2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Obsesif Kompülsif Bozukluk
Obsesif Kompülsif Bozukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Obsesif Kompülsif Bozukluk Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Obsesif Kompülsif Bozukluk Psk.Ferit KARADAŞ
Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler ve hayal, düşlemler olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen, kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ve da zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlar ile karakterize bir bozukluktur. Bulaşma obsesyonu ( Bu obsesyon, kişinin mikrop, pislik, kir vb. araçlarla kirleneceğine dair zorayıcı bir inancı içerir. Bu obsesyonuna sahip kişiler aşırı temizlik yapma gibi kompulsif davranışlara veya mikrop bulaştıracak ortamlardan uzaklaşma gibi kaçınma davran... »»»
Obsesif kompülsif bozukluk, kompülsiyon davranışların veya zihinsel eylemlerin eşlik ettiği obsesif düşüncelerle (yani müdahaleci, tekrarlayan, istenmeyen düşünceler) tanımlanan nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır (APA, 2013). Bozukluğun dünya çapında yaşam boyu yaygınlığı %0.25-3.0 (Walitza ve ark., 2020) iken, çocuklar ve ergenler arasında tahmini yaşam boyu yaygınlık oranı %1-3'tür (Uhre ve ark., 2020). Bu dağılımda, müdahale edilmeyen obsesif kompülsif belirtilerinin ileriki yaşlarda baş edilmesi daha da zorlaşmaktadır. (Stewart ve ark., 2004). Ayrıca yaşam kalitesi ile sosyal, bilimsel ve aile işleyişinde önemli bir bozulma ile ilişkilidir (Krebs ve Heyman, 2015). Obsesif kompülsif bozuk... »»»
► Obsesif Kompülsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
Obsesif kompülsif bozukluk (halk arasında takıntı hastalığı), takıntılı düşünce ve tekrarlayan davranışların görüldüğü, kimi zaman dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevlerini (aile, iş-okul, sosyal yaşam vb) belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesyon; irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan, inatçı biçimde yineleyen düşünce, görüntü ya da hayallerdir. Bunlar kişinin mantığına, görüşlerine, ahlak anlayışına, değerlerine ters düşer ve kabul edilemez. Ancak kişi bunların kendi zihninin ürünü olduğunun farkındadır. Kompülsiyon ise; çoğu kez takıntılı düşünceleri kovmak için yapılan, yineleyen davranışlardır. Çoğu zaman da kişi o anlık yaşa... »»»
Obsesif Kompülsif bozukluk (OKB), kişilerin istenmeyen düşünce, fikir ve hisleri sürekli deneyimlemeleri, bu hisler ve düşünceler nedeniyle bazı davranışları takıntılı bir şekilde defalarca yapmalarıyla ortaya çıkan anksiyete bozukluğuna verilen genel addır. Defalarca yapılan davranışlara örnek olarak, kişinin günlük hayatını ve sosyal ilişkilerini tehdit edecek bir noktaya ulaşan, elleri yıkama, eşyaları temizleme ya da kontrol etme davranışları verilebilir. Birçok sağlıklı kişi akıldan atılamayan düşüncelere ya da tekrarlanan davranışlara sahip olabilir. Ancak OKB sahibi bireylerde durum farklıdır. OKB sahibi bir kişi istenemeyen düşünceleri sebebiyle ya da yapması gerektiğine inandığı tak... »»»
Obsesyon takıntı, kompilsüyon ise takıntıyı rahatlatan davranıştır. Obsesif kompülsüf bozuklukta kişi yaptığı davranışın saçma olduğunu bildiği halde yapmaya devam eder.Kişi devamlı aynı davranışı tekrarlar. Örneğin kişi kendisini pis hisseder ellerini yıkamak ister. Obsesyon zihinde sürekli tekrarlayan düşüncelerdir,bu düşünceler ellerin kirlendi,ellerin pis, ellerini yıka diyen katı, sert, emredici düşüncelerdir. Kompülsiyon ise bu düşüncenin getirdiği duyguyu rahatlatmak için kişinin yaptığı davranışlardır. Obsesyon zihnimizin kullandığı savunma mekanizmalarından biridir, yani ruhsal olarak stresliyken, huzursuzken, çaresizken ortaya çıkar. Bu sebepten obsesyonun başlangıç zamanı çok önem... »»»
DSM-5'e (American Psychiatric Association, 2013) göre obsesif kompülsif bozukluk ve bununla ilgili olan bozukluklar şunlardan oluşmaktadır: obsesif kompülsif bozukluk, beden algısı bozukluğu, biriktiricilik bozukluğu, trikotilomani (saç yolma bozukluğu), deri yolma bozukluğu, maddenin/ilacın yol açtığı obsesif kompülsif bozukluk ve ilişkili bozukluk, tanımlanmış diğer bir obsesif kompülsif bozukluk ve ilişkili bozukluk (örn., bedene odaklı yinelemeli davranış bozukluğu, takıntısal kıskançlık). Obsesif kompülsif bozukluk, obsesyonların (takıntı) ve kompülsiyonların (zorlantı) varlığıyla nitelendirilmiştir. Obsesyonlar, yineleyen ve sürekli olan, zorla ve istenmeden deneyimlenen ve çoğu kişid... »»»
Düşünce Suçu İşlemek (Obsesif Kompülsif Bozukluk) ‘’Düşünmenin’’ ve ‘’eylemde’’ bulunmanın, hissetme, duyumsama, sezme, dinleme, oyun oynama, hayal kurma, yaratıcı sanatlardan keyif alma ve diğer daha az rasyonel özellikler taşıyan ve daha az yararcı olan etkinlik biçimleriyle karşılaştırıldığında belirgin bir orantısızlık gösteren derecede, kişiyi psikolojik açıdan iten etkenler olduğu durumlarda bu kişilerde obsesif kompülsif kişilik yapısının bulunduğu sonucunu çıkarabiliriz. Genellikle sorumluluk sahibi, güvenilir, yüksek standartlara ve ahlaki değerlere bağlı kişilerdir. Ahlaki zorunluluklar karşısında, kurallara bağlı ve titizdirler ve ellerinden gelen çabayı gösterirler. B... »»»
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Obsesyonlar ya kendisi ya da yol açacağı düşünülen sonuçları istenilmeyen ve kabul edilmeyen, girici ve tekrarlayıcı, tiksindirici, kişinin direnmeye ve zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı halde kontrol edemediği, yoğun sıkıntı veren düşünce, istek, duygu veya imge (zihinde canlanan hayaller) olarak tanımlanır. Kişi bu düşünceler aklına geldiğinde yoğun kaygı, huzursuzluk yaşar. Kompülsiyonlar obsesyonlara tepki olarak kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı davranışlardır. Kişi bu davranışları obsesyonel düşünceyi zihninden uzaklaştırmak ve bu düşüncenin ortaya çıkarttığı kaygıyı azaltmak için yapar. Mesela “kirlendim” düşün... »»»
Obsesyon; kişide yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yol açan, kişinin zihninden uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı yineleyici düşünceler; kompülsiyon ise kişinin obsesyonları sonucu yaşadığı yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek amacıyla yaptığı yineleyici düşünce ve davranışlarıdır. Obsesif kompülsif bozukluk yaşayan hastaların hayatlarına baktığımızda bu kişilerin yoğun bir sıkıntı ve huzursuzluk içinde oldukları, kompülsiyonları yüzünden önemli derecede zaman kaybettikleri ve zamanla iş, sosyal yaşam gibi alanlarda işlevselliklerini kaybetmeye başladıkları bilinmektedir. Bu hastalığı daha iyi anlayabilmek adına hastalığı yaşayan kişilerin hayatlarından birkaç örneğe de... »»»
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK(TAKINTI HASTALIĞI) Takıntı, istenmeden zihne gelen, kişinin yaşamında belirli bir düzeyde endişe yaratan ve saçma olduğu bilindiği halde engellenemeyen düşüncelerdir. Örneğin 'ya sevdiklerime bir şey olursa, ocağı evde açık unuttuysam ve yangın çıkarsa, ya dua ederken içimden Allah'a söversem, ya sevdiklerime zarar verirsem, ya yolda gördüğüm kişilerden mikrop bulaşırsa' gibi düşüncelerden takıntılardan sadece birkaçıdır. Kompülsiyon, yani zorlantı ise bu istenmeden zihne gelen düşüncelerin kişiyi belli bir davranışa zorlamasıdır. Örneğin sürekli ocağı açık unuttuğunu düşünen biri tekrar tekrar eve gidip ocağı kontrol edebilir. Sevdiklerine zarar vereceğini... »»»
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞUMUZU NASIL YÖNETEBİLİRİZ? Obsesyon bireyi kaygılandıran huzursuz eden inatçı tekrarlayıcı rahatsız edici düşünce, dürtü, görüntülerdir. Kompülsiyonsa obsesyonların oluşturduğu kaygıyı azaltmak korkulan her ne ise gerçekleşmemesi için yaptığımız hareketlerdir veya zihinsel eylemlerdir(dua etmek, kendi kendine içinden korktuğum şey gerçekleşmeyecek cümlesini tekrar etmek gibi). Kompülsiyonlar yani tekrar tekrar yapılan davranışlar aslında kendini ve yakınlarını ölüm, felaket, hastalıklardan koruma amaçlı yapılır. Sıkça görülen obsesyonlar: Mikrop, kir bulaşabilir, zehirlenme kendine ve başkasına zarar verme korkusu, istemediği halde istemediği bir davranışı yapa... »»»
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (SAPLANTI-ZORLANTI BOZUKLUĞU) -OKB- ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Obsesyon, kişinin kontrol edemediği şekilde aklına sürekli zorla gelen düşünce, fikir ve görüntülerdir. Bunlar kişi tarafından uygunsuz algılanır ve onda sıkıntı ve kaygı yaratır. Kompülsiyonlar ise, obsesyonların yarattığı sıkıntı ve kaygıyı azaltmak için ya da katı kurallara (ritüel) bağlı kişinin giriştiği açık ve örtülü (zihinsel) davranışlardır. Kompülsiyon olmadan obsesyon görülme ihtimali çok düşüktür. Başlangıcı erken ergenlik ve genç erişkinlik dönemleridir. Erkeklerde daha erken başlar. Çocuklarda da görülebilir. Kişiler tedaviye gelmeden önce genellikle uzun bir zaman beklerler. Tipik Obsesyon ve... »»»
► Kontrol Etme Hastalığı Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Çocuklarda Takıntılar Psk.İrem BRAY
► Takıntılar - Obsesyonlar Psk.Serap DUYGULU
Obsesif Kompülsif Bozukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (70) - Videolar - İletişim Bilgileri
Uzm.Psk.Esra ORAS, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Psk.Feyza UZUN, İstanbul
Psk.Hasan AKALIN, İstanbul
obsesif kompülsif bozukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların obsesif kompülsif bozukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda obsesif kompülsif bozukluk, çocuklarda takıntılar, çocuk takıntıları, obsesif çocuğa nasıl davranmalı, 7 yaş çocuğun takıntıları, çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk nedir, 3 yaşındaki çocuğun takıntıları, 3 yaş obsesif kompulsif bozukluk, çocuğu obsesif olanlar kadınlar, 4 yaş çocuğu takıntı, kızım çok takıntılı, çocuklarda takıntılı davranışlar nelerdir, takıntıdan kurtulmak için ne yapmalı, obsesif çocuk nasıl anlaşılır, takıntı kaç yaşında başlar, okb nedir, obsesif, takıntı hastalığı, okb tedavisi, obsesyon, obsesyon çeşitleri, obsesif kompilsif bozukluk tedavisi, güzellik obsesyonu, obsesyon nasıl geçer, dini obsesyon, takıntı hastalığı nasıl geçer, takıntı hastalığı olanlar, obsesif kompülsif bozukluk belirtileri, obsesif kompülsif bozukluk tedavisi ne kadar sürer, dini okb günah mı, okb belirtileri, okb tedavisi mümkün mü, okb ilaç kullananlar, takıntı hastalığı belirtileri, temizlik takıntısı nasıl geçer, temizlik takıntısından kurtulanlar, temizlik takıntısı olan insanlar, kompülsif cinsellik nedir, dini ve cinsel takıntılar, takıntı nasıl yenilir, cinsel vesvese nasıl geçer, takıntı hastalığı ilaçsız nasıl tedavi edilir, takıntı hastalığı neden olur, kompülsiyon, savunma mekanizmaları, düzen takıntısı, simetri hastalığı, temizlik takıntısı, cinsel takıntılar, cinsel obsesyon nedir, cinsel obsesyonlardan kurtulmak, bilişsel davranışçı terapi, kompülsif, düşünce suçu, takıntı, saplantı, zorlantı, kompulsif, obsesif kompülsif bozukluk nedir, beden algısı bozukluğu, nadir psikolojik vakalar, okb emdr ile terapi, okb de emdr, emdr okb, obsesik kompülsif kişilik bozukluğu, takıntı tedavisi, takıntılar, kontrol etme hastalığı, kontrol deliliği, kontrol saplantılı, kontrol saplantısı, kontrol, çocuklarda takıntı, obsesyonlar, titizlik, temizlik hastalığı, obsesif kompülsif bozukluk-okb, zarar verme ya da saldırganlık takıntısı, şüphe takıntısı, dini takıntılar, sayma takıntısı, takıntıların tedavisi, takıntı nedir, takıntı sebepleri, obsesyon nedir, obsesyon sebepleri


19:57
Top