2007'den Bugüne 85,985 Tavsiye, 26,773 Uzman ve 19,105 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sınavın Alternatifi Yönlendirme
MAKALE #18850 © Yazan Psk.Halil TÜRKMEN | Yayın Ekim 2017 | 1,509 Okuyucu
SINAVLARA ALTERNATİF YÖNLENDİRME

Pedagojik olarak 15-16 yaşlar bireylerin yeteneklerinin kalıplaştığı yaşlardır. İşte bu yaşlar genelde 8.Sınıfların sonuna denk gelmektedir. Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılarak, Öğrencilerin ilgi ve yetenek testleri uygulanarak özel, özgün, ayrıcalıklı vb... Yetenekleri, ilgileri ve istidatları belirlenmeli ve YÖNLENDİRME ile Lise Programları seçenekleri her öğrenci için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Öğrenci bu seçenekler arasından istediği

LİSE TÜRÜ VE PROGRAMINA SINAVSIZ KAYDINI YAPTIRABİLMELİDİR.

Her öğrencinin zekası, tek bir yapıdan oluşmamakta, bir çok yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. Bireylerin bu yapısını göz önüne aldığımızda zekanın farklı yönlerini de belirlememize gereksinim bulunmaktadır. Her bireyin IQ= Zihinsel Zekası+ EQ=Duygusal Zekası ile birey bir bütündür.

Akademik-Zihinsel Yeteneğin Alt Bölümleri: Her bireyin bireysel ayrıcalıkları dikkate alındığında, Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Şekil Uzay Yeteneği, Dikkat Yeteneği, Seçici Bellek Yeteneği, Mekanik Yetenek, Parmak ve El Becerisi Yeteneği, Renk Algısı Yeteneği, Güzel Sanatlar ve Mekansal Yetenek, Göz ve El koordinasyonu –Uygulamalı Sanat Yeteneği, Özel Kişisel Yetenek ( Ayrıcalıklı Yetenek ),Bedensel Yetenek, Sosyal ve Kişisel Yetenek, Mantıksal ve İçsel Yetenek, İletişim Kurma ve Dilsel Yetenek vb. yetenekler arasından çok sayıda yeteneğe sahip olduğu belirlenebilir.

Duygusal yeteneğin belli başlı özellikleri ise, duyguları, doğru ve nesnel algılama, farkındalık, ayırt etme, düzenleme ve ifade etme, tanıma, duyguları anlama, kabul etme, işbirliği, sorumluluk almak, bağımsız ve esnek olmak, empati kurmak, yargılama, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek, kendine güvenmek, duyguların kullanımı, değerlendirmesi, yönetilmesi, ortaya çıkan problemlerin çözümü ve sonuç olarak kendini gerçekleştirmesidir.

Bugün eğitim-öğretimde öğrencilerin, bu bireysel ayrıcalıkların dan yalnız akademik başarı dikkate alınarak, öğrenciler çeşitli ortaöğretim programlarına SINAVLA yönelmektedir. Bu günkü sistem, Ortaöğretim programlarına öğrencilerin bireysel tüm özelliklerini dikkate alan YÖNLENDİRİCİ bir yapıdan yoksundur.

Bu nedenle liselerdeki aynı eğitim programları, yeteneği olsun veya olmasın, ilgisi bulunsun ya da bulunmasın, değerleri uygun olsun ya da olmasın, akademik başarısı dikkate alınarak, yeteneği üstün, orta veya düşük tüm öğrencilere uygulanmakta, bu programlarda bu özellikleri üstün olan öğrenciler için pek sorun yaratmamaktadır. Sorun çıksa da öğrencilerin yetenekli olması nedeni ile sorunlar çözümlenmektedir. Oysa orta seviyede ve düşük düzeyde bireysel ayrıcalıklara sahip öğrenciler, bu programlar kapasitelerinin üzerinde olduğu için zorlanmakta ve bir çok güçlüklerle karşılaşıp başarısız olmaktadırlar.

Öğrencilerin başarısızlığı kader değildir, yanlış yönlendirmenin eseridir.
Sağlıklı bir yönlendirme ile her bireyin bireysel ayrıcalıklarının dikkate alınarak üst programlara YÖNLENDİRME yapıldığında başarı kaçınılmaz olacak eğitimin kalitesi de artacaktır.

TEOG Kalkmalı, Her Öğrenci istediği Lise tür ve programına kayıt yaptırmalıdır…
Önerisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmesine ve MEB' nca harekete geçilmesine rağmen!

Neden MEB tarafından, AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞAN SINAV alternatif olarak öneriliyor…

Açık uçlu sorulardan oluşan ölçme ve değerlendirme sistemi ilkel olduğu kadar objektif olmayan, yargısal değerlendirmelere yol açan Bir sınavdır.
( Örnek 10 puanlık bir soruya verilen cevabı, A Öğretmeni kendi görüşüne yakın bulup 10 puan verirken, B öğretmeni 5, C öğretmeni= 0 puanla değerlendirebilir…
SINAV SINAVLA... YANLIŞ BAŞKA BİR YANLIŞLA... DÜZELTİLEMEZ…

Okullarda Rehberlik Servislerine işlerlik kazandırılıp, Yönlendirme Komisyonunun oluşturulup, işlerlik kazandırılması ( Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler, İdareciler, Öğrenci Velisinden oluşan)öncelikli olarak yeterlidir.

GELECEĞİN EĞİTİMİ-2003 Bu konuda Alıntı:

Oysa öğrencilerin bireysel özelliklerinin tümünü dikkate alarak, belirlenen programlardan her hangi bir programa, isteğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak yönelmesi sağlandığında; Bireysel özellikler bakımından, çoğu koşulları benzer veya eşit gruplarla, seviyelerine, kendinin ve toplumun ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun hazırlanmış programları öğrenmeleri daha da kolaylaşacaktır.Ayrıca öğrenci sıkıntı çekmeden, zorlan madan, olumsuzluklarla karşılaşmadan; kısaca kişiliği ve sağlığı bozulmadan eğitilmesi sağlanacaktır.

Bu şekilde bir yapılanma ayrıcalık getirir, sorun yaratır. Görüşünü paylaşmıyorum. Belki bazı sakıncaları bulunabilir, ancak yukarda belirtilen bu günkü sınıf atmosferin de yukarda belirtilen sıkıntıları yaşayan öğrencilerimizin durumları dikkate alındığında, öğrenciye vereceği tahribatın azlığı tercih edilmesi gereken koşullardan sadece biri olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca yönlendirme ve geçişler konusunda belirtildiği gibi, bulunduğu seviyeden yıl sonunda performans göstererek başarısı düzeyinde, farklı seviyedeki gruplara geçişinin düzenlenmesi ya da tersi olmalı diğer değişle eğitimde ödül ve ceza kullanılmalıdır. Tercihen ödül ağırlıklı kullanılmalıdır. Bu sistemin işletilmesi, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, güven ve özgüven , başarı hazzı, kendini kanıtlama vb. duygularının da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başarısız duruma düşen öğrenciler, alt seviyedeki gruplara yönlendirilmeden, yetiştirme programları yolu ile yetiştirilip aynı seviyeye getirilmeye çalışılmalı, öğrencinin başarı yönünden aynı seviyeye getirilmesi için tüm çabaların gösterilmesine rağmen, istenen başarı düzeyini yakalayamayan öğrenciler daha alt seviyedeki programlarda öğrenimlerine devam ettirilmelidir. Ancak bu daha önce belirlenen standartlara göre durumlarına en uygun olan programlara yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Ancak alt programa devam eden öğrenciler eğitimleri süresince tekrar daha üst düzeydeki programlara geçişlerinin, her yıl eğitim-öğretim yılı sonundaki performansı dikkate alınarak yapılmasının sürekli açık tutulmalıdır.

Ayrıca üstün yetenekli öğrenciler bu sınıflarda , öğretmenlerin sınıf atmosferindeki öğrenci seviyesi dikkate alarak programını şekillendirip, uygulayacağı için farklı seviye gruplarında bulunan öğrenciler ile istenilen seviyede ayrı, ayrı bireysel öğretim gerçekleştiremeyeceklerdir. Öğretim programları bu öğrencilerin seviyelerinin altında olduğu için onlara sıkıcı gelmekte, lüzumsuz tekrarların öğrenciyi sıkacağı bilinmeden, derslerden soğumalarına, yeteneklerini geliştirici bir ortamdan yoksun bulunmamaktan dolayı kendilerini geliştirecekleri yerde bu özel ve üstün yeteneklerinin süreç içinde körelmesine neden olmaktadırlar. Bu şekilde bir araya getirilmiş karma sınıflarda; görüldüğü gibi en büyük sıkıntıları öncelikli çok alt ve çok üst seviyelerde yetenekli olan öğrenciler yaşamaktadırlar.

Günümüzde zeka ( Wechsler,Stanford Binet,Binet-Simon, Likert vb.) çeşitli yetenek, ilgi testleri ( Kuder,Kendini Değerlendirme Envanteri, Temel Kabiliyetler Testi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği vb ) bulunmakta ve zekanın ve çeşitli yeteneklerin, ilgilerin ve değerlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Zeka testleri bireylerin zekalarını bulundukları yaş içinde değerlendirmektedir. Daha iyi performans ya da daha kötü performans gösterip, gösteremeyeceklerini belirlemez. Bu nedenle zeka tek bir yapıdan oluşmamakta, bir çok yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. Bu yapısını göz önüne aldığımızda zekanın farklı yönlerini de belirlememize gereksinim bulunmaktadır.
Bu amaçla, ilköğretim ilk yıllarında ,hatta bazı yeteneklerde okul öncesi eğitimde, gözlemler sonucu öğrencilerin ilgi ve yetenekleri belirlenebilir. Bunlar rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin elamanları tarafından uygulanan ölçme araçları sonuçları ile değerlendirilebilir.Bu amaçla en geç ilköğretim 3. sınıftan itibaren öğrenciyi çeşitli yönleri ile öğretmenlerce tanıma çalışmaları başlatılmalıdır.Her öğrenci ile ilgili bilgiler rehberlik biriminde dosyalarda sınıf/ sınıf rehber öğretmenlerince kayıt altına alınmalıdır.Yönlendirme de öğretmen ve okul rehber öğretmeninin kayıtlarından yararlanarak ağırlıklı puanlar verilmelidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Yönlendirme Komisyonlarında belirtilecektir.

2. EĞİTİM KOMPLEKSLERİ - KAMPUSLAR BİRİMLER VE MERKEZLER

Eğitim, herkesçe bilindiği gibi; davranışta kasıtlı, istendik değişiklikler meydana getirmedir. Bu değişikliklerin süreç içinde kalıcı olması beklenir. Eğitim, bireylerde bilgi, beceri yönünden olumlu bir tavır geliştirmesini, ilgi ve yeteneklerine uygun toplumun beklentileri doğrultusunda istendik davranış değişiklikleri kazanmasını kapsayan etkinliklerin tümüdür denilebilir. Eğitim, kültürün gelecek kuşaklara aktarılması işlevinden çok bireylerin bireysel ayrıcalıklarına uygun hangi bilgileri öğrenmeye ihtiyaçları olduğuna kendilerinin karar vererek belirlemelerini bu amaçla öğrenmek istedikleri bilgileri kendilerinin belirleyip, seçmelerine, seçtikleri bilgilere ulaşırken nasıl ulaşması gerektiğinin öğretimini yani öğrencinin aktif biçimde bireysel yada ekip çalışmaları ile araştırarak, inceleyerek bilgilere ulaşmasını, ulaştığı bilgiyi tanıyarak, deneyerek, uygulayarak öğrenmesi, öğrendiği bilgileri nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde kullanabileceğinin öğrenilip, öğretilmesi ve öğrendiği bilgilerden yararlanarak, transfer ederek farklı ve yeni bilgiler üretmesi, yeni projeler geliştirmesi ve insanların hizmetine sunması, çağdaş eğitimin temel işlevlerinden olmalıdır. Eğitim tüm bu işlevleri verimli ve sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için eğitilen öğrenciye uygun olması yani öğrenci ve öğrenen merkezli olması, eğitimin olmazsa olmazlarındandır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Sınavın Alternatifi Yönlendirme" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Halil TÜRKMEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Halil TÜRKMEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Halil TÜRKMEN'in Yazıları
► Teog Kalkıyor İşte Alternatifi Psk.Halil TÜRKMEN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,105 uzman makalesi arasında 'Sınavın Alternatifi Yönlendirme' başlığıyla benzeşen toplam 5 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Stres Testi Aralık 2008
◊ Unutkanlık Testi - Unutkanlık Ölçeği ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2008
◊ Beck Anksiyete Ölçeği Ağustos 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:52
Top