2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Yurtdışı Aile Eğitimi Çalışmaları
MAKALE #6360 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN | Yayın Ocak 2011 | 11,674 Okuyucu
AİLE EĞİTİMİ HAKKINDA YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMALAR

Anne babalık eğitimi etkisinin ele alındığı Pinquart ve Teubert (2010) tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmada 142 araştırma Meta Analize alınarak incelenmiştir. Bu çalışma kapsamına alınan araştırmalardaki katılımcılar hamilelik dönemi ya da doğumdan sonraki ilk altı aylık dönemde anne babalık eğitimi almışlardır. Bu 142 araştırmanın geneli incelendiğinde aile eğitimi konusunda annelerin babalara göre daha yüksek bir gönüllülük düzeylerinin olduğu ifade edilmiştir. Araştırmaların incelenmesi sonucunda katılımcıların eğitimler sonucunda pozitif ebeveynlik düzeylerinin arttığı, ebeveynlik streslerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Aile eğitimlerinin çocuk gelişiminin dört alanına etkisine bakıldığında bilişsel gelişime, sosyal gelişime, çocuk zihinsel sağlığına az etkisi olduğu ifade edilirken çocuk motor gelişimine çok daha az etkisi olduğu ifade edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak ebeveyn zihin sağlığına ve çift uyumuna da bu eğitimlerin çok az etkisinin olduğu bildirilmiştir.

Bu araştırmaya alınan çalışmaların incelenmesi sonucunda aile eğitim programlarının uzun vadeli etkilerine bakılmıştır. Uzun vadeli etkiler çocuk gelişiminin alanları, ebeveynlik, ebeveynlerin zihinsel sağlığı ve çiftler arası uyum üzerinde yoğunlaşmıştır. Aile eğitimi konusunda yapılmış çalışmaların doğum sonrasında gerçekleştirilmiş olanlarının çocukların bilişsel gelişimine daha fazla etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu durum hamilelik döneminin kendi başına çok fazla yoğun bir dönem olduğundan doğum sonrası eğitimlerin daha verimli geçebileceği ile ilişkilendirilmiştir.

Aileleri anne baba eğitimi programına alınmış çocukların cinsiyet farklılıklarına göre incelendiği Kjobli ve Ogden (2009) tarafından yapılmış bir başka çalışma da Norveç’ de yapılmıştır. Çalışmada 323 aile eğitime alınmıştır. Bu aileler 4-12 yaşları arasında çocuklara sahiptir. Aileler 2001 ve 2005 yılları arasında çalışmayı sürdürmek üzere anlaşma yapmışlardır. Çalışmada ailelere verilen eğitimin çocuklara olan etkisinin incelenmesi için “Çocuk Davranış Kontrol Listesi ve Öğretmen Formu”, Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi” , “Günlük Aile Raporu” kullanılmıştır. Müdahale programı olarak ailelere sosyal öğrenme ve sosyal beceri temelli bir eğitim verilmiştir. Beş farklı bölgede 131 terapist tarafından ailelere eğitim verilmiştir.

Bu araştırmadan elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. 323 ailenin 239’u çalışmayı tamamlayabilmiştir. Değişkenlerin incelenmesi sonucunda aile eğitimi uygulaması yapan terapistlerin cinsiyetlerin sonuçlar üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulgulanmıştır. Öğretmen ve ailelerin ifade ettiklerine göre sosyal beceri konusunda kız çocuklarının ailelerinin aldığı eğitimden daha olumlu etkilendikleri ortaya çıkarılmıştır. Çocukların yaşlarının ailelerinin aldıkları eğitimden etkilenme düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı bulgulanmıştır.

Çocuk davranışları, çocuk-anne duygusal ulaşılabilirliğinin aile eğitimi programının çıktıları ışığında incelendiği bir araştırma Pikse, Sebre ve Lubenko tarafından 2010’da yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı annelerine eğitim verilen çocukların davranışlarında ve anne ile duygusal iletişimlerinde etkililiğin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmaya 60 anne katılmıştır. Bu anneler 1,5 – 5 yaş arasında çocuklara sahiptir. Anneler 10 haftalık bir anne eğitim programına alınmıştır. Annelerin eğitiminde Landy (2002) tarafından geliştirilmiş olan “Çocukların Duygusal Gelişimini Destekleme Programı” kullanılmıştır. Anneler 10 sezon ve her biri iki saatlik olan eğitime katılmışlardır.

Anneler ve öğretmenler çocukların davranışlarını çalışma öncesinde ve sonrasında değerlendirmişlerdir. Anne ile duygusal iletişimin ölçümlenmesi için araştırma öncesi ve sonrasında kayıt yapılmıştır. Ev içerisinde 20 anne çocuk duygusal iletişimi videoya kaydedilmiştir. Sonuçlara bakıldığında anneler eğitim sonucunda çocuklarının içsel ve dışsal davranış sorunlarının azaldığını bildirmişlerdir. Öğretmenler ise çocukların daha çok dışsal davranış sorunlarının azaldığını bildirmişleridir. Eğitim sonucunda annelerle çocuklar arasındaki duygusal iletişimin arttığı annelerin iletişimde daha duyarlı davrandığı bulgulanmıştır. Annelerin bu eğitim sonucunda annelerin düşmanlık duygularında azalma, iletişimde pozitif yapılanma görülmüştür.

Erken müdahale ebeveynlik eğitimi programının okul öncesi dönemde davranış bozukluğu açısından risk altındaki çocuklara etkisini inceleyen Lakeys, Ketler, Schmids ve arkadaşları (2009) ailelere “Topluluk Aile Modeline” göre eğitim vermişlerdir. Bu eğitimde esas alınan çeşitli noktalar vardır. Eğitim sırasında ebeveynlerin problem çözme becerilerini arttırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Eğitimde aile tarafından ifade edilen problemli çocuk davranışlarını azaltıcı düzenlemelere ağırlık verilmiştir. Tüm değişim ve gelişimleri takip etmek için 6 ay süreli izleme sağlanmıştır. Bu çalışmada 3-5 yaşında ve evde problemli davranışlar gösterdiği bildirilen çocukların aileleri katılımcı olarak alınmıştır. Bu nedenle örneklem Kaliforniya Çocuk Hastanesine problem davranışlar nedeniyle başvuran kişilerden oluşturulmuştur. Program gereğince ailelere 10 haftalık bir eğitim verilmiştir. Bu eğitimin basamakları içerinde zamanlama, planlama, sorumluluk alma gibi alt konulara ağırlık verilmiştir.

Sonuçlara bakıldığında aileler arasında Latin kökenli olanlardan eğitim dilini İngilizce yerine İspanyolca tercih edenler eğitime daha iyi bir performansla devam etmişlerdir. Çocukların ön test ve son test sonuçlarına göre en fazla farklılığın eğitim sonucunda davranış alanında olduğu ortaya çıkmıştır (%97). Çevreyle ilgili değişim konusundaki en yüksek farklılığında akranlarla ilgili iletişimdeki değişim olduğu anlaşılmıştır (% 98). Ailelerin çoğunluğu (%98) ebeveynlik becerilerinin arttığını, diğer bir çoğunluğunun çocuklarının kendileriyle olan iletişimlerinin arttığını (%98) bildirmişlerdir. Diğer yandan aileler % 97 oranında çocuklarının davranış açısından gelişim gösterdiğini bildirmişlerdir.

Çiftler arasındaki çatışmanın negatif etkisini önlemeye yönelik bir programın değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma Faircloth ve Cummings (2008) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmıştır. Bu araştırmaya 55 çift alınmış ve 41 çift de kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada çiftlere aile eğitim programı sunulmuştur. Bu program toplam iki modülden oluşmaktadır. Birinci modül didaktif bilgi modülü ikinci modül ise beceri ve teknik eğitim modülüdür. Aileler her iki modülü tamamladıktan sonra beş farklı ölçme aracıyla 6. ay ve 1. yılda eğitimin eşler arasındaki çatışmayı ne şekilde etkilediğini anlamak amacıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çiftlerin son test ölçümlerinde çiftler arası çatışma çözümü bilgileri ile işbirliği ve çatışma çözümü arasında pozitif korelasyon olduğu bulgulanmıştır. Diğer yandan çatışma çözümü bilgisi ile gevşek disiplin ve fiziksel agresiflik arasında negatif korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Evlilik çatışması hakkında verilen bilgilerin evlilik doyumu, ebeveynlik becerisi, problem çözme becerisi ile anlamlı bir ilişki içerisnde olduğu bulgulanmıştır.

Aile eğitiminin OECD ülkelerindeki durumu hakkında Shulruf, Loughlin, Tolley (2009) tarafından yapılmış bir çalışma Yeni Zelanda’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma OECD ülkelerinde aile eğitimi konusunda ailelere verilen destek konusundaki farklılıklara ve diğer ayrıntılara değinilmiştir. Yapılan değerlendirmelere bakıldığında İngiltere’de aile eğitimi konusundaki çalışmalar şemsiye yasasıyla bir çatı altında toparlanmıştır. Kanada aile eğitimi çalışmaları çoğunlukla halk sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır. Finlandiya’da aile eğitim çalışmalarında çocukların aile üzerinden eğitimleri amaçlanmıştır. Bu çalışmalar Finlandiya Hükümet Merkezi tarafından organize edilmektedir. İrlanda’da aile eğitimi çalışmaları hükümet tarafından Çocuk ve Sağlık Departmanı tarafından yapılmaktadır. Hollanda’da bu ülkelerden farklı olarak aile eğitimi hükümet yasalarınca belli sınırlar içerinse alınmamıştır. Aynı şekilde Almanya da devlet tarafında belli sınırları çizmemiştir. Yeni Zelanda aile eğitimi ve bu konudaki çalışmalar aile ve erken çocukluk dönemi eğitimi birimlerince desteklenip düzenlenmektedir.


Kaynakça

Fairclot, W.B., Cummings, E.M. (2008). Evaluating A Parent Education Program For Preventing The Negative Effects Of Marital Conflict. Journal of Applied Developmental Psychology,29, 141-156.

Kjobli, J., ve Ogden, T., (2009). Gender Differences in İntake Characteristics and Behavior Change Among Children in Families Receiving Parent Management Training. Children and Youth Services Review, 31, 823-830.


Lakes, K.D., Ketler, R.J., Schmidt, J., Haynes, M., Ketler, K.F., Kamptner, L., Swanson, J., ve Tamm, L. (2009).The Cuidar Early Intervention Parent Training Program for Preschoolers at Risk for Behavioral Disorders, Journal of Early Intervention, 31, 167-178.


Matsumoto, Y., Sofronoff, K., ve Sanders, M.R. (2007). The Efficacy and Acceptability of the Triple P-Positive Parenting Program With Japanese Parents. Bahaviour Change, 24, 205-218.

Pikse, I. S., Sebre, S., Lubenko, J., (2010). Child Behavior and Mother-Child Emotional Availability in Response to Parent Training Program: Moderators of Outcomes. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1418-1424.

Pinquart, M., ve Teubert, D., ( 2010). Effects of Parenting Education With Expectant and New Parents: A Meta-Analysis, Journal of Family Psychology , 24(3), 316-327.

Shulruf, B., O’Lounglin, C. Ve Tolley, H., (2009). PArenting Education and Support Policies and Their Consequences in Selected OECD Countries. Children and Youth Services Review, 31, 526- 532.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
Uzman Psikolojik Danışman


Bu makalenin tüm hakları saklıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Yurtdışı Aile Eğitimi Çalışmaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Fatma KIRIMLI TAŞKIN Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
Ankara (Online hizmet de veriyor)
Doktor Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi219 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN'ın Makaleleri
► Özel Egitimde Aile Eğitimi Veysi ÇEÇEN
► Hipnoz ve Migren Tedavisi Çalışmaları Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Yurtdışı Aile Eğitimi Çalışmaları' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kendine Güven Haziran 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


06:38
Top