları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     6 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tunç TATAKER Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER
Yurtdışı (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
İlişki ve Evlilik Terapisti
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi268 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Kişilik Bozukluklarının Türleri: Paranoid, Şizoid, Şizotipal, Antisosyal, Borderline, Histrionik, Narsistik, Çekingen, Bağımlı, · Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozuklukları' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kadınlarda Depresyon Kasım 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:31
Top