2007'den Bugüne 83,114 Tavsiye, 26,204 Uzman ve 18,432 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Wisc-R Neyi Ölçüyor Sadece Zekayı mı ?!!!
MAKALE #19188 © Yazan Psk.Hicran DEMİRHAN | Yayın Ocak 2018 | 2,610 Okuyucu
Hemen hemen her anne baba çocuğunun zeka seviyesini merak eder. Bir çok aile ülkemizde de yıllardır uygulanan kimi zeka testlerine de başvurarak, çocuğun zeka seviyesini belirlemek istiyor. Çocuğun zeka seviyesini merak eden aileler genellikle çocuğun her becerisini, farklı durumlardaki problem çözme yeteneğini ve akıl yürütme tarzını, zeka belirtisi olarak yorumlar. Buna dayanarak da bir uzmana başvurup zeka seviyesini ölçmek isterler. Yalnız anne ve babalar unutmayın ki yüksek zeka ne çocuğunuzun okul başarısını direkt etkiliyor ne de çocuğunuzun mutlu olmasını sağlıyor.
Oysaki psikolojik testler genel olarak, davranış paternlerini ölçme ve değerlendirme yoluyla gelecekteki davranışları yordama ya da bazı davranışları standart ve objektif olarak gözlemlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Günümüzde eğitim ve klinik ihtiyaçların yanı sıra aklınıza gelebilecek tüm alanlarda kullanılır. Bunun bir nedeni testlerin karşılaşılan problemlere ilişkin pratik çözümler getirmesi ve özellikle objektif yönüyle kullanan klinisyene kolaylık sağlamasıdır.

Zekanın ölçülmesine geçmeden önce, zekanın ne olduğunu kısaca anlatmakta fayda var. Zeka genel öğrenme kapasitesi, çevresini kontrol edebilme yetisi, soyut düşünme ve yargılama becerisi olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda zeka çevreye uyum sağlama, çevreyi değiştirme, değerlendirme, karmaşık fikirleri algılayabilme ve üretebilme, deneyimlerinden ders çıkarma, hızlı öğrenebilme ve ilişkileri kavrayabilme yetisini de içerir. Bu nedenle bir çocuğun zekası okul başarısına denk değildir. Analitik düşünebilmesi, öğrendiklerini deneyimlerine yansıtabilmesi de oldukça önemlidir.

Zeka testleri temelde iki durum için uygulanır. Yetersiz performans ya da üstün performans. Çocuğun okuma, yazma, aritmetik becerilerinde yetersizlik, öğrenme hızında yavaşlık gibi akademik performans ile ilgili becerilerinde ve \ veya sosyal ortama uyum sağlayamama, öz bakım becerilerini yerine getirmekte yetersiz kalma, gündelik ihtiyaçlarını kendi başına gidermekte zorlanma, genel gelişim tablosunda süreğen eksiklikler göstermesi gibi yetersiz performans örüntüsü varsa zeka testi uygulanmalıdır. Üstün performansa bağlı olarak zeka testi uygulanacaksa da çocuğun güçlü bir merak duygusu ve hafızası olmasına, akıl yürütme, farklı dil becerileri ve yaratıcılığa sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Zekanın ölçülmesi diğer fiziksel ve fizyolojik ölçümler kadar somut değildir. Sayısal bir veri elde edilmekle birlikte bu değerlendirme daha çok klinik değerlendirme için bir anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla zeka testi uygulama kararı ancak bir uzman tarafından verilmelidir ve bu testler bu konuda uzmanlaşmış testi uygulama yeterliğine sahip, test uygulama eğitimini almış psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından yapılmalıdır.

On üç yıllık meslek hayatım boyunca kaç kere Wisc-R uygulamışımdır hatırlamıyorum. Ama her uygulama benim için aynı derecede heyecan vericidir. Çünkü Wisc-R benim için sayısal bir veri alacağım, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ya da özgül öğrenme güçlüğünü değerlendireceğim bir testten daha fazlası. Karşımdaki çocuğun dünyasına girdiğim onun sınırlılıklarını, hayal gücünü, hayatını, heyecanını, kaygısını, bazen umutlarını bazen de umutsuzluklarını, ailesi ve öğretmenleri konusundaki beklentilerini değerlendirdiğim bir ölçek. Dolayısıyla ailelere Wisc-R ı tanıtmayı kendime görev edindim.

Wisc-R Zeka Testi
Wisc-R Zeka Testi 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

Wisc-R Zeka Testinin Üstün Yönleri Nelerdir?

Wisc-R zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.
Wisc-R zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-R zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir Wisc-R uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-R Zeka Testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.
Son olarak Wisc-R Zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Wisc-R Zeka Testini Kimler Uygulayabilir?

Zeka testleri sağlık ve özel eğitim alanlarında çok önemli ve vazgeçilmez katkılar sunan bir ölçüm aracıdır. Dolayısıyla testi uygulayacak personel Psikoloji lisans mezunu olmalı aynı zamanda bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ya da meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak uygulayıcı yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.

Wisc-R Zeka Testini Tanıyalım

Wisc-R bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Wisc-R testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin geçersizliği durumunda geçersiz olan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Wisc-R testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-R testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi verilir.
Sözel Zeka Grubuna ait alt testler:
• Genel Bilgi,
• Benzerlikler,
• Aritmetik,
• Sözcük Dağarcığı,
• Yargılama,
• Ek test olarak Sayı Dizisidir.
Performans Zeka Grubuna ait alt testler ise:
• Resim Tamamlama,
• Resim Düzenleme,
• Küplerle Desen,
• Parça Birleştirme,
• Şifre,
• Ek test olarak labirentlerdir.

Ek test olan Sayı Dizisi ve Labirentler çocuğa uygulanmak zorunda değildir. Ancak, sayı dizisi testi çocuğun kısa-süreli belleğini (short-term memory) ölçmede etkili bir test olduğundan uygulanması tavsiye edilir.

Wisc-R Testi’nde Sözel ve Performans Bölümlerinin Farkı Nedir?

Wisc-R Testi’nde sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama, gibi alt testler vardır. Wisc-R Testi’nin performans bölümü ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer. Wisc-R Testi’nin performans bölümü bu yüzden daha çok görsel ve elle manipule edilebilen alt testlere sahiptir. Bu alt testler: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.

Şimdi teker teker testlerin çocuklarda hangi yetenekleri ölçtüğüne bakalım:

Sözel Bölüm Alt Testleri

1. Genel Bilgi: Kristal zeka diye de adlandırılan genel bilgiyi ölçmede uygulanan bir alt testtir. Çocuğunuzun okuldan, ailesinden, ve kültüründen öğrendiği çevresel bilgileri ölçer. Ayrıca, uzun-süreli bellek (long-term memory) göstergesidir.

2. Benzerlikler: Çocuğunuzun soyut düşünebilme, ve bu düşünceyi doğru ve açık bir şekilde ifade edebilme yeteneğini ölçer. Bu alt-testte yüksek skor alan çocukların genelde hayal güçleri geniştir ve sosyal bilimler gibi soyut düşünme yeteneğinin gerekli olduğu alanlarda yetenekli olabileceklerinin habercisidir.
3. Aritmetik: Bu alt testte, çocuğunuzun aritmetik sorularını çözebilme yeteneği, aynı zamanda kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür. Çünkü çocuğunuz, testtör tarafından duyduğu soruyu hafızasında tutabilmeli ve işleyebilmelidir. Çocuğunuzun matematik yeteneğinin ve işitsel şekilde problem çözme becerisinin göstergesidir.
4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğunuzun sözcüklerin ve kavramların tanımlarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen alt testtir. Aynı zamanda uzun-süreli bellek göstergesidir.
5. Yargılama: Muhakeme, mantık yürütme ve duygusal olgunluk seviyesini gösteren alt testtir. Çocuğunuzun sosyal zekasına dair ipuçları verir.
6. Sayı Dizisi: Çocuğunuzun işitsel kısa-süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen alt testtir. Sesli uyaranları algılama, ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini gösterir.

WISC-R Performans Bölümü Alt Testleri

1. Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini ölçmeye yarayan bir alt testtir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları göstermesi ve söylemesi istenir.
2. Resim Düzenleme: Çocuğunuzun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğini ölçer. Hem kısa-dönemli (short-term memory), hem de çalışan hafızanın (working memory) devreye girdiği bir alt testtir.
3. Küplerle Desen: Wisc-R Küplerle Desen testi görsel zeka ile ilgili birçok unsuru ölçer. Bu unsurlardan ilki, çocuğun gördüğü deseni, kısa-dönemli hafızasına atabilmesi ve kendi küpleriyle deseni yaparken işleyen hafızasını kullanabilmesidir. Ayrıca bu alt testte ellerle manipülasyon, dolayısıyla görsel algı ile hareketsel koordinasyonun birleştirilebilmesi (örneğin, araba kullanırken ki gibi) son derece önemlidir.
4. Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçer.
5. Şifre: Şifre testi, çocuğunuzun okulda not alabilme becerisinin çok iyi bir göstergesidir. Bu alt testte çocuğunuzun kalem manipülasyon kabiliyeti, kısa-dönemli hafızasına attığı bilgileri işleyebilme ve hatırlayabilme yeteneği ve konsantrasyon verebilme yeteneği ölçülür. Psikomotor hızı ve görsel-hareketsel koordinasyon da şifre testinin ölçtüğü unsurlardandır.
6. Labirentler: Labirent testi de, şifre testi gibi çocuğunuzun kalem manipülasyon ve görsel-hareketsel koordinasyon kabiliyetlerini ölçtüğü gibi, sorun çözebilme yeteneğini ve yaklaşımını da gösterir.

Dolayısıyla Wisc-R testinden aldığınız sonuçları çocuğunuzun geliştirilmesi veya dikkat edilmesi gereken yönleri olarak değerlendirmeniz hem çocuğunuzun geleceği, hem de sizin çocuğunuzla ilişkinizin korunması açısından son derece önemlidir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Wisc-R Neyi Ölçüyor Sadece Zekayı mı ?!!!" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Hicran DEMİRHAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Hicran DEMİRHAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     15 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Hicran DEMİRHAN'ın Makaleleri
► Wisc-R Zeka Testi Uzm.Psk.Büşra TONYALI
► Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU
► Neyi, Nasıl Öğreniyoruz? Psk.Serap DUYGULU
► Karne Aslında Neyi Ölçer Uzm.Psk.Ali Rıza TUNUR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,432 uzman makalesi arasında 'Wisc-R Neyi Ölçüyor Sadece Zekayı mı ?!!!' başlığıyla benzeşen toplam 19 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Bende Panik Atak Var! Ocak 2019
► Kimsin Sen Psikolog? Haziran 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:08
Top