2007'den Bugüne 80,259 Tavsiye, 25,603 Uzman ve 17,918 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bdt ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Beraber Kullanımı
MAKALE #20155 © Yazan Psk.Yunus Emre ŞEKER | Yayın Aralık 2018 | 381 Okuyucu
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN (BDT) MOTİVASYONEL GÖRÜŞME İLE KULLANIMI

1.ÖZ

Motivasyonel görüşme tekniğine son yıllarda ilgi giderek artmaktadır. Motivasyonel görüşme günümüzde artık bir terapi yöntemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu teknik davranış değişikliğinin önemli olduğu alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Danışan odaklı direktif ambivalans çözümü hedefleyen bir yöntemdir. Etkinliği üstüne birçok araştırma yapılmış ve etkin bir yöntem olarak saptanmıştır. Kanıta dayalı psikoterapi yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuz günümüzde motivasyonel görüşme tekniği etkinliğini ispatlamış uygulaması ve öğrenmesi kolay bir yöntem olarak gözükmektedir. Bir psikoterapi yaklaşımının genel hedefinin, işlevsel olmayan tutum ve davranışları değiştirmek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda psikoterapi alanında en yaygın kullanılan psikoterapi yöntemlerinden biri olan BDT, özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyonda etkili olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konan bir yaklaşım olduğu görünmektedir. Yapılandırılmış bir yöntem olması, yaygınlığı ve terapötik değişim konusundaki etkisine yönelik çalışmalar BDT’nin etkililiğine dair kanıtları güçlendirmektedir.
Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Motivasyonel Görüşme, Bilişsel Davranışçı terapi
INTEGRATİNG COGNİTİVE BEHAVİORAL THERAPY İN A MOTİVATİONAL İNTERVİEW
1.1.ABSTRACT
The motivationel interviewing techniques have recently attracted the attention.This technique has been incresasingly used for changing behaviors that may be placing patients at risk of developing healt problem sor may be preveting management of chronic option which is a directive, focued on the patient herself and aims to resolve the ambivalence.MIT has been evaluated in many studies antist efficiency has been confirmed.MIT is now observed as an easy to learn and apply method with recognized efficiency in todays World where exidence based psychottherapy methods are requried. The consensus view is that the main goal of a psychotherapy approach is to make changes in dysfunctional attitudes and behaviors. In this context, it is a fact that Cognitive and Behavioral Therapy, which is one of therapies most widely used, has been determined as effective on depression and anxiety disorder. The CBT’s, prevalence, being a structured method, and studies about its impact on therapeutic change strengthens the evi dence of its effectiveness.
Keywords:Motivation, Motivationel interviewing, Cognitive Behavioral Therapy.


2: GİRİŞ


Bilişsel Davranışçı terapi etkinliğini defalarca kanıtlamış bir terapi türüdür. Bilişsel Davranışçı terapi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, agorafobi, panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk ve şizofreni gibi birçok ruhsal sorunun tedavisinde etkili olduğu görülmüştür (Butler ve ark. 2006). Bazı danışanlar terapinin işe yarayıp yaramadığı konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır bu yüzden danışanın direnci ile karşı karşıya kaldığımız durumlar olmakta. Uyguladığımız terapinin sıklığı, içeriği danışan için yeterli olup olmadığını gibi durumları yer yer incelememiz gerekmekte çünkü bu tür durumlar danışanda direnç kavramını etkilemektedir. (Kingdon ve ark. 2007) Terapi sürecinde danışanın katılımı ve görüşmelere gelme durumu iyileşme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Farklı hastalıklar ile görüşmeye gelen hastaların temel inançları arasında ben iyileşemem fikri mevcuttur. Çoğu zaman danışanlar baskı ile getiriliyor ya da farklı bir uzman tarafından yönlendiriliyor bu tür durumlar hasta üzerinde olumsuz durumlar doğurmakta çünkü iyileşme inancı olmayan danışan değişim sürecini desteklemeyip aksine terapi sürecinden kopuyorlar. Danışanların amaçladıklarını belirttikleri şey de olsa, yola çıkmaya ikna olmaları zaman alabilir. Öte yandan danışanlar bulundukları noktaya gelinceye dek harcadıkları zamanı ve bu süreçte sarf ettikleri çabayı yok saymak istemezler ve bu yüzden değişim fikri danışanları zorladığı için dirence başvurmak kaçınılmaz olabilir (Leahy 2001). Danışanlar tarafından algılanan durum değişim korkunç bir şey ve riskli durmaktadır. Tabi ki her ekol gibi BDT’de yer yer tek başına iyileşme sürecinde yetersiz kalıyor o zamanda başka ekolleri BDT ile beraber sunma gereksinimi doğuyor bunların en başında BDT’ye yardımcı olan ve yakın zamanda ekol olarak benimsenen motivasyonel görüşme tekniği yardımcı olmakta. Bu teknik kolay gibi görünmekte ama uygulama sahası olarak görüşme içerisinde büyük önem sağlamaktadır.
2.1.Motivasyonel Görüşme


Motivasyonel görüşme danışan bazlı ambivalansı çözme ve değişime yönelik içsel motivasyonu artırmayı amaçlayan yanı sıra bağlılığı kuvvetlendirmek için uzlaşmacı bir yapı içinde direktif bir görüşme tekniğidir. Motivasyonel görüşmenin prensipleri ise empatiyi ifade etmek, çelişkiyi geliştirmek, dirence dirençle karşılık vermek yerine onunla birlikte hareket etmek ve öz-yeterliliği geliştirmektir (Aviram ve Westra 2011). Motivasyonel yöntem BDT’ye göre daha danışan odaklıdır. BDT seanslarında ev ödevleri ve değişim fikirleri arasında sıkışan danışan direnç göstermektedir bu safhada danışanın şikayetlerini listeleyip sorunları düşündükçe kafasından geçen otomatik düşünceler ile çalışır. Bu tür zor danışan diye adlandırdığımız durumlarda terapist kendini yetersiz görmekte inancı azalmaktadır burada terapistin yapması gereken önemli etken danışanın olumlu yönlerini keşfetmesini sağlamak değişim için adım atmasını sağlamaktır tabi ki bu durum BDT ve MG entegrasyonu ile mümkün olmaktadır. Aksi durumda danışan yolu yarıda bırakmakta terapist ise kendini yetersiz diye adlandırmaktadır.

2.2.Motivasyonel Görüşmenin Özellikleri

1.Motivasyonel görüşme kişinin değişimi anlamasına yardımcı olur ve değişim sürecini destekler çözüm önerisi sunmaz
2.Motivasyonel görüşme danışan merkezli olup danışanın sorunları üzerinde durmakta
3.Motivasyonel görüşmede uzman danışandır terapist danışanı kendine çekmeye çalışmaz danışan nerede ise oraya gitmeyi hedefler
4.Danışanın enerjisini kullanıp değişim isteğini ortaya çıkarır.
5.Motivasyonel görüşme bir arkadaşlık ilişkisidir kişinin özerliğine ve özgürlüğüne saygı duyar
6.Ambivalansı danışanın çözmesine müsaade eder ve olumlu olumsuz eylem biçimi çıkarmasını hedefler.
3.Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) motivasyonel görüşme tekniği ile kullanımı

BDT’nin temel çalışma mekanizması öğrenme ve bilişsel ilkeleri psikoterapiye uyarlayarak işlevsel olmayan uyumsuz davranış ve düşüncelere müdahale etmesidir. Temel amacı daha işlevsel ve uyumlu davranışları danışan ile keşfetmesidir. Bilişsel mekanizmada kişinin kendi, çevresi, geleceği hakkında fikirleri uyum bozucu duruma gelmektedir. Bu tarafta incelenmesi gereken otomatik düşünceler ara inançlar temel inançlar ve bu bağlamda çarpıtmaları inceler. Bunları yeniden yapılandırarak terapötik müdahaleye öncülük eder yanı sıra doğrudan yada dolaylı olarak kazanım sağlamayı hedefler. BDT kişinin yanlış öğrenme ile kazandığı düşünce ve davranışları düzenlemeyi kapsar (Dobson 2009) BDT nin davranışsal mekanizması maruz bırakma tepki önleme davranışsal aktivasyon gibi müdahaleler ile değişime katkıda bulunur. Aktivasyon süreci ile bilişsel ve duygusal anlamda bozulma olan umutsuzluk değişime uğrayıp yerini umuda bırakmaktadır. Buda kişide benlik saygısında artma sosyal ve mesleki uyumda artma sosyal destekte artma ve genel sağlık durumlarında iyileşme göstermesine yardımcı olmaktadır (Hofmann ve ark.2012) Bu durum BDT’nin etkinliğini kanıtlamaktadır BDT depresyon ve anksiyete bozukları haricinde diğer sorunlar ile etkileşimi üzerine yapılan 269 meta analizde kaygı bozukluğu ve somatoform bozukluğu bulimia öfke kontrolü genel stres şikayetlerine ilişkin güçlü bilimsel destek olduğuna işaret etmektedir (Hofmann ve ark.2012) BDT’nin en az çalıştığı iki bozukluk olarak OKB ve panik bozukluk olduğu saptanmıştır. Motivasyonel görüşme danışanın direncini yönetebilmek ve ambivalansı anlamak için farklı teknikler önerir. (Miller ve Rollnick 2002). Direnç her ne kadar danışan ve terapist arasındaki etkileşimin sonucu olarak görülse de, aynı zamanda danışanın ambivalansının sonucu olarak da ele alınır. Örneğin terapistin danışanın değişime karşı geliştirdiği dirence gösterdiği cevabın şekli, direncin büyüklüğünden oldukça etkilenir (Moyers ve Rollnick 2002). Direnç ortaya çıktığı zaman motivasyonel görüşmeyi kullanmanın iyi bir yol olduğu düşünülür. Böylece dirence doğrudan karşı koymak yerine, terapist direnci yansıtır ve danışanın yanında durur hatta bu direnci arttırır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Bdt ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Beraber Kullanımı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Yunus Emre ŞEKER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Yunus Emre ŞEKER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Yunus Emre ŞEKER'in Makaleleri
► Klinik Görüşme Nedir? Uzm.Psk.Şeyda UNCU
► İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Psk.Sinem ÇİBAŞ KARLIKLI
► Çocuk ve Ergenlerle Görüşme Süreci Nasıl Olmalıdır? ÇOK OKUNUYOR Uzm.Psk.Derya NUR YILMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,918 uzman makalesi arasında 'Bdt ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Beraber Kullanımı' başlığıyla benzeşen toplam 64 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


18:20
Top