2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Diş ile İlgili İnternette En Çok Sorgulanan Kavramlar
MAKALE #5854 © Yazan Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN | Yayın Ekim 2010 | 7,983 Okuyucu
Diş ile ilgili internet üzerinde en çok sorgulanan kavramlar: lazer-diş-implant-ağız-diş hastanesi-diş sağlığı-estetik-ağız sağlığı-ağız ve diş sağlığı-diş merkezi- diş hekimi-protez-diş hekimliği-dolgu-diş ağız-diş eti-dişçi-diş doktoru-agız-beyazlatma-dişler-ortodonti-ağız diş sağlığı merkezi-diş beyazlatma-diş hekimleri-ssk diş-diş macunu-diş sağlığı merkezi-diş polikliniği-diş protez-diş tedavisi-diş teli-diş özel-diş hastalıkları-diş üniversitesi-diş fakültesi-diş fırçası-dişhekimi-kanal tedavisi-diş hastaneleri-diş hekimliği üniversitesi-diş sağliği-diş tedavi-diş çekimi, olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnternet üzerinde yapılan aramalarda seçilen anahtar kelimeler eğilimlerin belirlenmesi amacı ile incelendiklerinde en çok sorgulanan konular ortaya çıkmaktadır. Bu makalede dişhekimliği alanına giren konularda ülkemizdeki eğilimleri saptamak ve internet üzerinde sorgulanan kavramların açıklanması amaçlanmıştır. Yöntem olarak aylık ortalama kullanım sayısı 10.000 üzerinde olan anahtar kelimeler saptanmış ve anlamları açıklanmıştır. Bu makale bir saha çalışması olmayıp anket verileri olarak değerlendirilmemeli ve sanal ortamdaki gelişmelerin ve değişimlerin hızı dikkate alındığında saptanan eğilimlerin ve sonuçların zaman içersinde değişgenlik göstereceği gözardı edilmemelidir.

Anahtar kelimeleri seçim yönteminde başlangıçta dişhekimliğini ilgilendiren güncel tedavi konseptleri ile en temel alanlardaki sözcükler olan “diş, ağız, diş sağlığı, ağız sağlığı, dişhekimliği, implant, estetik, lazer” kullanılmış, bunlara ilave olarak sorgulama sırasında arama motorunun önerdiği sözcükler ile zengin bir içerik ortaya çıkmıştır. Bu çok sayıdaki anahtar kelimelerden aylık ortalama aranmada 10.000 üzerinde olan “lazer-diş-implant-ağız-diş hastanesi-diş sağlığı-estetik-ağız sağlığı-ağız ve diş sağlığı-diş merkezi- diş hekimi-protez-diş hekimliği-dolgu-diş ağız-diş eti-dişçi-diş doktoru-agız-beyazlatma-dişler-ortodonti-ağız diş sağlığı merkezi-diş beyazlatma-diş hekimleri-ssk diş-diş macunu-diş sağlığı merkezi-diş polikliniği-diş protez-diş tedavisi-diş teli-diş özel-diş hastalıkları-diş üniversitesi-diş fakültesi-diş fırçası-dişhekimi-kanal tedavisi-diş hastaneleri-diş hekimliği üniversitesi-diş sağliği-diş tedavi-diş çekimi (URL keywords:laser-dis-implant-agiz-dis-hastanesi-dis-sagligi-estetik-agiz-sagligi-agiz-ve-dis-sagligi-dis-merkezi-dis-hekimi-protez-dis-hekimligi-dolgu-dis-agiz-dis-eti-disci-dis-doktoru-agiz-beyazlatma-disler-ortodonti-agiz-dis-sagligi-merkezi-dis-beyazlatma-dis-hekimleri-ssk-dis-dis-macunu-dis-sagligi-merkezi-dis-poliklinigi-dis-protez-dis-tedavisi-dis-teli-dis-ozel-dis-hastaliklari-dis-universitesi-dis-fakultesi-dis-fircasi-dishekimi-kanal-tedavisi-dis hastaneleri-dis-hekimligi-universitesi-dis-sagligi-dis-tedavi-dis-cekimi)” sözcükleri incelemeye alınarak anlamları açıklanmıştır. Makalenin bundan sonraki bölümünde dişhekimliği açısından en çok sorgulanan sözcükler ele alınacaktır.

Laser: aslında ingilizcede Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation sözcüklerinin baş harflerinden türetilme bir kelime olan ve dolayısı ile “z” harfi kullanılmadan LASER olarak yazılması gereken bu kavram, telaffuzu nedeniyle “lazer” olarak kullanılmaktadır. Esas olarak tıp ve dişhekimliğinden ziyade endüstri, elektronik ve dijital ortamlarda daha çok kullanılan laserler geniş kitlelerin ilgisini çekmektedir ve en çok sorgulanan sözcüğü oluşturmaktadır. Laserler dişhekimliğinde de ivme kazanan bir oranda klinik kullanıma girmektedir. Özellikle maliyetleri nispeten düşük olan Diyot laserlerin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Buna paralel olarak benzer işlevi olan Nd:YAG’ların satışlarında azalma olmuştur. Benzer şekilde yumuşak doku cerrahisinde kullanılan CO2 laserler de hem yumuşak, hem de sert dokularda kullanılan Er:YAG laserlerin devreye girmesi ile klinik kullanımda daha az revaç görmektedirler. Atravmatik cerrahi, hızlı iyileşme süreleri, bir çok durumda anesteziye gerek duyulmadan çalışılabilmesi laserleri kinik kullanımda cazibeli hale getirmektedir.

Diş: dental alanda en sorgulanan ikinci sözcüktür. Dorland’s Medical Dictionary’e göre “yiyeceklerin ısırılması ve çiğnenmesi için çenelerin alveolar prosesinde yer alan sert, kalsifiye yapılardan biridir”. Mosby’s Medical Dictionary’deki daha geniş tanımda: “çenelerde gelişen çok sayıdaki dişsel yapılardan herhangi birine verilen addır. Modifiye kemikten köken aldıklarından tipik olarak sindirim sisteminin bir parçası olarak sınıflandırılırlar ve ağızdaki besinleri yutmak için kesme ve öğütme amaçlı kullanılırlar. Her diş, dişeti üzerinde kalan kuron kısmı, alveol kemiğine gömülü 2-4 adet kök ve kuron ile kök arasında sıkışmış olan boyun bölgesinden oluşur. Her diş aynı zamanda kök ucundaki küçük açıklıklardan giren sinir ve damardan zengin diş özü-pulpa ile dolu olan bir boşluk içerir. Dişin katı kısmını dentin, mine ve kök yüzeyindeki ince bir kemik tabakası olan sement yapar. Dentin dişin gövdesini oluşturur. Mine dişin ağızda görürnen kısmını kaplar. Yaşamın farklı dönemlerinde iki tip diş takımı görülür: 20 adet süt dişi bebeklikte ortaya çıkar, 32 adet daimi diş çocuklukta ve ergenlik döneminde ortaya çıkar” ifade edilmektedir.

İmplant: The American Heritage® Medical Dictionary’ye göre fiil olarak anlamı “1. bir cisim veya cihazı cerrahi olarak yerleştirmek veya gömmek. 2. greftlemek ya da bir dokuyu vücudun içine yerleştirmek. 3. rahim cıdarına eklenmiş ve gömülmüş olmak. Döllenmiş yumurtada kullanılır”.Yine aynı sözlükte isim olarak anlamı “implante edilmiş herhangi bir şey, özellikle cerrahi olarak implante edilmiş doku veya cihaz”. Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers ise implantı “vücuda protetik, terapötik, diagnostik ya da deneysel amaçlarla yerleştirilen veya aşılanan (greftlenen) nesne veya malzeme” olarak tarif etmektedir. Kelime kökeni latince içine yerleştirmek anlamındaki “implantare”den gelmektedir. Gale Encyclopedia of Medicine’deki tanımı diş implantını açıklamaktadır: “genellikle köprü veya protez için stabil dayanak olarak kullanılan, bir ucu kemiğe implante edilmiş ve diğer ucu kuron ile kaplanmış vida”.

Ağız: Mosby’s Medical Dictionary’ tarifine göre: 1 sindirim kanalının süperior, anterior bölümünde yer alan oval formda oral kavite, anteriorda dudaklar ile çevrelenmiş ve içinde dil ile dişler yer alır. Vestibül denilen ön bölge ve asıl ağız boşluğundan oluşur. Vestibül, dişlerin önünde yer alır, dışardan yanaklar ve dudaklar ile , içerden dişeti ve dişlerle çevrelenmiştir. Vestibül parotis tükürük bezinden salgı alır. Asıl ağız boşluğu alveolar arklar ve dişlerle çevrelenmiştir, farinksle komşudur ve çatısı yumuşak-sert damaklar tarafından yapılır. Dil ağız tabanının büyük kısmını oluşturur. Ağız tabanının kalanı dil kökünden altçenenin iç kısmındaki dişetlerine kadar uzanan ve yanlardaki müköz membrandan oluşur. Asıl ağız boşluğu sekresyonunu submandibular ve sublingual tükürük bezlerinden alır. 2 giriş açıklığıdır.

Diş hastanesi: Sağlık Bakanlığı mevzuatı incelendiğinde, diş hastanelerinin Özel Hastaneler Yönetmeliği altında yer aldığı görülmektedir. Bu yönetmeliğe göre diş hastaneleri Dal Hastaneleri gurubuna girmektedir. Tanımları: Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir. Madde 7- Dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet veren özel hastanelerdir. Dal hastanelerinin, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti vermeleri zorunludur.

Estetik: tıp sözlüklerinden The American Heritage® Medical Dictionary tanımında “1. duyu ve duygularla ilgili olan. 2. estetikle ilgili olan” verilmiştir. Filolojik sözlüklerden Collins English Dictionary’de ise “1. sıfat (Güzel sanatlarda) estetik ile veya ilkeleri ile bağlantılı. 2. a. diğer değerlendirmelerden ziyade saf güzelliğe göreceli olan; b. güzel tad almaya-gustoya (damak tadına) veya sanatsal ve estetik değerlendirmelere bağlı olan. isim (Güzel sanatlarda) belirli bir kişi, grup veya kültürden edinilen tad alma ilkesi veya stili”. Felsefede estetik, “güzel nedir?” sorusunun cevabını arayan disiplindir. Bu basit sorunun cevabı üzerine Aristo döneminden günümüze kadar kesin bir yargıya-konkluzyona ulaşılamamıştır. Ancak, kesin olan estetik kavramı üzerine düşüncelerin antik felsefeden başlayarak kültürlere ve çağlara göre içerik, algı ve şekil değiştiren bir süreci oluşturduğudur.

Dişhekimliğinde branşlaşma tedavi biçimlerine göre ortaya çıkmıştır. Örneğin kanal tedavisi uygulamaları “endodonti”, dolgu uygulamaları “konservatif tedavi”, dişeti hastalıkları tedavisi “periodontoloji” gibi disiplinler altında, tedavi tiplerine göre sınıflandırılırlar. Ancak son 30 yılda bu disiplinlerin bir arada kullanılarak belirli hedeflere yönelen “ilkeler ve uygulamalar bütünlükleri”, diğer bir ifade ile “kavramsal dişhekimliği” ortaya çıkmıştır. Örneğin periodontoloji, protetik tedavi gibi disiplinleri kullanarak kişinin gülüş şeklinin estetik prensipler doğrultusunda tasarlanması “estetik dişhekimliği” uygulamasını ortaya çıkarmıştır.

Disipliner dişhekimli ile kavramsal dişhekimliği farkını bir örnek ile anlatmaya çalışalım: Üst çenede kanin dişleri arasındaki bölgede dişeti sorunları yaşayan ve hasarlı dişlerinin protezler ile kaplanması gereken bir hasta üzerinde dişhekimliği disiplinleri tek tek uygulandığında, sadece dişeti tedavisi uygulanarak dişetlerinin sağlıklı hale getirilmesi hedeflenir, protezler aracılığı ile dişlerin restorasyonu hedeflenirken, aynı vakada estetik dişhekimliği devreye girdiğinde planlama tamamen değişerek bu disiplinlerin işbirliği ile farklı bir bakış açısı altında estetik ilkelerin hayata geçirilmesi amaçlanıp periodontal tedavi yapılırken dişeti sınırları dudak-diş sınırlarına göre dizayn edilir, uygulanan protezlerin dudak-dişeti ve diğer oransal ilişkiler gözetilerek planlaması yapılır. Tek başına laser bir tedavi branşı olmazken, laser uygulama kavramı dahilinde yapılan farklı disiplinlere ait tedaviler “laser dişhekimliği”ni oluşturur. Tedavilerde görüş kalitesini ve büyütmeyi-magnifikasyonu arttırarak detaylara hakim olmayı hedefleyen bir kavram olan “mikro-dişhekimliği”dir. İçersinde laser dişhekimliği, mikro-dişhekimliği unsurlarını barındıran diğer bir kavramsal dişhekimliği uygulaması, en yeni teknolojiler ile tedavi yapılması kavramını ortaya koyan “ileri dişhekimliği”dir.

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, (Resmi Gazete: 14 Ekim 1999 – 23846) bilgilerine göre:

Dişhekimi: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan dişhekimlerini ifade eder.

Diş merkezi: Birden fazla dişhekiminin müştereken açtıkları, en az üç diş ünitinin ve genel anestezi ile müdahale biriminin bulunduğu, hastaların müşahede , muayene, teşhis ve tedavi edildikleri ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.

Poliklinik : Birden fazla dişhekiminin müştereken açtıkları ve en az iki diş ünitinin bulunduğu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.
Yukarıda belirtilen merkez ve poliklinikler; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimleri ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan diş hekimleri ve ayrıca ortaklarının tamamı diş hekimlerinin bulunduğu şirketler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu Kanun’un 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu yararına çalıştığına karar verilen ve tüzüğünde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan dernekler, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış olan ve kuruluş senedinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan vakıflar ve kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından açılabilir ve işletilebilirler.

anahtar sözcükler: ağız, ağız diş sağlığı merkezi, ağız sağlığı, ağız ve diş sağlığı, ağız-diş hastanesi, beyazlatma, diş, diş ağız, diş beyazlatma, diş çekimi, diş doktoru, diş eti, diş fakültesi, diş fırçası, diş hastalıkları, diş hastaneleri, diş hekimi, diş hekimleri, diş hekimliği, diş hekimliği üniversitesi, diş macunu, diş merkezi, diş özel, diş polikliniği, diş protez, diş sağlığı, diş sağlığı merkezi, diş tedavi, diş tedavisi, diş teli, diş üniversitesi, dişçi, dişhekimi, dişler, dolgu, estetik, implant, kanal tedavisi, lazer, protez, ssk diş, tel tedavisi (Ortodonti)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Diş ile İlgili İnternette En Çok Sorgulanan Kavramlar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Diş ile İlgili İnternette En Çok Sorgulanan Kavramlar' başlığıyla benzeşen toplam 97 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:16
Top