2007'den Bugüne 86,027 Tavsiye, 26,783 Uzman ve 19,116 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Myers ve Briggs Kişilik Tipleri
MAKALE #20835 © Yazan Psk.Halil TÜRKMEN | Yayın Ekim 2019 | 923 Okuyucu
MYERS VE BRİGGS KİŞİLİK TİPLERİ:

İsabel Myers ve Katherine Briggs, Jung’un, birincil işlev dediği dışadönük ve içe dönük tip özelliklerine bağlı olarak sekiz tiple ilgili görüşü üzerinde çalışmalar yapmışlar, bu tiplerle ilgili getirdiği tanım ve özellikleri benimseyip, savunmuşlardır. Tek farklılıkları, bu kişilik tiplerini daha da detaylandırarak, sayısını on altıya çıkarmışlardır.
1. Dışadönük Duyumsal, Düşünce Odaklı ve Yargılayıcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları için eylemlerini de dış dünyanın bu gerçeklerine uygun düzenleyen, mantıklı davranan, karşılaştıkları sorunları gerçekçi olan, denenmiş ve güvenilir yöntemler ile çözmeye ve denetim altına almaya çalışan ve çaba gösteren kişilik özelliklerine sahiptirler.
2. İçedönük, His odaklı, Sezgisel ve Algısalcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylem lerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenler ve kararlarını kendi kişisel değerlerine uygun alırlar ve yaratıcıdırlar. Duygularına ve hislerine göre eylemde bulunur, farklı seçenekler ve ola sılıklar üzerinde durdukları için hayatlarını esnek tutarlar. Bu kendilerine yönelik tutum ve davranışları, sessiz bir insan olarak tanınmalarına, karşın, insanlara ve çevresine kendini belli edemeyecek derecede, yakınlık ve sıcaklık hisleri taşırlar, kendileri gibi diğer insanları kendini sürekli geliştiren ve yenileyen kişiler olarak görmek isterler. Kişisel ve toplumsal değerleri önemseyen, değer veren ve mücadele eden kişilik özelliklerine sahiptirler.
3. Dışadönük Duyumsal, His Odaklı ve Algılayıcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları için eylemlerini, yaşamın gerçeklerine uygun düzenlemeyi severler; bu tip için şimdiki yani o an içinde bulundukları durum önemlidir, bu nedenle esnektirler ve sorunlarını bile çözmekte, aceleci davranırlar, anında karşılık verir ve çözümler üretirler. Yaşamdan zevk alırlar, bu özelliklerinden dolayı kolaylıkla arkadaşlıklar edinirler. Genelde dış dünyada var olan somut şeyleri üzerinde çalışmayı ve duyum ve hislerini katarak, yeni tasa rımlar planlayarak, üretmede başarılı olan kişilik özelliklerine sahiptirler.
4. İçedönük, Düşünce Odaklı, Sezgisel ve Yargılayıcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için güçlerini iç dünyalarından alır ve eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzen lerler. Sorunları çözerken ve geleceğe yönelik kararlar alırken, farklı seçenekler ve olasılıklar üzerinde durur ve uzun süreli hedefler koyup, planlar ve her ayrıntıya dikkat edici bilgiler edinirler. Bunun sonucu, yaşamlarında mantıksal ve nesnel kararlar almak egemendir. Eleştiri ve özeleştiriye açıktırlar. Kısaca yenilikçi ve öncü kişilik özelliklerine sahiptir.
5. Dışadönük Duyumsal, His Odaklı ve Yargılayıcı Tip: Dış dünyaya yönelik hislerini önemseyerek, eylemlerde bulundukları için sosyallerdir. İnsanlara karşı kendilerini sorumlu hissettikleri için onlara yakın, sevecen ve sıcak davranışlar sergilerler ve insanlarla birlikte olmayı, uyumlu ilişkiler yaşamayı ve devam ettirmeyi tercih ederler. Özellikle arkadaş çevresine çok önem verdikleri ve onları sevip, saydık ları, değer verdikleri için arkadaşlıkları kalıcı olmaktadır. Bu nedenle, grup ya da toplulukla çalışma gerektiren iş ve faaliyetlerde üstün başarılar kazanan kişilik özelliklerine sahiptirler.
6. İçedönük, Düşünce Odaklı, Sezgisel ve Algısalcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenler ve kararlarını kendi kişisel, man tıksal değerlerine uygun alırlar. Aldıkları kararları uygularken yaratıcı oldukları için esnetebilir, farklı seçenekler ve olasılıklar üzerinde dururlar. Her türlü gelişmeye yol açacak değişimlere özelikle bilgi biri kimi ve üstün düşünce gücü gerektiren karmaşık konuların, araştırmaların peşinden gider ve eylemde bu lunurlar. Bu nedenle, bilime katkıda bulunacak yeni şeyler üretmeyi seven kişilik özelliklerine sahiptirler.

7. Dışadönük, Sezgisel, His Odaklı ve Algısalcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları için eylemlerini de dış dünyanın bu gerçeklerine uygun düzenler ve oldukça esnek davranırlar. Özellikle yaratıcı kişilik özel liklerine sahip oldukları için insanlara yönelik yararlı olacak şeyleri, plan ve ayrıntıya fazla takılmadan, çözmek için hedefe yönelirler. Çeşitlilik içeren, deney, araştırma ve bilimsel çalışmalara önem verirler ve gerçekçi, denenmiş ve güvenilir yöntemler ile çözmeye çalışırlar.
8. İçedönük, Duyumsal, Düşünce Odaklı, Yargılayıcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenlerler. İyi bir gözlemci ve yaratıcı özeliklere sahiptirler. Yaşamlarını, aldıkları kararları mantık ve kendi kişisel değerlerine uygun düzenle meye çalışırlar; bu özellikleri onların birçok seçeneği denedikten sonra, mantıklı karalar almaları ile sonuçlanır.
9. Dışadönük Duyumsal, Düşünce Odaklı ve Algısalcı Tip: Dış dünyaya yönelik olan algıları, duyum ları, düşünceleri ve eylemleri; onların dış dünyasında gelişen, olup biten bu olaylara yönelmelerine, dış dünyanın gerçekleri ile ilgilenmelerine ve düzenlemeler yapmalarına yol açar. Buna uygun ilgi alanları ve yaşantılarında, esnek fakat mantıklı kararlar alıp, davrandıklarından dolayı; genelde uygulamalara yöne lik çalışma ve aktiviteleri önemseyip, yönelmekte ve tercih etmektedirler.
10. İçedönük, His odaklı, Sezgisel ve Yargılayıcı Tip: Kendi hisleri, sezgileri iç dünyalarına yönelik olduğu için eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenlerler. Kişilik özellikleri gereği iç dünyasının, duygularının, hislerinin ve sezgilerinin duyarlı ve güçlü olması; kendisini ve kendi siyle ilişkili diğer insanları da ilgilendiren dış dünyadaki olup, biten olaylara kayıtsız kalmayarak, ilgilen mesine ve yönelmesine yol açar. Bu nedenle kendi kadar diğer insanlara yardım amaçlı etkinliklere gönüllü katılarak, severek, ilgilenir, katkıda bulunur. Bu konularda yaşamsal kararlar almalarına yol açar. Bunun sonucu, aldıkları kararları ve yaşamlarındaki düzenlemeleri, bu kişilik özelliklerine uygun düzenler, özel hedefler belirler ve gerçekleşmesi için yoğun tempoda çalışarak, büyük çabalar gösterirler.
11. Dışadönük, His Odaklı, Sezgisel ve Yargılayıcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları kadar, hisleri ve sezgilerinin de güçlü olması, hislerini diğer insanlara kolaylıkla yansıtmasını sağlar. Kişilik özellikleri gereği, oldukça sosyal oldukları için sosyal çevresi ve toplumla iyi, sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurma sına yol açar. Sosyal ilişkilerdeki davranışlarını ve eylemlerini de bu gerçeklere uygun düzenlerler ve bunun sonucu insanlarla birlikte etkili çalışabilirler. Ancak onun yargısal yönü, özellikle sosyal ilişkilerine zarar verecek eleştirilere karşı çok katı tutum ve davranışlar sergilemesine yol açar.
12. İçedönük, Düşünce Odaklı, Duyumsal ve Algısalcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenler ve kararlarını kendi kişisel değerlerine uygun, ancak mantıklı olarak alırlar. Algılarına, duygularına uygun düşünceler oluşturur ve eylemde bulunurlar. Oldukça sessiz ve uyumlu özelliklerine karşı; kendi iç dünyalarını, dış dünyadaki tehdit ve tehlikelerden korumak için dış dünyayı ve dış dünyadaki olayların nasıl işlediğini ve geliştiğini öğrenmeğe karşı istek duyar ve oldukça esnek davranırlar. Bu tavır, tutum ve davranışları, dış dünyada nelerin, ne biçimde ve nasıl çalıştığı ya da işlediği konusunda bilgiler edinmelerini sağlarken; oldukça yaratıcı, mantıklı ve şaşkınlık yaratan fikirler ileri sürerek, çevresindekileri de şaşırtırlar.
13. Dışadönük, Sezgisel, Düşünce Odaklı ve Yargılayıcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları için eylemlerini de dış dünyanın bu gerçeklerine uygun düşünerek ve mantıklı kararlar verirler. Dış dünyadaki olay, olgu ve karşılaştıkları sorunları, bu kişilik özelliklerine uygun çözmeye, düşünmeye ve değerlen dirmeye çaba gösterirler ve mantıklı bir sonuca ulaşırlar. Genelde yönetici roller üstlenirler ve çevre sindeki kişilerin ya da çalışanların, bu standartları benimsememesi durumunda, bu kişilere karşı davranışları olumsuzlukla sonuçlanır.
14. İçedönük, His odaklı, Duyumsal ve Algısalcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylemlerini de iç dünyalarındaki hislere ve duyumlara uygun düzenler ve kararlarını kendi algıları ve değerleri doğrultusunda almayı tercih ederler. Oldukça sessiz ve arkadaş canlısı olmalarına karşın, kişilik özellikleri gereği kalabalık gruplardan çok daha küçük arkadaş grupları ile birlikte olmayı, onları kollamayı ve o an içinde bulunduğu durumun tadını çıkarmayı tercih ederler. Onların bu davranış ve tutumları arkadaşlarınca onay ve kabul görülüp, desteklenmesine yol açar.
15. Dışadönük, Düşünce Odaklı, Sezgisel ve Algısalcı Tip: Dış dünyaya yönelik oldukları için düşün celerini, eylemlerini, çevrenin ve dış dünyanın bu gerçeklerine uygun düzenleyen, mantıklı karalar veren, yaratıcı ve çevresiyle uyumlu kişilik özelliklerini taşırlar. Yeni olay, olgu, fikir ve düşüncelere karşı duydukları ilgi, bu yeni şeylere kolaylıkla odaklanmalarına yol açar. Özellikle bunlar kendisine yarar getirecek ve gelişimine katkıda bulunacaksa daha çok tercih edip, odaklanmasına ve bunların çözümü konusunda çaba göstermesini sağlamaktadır.
16. İçedönük, His Odaklı, Duyumsal ve Yargılayıcı Tip: Kendi iç dünyalarına yönelik oldukları için eylemlerini de iç dünyalarındaki düşünce ve duygulara uygun düzenler ve kararlarını yargısal bakış açısı ile ve kişisel his ve duyum ve değerlerine uygun olarak alırlar. Sessiz olmalarına karşılık, insanları göz lemleyen, özellikle sevdikleri kişilerle birlikte olmaktan, sosyal ilişkiler kutan zevk aldıkları için oldukça aktiftirler. Kendileri dışında diğer insanların hislerine, düşüncelerine önem verirler. Bu nedenle insan ilişkilerinde ve onlara uygulama fırsatı tanınacak işlerde başarılı olmaktadırlar.

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Myers ve Briggs Kişilik Tipleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Halil TÜRKMEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Halil TÜRKMEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Halil TÜRKMEN'in Yazıları
► Evlilik Tipleri Psk.Sami AYDOĞDU
► Depresyon Tipleri ve Öneriler Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Erken Boşalma Tipleri Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Evlilik Tipleri ve Evlilikte Uyum Psk.Aylin GÜNDOĞDU
► Sizin Aileniz Hangisi: Aile Tipleri Psk.Dnş.Onur AKKOCA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,116 uzman makalesi arasında 'Myers ve Briggs Kişilik Tipleri' başlığıyla benzeşen toplam 29 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Stres Testi Aralık 2008
◊ Unutkanlık Testi - Unutkanlık Ölçeği ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2008
◊ Beck Anksiyete Ölçeği Ağustos 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:51
Top