2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Maslow
Maslow Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Maslow Kavramı ile İlgili 14 Makale
Maslow, 1970 tarihli “Motivasyon ve Kişilik” adlı yapıtının önsözünde, birçok tartışmalara neden olan teorisini açıklamıştır. İçinde bulunduğu dönem psikoloji biliminin elde ettiği verilerden yararlandığını, bununla beraber psikoloji ekollerinin oluşturduğu insan imajını reddettiğini, insanı anlamanın yolunu insanı daha bütüncü şekilde ele almak olduğunu savunmuştur. Ona göre kendisinin ortaya koyduğu bakış açısı, kendi deyimiyle “bu gerçek devrim”; yani “yeni bir insan-doğa-bilim-değer imajı” özellikle iletişim kanallarını ellerinde tutan bir kısım aydın tarafından görmezlikten gelinmiştir. Bu aydın topluluğun birçok üyesi “insanı çürütücü bir nefret ve zalimliğe götüren derin bir ümitsizl... »»»
“İnsan, ne olmaya muktedirse ‘o’ olmalıdır.” Abraham Maslow Kendini gerçekleştirme kavramı denilince ilk akla gelen kişi Abraham Maslow olmaktadır. Maslow, her insanın doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıdığını, bu durumun gizil kalmış güçlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi neticesinde mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Maslow’a göre insan; iyiye, değerlere, dinginliğe, inceliğe, cesarete, dürüstlüğe, sevgiye ve diğerkâmlığa yönelik bir istenci ruhunun derinliklerinde taşır ve bu istençleri elde ederek varlığını tamamlama ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla Maslow, sanılan aksine insanın çok daha yüksek ve aşkın bir doğaya sahip olduğunu düşünmüştür. Bu da türünün gelişmekte ola... »»»
“İnsan, aynı anda, hem yalnızca bir yaratık hem de tanrısal bir varlıktır. Güçlü ve zayıf, sınırlı ve sınırsız, yetişkin ve çocuk, korku dolu ve yüreklidir. İlerler, geriler, kusursuzluğu arar ama aynı zamanda korkar kusursuzluktan. Hem ödlektir hem de kahramansı.” Abraham Maslow Abraham Maslow, geliştirdiği kendini gerçekleştirme kuramının yanı sıra ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile de adından çokça söz ettiren bir araştırmacıdır. İhtiyaçlar hiyerarşisi, Maslow’un sağlıklı insanlar üzerinde yaptığı incelemeler ve klinik gözlemleri neticesinde geliştirdiği bir güdülenme kuramıdır ve insanın belli bir hiyerarşik sıra dâhilinde karşılanmasına gereksinim duyduğu bir takım fiziksel ve duygusal... »»»
“Kişi, gerçek bir kişi olduğu sürece, kendisinin temel belirleyicisidir. Her insan, kısmen ‘kendi tasarısıdır’ ve kendini kurar.” Abraham Maslow Ruhsal olarak sağlıklı insanın tanımı her kişilik kuramcısına göre farklılık göstermiştir. Hatta bazı kuramcılar konu insan olduğunda ruhsal anlamda normalliğin ya da sağlıklılığın tanımını yapmanın ve sınırlarını çizmenin oldukça güç olduğunu düşünmüştür. Öyle ya, kimi göre, neye göre, hangi kültüre ya da zamana göre ‘ruhsal olarak sağlıklı’ ya da ‘normal’ bir insandan bahsedilebilir? Nitekim ünlü kuramcı Carl Gustav Jung da her insanın kendine has karanlık ve kusurlu taraflarını olduğunu iddia ederek öğrencilerine; “Bana normal olduğunu düşünd... »»»
“Her bireyin nihai hedefi, kendiliğine ulaşmak ve kendini gerçekleştirmektir.” Carl Gustav Jung Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimimi görmekte olduğum dönemde, aldığımız eğitim daha çok “Rogerian” yönelimliydi, yani hümanistik (insancıl) psikolojinin kurucularından Carl Rogers’ın ekolündendi. Bundan olacak ki, hümanistik psikolojinin en önemli konusu olan “kendini gerçekleştirme” (self-actualization), hayatımın ve çalışmalarımın önemli bir kısmını oluşturdu. İlerleyen yıllardaki deneyimlerim de, insan var oluşunun temel amacının kendini gerçekleştirmek yani bireyleşmek üzerine olduğu düşüncemi desteklemeye devam etti. Hümanistik psikoloji 1960’lı yılların başında Amerika’da gelişmeye ... »»»
KENDİNİ-GERÇEKLEŞTİRME İnsancıl psikolojinin kurucusu Abraham Maslow ''insan ilişkileri ve motivasyon Çalışmalarında; Maslow şu sonuçlara varmıştı: 1. Her birimizin olmazsa olmaz bir içsel doğası vardır. Bu durum, bir düzeyde doğal, içsel, verilmiş ve belli bakımlardan değiştirilemez ya da en azından hiç değişmemiştir. 2. İçsel doğamız eşsiz, türüne özgü ya da evrenseldir. 3. Bu içsel doğayı bilimsel olarak inceleme olasılığı vardır. O icat edilemez sadece keşfedilebilir. 4. Bu içsel doğa bilebildiğimiz kadarıyla, özünde kötü görünmemektedir, fakat oldukça tarafsız ya da potansiyel olarak ''iyidir''. ''Kötü'' diye adlandırdığımız şey sık olarak özümüzdeki bu doğanın engelle... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Kendini Gerçekleştiren Birey Kimdir? Psk.Betül OKUR ÇELİK
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► İnsancıl Eğitim Anlayışı Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
Maslow Kavramı ile İlgili Uzmanlar
maslow KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların maslow KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ihtiyaç hiyerarşisi teorisi, ihtiyaç teorisi, hümanistik psikoloji, motivasyon teorileri, motivasyon, güdülenme teorileri, güdülenme, güdü, dürtü, motiv, fizyolojik ihtiyaçlar, ihtiyaçlar hiyerarşisi, aşağı seviyedeki ihtiyaçlar, yukarı seviyedeki ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, korunma ihtiyacı, ait olma sevgi ihtiyacı, değer saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, estetik ihtiyaçları, anlama ve bilme ihtiyacı, ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, kendini gerçekleştirme, abraham maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, ruhsal olarak sağlıklı insan, kendini gerçekleştirmek, self-actualization, carl rogers, kendini sevmek, kendinle barışmak, geçmişinle barışmak, maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi, charles bukowski, kendini gerçekleştirme olgusu, kendini gerçekleştirme nedir, psikolojide kendini gerçekleştirme, abraham maslowi, insancıl psikoloji, güvenlik ihtiyaçları, emniyet ihtiyacı, güvende olmak, güvensizlik, iş yerinde motivasyon, motivasyon nedir, motivasyonun önemi, motive, motive olmak, motive etmek, motivasyon edinmek, motivasyon süreci, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, çift etmen motivasyon teorisi, çift etmen motivasyon, başarı güdüsü kuramı, başarı güdüsü, çağdaş motivasyon teorileri, motivasyon teknikleri, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, varoluşçu terapi, frankl, kişi merkezli yaklaşım, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, davranışçı terapi, bilişsel terapi, gerçeklik terapisi, william glasser, savunma mekanizmaları, ideal insan, ideal psikoloji, ideal insanın özellikleri, insancıl eğitim, eğitim, eğitim anlayışı, öğrenme süreci, rogers, insancıl psikologlar, hümanist eğitim anlayışı, hümanist eğitim, öğrenci merkezli, öğrenci merkezli eğitim, purkey, etkili öğretim, eğitim süreci, küresel kriz, ekonomik kriz, toplumsal kriz, kriz psikolojisi


19:30
Top