2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Periodontoloji Nedir? Periodontal Hastalık Nedir? Dişeti Hastalıkları Nedir? Dişeti Hastalıkları ve İmplant Çevresi Enfeksiyonlarda Lokal Salınımlı Tetrasiklin Uygulamaları
MAKALE #390 © Yazan Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN | Yayın Kasım 2007 | 24,853 Okuyucu
Periodontal hastalıklar, dişlerin destek dokuları olan alveolar kemik, periodontal ligament ve dişetini etkileyen lokalize enfeksiyonlardır ve tedavi edilmedikleri takdirde diş kaybına neden olurlar. Hastalığın patolojisinde etyolojik faktörler olarak, fakültatif ve anaerobik bakteriler gösterilmektedir (23). Periodontal hastalıklar, lokal enfeksiyonlar olarak tanımlanmasına rağmen tedavinin esası bakteriyel ürünlerin mekanik olarak ortamdan uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır. Mekanik tedavi yöntemleri ile stabilize edilemeyen spesifik alanlarda, derin ve tekrar eden bölgelerin tedavisinde patojenik mikroorganizmaların sistemik veya topikal antibakteriyel ajanlar ile seçici olarak inhibisyonu etkili bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir (75).

Periodontoloji ile ilgili literatürde, en sıklıkla lokal uygulamalarda kullanılan ilaçlar; tetrasiklin, metranidazol ve klorheksidin olmuştur. Bu ajanlar öncelikle periodontal hastalıklardaki etkinlikleri nedeniyle seçilmişlerdir (9).
Periodontal hastalıkların tedavisinde, gerek sistemik gerekse lokal kullanımı dökümante edilmiş olan tetrasiklin; geniş spektrumlu, bakteriostatik ve bakterisid özelliklere sahip bir antibiyotiktir (41). Birçok çalışma, tetrasiklin-hidroklorid (HCl)’ in antibiyotik özelliklerinden çok kollajen yapısını ortaya çıkarması ve hastalıklı kök yüzeyini detoksifiye etmesi açısından tedavinin başarısında önemli olduğunu göstermiştir (20). Lokal uygulanımda sistemik uygulanıma nazaran periodontal cep içindeki konsantrasyonu yaklaşık 10 kat daha fazla olmaktadır, yeterli süre cep içinde yüksek konsantrasyonda kalabilmekte ve olası sistemik yan etkilerinden de kaçınılmaktadır (33). Bu nedenle tetrasiklin-HCl içeren kontrollü salınım jel ve fibrilleri kullanılmaktadır. Kontrollü salınım ajanlarından biri olan ActisiteÒ¨; 23 cm uzunluğunda, 0,5 mm çapındaki fibrilde 12,7 mg tetrasiklin-HCl içeren, monolitik etilen-vinly asetat yapıda rezorbe olmayan bir polimerdir (47).
Literatür incelendiğinde, başlangıç tedavisine ek olarak kullanılan kontrollü salınım yapan %25 tetrasiklin HCl içeren etilen vinil asetat fibrillerin, periodontal infeksiyonların tedavisinde, klinik ve mikrobiyolojik iyileşme elde etme yönünde başarıyla kullanılabileceğine dair bir çok bilgi bulunmaktadır (29,31,33,80).

Sistemik olarak alınan antibiyotiklerin konsantrasyonları biyofilm tabakası içine gömülmüş olan bakterileri ortadan kaldırmaya yetmez. Bu bakterileri etkileyecek derecede yüksek lokal konsantrasyonlar, antimikrobiyal ajanların doğrudan ceplere lokal olarak uygulanamasıyla mümkün olabilir (75). Bu tip araçlar, enfekte olan bölgeye belirli bir süre antimikrobiyal ajan salınımı yaparak, tamamıyla ortadan kaldırılamamış biyofilm tabakasının içinde korunmakta olan bakterileri ortadan kaldırabilirler (69). Submukozal biyofilm tabakasına penetre olabilmeleri açısından bu tip antibiyotiklerin uygulandıkları bölgede en az 7-10 gün süreyle salınım yapmaları gerekmektedir (54).
Antibiyotiklerin lokal yolla uygulanmalarının avantaj ve dezavantajları da söz konusudur. Sistemik uygulamaya oranla daha yüksek bir ilaç konsantrasyonu elde edilebilir ve sistemik yolla alınan ilaç konsantrasyonuna duyarlı olmayan bazı mikroorganizmaların lokal yolla salınan yüksek ilaç konsantrasyonuna duyarlı olabilmeleri mümkündür (5). Lokal antibiyotik uygulaması için uygun salınım sistemleri kullanıldığında ilacın subgingival konsantrasyonu daha yüksek hale getirilip, böylece kullanılan ilaca karşı direnç gelişme riski azaltılmış olur (16,17). Ayrıca etkin ajanın doğrudan istenilen bölgeye uygulanabilmesi, sistemik olarak kullanılması mümkün olmayan antibiyotikleri kullanma imkanını da ortaya çıkarmaktadır (1,90).

Lokal antibiyotik uygulamasının dezavantajları da, kullanılan ilaca karşı mikroorganizmaların direnç geliştirebilmesi, hastada aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilme riski ve zaman alıcı bir işlem olması olarak belirtilebilir. İlacın uygulanmasında faydalanılan taşıyıcı sistemin doğru şekilde kullanılmaması sonucu dokulara zarar verebilme olasılığı da bir diğer dezavantajdır. Kontrollü salınım yapan sistemlerin, tedavi tamamlandıktan sonra uygulandıkları bölgeden tam olarak uzaklaştırılmaları oldukça güçtür ve bu da tedavi sonrasında enfeksiyon odağı oluşturma riski doğurabilir (1,88).
Lokal olarak antimikrobiyal tedavi ağız gargaraları, cep içinin irrigasyonu, cep içine antimikrobiyal merhem ya da jellerin uygulanması veya kontrollü salınım yapan antibakteriyel ajanların kullanımıyla yapılabilir. Ağız gargaları veya cebin irrigasyonu kullanılan ajanı defektin en alt bölgelerine kadar yeterli konsantrasyonlarda ulaştıramayacak, yeterli süreyle ilaç seviyesini koruyamayacaktır. Cebin irrige edildiği ajanlar ağız sıvısı yardımıyla ortamdan çabuk bir şekilde etki edemeden uzaklaştırılabilir (75). Kontrollü salınım yapan sistemler etken ilaç ve bu ilacın kontrollü salınımını yapan bir eleman içerirler. Periodontal cep içinde kullanılmak üzere çok çeşitli lokal salınım araçları geliştirilmiştir. Bu araçların bir kısmı rezorbe olmadığı halde biyolojik olarak ortamda eriyebilecek yapıdadır (75).

Diş hekimliğinde konu ile ilgili ilk aygıtlar, Waitz ve ark. (1963) tarafından yapılmıştır (109). Çürüğü önlemek için yapılan çalışmalarda klorheksidin, dihidroklorit kompozit rezinler ve cam iyonomer maddeler içerisinde taşınmış (43), etil selüloz ve silikon polimer içersinde sodyum florür uygulanmış, flor salan sakızlar ve ortodontik apareyler kullanılmıştır. Ayrıca flor içeren aljinat ölçü maddesi ve klorheksidinin yanısıra flor jel içeren ölçü kaşıklarınında sonuçları araştırılmıştır (28,38).
Daha sonraki yıllarda, akrilik stripler dializ tüpleri ve monolitik fibriller gibi kontrolsüz veya minimal kontrollü ve yavaş salınımlı aygıtlar periodontolojide kullanılmaya başlanmıştır (107). Taşıyıcı sistemler konusundaki bilimsel çalışmalar ilerledikçe bu sistemlerin sahip olduğu özellikler hakkında bilgilerimiz artmış ve temel konularda yorum yapmak mümkün hale gelmiştir. İlaç salınım sistemlerinin başarısının, antimikrobiyal ajanın cep tabanında bakterisidal veya bakteriyostatik konsantrasyonda tutabilme yeteneğine bağlı olduğu günümüzde araştırıcılar tarafından kabul edilen bir düşüncedir(37). Elde edilen olumlu sonuç, ilacın ilgili bölgede yeteri kadar kalabilmesi ile devamlılık sağlayacaktır.

Klasik periodontal tedavi olan mekanik tedaviye destek olarak uygulanacak tedavide, hangi antimikrobiyal ilacın kullanılacağı da önemlidir. Antimikrobiyal ilaçların (antiseptik ajanlar ve antibiyotikler) belirlenmesinde, periodontal hastalıklara neden olan patojenlere (tablo 2) olan etkileri belirleyici rol oynamaktadır.

Uzun yıllar yapılan araştırmalar, bazı antibiyotikleri ön plana çıkarmıştır(19,58). Bu ilaçlar sistemik ve lokal uygulamaları farklı araştırmalarda gözlenmiş, periodontal tedaviyi desteklemek amacıyla kullanımına başvurulabilecek antibiyotikler olarak değerlendirilmiş ve periodontal dokularla peri-implanter dokuların birbirlerine olan benzerliğinden dolayı peri-implantitis tedavisinde de kullanılabilecek antibiyotikler olarak belirtilmişlerdir (58). Bu antibiyotikler; tetrasiklinler (tetrasiklin, minosiklin ve doksisiklin), nitroimidazoller (metronidazol, ornidazol), penisilinler (amoksilin, augmentin), makrolidler (eritromisin, spiramisin, azitromisin), linkozamidler (klindamisin) dir (19). Antibiyotikler, herşeyden önce etkiledikleri mikroorganizma çeşitlerine göre antibakteriyel, antifungal,antiviral ve antiprotoozoal olarak, etkilerine göre de bakteriyostatik ( bakterilerin üremesini durduran) ve bakterisid (sporlar hariç bakterileri öldüren) olarak sınıflandırılabilirler. Makrolid, tetrasiklin ve klindamisinler bakteriyostatik, penisilin, sefalosporin, nitroimidazoller ise bakterisid etkilidirler(51).
Periodontal enfeksiyonlara karşı bazı özelliklerinden dolayı etkin olan tetrasiklin bu amaçla en sık kullanılan antibiyotiklerden birisidir (66). Tetrasiklin, streptomisis aureofaciens’ten elde edilen klortetrasiklinden yarı sentetik olarak üretilmiştir. Tetrasiklin, oral ve topikal preparatlar halinde mevcuttur. Bu grubun tercih edilmesinin sebebi, geniş spektrumlu (gram pozitif ve negatif aeroblara ve anaeroblara, riketsiya, klamidya, spiroket, Mycoplasma, Leptospira, Actinomyces ve bazı protozoonlara karşı etkilidirler) olmaları ve etki mekanizmaları nedeniyledir. Tetrasiklin, bir çok organizmayakarşı genelde bakteriostatik etkilidir, fakat yüksek konsantrasyonlarda bakterisid etkili olabilir. Bakteriyostatik etkilerini, hassas organizmaların ribozom yapılarına geri dönüşümlü olarak bağlanarak ve protein sentezini inhibe ederek gösterirler. Tetrasiklinler, bakteri membranındaki porin kanallarından pasif yayılma sonucunda ribozoma geçiş yaparlar. Bu aktif geçiş, bakteri hücrelerinde de mevcuttur. Tetrasiklinler, ribozomun 30s alt ünitelerine bağlanırlar, bu tRNA’nın mRNA ribozom kompleksine bağlanmasını önler ve böylece protein sentezine engel olunmamış olur. Sadece sayıca çoğalacak olan organizmalar etkilenir. Tetrasiklin, dişeti oluğu sıvısı da dahil olmak üzere tüm vücut sıvılarına yayılırlar. Dişeti oluğu sıvısında serum konsantrasyonunun 2 ila 10 kat fazla oranında bulunurlar. Ayrıca in vivo periodontal cep irrigasyonu sonrasında, tetrasiklinlerin kök yüzeyinde tutunarak uzun süreli salındıkları gösterilmiştir. Antibakteriyel etkilerinin yanında, tetrasiklinler antikollajenaz etkiye de sahiptir. Tetrasiklinlerin, periodontal yıkıma aracılık ettiği düşünülen matriks metalloproteinazların bir kısmının aktivitelerini inhibe ettikleri gösterilmiştir(20,51). Fakat, değişik periodontal hastalıklarda önemli terapötik etkileri olabilecek bu özelliği detaylı olarak araştırılmamıştır. Lokal olarak uygulandığında ise, asidik olan ilaç sementi ve dentini demineralize eder, bu da fibroblastların kök yüzeyine tutunmasını arttırır. Ayrıca tek uygulamadan haftalar sonra bile dişeti oluğusıvısında tesbit edilebilmektedir (41). Tetrasiklinin sistemik olarak alınması; nötrofil kollegenazını inhibe ederek bağ dokusu yıkımını yavaşlatabilir. Fakat fibroblast tipi kollegenazı inhibe etmezler, bu da tetrasiklinin normal bağ dokusunun yeniden şekillenmesine etki etmedeki eksikliğini açıklamaktadır. Tetrasiklinlerin bir diğer etkisi de, nötrofiller tarafından üretilen reaktif oksijen türlerini bulup açığa çıkarmasıdır. Böylece, aktif kollegenazı direkt olarak inhibe etmesi ve serum al-proteinaz inhibitörünü inaktivasyondan korumasınaek olarak latent kollagenazın oksidatif aktivasyonunu koruyabilir özelliktedir (41). Deneysel çalışmalarda, tetrasiklinlerin nötrofil ve osteoblast kollajenazını inhibe ederek kollajen yıkımını ve osteoklast fraksiyonunu baskıladığı (Careseptör antagonisti olarak), bu şekilde kemik dokularındaki rezorpsiyonu durdurabileceği ileri sürülmektedir. Böylece periodontal hastalıkla birlikte gelişen kemik kaybı inhibe edilebildiği gibi, kemik rejenerasyonuna da yardım edildiği belirtilmiştir (19,20, 41).

Tetrasiklinler, aktif periodontal tedavide genellikle mekanik tedaviyle birlikte 14-21 gün süreyle kullanılmaktadır. Örneğin, lokalize juvenil periodontitiste 14 gün süreyle günde dört kez 250mg sistemik yolla kullanılarak ve bu tedavi şekli her iki ayda bir tekrarlanarak 18 ayın sonunda kemik kaybı üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (20,51). İnatçı periodontitiste günde 1 gr tetrasiklinle (günde dört kez 250 mg) iki haftalık destek tedavisi sonucunda daha fazla cep sığlaşmasının elde edildiği, klinik ataşman kaybının daha çok azaldığı, sondlamada kanamanın ve hareketli organizmaların sayısının önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir (20).
Tetrasiklini, periodontal cep içerisine uygulamak suretiyle etkin ajanın sadece tedavi edecek bölgeyle doğrudan temasa geçmesini sağlayan ilk metod subgingival irrigasyon yöntemidir (Mac Alpine ve ark. 1985). Aynı zamanda ajan, dializ tüpleri (Goodson ve ark. 1979, Lindhe ve ark. 1979), akrilik stripler (Addy ve Langeroudi 1984) ve monolitik polimer fibriller gibi (Goodson ve ark. 1983, Goodson ve ark. 1985) katı formdaki aygıtlara eklenerek kullanılmıştır. Bu form yapısında etkin ajan korunarak, subgingival mikroflorada irrigasyon yöntemine göre daha uzun süreli bir değişim ve böylece klinik iyileşmede daha olumlu sonuç sağladığı görülmüştür (Goodson ve ark. 1979, Lindhe ve ark. 1979, Goodson ve ark. 1983, Addy ve Langeroudi 1984, Goodson ve ark. 1985). Bununla beraber, katı aygıt sistemlerinin kullanılmasında klinisyenin iki sorunla karşı karşıya kalması söz konusudur. Bunlar, aygıtın yerleştirilmesi ve tedavi sonunda çıkarma işlemlerinin zorunluluğu (Addy ve Langeroudi 1984, Goodson ve ark. 1985) ve bu işlemler sırasında lokal irritasyona neden olma gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınmasıdır (Convertry ve Newmans 1982, Young ve ark. 1983, Addy ve Langeroudi 1984, Wan Yusof ve arkç 1984) (21).
Literatür gözden geçirildiğinde, konrtollü salınım sistemlerine ilişkin ilk çalışmaların Goodson’a ait olduğu görülmektedir. Araştırmacı, bu konuda öncü sayılan ilk çalışmasında, içerdiği tetrasiklinin %95’ini ilk iki saat içinde salmakta olan ve minimal ilaç salınımı kontrolü yapan, ortası etkin ajan ile doldurulmuş selüloz asetat fibriller kullanmıştır (50). Goodson, bu konudaki çalışmalarını daha ileriye götürerek, %25’lik tetrasiklin hidroklorid emdirilmiş polymer ve %75 etilen vinil asetat kopolimerini içeren, lokal kontrollü salınım yapan monolitik fibril yapısında bir sistem geliştirmiştir (29).
Periodontolojide, lokal salınım yapan antibiyotiklerin oldukça sık kullanılması, klinik ve mikrobiyolojik açılardan kazanç elde edilmesi, benzer özelliklere sahip sert ve yumuşak dokularla çevrili olan implantlar etrafında gelişen infeksiyonlarda da bu tip tedavi metodlarının uygulanmasını gündeme getirmiştir.
Günümüzde tetrasiklin içeren fibrillerin periodontal / peri-implanter infeksiyonların tedavisindeki etkinliği tartışılmaya devam ederken, farklı etkin maddeler içeren değişik taşıyıcı sistemler ticari olarak hekimlerin kullanımına sunulmaktadır. Bu yüzden, etki mekanizması temel olarak bilinen tetrasiklinli fibrillerin ticari olarak piyasada bulunan diğer sistemlerle de kıyaslanması giderek zorunlu hale gelmektedir.
Lokal taşıyıcı sistemlerle ilgili olarak, en çok incelenen 5 salınım sisteminin tipi, kompozisyonu, rezorpsiyon özelliği ve varsa süresi, uygulandığı ülkeler açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır (37).

Mekanik tedaviye destek olarak uygulanan kemoterapötik tedavi yöntemleri, antiseptik ajanlar, steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar ve antibiyotikler gibi antimikrobiyal ilaçların kullanımlarını içerir. Sistemik olarak alınan antibiyotiklerin konsantrasyonları biyofilm tabakası içine gömülmüş olan bakterileri ortadan kaldırmaya yetmez, bu bakteri ve ürünleri ancak antimikrobiyal ajanların doğrudan cep içine lokal olarak uygulanmasıyla yok edilebilir (75). Sistemik yolla antibiyotik uygulamalarının bir takım dezavantajları olduğu ve lokal uygulamaların, bu dezavantajları ortadan kaldırmasının yanısıra bazı avantajlara da sahip olduğunun görülmesinden sonra, araştırmacılar antimikrobiyallerin lokal olarak kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır (34,48,50,94,101). Antimikrobiyallerin lokal olarak uygulanması için çeşitli taşıyıcı sistemler kullanılmıştır (79). Günümüzde bu amaçla kullanılan en gelişmiş taşıyıcı araç esası polimer teknolojisine dayanan kontrollü salınım sistemleridir. Bunlar içinde esnek bir yapıya sahip olan etilen vinil asetat (EVA) fibriller, içerdikleri tetrasiklini 10 gün süre ile uygulandıkları bölgede 600 mg/ml’ nin üzerinde tuttukları bildirilmiştir (50).
Sonuç olarak literatürde hem peri-implant hem periodontal çalışmalara bakıldığında, mekanik tedaviyle birlikte uygulanan fibril tedavisinin cep derinliğini azaltma bakımından yararlı olduğu görüşü hakimdir.

KAYNAKLAR1. Addy M. Chemical plaque control. In: J. Bernard Kieser. Periodontics: a practical approach. 527-534, London, 1990.
2. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark PI. A 15 year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 1981;10:387-416.
3. Albrektsson T, Dahl E, Enbom L, Engevall S et al. Osseointegrated oral implants, a Swedish multicenter study of 8139 consecutively inserted Nobelpharma implants. J Periodontol 1988;5:287-296.
4. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The Long-Term Efficacy of Currently Used Dental Implants: A Review and Proposed Criteria of Success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11-25.
5. Alfant M, Walker CB, Bashkar P. Local delivery of tetracycline as a possible adjunct to conventional periodontal therapy. J Dent Res 1983;62:289. Abstr no: 1083.
6. Badersten A, Nilvèus R, Egelberg J. Scores of plaque, bleeding, suppuration and probing depth to predict probing attachment loss. J Clin Periodontol 1990;17:102-107.
7. Bain AC, Moy PK. The Association Between the Failure of Dental Implants and Cigarette Smoking. Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8:609-615.
8. Balshi TJ. Analysis and management of fractured implants: A clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996;2:660-666.
9. Bauman GR, Mills M, Rapley JW, Hallmon WW. Plaque-induced inflammation around implants. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;7:330-337.
10. Becker W, Becker BE, Newman MG, Nyman S. Clinical and Microbiologic Findings That May Contribute to Dental Implant Failure. Int J Oral Maxillofac Implants 1990;5:31-38.
11. Beikler T, Flemmig TF. Antimicrobials in implant dentistry.In: Newman MG, van Winkelhoff AJ. Antibiotic and antimicrobial use in dental practice: 2001:195-211.
12. Berglundh T, Lindhe J, Marinello C, Ericsson I, Liljenberg B. Soft tissue reaction to de novo plaque formation at implants and teeth. Clin Oral Implants Res 1992;3:1-8.
13. Bernimoulin JP, Purucker P, Mertes H, Kruger B. Adjunctive local antibiotic therapy in RPP patients. J Dent Res 1996;75:159 (Abstr.1134).
14. Bollen CML, Quirynen M. Microbiological response to mechanical treatment in combination with adjunctive therapy. A review of the literature. J Periodontol 96; 67:1143-1158.
15. Brook IM, Van Noort R. Controlled delivery of drugs. British Dental Journal 1984;157:11-15.
16. Ciancio SG. Non-surgical chemical periodontal treatment. Periodontology 2000 1995;9:27-37.
17. Ciancio SG. Non-surgical periodontal treatment. American Academy of Periodontology, World Workshop in Periodontics, Consensus Report, Discussion Section II-B 13-21, 1989.
18. Corsair A. Long-term effect of tetracycline fibers on recurrent lesions in periodontal maintenance patients. Periodontal Clin Investig 1994;16(1):8-13.
19. Çintan S. Periodontal hastalıkların tedavisinde antimikrobiyal ilaç kullanımı. İn: 17. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi. Antalya, 2002:49-54.
20. Dural EAÖ. Farmakoloji ; Nobel Matbacılık, İstanbul; 2002: 438-454.
21. Eckles TA, Reinhardt RA, Dyer JK, Tussing GT, Szydlowski WM, DuBois LM. Intracrevicular application of tetracycline in white petrolatum for the treatment of periodontal disease. J Clin Periodontol 1990;17:454-462.
22. Eke PI, Braswell L, Fritz M. Succession of putative peri-implant pathogens after root-form and plate-form implant placement in partially dentate adult monkeys. J Periodont. Res. 1995;30:88-96.
23. Ericsson I. Biology and pathology of peri-implant soft tissue. In: Palacci P. Esthetic dentistry : Soft and hard tissue management. Quintessence Books 2001:33-45.
24. Eriksson A, Albrektsson T, Grane B, McQueen O. Thermal injury to bone: A vital microscopic description of heat effects. Int J Oral Surg 1982;11:115-121.
25. Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. (I). Success criteria and epidemology. Eur J Oral Sci 1998;106:527-551.
26. Fanning DE, Palou ME. Principles of chemotherapeutic adjunt use in the management of chronic inflammatory periodontal disease. J West Soc Periodontol 1990;38:81-85.
27. Flemmig TF, Newman MG, Doherty FM, Grossman E, Meckel AH, Bakdah MB. Supragingival irrigation with 0.06% chlorhexidine in naturally occurring gingivitis 1-6 month clinical observations. J Periodontol 1990;61:112-117.
28. Friedman M, Golomb G. New sustained release dosage form of chlorhexidine for dental use. 1. Development and kinetics of release. J Periodont Res 1982;17:323-328.
29. Friesen LR, Williams KB, Krause LS, Killoy WJ. Controlled local delivery of tetracycline with polymer strips in the treatment of periodontitis. J Periodontol 2002;73:13-19.
30. Goodson JM, Cugini MA, Kent RL, Armitage GC. Multicenter evaluation of tetracycline fiber therapy: I. Experimental design, methods and baseline data. J Periodont Res 1991;26:361-370.
31. Goodson JM, Cugini MA, Kent RL, Armitage GC, Cobb CM, Fine D, Fritz ME, Green E, Imoberdorf MJ, Killoy WJ, Mendieta C, Niederman R, Offenbacher S, Taggart EJ, Tonetti M. Multicenter evaluation of tetracycline therapy; II. Clinical response. J Periodont Res 1991;26:371-379.
32. Goodson JM, Hogan PE, Dunham SL. Clinical responses following periodontal treatment by local drug delivery. J Periodontol 1985;56(11 Suppl.):81-87.
33. Goodson JM, Holborow D, Dunn RL, Hogans P, Dunham S. Monolithic tetracycline-containing fibers for controlled delivery to periodontal pockets. J Periodontol 1983;Oct:575-579.
34. Goodson JM, Offenbacher S, Farr DH, Hogan PE. Periodontal disease treatment by local drug delivery. J Periodontol 1985;56(5):265-272.
35. Goodson JM, Tanner A. Antibiotic resistance of the following local tetracycline therapy. Oral Microbiol İmmunol 1992;7:113-117.
36. Greenstein G. Clinical significance of bacterial resistance to tetracyclines in the treatment of periodontal diseases. J Periodontol. 1995;66(11):925-932.
37. Greenstein G, Polson A. The role of local drug delivery in the management of periodontal diseases: A comprehensive review. J Periodontol 1998;69:507-520.
38. Halpern BD, Karo W. Polymer developments in organic dental materials. In: Newman HN. (ed.), J Clin Periodontol. 1986;13:965-974.
39. Hartroth B, Seyfahrt I, Conrads G. Sampling of periodontal pathogens by paper points:evaluation of basic parameters. Oral Microbiol İmmunol 1999;14:326-330.
40. Heijl L, Dahlen G, Sundin Y, Wenander A, Goodson JM. A 4-quadrant comparative study of periodontal treatment using tetracycline-containing drug delivery fibers and scaling. J Clin Periodontol 1991;18(2):111-116.
41. Ingman T, Sorsa T, Suomalainen K, Halinen S, Lindy O, Lauhio A, Saari H, Konttinen YT, Golub LM.Tetracycline inhibition and the cellular source of collagenase in gingival crevicular fluid in different periodontal diseases. J Periodontol 1993; 64:82-88.
42. Jaffin RA, Berman CL. The excessive loss of Branemark implants in type IV bone : A 5-year analysis. J Periodontol. 1991;62:2-4.
43. Jedrychowski JR, Caputo AA, Kerper S. Antibacterial and mechanical properties of restorative materials combined by chlorhexidines. J of Oral Rehabilitation 1983;10:373-381.
44. Jousimies-Somer HR, Summanen PH, Finegold SM. Bacteriodes, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium and other anaerobic gram (-) bacteria. In: Murray PR, Baron EJO, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH. Manuel of Clinical Microbiology. ASM Press, Sixth Ed. Washington DC. 1995: 603-620.
45. Jovanovic SA. The management of peri-implant breakdown around functioning osseointegrated dental implants. J Periodontol 1993;64:1176-1183.
46. Kerry G. A clinical use study:Tetracycline loaded fibers as adjunctive treatment in periodontal disease. JADA 1994;125:1199-1203.
47. Killoy WJ, Polson AM. Controlled local delivery of antimicrobials in the treatment of periodontitis. Dent Clin North Am. 1998;42(2):263-283.
48. Kinane DF, Radvar M. A six-month comparaison of three periodontal local antimicrobial therapies in persistent periodontal pockets. J Periodontol 1999;70(1):1-7.
49. Kohavi D, Greenberg R, Raviv E, Sela MN. Subgingival and supragingival microbial flora around healthy osseointegrated implants in partially edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants 1994;9:673-678.
50. Kornman KS. Controlled-release local delivery antimicrobials in periodontics: Prospects for the future. J Periodontol 1993;64:782-791.
51. Külekçi G. Diş hekimliğinde geleceğe antibiyotik yazılması. İn: 17. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi. Antalya, 2002:4-13.
52. Lang NP, Adler R, Joss A, Nyman S. Absence of bleeding on probing. An indicator of periodontal stability. J Clin Periodontol 1990;17:714-721.
53. Lang NP, Bragger U, Walther D, Beamer B, Kornman KS. Ligature-induced peri-implant infection in cynomolgus monkeys. I Clinical and radiographic findings. Clin Oral İmplants Res 1993;4:2-11.
54. Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental implants: their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implants Res. 2000;11:146-155.
55. Langer RS, Brem H, Tapper D. Biocompatibility of polymeric delivery systems for macromolecules. J Biomedical Materials Res 1981;15:267-277.
56. Lavigne SE, Krust-Bray KS, Williams KB, Killoy WJ, Theisen F. Effects of Subgingival Irrigation With Chlorhexidine on the Periodontal Status of Patients With HA-Coated Integral Dental Implants. Int J Oral Maxillofac Implants 1994;9:156-162.
57. Lazzara R, Siddiqui AA, Biron P. Retrospective multicenter analysis of 31 endosseous dental implants placed over a five period. Clin Oral Implants Res 1996;7:73-83.
58. Leblebicioğlu B. Ağız ortamında implantasyon ve antibiyotik kullanımı. İn: 17. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi. Antalya, 2002:65-68.
59. Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res. 1999;10:339-345.
60. Lindhe J, Berglundh T, Ericsson I, Liljenberg B, Marinello C. Experimental breakdown of periimplant and periodontal tissues. Clin Oral Implants Res 1992;3:9-16.
61. Lindquist LW, Rockler B, Carlsson GE. Bone resorption around fixtures in edentulous patients treated with mandibular fixed tissue-integrated prostheses. J Prosthet Dent 1988;59:59-63.
62. Litch JM, Encarnacion M, Chen S, Leonard J, Burkoth TL. Use of polymeric matrix as internal standart for quantitation of invivo delivery of tetracycline HCI from Actisite tetracycline fiber during periodontal treatment. J Periodontol Res 1996;31(abst):540-544.
63. Meffert RM. Maintanence of dental implants. In:Misch CE, ed. Contemporary Implant Dentistry. St. Louis: Mosby Year-book, 1993:735-762.
64. Meffert RM. Treatment of failing dental implants. Curr Opin Dent. 1992;2:109-144.
65. Meffert RM, Langer B, Fritz ME. Dental Implants: A Review. J Periodontol 1992;63:859-870.
66. Michalowicz BS, Pihlstrom BL, Drisko CL, Cobb CM, Killoy WJ, Goodson JM. Evaluation of periodontal treatments using controlled-release tetracycline fibers: Maintanence response. J Periodontol 1995;66:708-715.
67. Misch CE. Progressive bone loading. In:Misch CE, ed. Contemporary Implant Dentistry. St. Louis: Mosby Year-book, 1993:623-650.
68. Mombelli A. Prevention and theraphy of peri-implant infections. Proceedings of the First European Workshop on Periodontology. 1999:281-303.
69. Mombelli A, Feloutzis A, Bragger U, Lang NP. Treatment of peri-implantitis by local delivery of tetracycline: Clinical, microbiological and radiological results. Clin Oral Implants Res. 2001;12:287-294.
70. Mombelli A, Lang NP. Antimicrobial treatment of peri-implant infections. Clin Oral Impl Res 1992;3 :162-168.
71. Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of peri-implantitis. Periodontology 2000. 1998;17:63-76.
72. Mombelli A, Lehmann B, Tonetti M, Lang NP. Clinical response to local delivery of tetracycline in relation to overall and local periodontal conditions. J Clin Periodontol. 1997;24(abst):470-477.
73. Mombelli A, Mühle T, Brägger U, Lang NP, Bürgin WB. Comparison of periodontal and peri-implant probing by depth-force pattern analysis. Clin Oral Implants Res 1997;8:448-455.
74. Mombelli A, Tonetti M, Lehmann B, Lang NP. Topographic distribution of black-pigmenting anaerobes before and after periodontal treatment by local delivery of tetracycline. J Clin Periodontol 1996;23(abst):906-913.
75. Mombelli A, Tonetti MS. Topical antimicrobial agents:General principles and individualdrugs.In: Newman MG,van Winkelhoff A.J. Antibiotic and antimicrobial use in dental practice: 2001:53-68.
76. Mombelli A, Van Oosten MAC, Schurch E, Lang NP. The microbiota associated with successful or failing osseointegrated titanium implants. Oral Microbiol İmmunol. 1987;2:145-151.
77. Möller AJR. Microbiological examination of root canals and periapical tissues of human teeth:methodological studies. Thesis.1996.
78. Mullally B, Wolff L, Hardie N, Aeppli D, Pihlström B. Effect of gingival fluid collection of subgingival plaque sampling. J Dent 1994;22(abst):223-228.
79. Newman HN. Modes of application of anti-plaque chemicals. J Clin Periodontol. 1986;13:965-974.
80. Newman MG, Kornman KS, Doherty FM. A 6 month multi center evaluation of adjunctive tetracycline fiber therapy used in conjuction with scaling and root planning in maintenance patients:Clinical results. J Periodontol 1994;65:685-691.
81. Nishimura K, Itoh T, Takaki K, Hosokava R, Naito T, Yokota M. Periodontal parameters of osseointegrated dental implants:a 4 year follow up study. Clin Oral I mpl Res 1997;8:272-278.
82. Olanoff L, Koinis T, Anderson JM. Controlled release of tetracycline I: In vitro studies with a trilaminate 2-hydroxyethyl methacrylate-methyl methacrylate system. J Pharm Sci 1979;68(9):1147-1150.
83. Olanoff LS, Anderson JM. Controlled release of tetracycline-III: A physiological pharmacokinetic model of the pregnant rat. J Pharmacokinet Biopharm 1980;8(6):599-620.
84. Orton GS, Steele DL, Wolinsky LE. The Dental Professional's Role in Monitoring and Maintenance of Tissue-Integrated Prostheses. Int J Oral Maxillofac Implants 1989;4:305-310.
85. Palmisano DA, Mayo JA, Block MS, Lancaster DM. Subgingival Bacteria Associated With Hydroxylapatite-Coated Dental Implants: Morphotypes and Trypsin-Like Enzyme Activity. Int J Oral Maxillofac Implants 1991;6:313-318.
86. Pontoriero R, Tonelli MP, Carnevale G, Mombelli A, Nyman SR, Lang NP. Experimentally induced peri-implant mucositis. A clinical study in humans. Clin Oral Implants Res 1994;5:254-259.
87. Purucker P, Mertes H, Goodson JM, Bernimoulin JP. Loocal versus systemic adjunctive antibiotic therapy in 28 patients with generalized aggressive periodontitis. J Periodontol 2001;72(abst):1241-1245.
88. Rams TE, Slots J. Local delivery of antimicrobial agents in the periodontal pocket. Periodontology 2000 1996;10:139-159.
89. Rosenberg ES, Torosian JP, Slots J. Microbial differences in two clinically distinct types of failures of osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res. 1991;2:134-144.
90. Rosling BG, Slots J, Webber RL, Christersson LA, Genco RJ. Microbiological and clinical effects of topical subgingival antimicrobial treatment on human periodontal disease. J Clin Periodontol 1984;10:487-514.
91. Sakellari D, Goodson JM, Socransky SS, Kolokotronis A, Konstantinidis A. Concentration of 3 tetracyclines in plasma, gingival crevice fluid and saliva. J Clin Periodontol 2000;27:53-60.
92. Salcetti JM, Moriarty JD, Cooper LF, Smith FW, Collins JG, Socransky SS, Offenbacher S. The Clinical, Microbial, and Host Response Characteristics of the Failing Implant. 1997;12:32-42.
93. Sanz M, Newman MG, Nachnani S, Holt R, Stewart R, Flemmig T. Characterization of the subgingival microbial flora around endosteal sapphire dental implants in partially edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants 1990;5:247-253.
94. Schenk G, Flemming TF, Betz T, Reuther J, Klaiber B. Controlled local delivery of tetracycline HCI in the treatment of periimplant mucosal hyperplasia and mucositis. A controlled case series. Clin Oral Implants Res 1997;8(abst):427-433.
95. Sixou M, Duffaut-Lagarrigue D, Lodter JP. Comparison between 4 subgingival bacteriologic sampling technics. J Biol Buccale 1991;19(abst):16-21.
96. Slots J. Primer for antimicrobial periodontal therapy. J Periodont Res 2000;35 :108-114.n
97. Smedberg J-I, Lothigius E, Bodini I. A clinical and radiological two-year follow-up study of maxillary overdentures on osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res 1993;4:39-46.
98. Somayaji BV, Jariwala U, Jayachandran P,Vidyalakshmi K, Dudhani RV. Evaluation of antimicrobial efficacy and release pattern of tetracycline and metronidazole using a local delivery system. J Periodontol 1998;69(4):409-413.
99. Southard SR, Drisko CL, Killoy WJ, Cobb CM, Tira DE. The effects of 2% chlorhexidine digluconate irrigation on clinical parameters and the levels of Bacteroides gingivalis in periodontal pockets. J Periodontol 1989;60:302-309.
100. Soydinç M. Tetrasiklin içeren etilen vinil asetat fibrillerinin periodontal hastalıklı bireylerde uygulanması sonucu klinik parametrelerdemeydana gelen değişikliklerin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Anabilim Dalı, Doktora tezi, İstanbul 2001.
101. Stellini E, Migliorato A, Mazzoleni S, Mottola A, Lombardi L, Favero GA. Topical treatment of peri-implantitis with metronidazole dental gel % 25. Clinical analysis and microbiological control. Minerva Stomatol 2000;49(abst):59-67.
102. Tillmanns HWS, Hermann J, Cagna S, Burgess AV, Meffert RM. Evaluation of Three Different Dental Implants in Ligature-Induced Peri-implantitis in the Beagle Dog. Part I. Clinical Evaluation. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12:611-620.
103. Tonetti MS. Local delivery of tetracycline: from concept to clinical application. J Clin Periodontol 1998;25:969-977.
104. Tonetti MS, Pini-Prato G, Cortellini P. Principles and clinical applications of periodontal controlled drug delivery with tetracycline fibers. Int J Periodont Rest Dent 1994;14:421-435.
105. Tonetti MS, Schmid J. Pathogenesis of implant failures. Periodontol 2000. 1994;4:127-138.
106. Tunalı B. Periodontoloji ve Oral İmplantolojide Klinik Parametre ve İndeksler. As Matbaacılık, İstanbul 1994:33-41.
107. Van Der Quaderaa FJ, Cummins D. Delivery systems for agents in supra and subgingival plaque control. J Dent Res 68(special issue) 1989;1617-1623.
108. Van Winkelhoff AJ, Goene RJ, Benschop C, Folmer T. Early colonization of dental implants by putative periodontal pathogens in partially edentulous patients. Clin Oral Impl Res 2000 ;11 :511-520.
109. Waitz JA, Olszewski BJ, Thompson PE. Dialysis studies in rats on long-acting antimalarial. In: Newman HN (ed.), J Clin Periodontol 1986;13:965-974.
110. Weber HP, Buser D, Fiorellini JP, Williams RC. Radiographic evaluation of crestal bone levels adjacent to nonsubmerged titanium implants. Clin Oral Implants Res 1992;3:181-188.
111. Weiss CM. A comparative analysis of fibro-osteal and other variables that effect long term bone maintanence around dental implants. J Oral Implantol 1987;13:467-487.
112. Wennstrom JL, Heijl L, Dahlen G, Grondall K. Periodic subgingival antimicrobial irrigation of periodontal pockets. II: Microbiological and radiographic observation. J Clin Periodontol 1987;14:573-588.
113. Wong M, Lu C, Liu C, Hou L. Microbiological response of localized sites with recurrent periodontitis in maintanence patients treated with tetracycline fibers. J Periodontol 1999;70:861-868.
114. Yalçın F, Demirel K, Onan U. Evaluation of adjunctive tetracycline fiber therapy with scaling and root planning: Short term clinical results. Periodont Clin Invest 1999;21:1-7.
115. Zarb GA, Schmittt A. The longitudinal clinical effectiveness of osseointegrated dental implants: The Toronto study. Part III: Problems and complications encountered. J Prosthet Dent. 1990;64:185-194.

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Periodontoloji Nedir? Periodontal Hastalık Nedir? Dişeti Hastalıkları Nedir? Dişeti Hastalıkları ve İmplant Çevresi Enfeksiyonlarda Lokal Salınımlı Tetrasiklin Uygulamaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Periodontoloji Nedir? Periodontal Hastalık Nedir? Dişeti Hastalıkları Nedir? Dişeti Hastalıkları ve İmplant Çevresi Enfeksiyonlarda Lokal Salınımlı Tetrasiklin Uygulamaları' başlığıyla benzeşen toplam 81 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:22
Top