2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğrenme Güçlüğü
Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili 120 Makale
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ile Nasıl Başedilir? Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü - SOÖG (Nonverbal Learning Disability - NLD) Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü (SOÖG) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. SOÖG si olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken SOÖG si... »»»
Özel öğrenme güçlüğü; zihinsel gelişimleri bakımından yaşıtlarıyla benzer düzeyde ya da yaşıtlarından üstün olmalarına rağmen okuma, yazma, kendini ifade etme, matematik veya motor becerilerinin kazanımında yaşanan güçlükler olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla çocuk okula başladığında ve akademik becerileri kazanmada başarısız olduğunda fark edilir. Tanı ölçütleri başvuru kitabı olan DSM –IV’te Özel Öğrenme Güçlükleri dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar: 1) Okuma Bozukluğu (Disleksi) 2) Matematik Öğrenme Bozukluğu(Diskalculi) 3) Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi) 4) Başka türde adlandırılamayan öğrenme bozuklukları Disleksi, okurken atlama, anlamı bozma, harf-ses uyumu bozu... »»»
DİSLEKSİ NEDİR? Kişinin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, okuma bozukluğu şeklinde görülsede, temelde dikkat, hafıza, görsel ayırt etme ve şekil-mesafe ayrımı problemleri vardır. Bu nedenle disleksi, özgül öğrenme bozukluklarından biri olarak kabul edilmektedir. Disleksiyi diğer özgül öğrenme güçlüklerinden ayıran farkları vardır. Disleksinin temel problemleri, belirtileri ve eğitim yöntemleri bilinmelidir. Disleksinin temel kaynağı tam olarak tespit edildiği zaman problem olmaktan çıkmaktadır. Disleksiyi sadece kelime ve harf işleme bozukluğu olarak sınıflandırmak doğru değildir. Sinir... »»»
Öğrenme Güçlüğü, okul çağındaki çocukların öğrenme hevesini kırmaktadır. Zihinsel gelişim egzersizleri, çocukların öğrenme becerisini artırmayı ve daha başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrenme Güçlüğü (Bozukluğu) Nedir? Öğrenme Güçlüğü, Okuma Bozukluğu (Disleksi) ve Matematik Bozukluğu olarak iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Her ikisi ayrı ayrı görülebildiği gibi sıklıkla beraber de görülebilmektedir. Öğrenme Güçlüğü görülen çocuklardaki, okuma bozukluğu ve matematik beceri bozukluğu yaşla ve diğer bilişsel akademik yeteneklerle uyumsuzdur. Okuma güçlükleri ve matematik becerilerindeki yetersizlik, okuryazarlık gerektiren akademik ve mesleki kariyer ile yaşam aktivitelerini engelle... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ-ÖĞRENME BOZUKLUĞU) Özel öğrenme güçlüğü öğrenmeyle ilgili bir sorun olarak algılanmak ve tanıtılmakla birlikte; gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz, tanımaya çalıştığımız şeylerin algılanması ile ilgili ya da işlenmesi ile ilgili bir güçlüktür. Öğrenme; Öğrenilen materyali akılda tutmak, birbiriyle ilişkilendirmek ve yeri geldiğinde kullanmaktır. Özel öğrenme güçlüğü; bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün, başka bir psikiyatrik ve... »»»
Öğrenme bozukluğu herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluklar olmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik olarak kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Nedenleri ile ilgili kesin bilgimiz olmasa da iki neden üzerinde durulmaktadır. Birincisi genetik yatkınlığın varlığı, ikinci ise beyinin bazı merkezlerinde olan işlevsel bozukluktur. Zeka geriliği ile karıştırılır. Zeka geriliği ile öğrenme bozukluğu arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz: 1- Zeka geriliğinde zeka işlevlerinin tüm alanlarında yetersizlik söz konusu iken, Öğrenme bozukluğunda özel bir alanda yetersizlik vardır. 2- Zeka geri... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
Öğrenme, eğitim ve öğretim ile meydana gelen, bireyde oluşan değişikliktir. Öğrenme bozuklu ise gelişimi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların; okuma, yazma ve matematik gibi bazı alanlarda beklenenin altında performans sergilemesi, öğrenmeyi gerçekleştirmede zorlanmasıdır. Örneğin çocuk matematik alanında çok başarılı iken, okumada veya yazmada büyük oranda güçlük çekebilmektedir. Özgül öğrenme bozukluğu, öğrenme yetersizliği veya öğrenme güçlüğü gibi farklı şekillerde isimlendirilmekte olan bu durum, çocuğun okul hayatının başlamasıyla birlikte varlığını göstermektedir.Öğrenme güçlüğü akademik konularla ilişkili olduğundan özellikle 1. ve 2. sınıflarda bariz bir şekilde fark edil... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme; bilginin kazanılması olarak tanımlanabilir. Çevreden ve bireyin kendisinden kaynaklanabilen öğrenme güçlükleri ise bilgi kazanılırken öğrenmede güçlükle karşılaşılması uğraması ile ortaya çıkan sorunlardır. Bireysel nedenler arasında zihinsel özürler, gelişimsel bozukluklar, duyusal özürler, duygusal sorunlar, kronik hastalıklar, nörolojik özürler, ortopedik özürler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi sayılabilir. Çevreden kaynaklanan nedenler ise aile içi çatışmalar, tutarsız bakım veren-çocuk ilişkisi, okul değişimi, kardeş doğumu, ekonomik ve sosyal yetersizlikler, olarak sıralayabiliriz. Öğrenme sorunları da pek çok sorun ya da hastalık gibi ç... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE TİPİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ Çevremizde şu sözleri velilerden duyarız; “Oğlum / kızım çok geç öğreniyor, öğrendiğini çabuk unutuyor, dikkatini derse veremiyor, çalıştığı halde sınavlardan zayıf not alıyor.” İşte bu sözler, öğrencide öğrenme güçlüğünden şüphelenmemiz gerektiğini bize bildirir nitelikte sözlerdir. Öğrenme güçlüğü; kişinin yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olması durumudur. Bu bozukluk; okuma, matematik veya yazılı anlatım bozukluğu olmak üzere üçe ayrılmıştır. Öğrenme yetersizliği olan çocukların gösterdiği tipik davranışlar... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
Öğrenme güçlüğü her dilde, her kültürde ve her ulusta görülen bir sorundur. Her okulda, ortalama ya da ortalamanın üstünde zekaya sahip olduğu halde okuma, yazma ya da matematik becerileri kazanmada ve kullanmada güçlük çeken çocuklara rastlamak olasıdır. Bu sorun hekimler tarafından geçen yüzyılın başlarında fark edilmiş ve 1960’lı yıllarda yaygın biçimde tanınmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, az gelişmiş toplumlarda bilindiği pek söylenemez. Öğrenme güçlüğü geniş ve dar anlamda kullanılan bir terimdir. Travma, zehirlenme, oksijensiz kalma gibi nedenlerle beynin belirli işlevlerinin zarar görmesi; işitme, görme duyularında güçlükler; otizm, asperger gibi yaygın ... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Elvan Zeynep KAYA
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel,ruhsal ve kültürel özrü olmayan; okuma – yazma, matematik, kendini ifade etme,düşünme, zaman ve mekan alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Yapılan araştırmalar, bu bozukluğa neden olan etmenler konusunda kesin sonuçlar vermemekle birlikte, düşük kilolu doğumlar, doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel – işitsel – algısal ve benzeri sorunların özel öğrenme güçlüğü ... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan biri olan ders başarısızlığı, öğrenme problemleri genellikle ilk okulun ilk dönemlerinde ortaya çıkmatadır. Önceleri çocuğun tembelliği Ya da isteksizliği olarak yorumlanan bu problemlem sonrasında oldukça karmaşık bir hal alarak öğretmenlerşn ve ailelerin başına arıtan bir durum haline dönüşmektedir. Özel öğrenme güçlüğü kolay tanımlanabilen bir kavram değildir. Ancak en tipik göstergelerinden birisi çocuğun okulda yapması beklenilen becerileri kazanıp kullanmada sorun yaşamasıdır. Okul başarısı, insan hayatının geniş bir alanını etkilediğinden dolayı önemlidir ve özel öğrenme güçlüğü olduğu tesbit edilen bir çocuğun vakit kaybe... »»»
► Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
Öğrenme Güçlüğü Türleri ve Belirtileri Nelerdir? -Disleksi (okumada güçlük) -Disgrafi (yazmada güçlük) -Diskalkuli (matematikte güçlük) Öğrenme güçlüğü 3 farklı alanda kendini göstermektedir. Bireyde 3 farklı alanda da sorun olması gerekmemektedir. Aşağıdaki alanlardan birinde sıkıntı yaşıyor olabilir. DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ): Bireyin normal zeka veya üstün zeka potansiyelinde olmasına rağmen okuma yazma ve dil alanlarında problemler yaşamasına neden olan özgül öğrenme güçlüğüdür. Disleksi; genellikle okuma alanlarında bireyin sorunlar yaşamasına neden olur. Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Ay... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Sibel YALMAN
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR ? Özel öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, okuyup-yazma, muhakemede bulunma ve matematik işlemleri yapma yeteneklerinin elde edilmesi ve kullanılmasında önemli zorluklarla beliren bir bozukluktur. Zekası normal ya da normalin üstünde olsa da zekasına uygun performans göstermeyen, herhangi bir duyusal, fiziksel, ruhsal, kültürel soruna bağlı olmayan okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, mekanda yön bulma gibi alanlardan birinde ya da tümünde güçlük çeken çocukları kapsar. * Okuma becerisindeki bozukluğa (doğru okuyamama, yavaş okuma gibi) DİSLEKSİ, *Matematikte öğrenme güçlüğü yaşıyorsa DİSKALKULİ, *Yazma ile ilgili öğrenme güçlüğü yaşıyorsa DİSGRAFİ adı ve... »»»
► Öğrenme Güçlüğü ve Tedavisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme güçlüğü, çocuğun zihinsel becerileri, eğitim olanakları ile okul başarısının uyumlu olmaması durumunda düşünülür. Çocuğun yaşı, zihinsel düzeyi ve aldığım eğitim göz önünde bulundurulduğunda okumasının, matematik becerilerinin ve ya yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında kalmasıyla öğrenme güçlüğü tanısı konulur. Okuma, yazma, matematik, akıl yürütme gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlüğü olan çouklar genellikle normal veya parlak zekaya sahip çocuklardır. Buna rağmen okul derslerini öğrenmekte zorlanırlar ve desteğe gereksinim hissederler. Zaman zaman dikkat konusunda da sıkıntı yaşarlar. Çocukta görsel algılamada, dokunsal algılama... »»»
Çocuklar normal ya da yüksek zeka seviyelerine sahip olup yine de öğrenemeyebilirler. Belirgin öğrenme yetersizlikleri görme, işitme, heyecanlar ya da zihinsel kapasitenin bozukluğu değildir. Bunlar, bilgi edinme ya da bu bilgiyi ifade etmede zihinsel süreç bozukluklarıdır (Mayo Clinic,1994). Öğrenme yetersizliği ile birlikte davranışları ayarlamada (self regulatory behavior), sosyal algıda ve sosyal ilişkilerde de problemler olabilmektedir. Fakat bunların hiçbiri kendi başına öğrenme yetersizliğini oluşturmamaktadır. Öğrenme yetersizliği diğer özel durumlarıyla (örneğin duyusal yetersizlik, zihinsel gerilik, sosyal ve duygusal bozukluk) veya dışsal etkenlerle (örneğin kültürel farklılıklar,... »»»
► Özgül Öğrenme Güçlüğü Psk.Gözde EMİK AKSOY
Özgül öğrenme güçlüğü, bir veya daha fazla alanın işlevselliğinde bozulmaya yol açan, çocukluk çağının sık görülen gelişimsel ve nörobiyolojik rahatsızlığıdır. Öğrenme Güçlüğü’nün temel özelliği, normal zihinsel gelişim düzeyine rağmen çocuğun okuma, matematik ve yazılı anlatım becerilerini de içeren bilişsel süreçlerde ortaya çıkan bozulmadır. Bu özellikleri nedeniyle tanısı ilköğretim yıllarında konmaktadır. Öğrenme Güçlüğü’nün okul çağı çocuklarında görülme sıklığı, %2–10’dur (APA, 1994). Özgül öğrenme güçlüğü, Okuma bozukluğu, Matematik bozukluğu, Yazılı anlatım bozukluğu ve Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma ... »»»
Öğrenme ile ilgili her güçlük zeka sorunu olduğu anlamına gelmez. Öğrenme ve algılama sorunu, çocuğun doğumu ile başlamaktadır. Eğitim süreci içinde kazanılmamaktadır.Yaşam boyu devam edebilmektedir. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, kişinin eğitimini, mesleğini, günlük aktivitelerini etkilemektedir. Bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesi "özel öğrenme güçlüğü" olarak tanımlanmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü toplumda sıklığı %1-15 arasında değişmektedir... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Gülten İKİZOĞLU
Aylin 2. sınıfa giden bir öğrenci. Her alanda yaşıtları kadar sağlıklı ve zeki görünüyordu. Yürümesi konuşması zamanında olmuştu. Fiziksel bir rahatsızlığı yoktu. Bazen öyle sorular sorardı ki anne babası cevap vermekte zorlanırdı. Okul hayatı başlayıncaya kadar her şey güzeldi. Sorunlar okulla birlikte başladı. İsteyerek severek okula başlayan Aylin, gün geçtikçe okuldan derslerden soğuyordu. Yaşıtları okumayı söktüğünde, o daha sesli harfleri karıştırıyordu. Sınıftakiler onu sınıfın en tembeli diye adlandırmıştı.. Arkadaşlarından geri kalmasına üzülüyor, giderek içine kapanıyordu. Annesi Zehra Hanım’ın üstün çaba ve sabrıyla Aylin, 1.sınıfın sonlarına doğru hecelemeye başlamıştı.2.sınıfın... »»»
► Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Psk.Bahattin GÖKTAN
Öğrenme güçlüğü; okul başarısızlığını beraberinde getirir. yaşanan başarısızlığın erken dönemde fark edilmesi çok önemlidir. Okul yıllarının ilk dönemlerinde fark edilen başarısızlık ilköğretim süresince düzeltilmezse, çocuğun tüm okul yaşamını etkileyebilir. Okul başarısızlığı yaşayan çocuklarda genelde rastlanan durum amaç ve yaşam değerleri eksikliği, değersizlik sonucu oluşan duygusal zorlanmalar, olgunlaşmamış ilişkiler; kendine ve başkalarına yeterince güvenmeme, endişe gibi belirtiler görülür. Öğrenme Güçlüğünü Etkileyen Faktörler 1. Ev ve Aile Ortamı 1. Özgüven 2. Otonomi, Kendi kendini yönetme 3. Motivasyon 4. A... »»»
Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında güçlük yaşanmasıdır. Bununla birlikte, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatına devam edebilir. Öğrenme güçlüğünün neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve beynin bazı bölgelerinde gelişim eksiklikleri şeklinde karakterize olarak kalı... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ Okuma Güçlüğü (Disleksi) Disleksi ile ilgili birçok tıbbi ve eğitsel tanım mevcuttur. Disleksi; bireyin özellikle okuma becerisini etkileyen, beyin temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksili bireylerin sözcük çözümleme, akıcı okuma, heceleme, okuduğunu anlama becerilerinde gözlenen zayıf performansları dilin sesbilgisel bileşenindeki sınırlılıklardan kaynaklanmaktadır (National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), 2013). Genellikle okula başlayana kadar disleksisi olan çocuklar diğer çocuklar gibi oldukça normal görünürler ve aileler tarafından fark edilemezler. Ancak okula başladıklarında, belli özellikleri bakımından akran grubundan farklı... »»»
► Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Büşra Nur KÜÇÜK
DİSLEKSİ-ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Disleksi Nedir? Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Disleksiyi test ile en erken 5 yaştan itibaren değerlendirebiliyoruz. Fakat 5 yaş öncesinde de dil ve konuşma gelişiminden, motor becerilerinden, işitsel becerilerinden ayak seslerini duyabiliyoruz. Disleksi dediğimiz şey aslında bir dil bozukluğudur. Disleksiye bağlı olarak okuma yazma da yaşanan zorluklar okuma yazma çalışmalarını daha çok yaparak düzelmez. Çocuğunuza ekstra okuma yaptırmak yetersizlik algılarını pekiştirmekten başka bir işe yaram... »»»
Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocukların, genel zihinsel performansları normal veya normalin üstünde olmasına rağmen; okuma, yaza veya matematik alanlarında sorun yaşarlar. Çünkü öğrenme güçlüğü bir zeka geriliği değildir. Disleksi Nedir? Disleksi okumada zorluk anlamına gelir. Okuma, yazma gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. * Çocuğun zeka düzeyinin, * Fiziksel ve duygusal gelişiminin normal, * Sosyokültürel çevrenin ve * Aldığı eğitimin yeterli olmasına rağmen ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlükleri ilk bakışta hemen fark edilemeyen, üstü kapalı bozukluklardandır. Bu nedene çocuk okula başlamadan önce fark edilmesi güçtür. En ayırt edici belirti; be... »»»
► Disleksi - Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Ömer CİMEM
Öğrenme güçlüğü dediğimizde aklımıza gelen deli sorular var. Neden kaynaklanıyor? Sonuçları neler? Ne yapmalıyız? Bu çocuklar dahi mi? Neden sürekli hayaller kuruyorlar? Öğrenme Güçlüğü ile ilgili detaylı bilgi için “Öğrenme güçlüğü- başarısız olana kadar bekle” yazımı da okuyabilirsiniz. Bu yazıda öğrenme güçlüğü ile ilgili ilk akla gelen soruları cevaplamaya çalışacağız.  Her öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuk öğrenme güçlüğü müdür? Hayır. Tanılama kriteri başarısızlığa dayalı olduğu için bu durum maalesef doğru değildir. Çocuklar başarısızlık nedenlerine bağlı olarak pek çok açıdan yaşadıkları başka problemler nedeniyle de öğrenme güçlüğü tanısı alıyor olabilir. Mesela oku... »»»
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖĞRENME BOZUKLUKLARI) Öğrenme, insanın hayata gözünü açtığı andan itibaren başlayıp hayatı son bulana dek devam eden kişiden kişiye ve kişinin gelişimsel düzeyine göre farklılık gösteren kompleks bir süreçtir.(Korkmazlar,2011). Kişinin etrafındaki kişi ve olaylarla etkileşime girmesi sonucu onun hayatında belirli oranda oluşan davranım değişiklikleri öğrenme adını alır(Gür,2013). İlk öğrenme güçlüğü vakası, 1896 yılında Dr. Morgan tarafından “ konjenital kelime körlüğü” tanısıyla yayınlanmıştır. Morgan, 14 yaşındaki Percy’nin yaşıtları kadar sağlıklı olduğu halde hiçbir sözcüğü doğru okuyamadığını ve hatasız yazamadığını belirlemiştir. Bu vakanın adını bile ... »»»
Öğrenme Bozukluğu Disleksi olarak da bilinen Özel Öğrenme Güçlüğü ya da Öğrenme Bozukluğu, zeka düzeyi normal ya da normalin üstün olan bireylerin, testlere göre, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Kısaca, bireyin bilgiyi öğrenirken zorlanması ile ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür. Öğrenme Bozukluğu bireyin hayatının birçok alanında etkisini göstermektedir. Örneğin; öğrenme bozukluğu olan çocukların okul başarısı sıklıkla düşüktür, arkadaşları ile iletişimde sorunlar yaşayabilirler ve bu sebeple zaman zaman bu çocukların zeka düzeyinin düşük olduğu ya ... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Okul başarısızlığının nedeni özel öğrenme güçlüğü olabilir. Özel öğrenme güçlüğü kısaca çocukların belirli alanlarda yetersizlikler göstermesi olarak tanımlanır. Bir çocukta öğrenme güçlüğü bulunması onun hiçbir şey öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine bazı büyük düşünürlerin öğrenme güçlüğü tanısı aldığı bilinmektedir. Örneğin büyük bilim adamı Albert Einstein'in da disleksi sorunu yaşadığı bilinmektedir. Öğrenme güçlüğü bulunan kişilerde zekâ sorunu genellikle bulunmaz. Okuma, yazma, aritmetik veya iletişim gibi alanların birinde, nadir olarak da birkaç alanda öğrenme güçlüğü gözlenir. Bunun nedeni beynin bilgiyi alma ve işleme kapasitesindeki güçlükle... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Psk.Dnş.Ertan GÖRGÜ
Öğrenme doğumla birlikte başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Okullardaki eğitim-öğretim çalışmalarına katılan ve bu eğitimin başlangıcına kadar belirgin bir “bilgi alma ve kullanma” problemi olmadığı düşünülen her çocuğun, okulda başarılı olacağı varsayılır. Ancak, bir sorun gözlenemediği halde okul yaşantısının başından itibaren öğrenmeye ilişkin sorunlar yaşayan pek çok çocuk vardır. Öğrenmeye ilişkin yaşanan sorunların ve okul başarısızlığının altında birçok neden bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bu sorunların daha çok, okula, aileye, çevresel-kültürel etkenlere,geçmiş yaşantılara ve çocuğun yapısal özelliklerine bağlı olduğu düşünülmekteydi. Ancak 1940’ların başından iti... »»»
► Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Psk.Seval HACIM KILIÇ
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DiSLEKSi) Özgül öğrenme güçlüğü öğrenmenin pek çok alanının etkilendiği karmaşık yapısal (nörolojik) bir durumdur. Bu kişilerin zekalarında bir problem yoktur.Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin zekalari normal veya normalin üstünde olabilir fakat okuma ve yazmayı zor öğrenirler.Hatta genelde çocuk okula başladıktan sonra ilk kez farkedilir.Bu çocuklar heceleme de sıkıntı yaşarlar. Harfleri ters yazarlar ya da karıştırırlar( b-d, u-n, 2-5,…). Okurken kelimeleri yarım okurlar,uydururlar yada sonuna birşeyler eklerler. Matematik calismalarinda zorlanirlar.( +, - , x , : ) işaretlerini karıştırırlar. Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşarlar yada öğrenemezler.... »»»
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alan, ancak öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; dinleme, düşünme, konuşma, yazma veya matematik problemlerini çözmede güçlükleri görülen, anlama ya da yazılı ve sözlü dili kullanmadaki psikolojik süreçlerden birinde/birkaçında yetersizliği olan çocuklardır. Öğrenme güçlüğü terimi; algısal güçlükleri, beyin zedelemesinden etkilenmiş olanları, disleksi ve gelişimsel afaziyi içermektedir. Ancak öğrenme güçlüğü tanımı ekonomik, kültürel, çevresel yoksunlukları, davranı... »»»
OKULA ,yeni başlayan çocuklar arasında her sınıfta bir yada iki tane öğrenme sorunu yaşayan çocuklara rastlanmaktadır. Bu ,çocuklar ,algılama, muhakeme, hafıza, dikkat alanlarında sorun yaşar. Bu sebeble okula gitmek istemezler. Her zaman sınıfın gerisinde kalırlar. Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Bu durum zeka geriliğinin, duygusal kusurun ya da kültürel faktörlerin bir sonucu değildir. Çocuğun aritmetik beceri, okuma, yazma gibi akademik becerilerinden birinin, zekasına göre beklenen düzeyin belirgin derecede altında olması durumu olarak da ifade edilebilir. Yapılan araştırmala... »»»
Zeki oldukları halde, ilgilerini çeken konularda yaşlarından olgun konuşmalar yaptıkları halde okuma yazmayi zor ogreniyorlar, temel matematik becerilerinde sorunlar yasıyorlar. Peki, ama NEDEN? Beyin; hayranlık uyandırıcı bir yapı. Hepimiz bilgisayarlara ihtiyaç duyuyoruz artik. Zaman ne kadar şaşırtıyorlar bizi değil mi? Bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz, okuyoruz, yüklüyoruz, küçücük bir bilgisayarın içine kocaman bir kütüphaneyi sığdırabiliyoruz, aradığımız kelimeyi yazıyoruz ve en ücra köşelerden bulup bize veriyor. Tek bir tuş ile bilgiyi yazdırıyoruz, tıkır tıkır elimizde! Bilgisayarların beynimiz örnek alınarak tasarlandıklarını biliyor muydunuz? Bilgisayar ile bir işlem yapalım.... »»»
Öğrenme Güçlüğü ,karşımıza çıkan soruna göre: Üç çeşiti vardır,diyebiliriz. ( 3 türlü sorunlu öğrenci karşımıza çıkmaktadır.) a) Konuşmada Görülen Disleksi Durumu b) Yazma da Görülen Disleksi Durumu c) Okuma-yazmada Görülen Disleksi Durumu Adından da anlaşılacağı gibi Öğrenme Güçlüğü kavramı: Okumada yada yazmada görülen güçlük şeklinde karşımıza çıkmaktadır.Bu öğrenme güçlüğünden biri veya herhangi bir öğrencide bulunursa; bu durum o öğrenciye has, o öğrenciye özgül bir güçlük olarak ortaya çıkar. Diğer değişle, fiziksel yada bedensel veya zihinsel bir problemi olmayan fakat Öğrenme Güçlüğü-Disleksi: “Dili anlamaya ve kullanmaya yönelik bazı psikolojik süreçlerle ilgili problemlere... »»»
Öğrenme güçlüğü ilk olarak 1963 ylında Samuel A. Kirk tarafından okulda ciddi öğrenme sorunları yaşayan fakat belirli diğer engelleri bulunmayan öğrenciler için ortaya atılmıştır. Öğrenme güçlükleri, dinleme,konuşma,okuma,yazma,usa vurma yada matematik yeteneklerinin kazanımında ve kullanımında önemli derecede güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren bir terimdir. Bu bozukluklar bireyin içsel özelliği olup, merkezi sinir sistemindeki aksaklıklardan kaynaklandığı varsayılmakta ve yaşam boyu sürebilmektedir. Kendini düzenleyebilme,toplumsal yaşamı algılama ve sosyal etkileşim davranışlarındaki sorunlar öğrenme güçlükleri ile birlikte ortaya çıkabilir fakat bu sorunlar k... »»»
► Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü Psk.Dnş.Seçil AKAYGÜN CÜNTAY
SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Sözel olmayan öğrenme güçlüğü’nün (Non-Verbal Learning Difficulty - NVLD) tanımı üzerinde bir süredir çalışılmakta ve yeni yeni, doğru olarak NVLD’nin semptomları gözler önüne serilmektedir. Rourke (1995), yaşanan sıkıntıları 3 grupta toplar; 1. Nöropsikolojik sıkıntılar 2. Akademik sıkıntılar 3. Sosyal/ Duygusal/ Uyumla ilgili sıkıntılar. Nöropsikolojik sıkıntılar, görsel algı, psikomotor koordinasyon, görsel dikkat, muhakeme ile konuşma ve dilin spesifik alanlarını içerir. Akademik alanda ise, matematik işlemleri, matematik muhakemesi, okuma, yazılı dil, el yazısı ile ilgili güçlüklere rastlarız. Sosyal sıkıntılar ise sosyal algı ve etkil... »»»
ALGI SÜRECİ Çocuklar özellikle 3–5 yaşları arasında sonraki yıllarda okuldaki öğrenme sürecine temel oluşturacak bilgi ve beceri kazanır. Bu yıllarda çocuklar bilgi ve becerilerini görsel ve işitsel algıları yoluyla edinir, dikkat, bellek ve düşünme becerilerini geliştirir, dili anlamayı ve kullanmayı öğrenirler. Algı genel olarak duyularla elde edilen bilgilerin tanınması ve anlamlandırılması olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir kare bir bütün olarak algılanmalıdır. Algı, öğrenilmiş bir beceri olduğu için, çocukların algı becerilerinin geliştirilmesi için öğretimin sağlanması önemlidir. İşitsel Algı Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için önemli bir süreçtir. Duyulan şeylerin tanınması ve anla... »»»
► Özgül(Özel) Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Elif Y. ÇAVUŞOĞLU
Özgül Öğrenme Güçlüğü,kısaca ÖÖG bir zihinsel engel değildir. Basit bir deyişle ÖÖG’nin kişiye, duruma ve olaya özel bir konsantrasyon sorunu olduğu söylenebilir. Zekadan bağımsızdır ve her zeka düzeyinde görülebilir. Disleksi(okuma güçlüğü), Disgrafi(yazma güçlüğü) ve Diskalkulia(matematik güçlüğü) olmak üzere üçe ayrılır. Disleksi ve disgrafi sıklıkla biri birincil, diğeri ikincil sorun olarak aynı kişide bir arada görülmektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte tanı alan kişinin genellikle ailesindeki diğer bireylerin bazılarında da görülüyor olması genetik olabileceğini düşündürüyor olmakla birlikte yüzdeliği 18 olan; yani hemen her beş kişiden birinde çeşitli derecelerde va... »»»
Özel öğrenme güçlüğü, son yıllarda giderek artan tanı sayısıyla ailelerin çocuklarıyla ilgili en çok karşılaştıkları sorunlardan biri olmuştur. Nedenleri konusunda net bir fikir birliği yoktur. Bu gibi durumlarda nedenlerden ziyade ne yapılacağı üzerinde durulması aile ve çocuk açısından daha faydalı olacaktır. Basit şekilde özel öğrenme güçlüğü belirtilerinden, tanımından bahsedeceğim ve eğitim nasıl olması gerektiğini anlatıp bir vaka ile durumu özetleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri eğitim dairesi 1976 yılında özel öğrenme güçlüğünü şöyle tanımlamıştır; '' özel öğrenme güçlüğü, sözlü ifade, yazılı ifade, dinleyerek kavrama, okuyarak kavrama, basit okuma becerileri, matematik işlem... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? NE DEĞİLDİR? Öğrenme, çok aşamalı bir süreçtir. İlk aşama, duyu organlarının algıladığı bilgiyi beyne iletmesidir. Beyne iletilen bu bilgiler işlenir ve daha sonraki süreçlerde kullanılmak üzere hafızaya alınır. Hafızaya alınan bilgiler ise iletişim kurma, okuma, yazma vb. gibi süreçlerin yürütülmesini sağlar. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda bu süreçlerin işlemesinde bazı zorluklar yaşadıkları görülür. Özellikle ilkokul birinci sınıfa başlama ile yoğun şekilde eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerde bu zorluk fark edilecek noktaya gelir. Bu öğrenciler öğrenme süreçlerinde yaşıtlarına göre güçlük çekerler. Temel akademik becerilerin (okuma, yazma, akıl... »»»
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ Dilek, 6 yaşında, ilkokul birinci sınıfa giden bir kız öğrenciydi. Dilek, danışmanlık merkezine anne ve babasıyla beraber geldi. Dilek, hem okulunda eğitim görüyor hem de özel bir rehabilitasyon merkezine gidiyordu. Rehabilitasyon merkezi için hastaneden rapor çıkartılması sürecinde, Dilek’e Wisc-r zekâ testi uygulanmış ve “özel öğrenme güçlüğü” teşhisi konmuştu. Dilek’in annesi Fatma Hanım söze şöyle başladı: “Kıvanç Hanım, kızım şu an birinci sınıfta okuyor ancak çok yavaş ve hatalı okuyor. Okurken kelimeleri tam doğru olarak okuyamıyor. Ders yapmaya hiç istekli değil, zorla ders yaptırıyorum. Ben kelime veya cümle söylüyorum, o yan... »»»
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ - DİSLEKSİNİN NEDENLERİ Özgül Öğrenme Güçlüğü – Disleksi’nin Nedenleri Disleksinin temel nedenler arasında genetik faktör ve beyin anatomisindeki farklılıklar sayılmaktadır. Ancak bu faktörler disleksiyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Öğrenme teorilerinden geliştirilen bilgi işlemleme modeli bizlere disleksiyi anlamamızda farklı bir çerçeve sunuyor. Disleksi-bilgi işlem modeli (Silver 1989-1996) Girdi (input), göz, kulak, deri gibi duyu organlarından alınan işlenmemiş uyaranlardır. Bu uyaranlar sinir hücreleri (nöronlar) kanalıyla beyne ulaşırlar ve girdilerin algılanması beyinde gerçekleşir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu uyaranların algılanmasında ... »»»
Akademik alanda kazanılacak beceriler, gündelik hayatta kazanılan becerilerden daha fazla enerji ister. Yapılandırılmış ortamda ardı ardına sıralanan bilgileri öğrenmek ve bu bilgileri saklamak pek çok bilişsel becerinin ortak hareketiyle mümkündür. Ancak; genellikle okullarda verilen eğitimden faydalanmanın öğrencinin kapasitesiyle ilgili olduğu düşünülür. Bu genel yargı nedeniyle akademik alandaki başarısızlık; çocuğun düşük kapasitesi ya da çocuğun çalışma alışkanlığının olmamasıyla açıklanır. Her ne kadar son yıllarda okul başarısızlığına bakış açısında değişiklik olsa da hâla pek çok kişi için bilinmezlerle dolu bir konu olmaya devam etmektedir. Akıllar karışık “Öğrenme güçlüğü”... »»»
ZOR ÖĞRENEN ÇOCUKLARININ AİLELERİNE ÖNERİLER Gerek okul yaşamında gerekse sosyal yaşamında bir takım zorluklar(Harekete geçme, adaptasyon, iletişime geçme..vs) yaşayan çocuğunuza içinde bulunduğu ortamda sağlıklı, mutlu ve hayata hazır bireyler yetişmesi için doğru davranışlar kazanması için aile olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğine ilişkin bir takım önerilerimiz olacaktır. Başta sabırlı olmak, tutarlı olmak ve hoşgörülü olmak adı altında oluşturduğumuz başlıklar aşağıda verilmiştir. 1. Her çocuğun öğrenme süresinin ve şeklinin farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. 2. Çocuğun sınıfta başarılı olabilmesi için öğretmen-veli işbirliği çok önemlidir. Ayrıca çocuğunuzun e... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANIM: Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur ( Kırcaali İftar,2000) Özel öğrenme güçlüğü görme, işitme, devinim, zeka yetersizliklerinden, çevresel, kültürel, ya da ekonomik dezavantajlardan kaynaklanan yetersizlikleri kapsamaz · Nörolojik kaynaklı · Normal ve normal üstü zekaya sahip. Öğrenme güçlüğü olan bir kişiyi anlamak ve onlara eğitim vermek çok güç,... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) NEDİR? Bir çocuğun zeka seviyesinin normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma (disleksi), yazma (disgrafi) veya matematik(diskalkuli) alanlarının bir ya da birden fazlasında yaşıtlarının altında başarı göstermesiyle karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Sıklıkla disleksi olarak bahsedilen bu bozukluğun aslında adı değil, Özel Öğrenme Güçlüğü bir alt grubudur. DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabında ise Özgül Öğrenme Bozukluğu olarak geçmektedir. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDEN OLUR? Özel Öğrenme Güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Sebepleri halen tam olarak bilinmemektedir. Ancak kardeşler arasında ve ikizler arasında yapılan çalışmalar biyolo... »»»
Özgül Öğrenme Güçlüğü; merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanan ve yapısal(nörolojik) bir bozukluktur. Erken müdahale etmek, pek çok sorunu ortadan kaldırır ve dislektik çocuğun, örgün eğitimden daha yüksek oranda yararlanmasını sağlar. Özgül Öğrenme Güçlüğü, merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanan ve yapısal(nörolojik) bir bozukluktur. Erken müdahale buyuk önem tasir. Esra, eylül 2007'de merkezimize basvurdu. 7 yaşında. Anasınıfı öğretmeni gelişimindeki düzensizlikleri, sınıf arkadaşlarına ve verilen eğitime ayak uyduramadığını gözlemiş ve bir uzmana danışmalarını istemiş. Bir çok yere başvurmuşlar fakat duydukları şey "1 yıl daha anasınıfı tekrar... »»»
Disleksi, Disgrafi, Diskalküli: Özel Öğrenme Bozukluğu Hepimizin okul yaşantımız süresince derslerde zorlandığımız ya da arada sırada kendimizi Öğrenme konusunda sorunlu hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Ancak, biraz çaba, çalışma ve sabırla bunların üstesinden gelmeyi başarabilmişizdir. Oysa, ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü okurken, yazarken ya da matematik işlemlerini yaparken diğerleri kadar başarılı olamayan çocuklar var. Bunlar, genellikle diğer derslerde başarılı olurken, bütün ayların adını bildikleri halde sıralarken zorlanan, yazı yazarken ayna görüntüsünü kâğıda geçiren, okurken bazı sözcükleri anlamlarını bildikleri halde birbirinin yerine ku... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme güçlüğü , okumada, yazmada veya matematiksel işlemlerde, kısaca öğrenmede zorluk yaşanmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü üç farklı şekilde kendini ortaya koyar. 1) Disleksi (Dyslexia): okumada öğrenme güçlüğü. 2) Disgraphia : Yazmada öğrenme güçlüğü. 3) Dyscalculia : Matematikte öğrenme güçlüğü. Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak okuyamıyor olabiliyor ve yahut okuyor, yazıyor ancak matematiksel işlemlerde başarı sağlayamıyor şeklinde gözlemlenebilir. İlk bebeklik belirtisi olarak bu çocuklarda konuşmanın geç olduğu gözlenmektedir. Okul öncesi d... »»»
Son dönemlerde gördüğüm danışanlarımın çoğu özellikle birinci ve ikinci sınıfta akademik alanda yaşadığı problemler sebebiyle başvurdu. Birçoğunun öğrenme güçlüğü yaşadığını gördük, tanısı konuldu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Ben de bu sebeple bu ayki yazıyı öğrenme güçlüğü konusuna ayırmak istedim. Özel Öğrenme Güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğünü doğru bir şekilde tanımalıyız. Çünkü zeka geriliği ve dikkat sorunları ile karıştırılabiliyor. Bu durum da tanı konulmasını ve müdahalede bulunulmasını geciktirir. Oysa ki öğrenme güçlüğünde zaman bizim için çok ama çok değerlidir. Öğrenme güçlüğü kişinin zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen yaşına, zekasına ve ver... »»»
Öğrenme güçlüğü, akademik beceri ve yeteneklerin (dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik vb.) kazanımında ve kullanımında önemli derecede güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren bir terimdir. Bu yetersizlikler ve güçlükler bireyin içsel özelliği olup, merkezi sinir sistemindeki aksaklıklardan kaynaklandığı varsayılmakta ve yaşam boyu sürebilmektedir. Kendini düzenleyebilme, toplumsal yaşamı algılama ve sosyal etkileşim davranışlarındaki sorunlar öğrenme güçlükleri ile birlikte ortaya çıkabilir fakat bu sorunlar kendi başlarına bir öğrenme güçlüğü kategorisi oluşturmazlar. Öğrenme güçlüğü, diğer yetersizlik gruplarıyla (örneğin, duyusal yetersizlik,zihinsel yetersi... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ ,HİPERAKTİVİTE, ÖĞRENME ZORLUĞU VE TİROİD HASTALIĞI Dikkat eksikliği-hiperaktivite sendromu çocukluk döneminde oluşan bir psikiyatrik hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak ailesel özellikler gösterir. Bu hastalıkta bir çok neden sorumlu tutulmaktadır. Bu hastalıkta görülen belirtiler bazı tiroid hastalıklarına benzerlik gösterir. Ve Bazı tiroid hastalıkları da bu hastalarda olabilir. Dikkat Eksikliği olan çocuklarda Tiroid hastalıkları fazla görülür (% 5 oranında). Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda da tiroid hastalığı yönünden araştırma yapmak gerekir. 1) Tiroid Hormon Rezistansı: Tiroid hormon rezistansı olan ailelerde de dikkat eksikliği-hiperaktiv... »»»
Örnek Olay Furkan Öğretmen, anasınıfına başlayan Barış'ın aradan bir ay geçmesine rağmen gerek arkadaşlarıyla gerekse kendisiyle iletişim kuramadığını görünce biraz onu gözlemlemeye karar vermiştir. Barış, motor becerileri gerektiren etkinliklerde başarısız olmakta, oyunlara katılım noktasında pasif kalmakta ve kendisine verilen görevleri unutmaktadır. Bunların bir uyum problemi olup olmadığından emin olmak isteyen Furkan öğretmen, Barış'ın ailesiyle görüşmeye karar vermiştir. Barış'ın evde okula dair yapılanları hatırlayamadığı, mahalledeki akranlarıyla da çok rahat oyun kuramadığı, duygularını ifade etmekte zorlandığı ve bu sebeplerle diğer çocuklar tarafından dışlandığını öğrenmiştir. Bar... »»»
- Öncelikle Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün zeka düzeyi ile ilgisi olmadığını, zeka düzeyi normal sınırlarda ve üzerinde olmadıkça Özgül Öğrenme Güçlüğünden bahsedilemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. - Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi eğitimdir. Eşlik eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya bir başka durum olmadıkça Özgül Öğrenme Güçlüğü için kullanılabilecek bir ilaç tedavisi yoktur. - Özgül Öğrenme Güçlüğünde eğitsel tedaviyi sağlayan kişinin bu alandan bir uzman olmasının çok daha iyi sonuç vereceğini lütfen unutmayınız. - Çocuğunuzun yaşadığı zorluğu anlamaya çalışın, gerekirse bunun için okumalar yapın. "İstese yapar, istemediğinden yapmıyor" gibi düşünceler hem sizi hem onu yıpr... »»»
-Özgül Öğrenme Güçlüğü- Okulöncesi ve anaokullu günlerini geride bırakan ve ilkokula geçiş yapan öğrenciler ve ebeveynleri genellikle bu sürece hevesli, heyecanlı ve duygu dolu başlarlar. Günler geçer öğretmene, sınıfa ve okula adaptasyon sağlanır ve akademik program uygulanmaya başlar. Öğretmen sınıf ortalama öğrenme süreçlerini hedef alan bir program uygularken bazı çocuklar bu ortalamanın üzerinde veya altında kalabilirler. Her iki grup içinde farklılaşan programların uygulanabilmesi gerekir. Okul bu özel gereksinimleriyle dikkat çeken çocukları tespit aşamasında önemli bir rol oynar ve potansiyelleri doğrultusunda desteklemeye çalışır ancak bazı öğrenciler akademik bilgi akışını y... »»»
DSM V'e göre özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma ve matematik alanlarındaki güçlükleri içermektedir. Özel öğrenme güçlüğü eğitim sisteminde ki akademik başarı ile yakından bağlantılıdır. ÖÖG; kişinin bilgiyi kazanmaya çalıştığı süreçte zorluk çekmesi olarak tanımlanabilir. Öğrenme güçlüğü tanımı ilk kez 1963 yılında Samuel Kirk tarafından konulmuştur. Kirk özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda; normal ya da normalin üstünde zekaya sahip olmalarına rağmen, düşünme, anlama, okuma-yazma veya matematik becerilerinde zekalarına oranla düşük başarı gösterdiklerini gözlemlemiştir. Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için bir çok batarya geliştirilmiştir. Bu bağlamda ilgili çocukların bir takım biliş... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ – DİSLEKSİ TANISI KONURKEN KULLANILAN TESTLER Özel öğrenme güçlüğü - Disleksi tanısı koymak için ayrıntılı klinik muayene ve psikometrik test ve değerlendirmeler ve ayrıntılı öykü almak gereklidir. Akademik başarısı, oryantasyonu, ders çalışma alışkanlıkları, dokunsal algısı, ince- kaba motor becerileri gibi alanlar sorgulanır. Tanı koymak, özellikle özel eğitim almak gerekliliğini ortaya koymak gerektiğinde öncelikli olur. Uluslararası tanı sınıflandırma sistemlerinde belirtilen kriterler karşılandığında tanı konur. Tanı koymak yada koymamak öncelikli değildir. Önemli olan var olan belirtileri ayrıntıları ile incelemek ve gerekli tedavi yaklaşımlarını çocuğa uygun... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ – DİSLEKSİ TANISI KONURKEN KULLANILAN TESTLER Özel öğrenme güçlüğü - Disleksi tanısı koymak için ayrıntılı klinik muayene ve psikometrik test ve değerlendirmeler ve ayrıntılı öykü almak gereklidir. Akademik başarısı, oryantasyonu, ders çalışma alışkanlıkları, dokunsal algısı, ince- kaba motor becerileri gibi alanlar sorgulanır. Tanı koymak, özellikle özel eğitim almak gerekliliğini ortaya koymak gerektiğinde öncelikli olur. Uluslaraaarası tanı sınıflandırma sistemlerinde belirtilen kriterler karşılandığında tanı konur. Tanı koymak yada koymamak öncelikli değildir. Önemli olan var olan belirtileri ayrıntıları ile incelemek ve gerekli tedavi ... »»»
Garden Variety Poor Reader ifadesi ilk kez Gound and Tunmer tarafından 1986 yılında okuması zayıf olan çocukları tanılamak amacıyla kullanılmıştır. Bu zayıf okuyucuların diğer okuma sorunu olan çocuklardan farkı; dinleme, dil, soyut sözcükleri anlama, ifade etme, tanıma gibi becerilere göre ortaya atılmıştır. Dislektik çocuklardan farkı; Dislektik çocuklar okurken kelimeleri deşifre etmekte zorlanırken, Garden Variety Okuma Güçlüğü olan çocuklar hem kelime deşifresinde zorlanır hem de dinleme ve anlama eksikliği mevcuttur. Garden Variety Okuma Güçlüğü olan çocuklar, özellikle yetersiz uyarılmaya bağlı olarak günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullandıkları nesnelerin isimlerini dahi hatır... »»»
Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir. Bu süreçte yer alan, bireyin öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan kimi aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde “Özgül Öğrenme Güçlükleri”nden bahsedilir. Öğrenme Güçlüğü (Bozukluğu) Nedir? Öğrenme Güçlüğü, Okuma Bozukluğu (Disleks... »»»
TÜM YÖNLERİYLE ÖZGÜL (ÖZEL) ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİSLEKSİ; TANI, TEDAVİ ve DİKKAT EKSİKLİĞİ İle İLİŞKİSİNE DAİR. Ülkemizde bu konu hakkında çokça yanlış bilgi olması nedeniyle önce kavramları açıklamak isterim. Kavramları açıklarken olabildiğince basit ve anlaşılır olmasına dikkat etmeye çalışacağım. Bu konuların özellikle aileler ve öğretmenler tarafından daha iyi tanınması öncelikli amacımdır. Dikkat Eksikliği Nedir? Bu tanım genel olarak Hiperaktivite ile birlikte anılır ama hiperaktiviteden oldukça farklıdır. Birlikte ele alınmasının ana amacı ikisinin de ortak sorununun “dikkat bozukluğu” olmasıdır. Dikkat eksikliği ve Hiparaktivite Bozukluğu DEHB-(DSM-IV) olarak adlandırılan d... »»»
Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir. Disleksi tanılama süreci içerisinde tanının konabilmesi için ayrıntılı değerlendirmeler yapılmalı, bu değerlendirmelerin de uzman kişilerin işbirliği ile yapılması sağlanmalıdır. varolan yanlış bilgiler eğitim sürecini olumsuz etkileyebilmektedir 

 Disleksiyle ilgili bazı yanlış kanılar bulunmaktad... »»»
Okul Öncesi veya Erken Dönem Belirtileri: Bir bireye birinci sınıfın ikinci dönemine kadar kesin tanı konulamaz. Okul öncesi dönemde ÖÖG’li birey yoktur. ÖÖG riski taşıyan birey vardır. Bu riski taşıyan çocuklar, erken dönem belirtilerine yönelik değerlendirilmeli ve buna göre erken önlemler alınmalıdır. Nedir bu erken dönem belirtileri? - Konuşmanın gecikmesi veya konuşmada yaşanan sıkıntılar ( kelimeleri doğru telaffuz edememe, kelime dağarcığının az gelişmiş olması, içe kapanıklık olarak değerlendirilen çok konuşmama) - Kavram gelişimde yaşanan sıkıntılar ( yön kavramları, zıt kavramları, mekansal kavramları, öncelik-sonralıkla ilgili kavr... »»»
GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ/ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU –ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ Akademik yetersizlikler, dikkat işlev bozukluğu ve zayıf motor koordinasyondan dolayı bir çok çocuk okulda sorunlar yaşamaktadır. Bu durum davranış ve gelişim pediatrisi açısından en sık durumlardan biridir. Nörogelişimsel bozukluklar birbirleri ile belirgin komorbidite gösterirler. Gelişimsel bozuklukların birkaçının birlikte bulunduğu durumlarda tanı karmaşası yaşanabilir. Bu durum özellikle motor gecikme olduğunda gerçekleşir, çünkü çoğu uzman ve eğitmen böyle bir gecikmenin çocuk üzerine olan etkilerini önemsemezler. Klinik araştırmalar göstermiştir ki; clumsiness (b... »»»
Eğitim hayatı boyunca tüm öğrenciler zaman zaman akademik açıdan sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu sıkıntılar çok kısa zaman aralıklarında da olabilir, tüm eğitim yaşantısını da kaplayabilir. Zihinsel sıkıntılar yaşanmamasına rağmen akademik başarısızlık devam ediyorsa, bu durumun incelenmesi ve sebeplerinin belirlenmesi gerekir. Bu sıkıntıların sebebi psikolojik, çevresel, ailesel, ekonomik ya da fizyolojik olabilmektedir. Bu yazıda yer vereceğimiz durum DİSLEKSİ' dir. DİSLEKSİ: Normal ve normal üstü zekaya sahip olmasına karşın, okuma yazma, aritmetik alanlarında yaşıtlarından düşük akademik performans sergilenmesidir. Bu durum görme, işitme sorunlarından kaynaklanmamaktadı... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) VE ÖZEL EĞİTİM Özel öğrenme Bozukluğu / Disleksi konusu çeşitli ülkelerde yüzyılı aşkın zamandır araştırılıp irdeleniyor.Ancak ülkemizde hala gerek sağlık , gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor . Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler, eğitim sırasında anlaşılmıyor , kabul görmüyor , başaramıyorlar ve örseleniyorlar. Özel öğrenme güçlüğü çekenler , özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı ( BEP ) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık / özellik olarak yaşabilirler. • Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü çekilen primer sorun alanın... »»»
Matematik Bozukluğu (DİSKALKULİ) Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır.Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olmalı, herhangi bir nörolojik sorunu olmamalıdır. Ebeveynler ve öğretmenler dikkat! Matematik güçlüğü yaşayan bu çocukları ayırt edebilir ve bu konuda uzman eğitimcilere yönlendirebilirseniz Matematik dersi kabus olmaktan çıkacaktır. İşte size kişiden kişiye değişiklik gösteren bazı ipuçları; Problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler. Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, say... »»»
ZEKA NEDİR Sözlük anlamı: İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. Zeka, diğer şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren genel bir zihinsel kapasitedir. Zihinsel süreçler sergilenen davranışlara bakılarak değerlendirilir. Bu davranışlar çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilir. Zihin; algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: Zeka , zihnin öğrenme , öğrenilende... »»»
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNİN AMACI ÖNEMİ VE KONULARI İnsan öğrenme yeteneği olan ve öğrenen bir varlıktır. İnsanı, diğer varlıklardan bu yanının üstünlüğü ile ayırmak mümkündür. Hayvanlardaki içgüdü, hayatlarını sürdürmelerinde onların en büyük yardımcısıdır. İnsan ise zeka üstünlüğünün ürünü olan öğrenme yoluyla, hayvandaki içgüdünün fonksiyonunu yerine getirmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, kültürün üreticisi, alıcısı ve aktarıcısı olarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsan öğrenme ihtiyacını birçok ortamda karşılamaktadır. Bunların başında aile, arkadaş grubu, okul, kitle iletişim araçlarının yoğunlukla kullanıldığı medya ve iş ve meslek ortamı gelmektedir. Tüm bu öğrenme ort... »»»
OKUL BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ Okul başarısızlığı: Kişinin yaşı ölçülen zekâ düzeyi ve eğitim düzeyi göz önüne alındığında çocuğun akademik başarısının diğer çocuklara göre daha düşük olmasıdır. Çocuklar isteseler de istemesele de okula gitmek zorundadırlar. Okul öncesi çocuklarda gelişme taramasının yapılması okul sorunları olası görünen çocukların önceden saptanması ve önceden tedbir alınmasının olası kılar. Çocukların çoğu okulu sever ama bazı çocuklar için okul bir kabustur.Bir bölümü evlerinden ayrılmak istemediğinden bir kısmı okulu sevmediklerinden orada mutlu olmadıklarından okula gitmek istemezler. Okulda her çocuğa ayrı bir birey olarak davranılmalı her b... »»»
Ülkemizde Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça fazla. Özel Öğrenme Güçlüğü, eğitimciler ve aileler tarafından yeterince bilinmediğinden bu özellikteki çocuklar, gerek okul içinde gerekse aile ve çevre içinde pek çok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Özel öğrenme güçlüğüne geçmeden önce, Can Dündar’ın çocukluğunda yaşamış olduğu ve bu konuyla birebir ilişkili olan kısa ve hoş bir yazısını sizinle paylaşmak istiyorum. “Her şey ben ilkokula yazıldıktan sonra başladı. Bir akşam evde ders çalışırken annemin bana tuhaf baktığını fark ettim. Yazdıklarımı dikkatle inceledikten sonra mırıldandı. Az sonra elinde düz beyaz bir kağıtla çıkageldi. “Bir ağaç çiz” dedi, bana. Ç... »»»
► Okuma Güçlüğü Disleksi Şeref BAYSAL
► Öğrenme Bozukluğu Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
► Beyin ve Öğrenme Psk.M. Emin BAKIRDEMİR
► Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) Psk.İrem AFŞAR
► Özgül Öğrenme Bozukluğu (Ööb) Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
► Özgül Öğrenme Bozukluğu Psk.Sevda ACAR
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
► Dislekside Özgüven Eksikliği Psk.Betül BULUT
► Disleksi ile Başetme Psk.Cihangir ACAR
► Şimdi Siz Disleksisiniz... Psk.Gülay HORLU
► Çocuğunuz Okumada Zorluk Çekiyorsa Dikkat ! Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Disleksi Nedir Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Disleksi Mine GÜR
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
► Görsel Algı Veli DERİN
► Her Çocuk Öğrenebilir Psk.Dnş.Ceren ŞAD
► Hiperleksi Erdi KANBAŞ
Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Kerem UÇAR
Ankara
Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildi
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Kerem UÇAR, Ankara
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Şenay YILMAZ, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Psk.Özge ÜNAL, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Şeref BAYSAL, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Fulya CAN, İzmir
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
İbrahim EREN, Çorum
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Hilal YAVUZ, Antalya
Aşkın TAŞ, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Ertürk ATMACA, Antalya
Ömür KAHRAMAN, Kocaeli
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Dr.Zeynep ÇUBUKCUOĞLU TAŞ, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Fahri KARSON, Kocaeli , Psikiyatrist
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Enes TUĞRUL, Antalya
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Koray AYDIN, Antalya
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Birol DEMİR, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Sibel YALMAN, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Hakan SADAY, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Tuğba DÖNER, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Uzm.Psk.Elif AYDIN, İstanbul
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Zeynep ÖRER, Aydın
Dr.Mihriban KELEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Merve TAYIZ, Afyon
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Dr.Ahmet ŞENSES, Aydın , Psikiyatrist
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
Dr.Abdulaziz GÜLTÜRK, Ankara , Çocuk Doktoru
Recep BAĞCI, İstanbul
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
Bengü BOLAT, İzmir
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Mustafa MUNAR, Batman
öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta öğrenme güçlüğü, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, sözel öğrenme güçlüğü, nonverbal learning disability, özel öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü belirtileri, disleksi, disleksi için ne yapılabilir, disleksi belirtileri nelerdir, duysal bütünlük, sağ hemisfer, sol hemisfer, öğrenme güçlüğü nedir, disleksi nedir, öğrenme güçlüğü tedavisi, öğrenme bozukluğu, diskalkuli, disgrafi, okuma sorunu, aritmetik güçlük, sayısal güçlük, yazma bozukluğu, okuma bozukluğu, öğrenememe, öğrenmede güçlük, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve ıq, öğrenmede zihinsel engel, öğrenme kuramları, öğrenme zorluğu, öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi, informal değerlendirme, otantik değerlendirme, performans değerlendirilme, öğrenme güçlüğünün medikal yönü, dikkat eksikliği bozukluğu, dürtüsellik, dikkat yetersizliği, özel eğitim ortamı, yetişkinlik ve öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı, çalışma becerilerinde yetersizlik, pasif öğrencilik, öğrenmede zorluk, zor öğrenme, özel eğitim, güç öğrenme, çocuklarda öğrenme güçlüğü, okumayamama, okuma problemleri, yazma problemleri, ders çalışmama, çocukta tembellik, zeka gerililiği, çocuk zeka testi, ders başarısızlığı, öğrenme güçlüğünün belirtileri, çocuklarda okuma problemleri, okuma güçlükleri, yazma güçlükleri, ilkokulda okuma güçlüğü, dislektik öğrenci, dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, dikkat sorunları, özgül(özel) öğrenme güçlüğü, yazı yazma sorunları, discalculi, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu, disleksi tedavi, okuma güçlüğü tedavi, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenme problemleri, zor öğrenen çocuklar, çocukta öğrenme, öğrenme, öğrenme problemi, çocuklarda öğrenme, öğrenme güçlükleri, öğrenme bozuklukları, dehb, özel öğrenme güçlüğü türleri, dikkat, çocuklarda öğrenme sorunu, özel öğrenme bozukluğu, davranış bozukluğu, dikkat bozukluğu, aşırı hareketlilik, sosyal uyum, okuma yazma eğitimi, okul korkusu, öğrenme sorunu, disleksi ve tedavisi, disleksi tedavisi, çocukta disleksi, öğrence güçlüğü, disleksili çocuk, disleksili kişi


23:47
Top