2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kaynaştırma Eğitimi: Kaynaştıralım Mı, Kaynatalım mı ?
MAKALE #10510 © Yazan İbrahim EREN | Yayın Mart 2013 | 13,029 Okuyucu
İlköğretim okullarının 1.kademesinde,özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla beraber eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanabileceklerinin ve bir çok beceriyi öğrenebileceklerinin anlaşılmasıyla,normal sınıf ortamında engelli öğrencilere yönelik bireysel programların geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çocukların gelişim özellikleri,bu özelliklerin ortaya koyduğu gereksinimler,onlara sunulan eğitimin niteliğini etkileyerek yeni önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır.Bu önlemlerden bir tanesi de Kaynaştırma Eğitimi uygulamasıdır. Böyle bir eğitimin başarıya ulaşması için bir takım şartlara ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikli olarak Kaynaştırma'nın ne olduğunu iyi anlamalıyız.

“ Kaynaştırma Eğitim”i nedir ?


Kaynaştırma, engelli öğrencilerin, özel olarak yetişmiş elemanların özel destekleriyle,normal sınıflarda eğitimlerini sürdürmesidir. Eğitimde bütünleştirmeyi sağlamaya çalışan Kaynaştırma, engelli kişinin yetersizliğinin tanılanmasından sonra gelişimini en üst düzeye çıkaracak ve gereksinimlerini en uygun şekilde karşılanacağı bir düzenlemedir.

Kaynaştırma, özel eğitime muhtaç çocuğu mümkün olduğunca normal düzeydeki arkadaşlarıyla birarada tutmak ve onu olabildiğince en az kısıtlandırılmış ve gereksinimlerini en iyi bir biçimde karşılayabilecek bir eğitim ortamına yerleştirmektir. Kaynaştırma engelli bireylerin etiketlerine değil , eğitsel gereksinimlerine bakmak demektir.

Kaynaştırma Ne Değildir ?


q Özel sınıflardaki tüm öğrencileri normal sınıflara aktarma değildir.
q Engelli çocukları, eğitimlerinde gerekli olan koşulları ve hizmetleri sağlamadan normal sınıflara yerleştirme değildir.
q Her zaman özel sınıflarda sağlanan hizmetlerden daha ucuz değildir.
“Kaynaştırma uygun engelli çocukların normal akranlarıyla geçici olarak ve
öğretimsel ve sosyal bütünleşmesi ,bireysel olarak saptanmış eğitsel planlama süreci ve normal ve özel eğitim idari,öğretimsel ve destek personeli arasındaki sorumluluğun açıklanması gerektiğine işaret eder.”

“Kaynaştırma Eğitimi” Uygulamasına Karar Verirken Ölçütler Nelerdir ?


Hangi durumda Kaynaştırma uygulamasına yer verilip verilmeyeceğini şu durumlarda karar verebiliriz ;

Çocuk “Kaynaştırma Eğitimi”ne alınmalı:,


Ø Çocuk ufak yaşta ve problem okul yıllarının başında belirlenmiş ise,
Ø Çocuğun problemi hafif derecede ve okul dışı yaşamını kapsamıyorsa,
Ø Çocuğu problemi tek bir işlev alanıyla sınırlıysa,
Ø Çocuğun problemini düzeltmek pek çok araç ve gerecin kullanımını gerektirmiyorsa ,
Ø Çocuk normal akranlarıyla arkadaşlık kurabilecek yardımlaşabilecek sosyal becerilere sahip gözüküyorsa,
Ø Normal sınıftaki öğrenci sayısı 25 ya da 30 öğrenciden azsa ,
Ø Normal sınıfın öğretmeni bilgili ve çocuğun problemiyle uğraşmaya istekli ise,
Ø Çocuğun ailesi istekli ve onun problemleriyle ilgilenebilecek durumda ise,
ve bu maddelerin yarısından fazlası tutuyorsa çocuk kaynaştırma uygulmasına alınmalıdır.

“Kaynaştırma Eğitimi”ya Alınırken Dikkatli Olunmalı :


Ø Çocuk ileri yaşta ve problem normal sınıfta düzelecek gibi gözükmüyorsa,
Ø Çocuğun problemi ağır derecede ve yaşamının diğer alanlarını da kapsıyorsa,
Ø Çocuğun çoklu problemi varsa(örneğin zihinsel yetersizlik artı davranış problemi)
Ø Çocuğun durumu pek çok araç-gereç ya da karmaşık öğretim tekniklerinin kullanımını gerektiriyorsa,
Ø Çocuk normal çocuklarla arkadaşlık kurmada sürekli güçlük çekiyorsa,
Ø Normal sınıftaki öğrenci sayısı 30 ya da 35 öğrenciden çoksa,
Ø Çocuğun öğretmeni isteksiz ya da genelde çocukla çalışmayı sürdüremeyecek durumda ise,

Çocuğun ailesi çocuğun problemiyle ilgilenmeyecek ve ona yardım edemeyecek durumda ise ve bu şartların yarısından fazlası var ise öğrenci kaynaştırma uygulamasına alınırken dikkatli olunmalıdır

Kaynaştırma Eğitimi, özürlü bireyi topluma kazandırmayı amaçlayan bir özel eğitim projesidir. Fakat bu çalışmanın istenilen amaca ulaşabilmesi için yukarıda belirttiğimiz durumların göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığımız 'kaynaştırma değil ,Kaynatma' olacaktır.
“Kaynaştırma Eğitimi”nın Ne Gibi Yarar ve Zorlukları Olabilir ?

a)Yararları :

1-Engelli çocuğa olan yararları ;
Kaynaştırmanın en önemli yararı doğrudan engelli çocuğa ilişkindir.Çocuklar çevrelerindeki akranlarını ve yeişkinleri gözleyerek ya da onların davranışlarını öykünerek davranışlarını biçimlendirir ve yeni davranışlar edinirler.Dolayısıyla çocuk,normal ortamlar içerisinde olağan insanlarla birlikte olduğu ölçüde toplumun beklentilerine uygun davranışları edinme olanağı elde edebilecektir. Tersine,ayrı eğitim kurumlarında normal yaşam ortamlarından uzak olarak yaşamını sürdüren,okulda geçen zamanının çoğunu kendisi gibi engelliler arasında geçiren çocuğun bu tür davranışlar edinmesi güç olacaktır.
2-Normal çocuğa olan yararları ;
İleriki yaşamlarında bir çok ortamda karşalaşabilecekleri engelli bireyleri önceden tanıma ve anlamaları mümkün olabilecektir.
İkincisi kaynaştırma ortamlarında bireysel farklılıkları daha kolaylıkla fark edip anlayabileceklerdir.Bunun sonucu olarak gerçekci bir kimlik geliştirme şansları daha fazla olacaktır.
3-Eğitimin niteliği açısından yararları ;
Sınıfa yerleştirilen engelli çocuğun öğretimin dinamiğini ve bireyselliğini arttırabileceği söylenebilir.
Eğer engelli çocuk normal sınıf yerine ayrı bir eğitim kurumuna yerleştirilmiş olsaydı,herşeyin özel gereksinimlerine göre düzenlendiği bu kurumlardaki eğitim yaşantısına uyumu kolay olacaktı.Üstelik kendisi gibi engelli olanlarla birlikte olmanın sağlayacağı psikolojik ve sosyal rahatlığı yaşayabilecekti.
Konuya öğretmen açısından bakıldığında,öğretmenler engelli çocukların bulunmadığı sınıflarda alışageldikleri eğitimi sürdüreceklerdi.
Engelli çocukların anne babaları ise çocuklarını özel bir eğitim kurumuna ,alanlarında özel olarak yetişmiş eğitici personelin eline teslim etmenin rahatlığıyla diğer işleriyle meşgul olabileceklerdi.Oysa kaynaşatırma getirdiği ek yük ile sorumluluk alanlarını genişletmektedir.
Tüm bunların yanında gerekli önlemler alınmadığı takdfirde bazı zorluklarla karşılaşılması olasıdır.
Bu zorluklardan bazıları şunlardır ;
a)Engelli çocuğun yönünden zorluklar ;
v Engelli çocuk kendisini normal akranlarıyla karşılaştırarak olumsuz bir kimlik geliştirebilir.Kendini değersiz görebilir.
v Kendisini normal akranlarına kabul ettirmede,sağlıklı ilişkiler kurmada güçlük çekebilir.Hatta bu güçlük onu okula devamdan alıkoyabilir.
v Kaynaştırma programındaki mevcut hizmetler çocuğun gereksinimlerine uygun olmayabilir.Örneğin çocuğun gereksinim duyduğu fizyoterapi veya konuşma terapisi gibi bazı hizmetler normal sınıf ortamında sağlanamayabilir.
b)Sınıf öğretmeni yönünden zorluklar ;
v Öğretmenin kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutumu ve uygulamanın diğer öğrencilerin eğitimini olumsuz etkileyeceği kaygısı.
v Sınıf öğretmenine engelli çocuğun eğitimine ilişkin gerekli yardım ve rehperlik hizmetlerinin sağlanamaması. Bunun sonucu olarak olarak engelli çocuğu yeterince tanıyamayan öğretmenin yetersiz kalması.
v Sınıfların aşırı kalabalık olmasının sonucunda sınıf öğretmenin engelli öğrenci ile yeterince ilgilenememesi.
v Anne-babanın ilgisiz tutumu öğretmenin motivasyonunu olumsuz etkileyerek eğitimdeki bütünlüğün bozulması.
v Normal çocuk velilerinin sınıflarında engelli çocuk bulunmasından dolayı sınıf öğretmenine şikayette bulunması.

c)Engelli çocuğun anne-babası yönünden zorluklar ;
v Normal sınıf ortamında sürekli olarak çocuklarının akranlarından farklılığını izleme, anne-babalar için alışılması güç bir durum olacaktır.
v Genellikle normal çocukların anne-babaları engelli çocukların anne-babalarının ne gibi duygular içersinde olduğunu tahmin edemeyebilirler.Konuya yüzeysel bir acıma duygusu içiinde bakabilirler.Bu durum engelli çocuğun anne-babası yönünden üzüntü kaynağı olabilir.
v Kaynaştırma uygulamasında çocuğun gereksinimleri üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır, anne-babanın gereksinimleri yeterince göz önüne alınmayacak olursa
okul-aile işbirliği yeterli işlevi gösteremeyecektir.

Özetle Kaynaştırma Eğitimi, özürlü bireyi topluma kazandırmayı amaçlayan bir özel eğitim projesidir. Fakat bu çalışmanın istenilen amaca ulaşabilmesi için yukarıda belirttiğimiz durumların göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığımız “Kaynaştırma” değil “Kaynatma” olacaktır.

Kaynak ve Daha Fazla Bilgi İçin :
1- Nihal,Varol Oğuz Gürsel, Alt özel sınıf ve normal sınıf öğrencilerinin birlite sürdürdükleri beden eğitimi derslerinin kaynaştırma açısından değerlendirilmesi.(1988)

2-Oğuz Gürsel, Zihinsel engellilerin eğitiminde yönetsel düzenlemeler. (1988)

3-Prof.Dr. Mehmet Özyürek,özel eğitimde normelleştirmenin doğurguları

4-Yard.Doç.Dr.Nihal Varol,özel eğitimde kaynaştırma nasıl olmalıdır ?

5-Yard.Doç.Dr.Sabahattin Deniz,ilköğretimin 1.kademesinde özürlü çocukların kaynaştırma yoluyla eğitimi.

6-Yard.Doç.Dr.Süleyman Eripek,engelli çocukların normal sınıflara yerleştrilmesi “Kaynaştırma Eğitimi”

7-Nihal Varol (1988),Kaynaştırma Programları,Uygulamaları ve Etkileri.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kaynaştırma Eğitimi: Kaynaştıralım Mı, Kaynatalım mı ?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı İbrahim EREN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak İbrahim EREN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
İbrahim EREN Fotoğraf
İbrahim EREN
Çorum
Özel Eğitim Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi5 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler İbrahim EREN'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Kaynaştırma Eğitimi: Kaynaştıralım Mı, Kaynatalım mı ?' başlığıyla benzeşen toplam 20 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


20:41
Top