2007'den Bugüne 92,408 Tavsiye, 28,230 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Benlik Saygısı
Benlik Saygısı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Benlik Saygısı Kavramı ile İlgili 32 Makale
Benlik Kavramı Alan yazında benlik saygısıyla birlikte benlik kavramının da açıklandığı ve aralarındaki farkı ortaya koymak adına tanımlamalar getirildiği görülmektedir. Benlik, insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl görüp, nasıl değer biçtiğini anlatır. Kişi kimi alanda kendini yüceltebilir, kimi alanda küçültebilir (Yörükoğlu, 2004, sy.124 ). Kulaksızoğlu’na (2006, sy.78-79) göre; benlik kavramı, bireyin kendini algılamasına ve değerlendirmesine ilişkin geliştirdiği görüşler olarak tanımlanabilir. Bu kavram, birçok farklı açılardan düşünülebilir. Benlik, kişinin kendini nasıl anladığı, yani kendisiyle ilgili farkındalığıdır (Kağıtçıbaşı, 2010,sy.11... »»»
Son yıllarda aileye ve çocuğa büyük önem verilmekte, ailenin ve çocuğun değişik boyutlarını içeren birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Bütün araştırma ve çalışmalarda ortak olan görüş ailesinin, toplumun temel yapı taşı, temel birimi olduğu ve üyelerinin ruhsal bakımdan sağlıklı ve mutlu olmasının ve olumsuz yönlerine büyük önem verilmiş, araştırma ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmiştir. Çocuğun, canlılar içinde en yoğun bakımla, en ince özenle, en uzun sürede olgunlaşan bir varlık olduğu bilinmektedir. Bunun için çocuğun uzunca bir süre korunması, kollanması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereklidir. Çocuklar beden hastalıkları gibi, ruhsal örselenmelere karşı da oldukça ... »»»
► Benlik Saygısı Psk.Muharrem ÇAPKIN
BENLİK SAYGISI Benlik saygısı, kişinin algıladığı benlik imgesi ile ideal benlik algısı arasındaki farkın değerlendirilmesidir. Bireyin, ortaya çıkan bu farkı nasıl değerlendirdiği ve duygusal olarak bundan nasıl etkilendiği önemlidir. Ulaşılmaya çalışılan benlik ile şu andaki benlik algısı arasında fark olması normaldir ve bu durum doğal kabul edilmelidir. Benlik saygısı bedensel özellikler, zeka, yetenek, onur gibi bazı özelliklere bireyin olumlu düzeyde bakabilme kapasitesidir. Bir anlamda benliğin duygusal yanıdır. Benlik saygısı yüksek bireylerin, kendilerini olumlu algılayan, yaratıcı, kendilerini saygı ve kabul görmeye değer bulan, deneyimlerini paylaşmaya istekli ve... »»»
► Benlik Saygısı Kuramları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
Benlik Kuramları Psikanalitik Kurama Göre Benlik Freud’a göre benlik kişiliğin gerçeklik ilkesine göre hareket eden, içsel dürtülerle dış dünya arasında denge sağlayan, mantıklı düşünen ve gerçekçi değerlendirme yapabilen bölümü olarak tanımlanmaktadır (Bacanlı, 2002). Psikanalitik Kuramda benlik, egonun karşılığıdır. Alt benlik de id’in karşılığıdır. İd doğuştandır ve haz odaklı hareket etmektedir. Alt benlik oldukça bencildir, tek isteği ihtiyaçlarının karşılanmasıdır bu yüzden fiziksel ve toplumsal sınırları dikkate almaz. Bireyin benliği yaşamın altıncı ve sekizinci aylarında ben ve ben olmayan ayrımını yapmaya başlamasıyla idden ayrımlaşarak gelişmeye başlar. Benliğin ilkesi gerçeklik... »»»
► Çocuklarda Benlik Saygısı Psk.Nurhan ÜNDER
BENLİK SAYGISI Erken dönemde anababa çocuk arasında gelişen güvenli bir bağın niteliğinin, sağlıklı benlik bilincini ve kendini değerli hissetme duygusunu yerleştirdiği uzun yıllar öncesinden bilinmektedir. Çocukluğun ilk dönemlerinde yerleşen benlik saygısı ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde de sürer; bu sürekliliğin kişide, aile içinde ve giderek toplumda geniş ölçüde olumlu etkisi vardır. ‘Aile saygısı’ ve ‘kültürek saygı’ üzerinde tartışırken, bunların küçük çocuklarda sağlıklı benlik saygısının biçimlenmesinde zorunlu olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Bunun için, kendi benlik değerleri ve yeterlilikleriyle baş etmeye çalışan anababa ve çocukla ilgilenen kişilere destek ve... »»»
Benlik Saygısı Nedir? Harter’a göre benlik saygısını “bir birey olarak kişi kendisini ne ölçüde sevmekte, kabul etmekte ve kendisine ne ölçüde saygı duymakta” sorusu ile açıklama çalışmıştır. Harter, benlik saygısına ilişkin iki farklı kuramsal görüş sunmaktadır. Bunlardan birincisi, William Cames’in görüşüdür ki burada benlik saygısı bireyin belirli bir alanda algılanan başarısının oranı olarak görülmektedir ki birey burada başarıya odaklanmıştır. İkinci kuramsal görüş C. Horton Cooley’in olup, bu görüşe göre benlik saygısı kişinin kendisi için önemli olan kişilerin kendisini nasıl gördüğüne ilişkin algısıdır. Benlik saygısı ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler yoğun olarak araş... »»»
► Öz Güven (Benlik Saygısı) Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
ÖZ GÜVEN (BENLİK SAYGISI) NEDİR? Sıkça karşılaşılan, çoğu mekan ve zamanda duyulan, birçok şeyin sorumlusu olarak ortaya çıkan "öz güven" yani "benlik saygısı" aslında, bireyin kendine güvenmesi manasına gelmektedir. Öz güven, kişinin kendisine yönelik olumlu duygular geliştirerek kendini iyi ve yetkin hissetmesidir. Öz güven (Benlik Saygısı) kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendinden memnun olup olmaması, kendini bedensel ve psikolojik olarak yeterli, güçlü, önemli, başarılı sağlam bulup bulmamasıyla, kendisini nasıl bulduğuyla ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve öz güvenin yüksek olduğunun göstergesidir. Bireyin kendisine yönel... »»»
► Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Benlik kişinin kendisi hakkındaki durumları nasıl algıladığını göstermektedir. Bireyin kendini algılama biçimini nasıl değerlendirdiği ve algıladığına bağlı olarak kişiliğini biçimlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin psikolojik ve sosyal gelişimi ile ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendini nasıl gördüğü ile alakalı olduğundan kişiliğin öznel yanıdır. Benlik zamanla bireyin yaşadığı olayların sonucunda ortaya çıkar ve bireyin özelliklerinin tamamını içerir (Gürler, 2017, Gözaydın, 2017). Benlik saygısı alan yazınında benlik tasarımı ve özsaygı gibi birçok ifade ile tanımlanmaktadır. Kişiliğin temeli sayılan benlik saygısı öğrenilen bir olgudur ve bireyin y... »»»
► Sağlıklı Benlik Saygısı Geliştirme Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
BENLİK SAYGISI ve SAĞLIKLI BENLİK SAYGISI GELİŞTİRME “Kendini tanımak ve kendi içinde doğru yolu bulmak insanı bilgeliğe ulaştırır” Baltasar Bracıan Neden bazen kendinize güvenip, bazen güvenmediğinizi hiç merak ettiniz mi? Bazı insanların her durumda nasıl bu kadar rahat olduğunu ve diğerlerinin zar zor adım attığını? Güveni oluşturan unsurları anlamak ona sahip olmanıza yardımcı olabilir. Benlik saygısı ardışık üç etkene bağlıdır? Bunlar, (1) koşulsuz insan değeri, (2) sevgi (3) gelişmedir. Burada sözü edilen her üç etkenin önemi varsa da, daha önemli olan bunların ardışıklığıdır. Benlik saygısı, önce kendine verilen koşulsuz değere, sonra kendine duyulan sevgiye ve... »»»
Kişinin benlik saygısını kazanması yada daha da güçlendirmesi için genel görüş,kendisi için sevgiyi ve takdiri maksimum noktaya çıkarması ve bunun insan davranışındaki temel motivasyonel güç olduğudur.Benlik saygısının kaynağı hakkında iki zıt görüş vardır:kişinin kendi yeterliliğiyle kazandığı ya da diğerleri tarafından şartsız sevgi ve yeterlilik olarak verildiği ya da özellikle çok erken yıllarda verildiği görüşleridir. Çocukla ebeveyn arasındaki duygusal bağlanma teorileri de benlik saygısının erken dönemde temellerinin atıldığını düşündürür. Sosyal Psikoloji yaklaşımı:Bu yaklaşım içersinde James 'in görüşleri temel alınmıştır.Başarılı hareketler benlik saygısının belirle... »»»
► Benlik Saygısı ve Gelişimine Etki Eden Faktörler ÇOK OKUNUYOR Dr.Psk.Dnş.Erdinç ÇAĞLAYAN
Uzun yıllardır Psikoloji alanının önemli bir araştırma konusu olan “benlik”, barındırdığı anlamlar ve içerdiği mesajlar nedeniyle çokça araştırılmış ve zaman zaman aynı anlamlarda kullanılan kimlik, kişilik gibi kavramlar nedeniyle de aslında ‘ne olduğu’ üzerinde uzlaşmazlıkların olduğu bir kavram olarak literatürdeki yerini almıştır. Temel olarak birbirlerinden farklı iki kavram olarak kimlik ve benliğin bir kişilik oluşturduğu ve benliğin kişiliğimizin öznel yanını tasvir ettiği ifade edilmiştir. Bu bakışa göre, kimlik ise kişiliğimizin sosyal yanını oluşturan diğer parça olarak yer almaktadır. Dolayısıyla benlik, sahip olduğumuz kişiliğimize dair bizim kendi kanılarımız, yorumlarımız ve... »»»
İlkel insanlardan günümüze değin müzik, insanlık tarihinin her döneminde yer almış önemli parçalardan biridir. Müziğin, insanlık tarihi boyunca çeşitli kültürlerde insan duygularını etkilemek, kendini ifade etmek ve hastalıkları tedavi etmek amacı ile kullandığı, bilinmektedir. ( Covigton, 2001; Kömürcü, 1999). Eski Yunanlılar müziği her türlü erdemin kökeni sayarlardı. M.Ö 585-500 yılları arasında yaşayan büyük Yunan filozofu ve matematikçisi Pythagoras, umutsuzluğa düşen bireyleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme olanağı üzerinde durmuştur (Bal, 2002). Müzik 20. Yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmış ve Thomas Edison’un 1877 de fonografi b... »»»
Çocukluk dönemi; özellikle erken çocukluk da denilen 0-6 yaş arasındaki dönem, çocukların çevreleri ile etkileşimlerinden en çok etkilendikleri dönemdir. Çocuk yetiştirmede ve ailenin çocuğa karşı tutumlarını belirlemede, anne-baba tarafından çocuğun gelişim dönemlerinin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Anne baba tutumu; anne, baba ve çocuk arasındaki etkileşimin türüne denir. Çocuğa karşı takınılan anne-baba tutumlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bebek, çocukluğa doğru geliştikçe yeni beceriler kazanmaya, davranışlarını kendi denetimi altına almaya başlar. Bu dönemde ailenin rehberliği çocuğun gelişi... »»»
DÜŞÜK BENLİK SAYGISI SAĞLIKLI İLİŞKİYİ ÖLDÜRÜR; Düşük benlik saygısı buna öz-güven eksikliği, kendisinin diğer insanlardan daha değersiz ve yetersiz olduğuna inanma şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu duygulara sahip bir kişinin kurduğu ilişki bu düşünce ve duygularla sinsi bir şekilde kemirildiği, içinin oyduğunu ve nihayetinde acılı bir şekilde ilişkilerinin öldüğünü görürüz. Değersizlik ve yetersizlik duygularının farkında olmayan ya da farkında olup bu duygu ve düşüncelerini gireceği ya da girdiği ilişki içerisinde bunların hallolacağını düşünmek kişiyi çok büyük hayal kırıklıklarına uğratır ve kişiyi çok yoğun acılar bekler. Çünkü bu kişi sürekli değer görmediğinden , değer v... »»»
“Benlik saygısı” yerine “kendini koşulsuz kabul etmek” Benlik nedir? Sorusuyla başlayalım. Benlik kişiyi ben yapan tüm özellikleridir. Doğduğu günden itibaren davranışları, düşündükleri, hayalleri, fiziksel özellikleri, gözünün,teninin rengi, kimliği, kişiliği, fizyolojik yapısı, şu ana kadar hissettiği tüm duygular, inançları, fizyolojik ve bensel işlevlerinin her yönü vs. Kişiyle ilgili aklınıza gelebilecek her şey benliğinin bir parçasıdır. Esteem İngilizce bir terimdir ve sözlükte saygı, değer biçme, tahmin etme olarak tanımlanır. Yani esteem kelimesinde bir derecelendirme, değer biçme söz konusudur. Benlik saygısı, ya da benlik değeri bu bakımdan kişinin kendini derecelendirmesidir, ... »»»
Benlik saygısı kişinin kendi değeri hakkındaki yargısıdır.Kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumuna biçtiği değerdir.Bu çalışmada benlik saygısını etkileyen çeşitli faktörler incelenmiştir.Bu faktörler kültürel ve psişik etkenler olarak ele alınmıştır.Bugüne kadar benlik saygısının bir yada iki faktörle etkileşimi araştırılmıştır.Bu çalışmada pek çok faktörle ilişkisi incelenmektedir.Etkileşimleri ortaya çıkarabilmek amacıyla,Türkiye'n,in iki ayrı ucunda çalışmanın yürütülmesi düşünülmüştür.Böylece kültürel ve psikolojik faktörlerin benlik saygısı üzerinde etkileri olup olmadığının araştırılması tasarlanmıştır.Benlik saygısı ve ilişkili bazı psikolojik faktörler açısından iki far... »»»
Eğer uzun zamandır fazla kilolarınızı veremiyorsanız muhtemelen kendinize kızıyor, bunun sonucunda daha fazla yiyor, yine kendinize kızıyor ve sonra yine yemeye sarılıyorsunuzdur. Bu kısır döngü sizi çaresiz ve değersiz hissettiriyor, sonuç olarak kendinize saygınız git gide azalıyordur. Kilo problemi olan bireylerde gözlenen düşük benlik saygısının bir sebep mi yoksa sonuç mu olduğu hala tartışılıyor. Yani kilo problemi olan kişiler kendilerine saygı duymadığı için mi kilo alıyorlar yoksa kilo aldıkları için mi benlik saygıları düşüyor sorusu henüz cevaplanamamış durumda. Bazı kilolu bireylerde benlik saygısı düşüklüğü kiloya sebep olan faktör olarak bulunurken, bazılarında da kilo almanın ... »»»
GİRİŞ Depresyon, ergenlik döneminde en yaygın olarak görülen ruh sağlığı sorunlarından biridir. Ergen yaş grubunun başlıca özellikleri arasında; bedensel gelişimin hızla devam etmesi, ikincil cinsel karakterlerin belirginleşmesi, cinsel ilgi ve dürtü artışı, meslek seçimi ve toplumsal statünün tam olarak netleşmemesi, aileye bağımlılığın sürmesi ve benliğin henüz tam olgunlaşmamış olması sayılabilir. Bu dönemde çeşitli stres etkenleri cinsiyete göre farklı sorunlara yol açabilmektedir. Bu dönemde çoğu genç için kendi değerlerini bulmak, kendi kimliğini aramak büyük önem kazanmaktadır. Ergenlerde değişen duygular, düşünceler ve eylemler onların anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Ergenler zaman... »»»
Özet Yapılan bu araştırmanın amacı, akademik erteleme eğilimi ile anne baba tutumu ve benlik saygısı arasında ki ilişkinin incelenmesi bunun yanında sosyo demografik bilgi formunda bulunan bağımlı ve bağımsız değişkenler ile arasında ki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma KKTC’de bulunan Lefke Avrupa Üniversitesinde 190 kişi 1.sınıf öğrencilerden 162 kişi 4. sınıf öğrencilerden oluşmakta olan çalışmada 207 erkek katılımcı 145 kadın katılımcı toplam 352 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışma internet üzerinden katılımcılara gönüllülük esasına dayanan ve geçerliliği olan ölçekler aktarılmıştır. Etik kurallar dahilinde olan çalışmada bilgilendirilmiş onam bütün katılımcılara sunularak kimlikle... »»»
Günümüzde ki öğrencilerin yapılan yapılan çalışmalar ışığında öğrencilerde akademik erteleme eğiliminin artış gösterdiği ve bu rakamlarım gün geçtikçe artığı tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışma öğrencilerde gözlemlenen akademik ertelemenin ile anne baba tutumu ve benlik saygısı arasında ki ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışmadan uygulanan anket sonuçları ile yapılan literatür taraması sonuçları; Anne babanın tutumunun kişinin kişiliği üzerinde çok büyük etkisi olduğunu yapılan çalışmalardan yola çıkarak bunun daha sonra akademik erteleme davranışını da etkileyip etkilemediğini araştırıldı bundan önceki araştırma sonuçları incelendiği zaman anne baba tutumunun bir etkisi... »»»
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 The study of the relationship between the self esteem, body mass ındex and life quality of adolescents1 Ergen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi Suat Kılıçarslan İsmail Sanberk Abstract: The aim of this research is to study the relationship between the body mass index and life quality of ninth grade students after controlling their self esteem values. In the research Self-Esteem Scale was used to determine the points for self-esteem (Bogenç, 1998) and Kiddo-Kindl-Adolescent Form (Eser, Yüksel ve Baydur, 2004) was used for the perceptions of life quality. The students in the study grou... »»»
Özgüven (Benlik Saygısı) kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendinden memnun olup olmaması, kendini bedensel ve psikolojik olarak yeterli, güçlü, önemli, başarılı sağlam bulup bulmamasıyla, kendisini nasıl bulduğuyla ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve özgüvenin yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin sahip olduğu özgüven hem kendi iç dünyasında hem kişiler arası ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşır. Benlik saygısı (özgüven) kişinin diğer insanlarla nasıl ilişkiler kuracağını, ilişki içinde ki pozisyon ve gücünü belirlemede ki en önemli psikolojik özelliktir. Bir kişinin özgüveninin olmaması diye bir şey söz konusu deği... »»»
► Sosyal Fobi ve Atılganlık Psk.Süleyman ÇOKAY
► Evlilik ve Doyum Psk.Mehmet Emin KIZGIN
Benlik Saygısı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Pınar BAYBAŞİN, İçel (Mersin)
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
benlik saygısı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların benlik saygısı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
özgüven eksikliği, özgüven, ergenlikte benlik, özsaygı, benlik, annebaba tutumları, dai benlik kuramı, benlik saygısı kuramları, kendine güvenli çocuklar, çocukta benlik saygısı, benlik saygısı nedir, benlik saygısı ölçeği, özgüven nedir, özgüven eksikliği nedir, benlik saygısı önemi, kendine güven, güvenli, özgüvenli, güvenli bağlanma, güvenli kişilik, benlik saygısı geliştirme, sağlıklı benlik saygısı, gelişimsel açı, sosyal psikoloji yaklaşımı, dinamik yaklaşım, hümanistik psikoloji yaklaşımı, bağlanma teorisi, müzik, kaygı, gençlerde kaygı, ergenlerde kaygı, kaygı ve müzik, müziğin etkisi, müziğin psikolojik etkisi, müziğin psikolojik etkileri, müziğin etkileri, müziğin özgüvene etkisi, müziğin kaygılara etkisi, çocuklarda özgüven, çocuklarda benlik saygısı, düşük benlik saygısı, kendini kabul, benlik saygısı araştırması, benlik saygısı izmir, benlik saygısı van, vanda benlik saygısı, izmirde benlik saygısı, türkiyede benlik saygısı, benlik saygısı ve psikoloji, dış görünüş, ergenlikte depresyon, ergenlikte benlik saygısı, olumlu düşünme, olumlu düşünme ve depresyon, ergenlerde olumlu düşünme, iyimserliktir, pozitif psikoloji, akademik erteleme eğilimi, anne-baba tutumu, obezite, yaşam kalitesi, beden kitle indeksi, obezitede yaşam kalitesi, özgüven eksikliği belirtileri, özgüven tedavisi, özgüvenimi nasıl güçlendiririm, kendime güvenim yok, nasıl daha güçlü olurum, özgüven eksikliğini gidermek, güven kazanmak, özgüven kazanmak, ana baba, ders çalışamama, benlik gelişimi, anne baba tutumları, helikopter anne baba, çocukta benlik gelişimi, çocukta özgüven, helikopter aile, helikopter anne, helikopter baba, helikopter aile nedir, helikopter anne kimdir, helikopter baba kimdir, helikopter aile kavramı, helikopter anne kavramı, helikopter baba kavramı, aşırı ilgili aile, aşırı ilgili anne, aşırı ilgili baba, helikopter anne babalar, helikopter ebeveynler, helikopter ebeveyn, çocuk istismarı, çocuk ihmali, çoçuğa karşı şiddet, çocuk şiddeti, kadına karşı şiddet, carl rogers, kapasitesini tam kullanan kimse, organismik


22:01
Top