2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bilişsel Terapi
Bilişsel Terapi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bilişsel Terapi Kavramı ile İlgili 46 Makale
Anksiyete(kaygı) sorunları, Panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (saplantı zorlantı), yeme bozuklukları, Cinsel işlev bozuklukları , Psikotik bozukluklar , sosyal fobi, Kişilik bozukluklarında Bilişsel Terapiler Literatürde bilişsel terapi günlük yaşamın stres yaratan birçok durumunu en hafif biçimde atlatma, kısaca stresle başaçıkma, öfke kontrolü, sinirlilik ,aile ve evlilik terapileri, iletişim becerilerini artırmaktan ruhsal sorunların tedavisine kadar geniş bir uygulama alanı bulmuş ve bunda da çok başarılı olmuş bir yöntem. Yine bilişsel terapinin etkili olduğu ruhsal sorunlar arasında Depresyon, Anksiyete(kaygı) sorunları, Panik bozukluk, Obsesif Kompulsif bozukluk (sap... »»»
► Bilişsel Terapi Psk.Serhat ÖNCÜLER
Bilişsel Terapi Nedir? İlk önce Bilişsel Terapinin kökenini aldığı Bilişsel kuramı konuşmaya ve ne anlama geldiğini açıklayarak başlayayım. Kognisyon (Biliş); Dikkat, hafıza, konuşma ve konuşulanı anlama, öğrenme, problem çözme, yargılama ve muhakeme süreçlerini kapsayan zihin işlevlerinin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak kişinin geçmiş yaşantısını ve bugününü birbirine bağlayan, çevresiyle anlamlı bir ilişki kurmasını mümkün kılan, öğrenilenlerle genişleyebilen bir sistemden bahsedebiliriz. İnsan psikolojisinde bu önemlidir. Bilişsel Kuram Bilişsel kuram, Epiktetos ve Mevlana gibi bir çok farklı düşünürün, bilim adamının çalışmaları ve fikirlerinin birikimi ol... »»»
► Bilişsel Terapi Psk.Dilan Hilal ALTÜRK
Raymond J. Corsini (2011)’ye göre psikoterapi, kişiyi merkez alan, kişilerin kendilerini tatmin etmeyen şekillerde düşünüp, hissettiklerini ya da bu yönde sergiledikleri davranışları bulmasına yardımcı bir süreçtir. Psikoterapide, bireye bir konuda bilgi, öneri veya komut verilmez. Kişinin kendini anlamasına yöneliktir. Danışanın sorununa veya sorunlarına dair kendi çözümlerini yaratmasına yönelik yönlendirmeler yapılır. Psikoterapi eğitimi almış ve psikoterapi yapan kişiye psikoterapist denir. Psikoterapistler alışılmadık kuramları yani düşünce sistemlerini kullanan ya da bazı kuramları bütün kuramları bir araya getiren ve istedikleri sonuçlara ulaşmak için bir veya birden fazla uygul... »»»
► Bilişsel Terapi Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
"OLAYLARI OLDUĞU GİBİ DEĞİL, OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜRÜZ." Pek çoğunuz "Şimdi bu da ne demek; bir olay olur ve olan şeyi görürüz; başka nasıl olabilir ki?" diyebilir. Gözümüzde şöyle bir olayı canlandıralım: Araba kullanıyorsunuz ve önünüzdeki araba hiç işaret vermeden aniden duruyor; siz çok sert bir frenle, güç bela mutlak bir kazayı son anda önlüyor ve öndekine santimler kala duruyorsunuz; başta siz olmak üzere arabanızdakiler de ciddi bir korku yaşıyor. Öndeki sürücünün ani durmasını şu şekilde yorumladığınızı varsayalım: "Bunu kasıtlı olarak, inat olsun diye yaptı." Bu durumda arabadan inmeniz, öndeki sürücü ile ciddi bir kavgaya tutuşmanız olasılık dahilindedir. Peki ya yorumunuz şu şek... »»»
► Bilişsel Terapi Dr.Psk.Dnş.Fahrettin KORKMAZ
BİLİŞSEL(COGNİTİVE) TERAPİ Aaron T.Beck tarafından geliştirilmiş bir terapi şeklidir.Bilişsel terapi özellikle 1960’lı yıllardan itibaren; özellikle depresyon tedavisi ve diğer duygusal bozukluklarda Beck tarafından kullanılmaya başlanmıştır.Bu terapide bireyin sahip olduğu problemlere yol açan işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirmeye çalışmak amaçlanır. Bilişsel terapiye göre tüm psikolojik bozuklukların altında yatan ortak mekanizma, danışanın ruhsal durumunu ve davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ya da işlevsel olmayan düşüncelerdir. Bu düsüncelerin öncelikli olarak iyi bir şekilde tanımlanması çarpıtmalardan uzak bir şekilde gerçekçi bir şekilde ... »»»
► Bilişsel - Analitik Terapi Psk.Fatih UĞUR
Bilişsel Analitik Terapi (Conitive-Analytic Therapy) Kuramsal Temelleri KAT, son yıllarda geliştirilmiş olan psikoterapi yaklaşımlarının geçerli olan boyutlarının bütünleştirilmesi sonucu geliştirilmiştir. Bu kuramlar şu şekilde sıralanabilir: 1. Kelly- yapısal kişilik kuramı, 2. Bilişsel ve Davranışsal yaklaşım, 3. Psikanaliz - Obje İlişkileri kuramı, 4. Vygotsky-Bilişsel Gelişim (Sosyo-Kültürel yaklaşım) kuramı, 5. Bakhtin-Diyalog kuramı. Bilişsel analitik terapinin (BAT) kuramsal temelinde entelektüel ve moral tehlikeler en aza indirilmeye çalışılmıştır. BAT, daha çok insanın hareket ve deneyimlerinin boyutlarına yoğunlaşmayı amaçlar. Bu tabi ki bire... »»»
► Depresyon ve Bilişsel Terapi Dr.Psk.Dnş.Fahrettin KORKMAZ
DEPRESYON VE BİLİŞSEL TERAPİ Beck tarafından geliştirilen bilişsel terapi ilk olarak etkisini depresyon üzerindeki çalışmalarda gösterdiğinden dolayı bu çalışmada bilişsel terapi penceresinden depresyon incelenmeye çalışılacaktır.Depresyonun ne olduğundan ziyade bireyler üzerinde belirtiler üzerine yoğunlaşıldığı görülmüştür.Bu belirtiler mutsuzluk durumu,yaşamdan eskisi kadar zevk almama,iştahsızlık,yaşama karşı isteksizlik v.b etkileri sayabiliriz.Depresyonu önlemede kullanılan bilişsel yaklaşımın özünü, danışanın kendisini “kaybeden” değil, “kazanan”, yardıma muhtaç değil, gücü elinde barındıran birisi olarak görmesini sağlayacak teknikler kullanma oluşturur. Alper(2001)depresyon... »»»
► Bilişsel Davranışçı Terapi Formülasyonu Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
Bilişsel-davranışçı terapiler, yaşam problemleri için öğrenme kuramlarını uygulayarak, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardım etmeyi amaçlar. Bu güçlükler çoğu zaman tıbbi ya da psikiyatrik bozuklukla birlikte oluşur ve bireyin baş etme becerilerini etkiler. Hastalık yaşantısına uyum da bireyin bilişsel şemalarından ve baş etme becerilerinden etkilenir. Bilişsel terapinin hedefi gerçek dışı inanç, düşünce ve olumsuz kendilik durumunun değiştirilmesidir. Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri bireyin baş etme becerilerini genişleterek kişisel gelişimine ve hastalıkla ilgili yaşantılara uyum göstermesine yardım edebilir. Bu tekniklerden bazıları... »»»
Bilişsel davranışçı terapi kişinin düşünce yapısının, algılarının ve olayları yorumlayış şeklinin, duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu doğrultuda terapideki amaç, kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden yapılandırmak ve yerine gerçekçi ve olumlu düşünce şeklini getirmektir. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının değişmesi sağlanır. Bilişsel davranışçı terapi kısa süreli, planlı, yapılandırılmış bir psikoterapi türüdür. Bu terapinin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir. Bilişsel davranışçı terapide ne yapılır? Kişinin hayatında sorun olarak gördüğü konular belirlenir. Bu sorun alanları, ilişki alanı, sosyal yaşam ve ... »»»
Psikoterapi, ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel (Kognitif) Terapi ise psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapi yöntemidir. Bilişsel modelim güvenilirliği, savunduğu görüşlerin birçoğunun test edilmiş olmasından kaynaklanır. Leahy (2002)'ye göre ''Son 20 yılda bilişsel modele çok sık başvurulmuş ve bu model alanın gelişimini diğer herhangi bir modelden daha çok etkilemiştir''. Leahy, bu BDT'ye bu kadar sık başvurulmasının nedenleri arasınd... »»»
BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ YAKLAŞIMI Bilişsel–Davranışçı Terapi, sorun çözmeye yönelik, kısa süreli, ekonomik bir terapi yaklaşımıdır. Tedavide ana hedef kişinin psikopatoloji geliştirmesine neden olan düşünce biçimini ve davranışlarını değiştirmektir. Depresyonun tedavisi için geliştirilen, kısa süreli, şimdi-burada yönelimli, yapılandırılmış bu psikoterapi yaklaşımında, danışanın terapiste başvurduğu sıralarda yaşamakta olduğu problemleri üzerinde durulup, işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirilmeye çalışılır. Tüm psikolojik bozuklukların altında yatan ortak mekanizmanın, kişinin ruhsal durumunu ve davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ya da işlevsel olmayan düşüncelerin... »»»
İnsan psikolojisinde karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla birçok psikoterapi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden her birinin kendine has özellikleri, yetkinlikleri ve yeterlilikleri bulunduğu gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de günümüzde birçok psikoterapist tarafından sıkça kullanılan “Bilişsel ve Davranışsal” yöntemlerdir. Biliş; olayları algılayış şeklimiz, inançlarımız, zihinsel tutumlarımızdır. Bu terapi 'nasıl düşünüyorsanız öyle hissedersiniz’i temel alan bir yaklaşımdır. “Her şey düşüncede başlar” anlayışı hâkimdir. Olumsuz düşüncelerin olumsuz duygulara, olumsuz duyguların da olumsuz davranışlara neden olduğuna dayanır. Bilişsel v... »»»
► Kognitif (Bilişsel) Davranışçı Terapi Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
KOGNİTİF (BİLİŞSEL) DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR? PSİKOTERAPİ ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Tüm ilaçların ve tüm psikoterapi yaklaşımlarının benzer etkinlikte olduğu varsayımı günümüzde geçerliliğini yitirmiş görünmektedir. Bazı tedavi yaklaşımlarının diğerlerinden daha etkili olduğu ve kullanımlarını destekleyen daha çok verinin bulunduğu bir dönemdeyiz Kognitif terapi ruhsal rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikiyatri biliminin verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıd... »»»
Biriktiricilik bozukluğu diğer adıyla istifleme bozukluğu, önemli bir zihinsel bir bozukluktur. Gazeteler, eski giysiler, çantalar, kitaplar ve evrak işleri en sık biriktirilen öğeler arasında bulunmaktadır (Mataix-Cols, 2014). Biriktiricilik bozukluğu olan kişiler, eşyaların atılmasındaki zorluklarını eşyaların algılanan kullanışlılığına veya estetik değerine, eşyalara güçlü bir duygusal bağlılığa, israf yaratmaktan kaçınma arzusuna veya bu faktörlerin bir karışımına bağlamaktadır (Frost ve Hartl, 1996; Steketee ve Frost, 2003). Bu davranışlar, aktif yaşam alanlarını karıştıran, amaçlanan kullanım alanlarını büyük ölçüde tehlikeye atan ve kendisi için güvenli bir ortam sağlamak da dahil olm... »»»
BİR PSİKOTERAPİ TÜRÜ: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Bilişsel davranışçı terapi adından da anlaşıldığı üzere bilişsel durum ve davranışsal durumla ilgilenen bir psikoterapi çeşidir. Psikoloji mezunu olmak bu terapiyi yapmak için yeterli değildir. Kendi içinde sistemi ve kalıpları olan ve kişiye özgü şekil alan bir terapi çeşidi olduğu için özel eğitimle mümkün olan uzmanlık gerektirmektedir. Bilişsel davranışçı terapi kısa süreli olmasıyla ve kişinin günlük problemlerini temel alarak yol haritası çıkarmasıyla diğer ekollerden ayrılmaktadır. Depresyon ,obesesif kompulsif bozukluk ,panik atak, yaygın anksiyete bozuklukları, fobiler gibi günlük hayatı etkileyen problemlerde daha çok tercih edil... »»»
► Bilişsel Terapi Modeli ile Stresle Mücadele Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
İnsanların herhangi bir duygusal durumdan öfke, kızgınlık, umutsuzluk, neşe, iç sıkılması vb. genellikle nasıl kurtulacakları hakkında hiçbir fikre sahip olmadıkları, bu duygulardan olumsuz olanlarının kendiliğinden geçmesini beklerler ve bu durum gerçekten kendiliğinden düzelebilir bazen de bu olumsuz duygular düzelme göstermenin aksine bireyleri daha da olumsuz etkileyerek stres ve buna bağlı gelişen hastalık boyutuna kadar taşıyabilmektedir. Bizim burada aktarmaya çalışacağımız ise bireyler herhangi bir duygu durumundan kurtulmak adına ne gibi çalışmalar yapabilirler. Bunlardan en bilineni ve en çok tercih edileni bir psikolojik danışmandan destek almak olabilir. Daha sonra ise belki s... »»»
Depresyon ve anksiyete yaşamıyorsunuz ama gerçekten de mutlu değil misiniz? Çaresizlik, ümitsizlik ve öfke döngüsüne mi girdiniz? Peki böylesine çaresiz hissetmenize yol açan bu döngüye nasıl girdiniz? Her şey nasıl başladı? Aslında cevap çok basit. Tüm bu karmaşa, kaotik ve acımasız yaşam tarzının bir sonucu. Ne kadar zor durumda ve sıkıntılı olursanız olun herkesin içsel kaynakları zengin bir huzur ve mutluluk kaynağına sahiptir. Bunun için önce sağlığınızın, zenginliğinizin, ilişkilerinizin yani hayatınızın kontrolünün yalnızca sizde olduğunu kabul etmelisiniz. Oxford üniversitesinden profesör Mark Williams’ın geliştirilmesine katkıda bulunduğu Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (MBCT), ... »»»
Çok klişe bir cümleyi yeniden ifade etmek istiyorum: İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünmesinin yanı sıra öğrenen, etkileyen ve etkilenen bir canlıdır insan. Her insanın kendine has özellikleri alışkanlıkları diğerlerinden ayrılan yönleri vardır. Değişik kültürlerin de kendine has özellikleri, gelenek ve görenekleri olduğunu görüyoruz. Hatta bu genellemeyi aile tipleri içinde ifade etmek mümkündür. Her ailenin kendine has alışkanlıkları vardır. Her ailede farklı bir takım özellikler görülebilir. İnsanoğlu bir takım değerleri, kuralları, varsayımları ailesinden ve sosyal hayatından alarak kendi yaşam kalitesini, kendi yaşam biçimini ortaya koymaktadır. Psikolojik problemlerin kaynağına ba... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Bilişsel Terapiler Dr.Mehmet TEKNECİ
► Depresyon ve Bilişsel Tedavisi Psk.Alpaslan KESKİN
► Bilişsel Yeniden Yapılandırma Psk.Göksu KOSTAKOĞLU
► Okb Nasıl Tedavi Edilir? Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Psikoloğa Ne Zaman Başvurmalıyım? Psk.Aylin GÜNDOĞDU
► Depresyon ve Başa Çıkma Yolları Psk.Hemra MAMİYEV
► Psikolojik Danışma Kuramları Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Psikoterapi Nedir? Psk.Ceren AKBOYAR
► Depresyon: Kaybedenler Kulübü Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Bilişsel Terapi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (68) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Reşit TUNA, Şanlıurfa
Psk.Turan DİNÇ, Erzincan
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Kerem UÇAR, Ankara
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Dr.Ertuğrul BOLAT, Adana , Psikiyatrist
Burcu KOPAR, İstanbul
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Dr.Seyfi MEMETALİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Yusuf YERLİ, İstanbul
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burçin Nuri AKAL, Samsun , Psikiyatrist
bilişsel terapi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bilişsel terapi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoterapi, terapi, terapist, panik atak, panik bozukluk, sosyal fobi, cinsel işlev bozukluğu, yeme bozukluğu, obsesif bozukluk, depresyon, mutsuzluk, uyku bozukluk, anlamsızlık, kişilik bozukluğu, anksiyete bozukluğu, okkb, bilişsel terapi nedir, bilişsel terapinin faydaları, bilişsel, otomatik düşünce, aaron beck, cognitive, cognitive terapi, bilişsel analitik terapi, analitik terapi, depresyonda terapi, depresyonda bilişsel terapi, bilişsel terapiyle depresyon, beck, becke göre depresyon, bilişsel üçgen, şemalar, şema, bilişsel hatalar, bilişsel çarpıtmalar, bilişsel çarpıtma, bilişsel akılcı terapi, bilişsel davranışçı terapi, bilişsel kavramlaştırma, bilişsel terapide tedavinin aşamaları, davranışçı terapi, kognitif terapi, bilişsel davranışçı, bilişsel davranışçı kuram, bilişsel davranışçı psikoterapi, bilişsel kuram, davranışçı kuram, davranışsal terapi, terapi nedir, kognitif davranışçı terapi, depresyonda davranışçı terapi, panik atakta davranışçı terapi, sosyal fobide davranışçı terapi, sıkıntıda davranışçı terapi, kaygıda davranışçı terapi, kognitif davranışçı, kognitif, terapi çeşitleri, biriktirme bozukluğu, biriktiricilik bozukluğu, biriktirme hastalığı, biriktiricilik, toplama hastalığı, saklama hastalığı, çöp ev, stres, heyecan, psikolojik rahatlık, stresi yenmek, stresle mücadele, nasıl mutlu olunur, bilinçli farkındalık, mindfulness, farkındalık temelli bilişsel terapi, mark williams, mbct, leahy, karamsarlık, albert ellis, bilişsel terapiler, şema terapi, psikodinamik yaklaşım modeli, depresyonun tedavisi, depresyon tedavisi, depresyonun tanı kriterleri, depresyonda otomatik düşünceler, olumsuz düşünmek, negatif düşünce, depresyonda yalnızlık, bilişsel yapılandırma, düşünce değiştirme, kognitif davranış terapisi, kognitif davranış terapisi nedir, kognitif davranış terapisi ne değildir, kognitif terapinin kullanıldığı bozukluklar, kognitif davranış terapisinin etkinliği, kognitif terapinin etkinliği, depresyonda davranış terapisi, depresyonda ev ödevleri, depresyonda terapinin amaçları, depresyon seansları


12:11
Top