2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Yaşta Evlilikler (Çocuk Yaşta Evlilikler) Raporu
MAKALE #4946 © Yazan Psk.Sabahattin ZENGER | Yayın Mayıs 2010 | 20,535 Okuyucu
Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanlığının, Diyarbakır Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığına göndermiş olduğu “Erken Yaşta Evlilikler” konulu yazıda Toplumda ve Kamu görevlilerinde İnsan Hakları bilincini geliştirmek, İnsan Haklarını Korumak, ihlallere yol açan nedenleri araştırmak ve çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak esasından yola çıkarak toplumsal bir sorun olan “Erken Yaşta Evlilikler (çocuk yaşta)” konusunun aydınlatılmasına ilişkin; sorunun tüm boyutlarıyla görünür kılacak (sosyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik, demografik vb.) nedenleri, yol açtığı etkiler ve çözüm önerileri üretmek amacıyla Psikolog Sabahattin ZENGER’in, Fatih Paşa Mahallesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) 40 bayanla bu konu hakkında yapılan görüşmelerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Erken Yaşta Evliliklerin Nedenleri

Anne ve babanın psikolojik problemlerinin olmasıdır. Baba genelde otoriter, baskıcı, katı tutumlar içerisinde olması, Annenin ise depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik problemlerinin bulunmasıdır. Anne, babayla mücadele edecek, babanın kararını değiştirecek güçte olamaması, olaylara pasif bir yaklaşım göstermektedir. Annenin bu durumu değiştirecek, bu karara karşı çıkacak bir duruş sergileyememesi.
Bir gelenek haline getirilen başlık parasının alınması bir başka nedendir. Son zamanlarda bu neden özellikle o bölgede etkisini azaltmış olsa da, çingenelerin o bölgede yaygın olması bu geleneğin hala devam edildiğini, yapılan görüşmelere dayanarak söyleyebiliriz.
İslam dininde evlendirilmenin buluğ çağına gelen her bireyin evlenmesi gerektiği din adamlarınca vurgulanması ve bir evlilik için 13-14-15 yaşlarının yeterli olduğu düşüncesi, erken yaşlarda evlilikleri kolaylaştırmaktadır.
Eğitim seviyelerinin düşük olması, ergenlikle birlikte fiziki gelişimlerinin belli bir olgunluğa ulaşması, kız ve erkek çocuklarının evlilik gibi biraz daha soyut olan bir müessesenin tam olarak anlayacak bir zihinsel olgunluğa ulaşamamış olmaları.
Ebeveynlerden birinin veya ikisini kaybetmeleri, aile yakınları çocukların biran önce evlenip yuva kurmalarını istemektedir. Böylelikle onlarla ilgili sorumluluğu biraz da olsa azaltma eğilimindedirler.
Özellikle kız çocuklarının erken yaşlarda fiziksel olgunluğa ulaşmaları, aile ve ailenin akrabalarını kız çocuğunun çevreyle olan etkileşimi aileyi ürkütebilmektedir. Aile çevrelerinde görmüş oldukları olumsuz örneklerin aynısını kız çocuklarının da yaşayabileceği korkusuyla bu karara varabilmektedir. Bazı durumlarda ailenin kararını komşuları ve akrabalarının baskıları da etkili olabilmektedir.
Yapılan görüşmelerde, kız çocukları aile içinde erkek çocuğundan daha önemsiz olarak görülebilmektedir. Kız çocuğu bir şekilde aile içinde hor görüldüğünü hissetmesi, ailenin de bu kararda kararlı tutumu kız çocuğunun bu kararı vermesinde etkili olabiliyor.
Kendisinden büyük aile ferdine kız istenmesi, karşı aileden de kendi ailelerine kız talep etmeleri bu durumu etkileyen başka bir nedendir. Halk dilindeki adı berdel olan bu durum karşılıklı kız alıp vermedir.
Ev içerisinde kız çocuğuna şiddet ve baskının yapılması, kız çocuğunun evliliği bir kurtuluş olarak görmesine neden olabilmektedir.
Kız çocuğunun nasıl olsa evlenip gidecek, eve yük oluyor mantığıyla yaklaşılması bu kararda etkili olabilmektedir.
Erkek çocuğu için düşünüldüğünde evin tek erkek çocuğu olması bu kararı etkileyebilmektedir. Burada aile fert sayısını artırma, eve bir yardımcının alınması düşünceleri etkili olabilmektedir.
Aile içerisinde kız çocuğuna olan sevgi ve ilginin az olması, kız çocuğunun bu duyguları dışarıda arama isteğine yol açabilmektedir. Kız çocuğu bunu evlenerek sağlayabileceğini düşünmektedir.
Ailenin kapalı bir aile olması ve babanın aile üzerinde otoriter olması bu kararın baba tarafından verilmesine yol açabilmektedir. Babaya olan saygı ve korkunun bu durumu engellemeye çalışmasında yetersiz olmasına yol açabilmektedir.
Ailenin eğitim seviyesinin düşük olması, aile yapısının gelenekçi bir yapıda olması bu uygulamaları artırmaktadır.
Kişilerin evlendirilmeleri için nuska, büyü gibi yollara başvurulması ya da anne ve babanın kutsallığını, dini öğelerle destekleyerek alınan kararın aile rızasını dini öğelerle özdeşleştirilme girişimleriyle çocuğun korkutulmaya çalışılmaktadır.
Pek yaygın olmasa da hala var olan beşik kertmesi uygulamasının bazı ailelerde uygulamaya çalışmaları buna yol açabilmektedir.
Ailenin gelenekçi yapısı şeref, söz, töre ve adetler çocukların erken yaşlarda evlenmelerine yol açabilmektedir.
Ergenlik dönemindeki fiziksel olgunlaşmayla birlikte bazen duygusal yoğunlukların olması çocukların bu kararları kendi istekleriyle vermelerine yol açabilmektedir.
Akrabalar arasındaki bağların güçlü olması ve çocukların yabancı biriyle evlendirilmelerinin yerine akraba çocuklarıyla evlenmelerini etkileyebilmektedir. Burada çocuğun ve ailesinin tanınması, mal varlığı ve birçok etkenin işe karışması bu kararın verilmesine neden olabilmektedir. Bölgede akraba evlilikleri yaygın bir şekilde yapılmaktadır.
Evleneceği erkeğin yapısı, durumu, mesleği ve ekonomik durumu bazen aileyi etkileyebilmektedir. Burada aile çocuğun rahat edeceği düşüncesiyle çocuğun yerine karar verebilmektedir.
Toplumdaki bazı kalıplaşmış sözler ‘‘15’e gel, koş (Kürtçe çeviri)” gibi kalıpların bazen ailede etkili olabilmektedir. Burada kız çocuklarına olan güvensizliği de aslında yansıtmaktadır. Kız çocuğunun evden kaçabileceği düşüncesi mevcuttur.
Kız çocuğunun belli bir yaştan sonra kısmetinin kapanacağı, evde kalabileceği korkusu da ailede bu kararın verilmesinde etkili olabilmektedir.
Kız çocuğu bazen evliliği bir evcilik oyunuymuş gibi de algılaması bu kararı vermesinde etkili olabilmektedir. Erken yaşlarda ilişkilerde yaşamış olduğu hayal kırıklıkları, yaşadığı acıları unutmaya çalışması, bunları gerçekleştirmek için de bu kararı vermesinde etkili olabilmektedir.
Ailenin maddi durumunun yetersiz olması, ailenin kalabalık ve yoksul olması da bu kararın verilmesinde etkili olabilmektedir.
Kız çocuğunun ev içinde yapılan baskılar, hakaretler, fiziksel ve sözel şiddet, kız çocuğunun ev içinde ve dışında çalıştırılması çocuğun evliliği bir kurtuluş olarak görmesine yol açabilmektedir.
Anne veya babanın ikinci evliliği yapması, bu çocukların erken yaşlarda evlendirilip evden uzaklaştırılmak istenilmesi de erken yaşta evliliklere yol açabiliyor.

Erken Yaşta Evliliklerin Getirdiği Sorunlar

Yukarda saymış olduğum nedenler aslında çocukların yaşamış oldukları hak ihlallerini de yansıtmaktadır. Çocukların en temel haklarından olan yaşama, eğitim, oyun, sağlık, barınma, güvenlik vs. birçok haktan mahrum bırakılarak evlilik gibi büyük bir sorumluluğun altına girmektedirler. Zorla evlendirilmeye çalışan çocuk bu evlilikten kurtulmak için intihar girişimleri, psikolojik sorunlar ya da evden kaçma gibi tepkiler gösterebilmektedir.
Evliliklerde çocuk bazen psikolojik, sosyolojik ve sağlık gibi büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Çocuğun yaşamış olduğu sorunlar arasında en çok depresyon, kaygı bozuklukları, fobik problemler, güven problemleri, sağlık ile ilgili problemler ve intihar girişimleri bulunmaktadır. Erken yaş evliliklerde, erken gebelik ve doğumlara yol açabilmektedir. Fiziksel gelişimini tamamlayamamış, üreme noktasında olgunlaşamamış çocuk, gebelik ve doğumlarda anne veya çocuğun ölümüne, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyememelerine yol açmaktadır.
Genelde bu tür evliliklerde aile içi sorunlar daha fazla görülmekte, çocuk bakma ve çocuğu büyütme noktasında yeterli bir olgunlukta olamamaları, çocuk yetiştirme noktasında sorun yaşamalarına yol açabilmektedir. Aile içi şiddet ve evlilikten mutlu olamamaları, kadında ve erkekte psikolojik sorunların görülmesine yol açabilmektedir. Bu evlilik kadın için katlanması gereken bir durum, erkek içinse mutluluğun dışarıda aranma duygusunu tetikleyebilmektedir. Karı koca arasındaki sorunlar, ailelerin de bu durumdan etkilenmelerine yol açabiliyor. Aile ve eşler arasında kavgalara, kıskançlıklara, şiddete yol açabilmektedir. Aile fertleri bu durumda ya sorunu devam ettirme ya da boşanma, intihar gibi sonuçlarla kendini gösterebilmektedir. Bu durum da yıpranmış aileler, ortada kalmış çocuklar, psikolojik sorunlarla büyüyen eşler ve çocuklara yol açmaktadır.

Erken Yaşta Evlilikler ile İlgili Çözüm Önerileri

· Toplumu erken evliklerin yaratmış oldukları sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesi,
· Zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkartılması,
· 18 yaş altındaki evliliklerin yasalarla kesin bir şekilde engellenmesi,
· Özellikle kız çocuklarının eğitime dahil edilmesi, ailelere bu konuda caydırıcı cezaların verilmesi ve eğitimi yarıda bırakılan kız çocuklarının takibinin çok iyi yapılması,
· Kadınların ekonomik anlamda özgürlüğünün sağlanması, kadınların iş kurma ve meslek edinmelerinin sağlanması,
· Cinsel istismar, cinsiyet ayrımcılığı ve Toplumsal Halk Sağlığı konularında toplumun bilinçlendirilmesi,
· Ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ile yaşam düzeylerinin artırılması,
· Genç nüfusun istihdamının sağlanması,
· Çalışmayan genç nüfusun sağlık hizmetlerinin ücretsiz karşılanması ve ihtiyaçları için belli bir aylığın bağlanması,
· Kadın Sığınma ve Koruma Evlerinin sayılarının artırılması, buralardaki kalma sürelerinin 3 aydan daha fazla bir süreye uzatılması ya da kadının sorunlardan yeterince uzaklaştırılıp, kendi ayaklarının üstünde durabileceğini hissetmesinden sonra kadının sosyal hayata döndürülmesi ve sürecin belli periyotlarla takip ettirilmesi,
· Kadın sığınma evlerinden ailelere tekrardan dönüşüm sağlandığında, kadın aileden ve çevresinde yaşama hakkını devam ettirmesi için ailenin takibinin yapılması,
· Kadın sığınma evlerinde profesyonel ve uzman görevlilerin bulundurulması,
· Kadın sığınma evlerine alınan kadınların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için kadın sığınma evlerinde sürekli olarak uzman psikiyatrist, psikolog ve sosyologların görevlendirilmesi,
· Bölgesel kalkınmanın sağlanması,
· Anne ve babaların çeşitli eğitimlerle görsel ve işitsel medya kullanılarak erken yaşta evlilik, kadın hakları, çocuk hakları, aile içi şiddet vb. konularında bilinçlendirilmesi,
· Aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
· Aile planlaması yararlarının topluma daha açıklayıcı bir şekilde yansıtılması, toplumun aile planlamasıyla ilgili olumsuz önyargılarının değiştirilmeye çalışılması,
· Din görevlilerinin, günümüz koşullarında erken evliliğin sakıncalarını gerekli yerlerde gündeme getirilerek vurgulanması,
· Fahri ve devletin görevlendirmiş olduğu imamların resmi nikahın uygun gördüğü 18 yaş sınırına dikkat etmeleri ve 18 yaş sınırında olmayan kişilerin dini nikahlarının kılınmaması,
· Dini nikâhta, 18 yaş sınırına uyulmadıkları tespit edilen din adamlarının görevden alınmaları ve haklarında soruşturma açılması, fahri imamlar hakkında ise yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.
· Dini nikahın resmi nikahtan sonra yapılması,
· Boşanma, evden kaçma, aile baskısı, aile içi şiddet konularında yapılan müracaatların dikkate alınması, kadının tekrardan aynı duruma maruz kalmaması için çeşitli periyotlarla kişinin takibin yapılması,
· Yerel ve ulusal kitle iletişim araçları ile toplumu erken evliliklerin sakıncaları ve olumsuz yönleriyle ilgili haber ve programların yapılarak toplumu bilinçlendirmesi,
· Evden kaçma ve sığınma evlerine alınan kadınların aileye tekrardan dönme sürecinde devletin üzerine düşen sorumluluğu yapması, bunların altyapılarının oluşturulması,
· Kadın merkezleri, kadınlara yönelik aktiviteler gerçekleştirecek mekanların yapılması, kadınların buralarda sosyalleştirilmeleri ve psikolojik desteklerin sağlanması,

Sabahattin ZENGER

(Psikolog)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Erken Yaşta Evlilikler (Çocuk Yaşta Evlilikler) Raporu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Sabahattin ZENGER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Sabahattin ZENGER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Sabahattin ZENGER'in Makaleleri
► Çocuk Eğitimi Hangi Yaşta Başlar? Psk.Ayşenur KARAKÜLAH
► Cinselliksiz Evlilikler Psk.Gülüm BACANAK
► Zor Çiftler, Zor Evlilikler Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► İkinci Evlilikler Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► İkinci Evlilikler Psk.Kemal ÖZCAN
► Çatışmalı Evlilikler Psk.Ali BIÇAK
► Uzun Süreli Evlilikler Psk.Dnş.Fatih FİDAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,893 uzman makalesi arasında 'Erken Yaşta Evlilikler (Çocuk Yaşta Evlilikler) Raporu' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Nedir Bu Depresyon? Haziran 2016
► Bağımlılığı Tanıma Eylül 2014
► Kekemelik Nedir? Neden Oluşur? ÇOK OKUNUYOR Nisan 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:41
Top