2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili 58 Makale
Mizaç ve kişilik sık karıştırılan iki kavramdır. "Mizaç" kişiliğin biyolojik ayağıdır. Yani belli mizaçlara sahip olarak doğarız. Bebeklerin de mizaçları vardır; kimisi huysuz, kimisi ise uysaldır mesela. "Kişilik" kelimesinin eş anlamlısı ise "karakter"dir. Peki neden kişilik bozuklukları yerine karakter bozuklukları demeyiz? Karakter deyince aklımıza daha ahlaki bir yargılama gelir çünkü. "Karakterli kişi" dediğimizde iyi ahlaklı birinden bahsederiz. Bu yüzden daha nötr bir ifade olan "kişilik bozukluğu" yerine "karakter bozukluğu" kelimesini kullanmayız. "Kişilik", bizi başkalarından farklı kılan düşünsel, davranışsal, fiziksel, ruhsal özelliklerdir. "Kişilik bozukluğu" ise, kişinin iş... »»»
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir h... »»»
Kişilik nedir ? Kişilik bir anlamda; bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt ettiren uyum özelliklerini içerir. Kişilik gün boyunca kişinin düşünsel, duygusal ve davranışsal özelliklerinin tümüyle karakterize olduğu sabit, önceden tahmin edilebilir özellikler olarak tanımlanabilir. Kişilik hayatın zorluklarını ele almanın oturmuş bir yolu, diğer insanlarla ilişki kurmanın bir tarzıdır. Kişilik bozuklukları nedir ? Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan; kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, erken çocukluk döneminden itibaren süregelen, yayılgan, esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılarıdır. Kişilik bozukluğu olan hastalar hem çevre h... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Fadıl KARAKOÇ
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Bizi diğer bireylerden ayıran bizi biz yapan özelliklerimiz vardır. Bunlar bize özgüdür ve kişiliğimizi inşa eden bizi diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Bunlar bizim duygularımız, davranışlarımız ve hayatı algılama özelliklerimizdir. Tüm bu özelliklerimiz zamanla çevremizdeki insanları tehdit edecek bir görünüme kavuştuğu anda kişilik bozukluğu tanımlanması yapılmaya başlanır. Kişilik bozuklukları uzun dönemli şiddetli ve dirençli zihinsel bozukluklardır. Kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında fizyolojik, kalıtsal ve çevresel faktörlerin yanında kültürel etmenler, beyin hasarları gibi birden fazla bileşen etkili olmaktadır. Bireyin genetik mirasın... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Enes KUŞ
Kişilik Bozukluğu, Kişiliğin Tanımı, Kapsamı ve İnsan Hayatı İçin Önemi Kişilik bozukluğu; doğrudan kişiliğin tanımının sınırlarının kavranması ile alakalıdır. Kişiliğin tanımını, kapsamını ve insanlar için öneminin anlaşılması kelimenin sözlük anlamıyla başlanması anlaşılabilirliği kolaylaştıracaktır. Kişilik kelimesinin anlamı TDK ( Türk Dil Kurumu ) sözlüğünde “Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2015). Kelime anlamına bakıldığında kişiliği bir bütün olarak ele aldığı görülmektedir. İnsanı oluşturan özelliklerin bütünü, kişinin hissettiği duygular, yaptığı davranışlar, olaylara karşı takındığı tutum, düşün... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Ferit KARADAŞ
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: Kişilik bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süre giden bir yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur, ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur ve sıkıntıya ya da işlevsellikte bozulmaya yol açar. Bu sıkıntı sadece kişisel sınırlarda kalmayıp aile ve sosyal çevre yapısına da zarar verir. Kişilik bozuklukları aşağıdaki gibi sıralanır. Paranoid kişilik bozukluğu: başkalarının davranışlarının kötü niyetli olarak yorumlanması gibi bir güvensizlik ve kuşkuculuk örüntüsüdür. Bu kişiler yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığından ya da kend... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Kişilik bozuklukları, istikrarlı olarak, olumlu bir benlik bilincini şekillendirmede, yakın ve yapıcı ilişkiler sürdürmede sorun yaşama olarak tanımlanan, farklı yapıların yer aldığı bir grup rahatsızlıktır. Zaman zaman hepimiz kişilik bozukluklarının belirtilerine benzer şekillerde davranırız, düşünürüz ve hissederiz ancak esas kişilik bozuklukları bu ayırıcı özelliklerin aşırı, son derece katı ve uyumsuz şekillerde ifade edilmesi olarak tanımlanır. KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI DSM-5’te 10 farklı kişilik bozukluğu üç küme şeklinde sınıflandırılmış olup, bu bozuklukların tuhaf veya eksantrik (sıra dışı) davranışlar (A Kümesi); dramatik, duygusal veya değişken davranışl... »»»
► Kişilik Bozuklukları Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
Kişilik bozuklukları çeşitli alt tiplerden oluşmuş geniş bir kümedir ve tedavi edilmedikleri takdirde ömür boyu devam ederek gerek aile içinde, gerek iş yaşamında ve sosyal alanda ciddi sorunlara yol açabilirler. Araştırmalar toplumda kişilik bozukluklarının yaygınlığı konusunda %11'e ulaşan rakamlar vermektedir. Psikiyatrik hastalar arasında kişilik bozukluğunun oranı %50 dolayındadır. Kişilik bozukluğu gösterenlerin %70 kadarının bebeklik ve çocukluk döneminde ihmal, istismar, sevgisizlik, şiddet gibi durumlara maruz kaldıkları bildirilmektedir. Kişilik bozukluğu için genel tanı ölçütleri şunlardır: -Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan ve süregiden b... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Gonca BAĞLAR
Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik, insanların diğerlerine olan bakış açıları, kendileri ve çevreleri ile kurdukları ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan farklı ortamlarda ortaya çıkan ruhsal, bedensel ve düşünsel özelliklerdir. Kişilik bozukluğu ise, kişinin kültürel normlar ve beklentiler bağlamında uyumlu olan özkimlik duygusunu ve kişilerarası işlevsellik kapasitesini geliştirme yetersizliğidir (DSM V). Kişilik bozukluğu olan bireyler, dış dünyaya sunulan benliği bir dış cephe gibi algılar ve benliğinin bütünlüğü konusunda kaymalar yaşayabilirler. Kişiler kendi özelliklerini tanımakta ve ifade etmekte güçlük çeker, diğer insanlarla ilişkilerinde sınırları belirleyemezler v... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Şeyma KAMA
Kişilik bozuklukları; psikolojik gelişimi hasara uğramış, sürekli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarına sahip olan bireylerde görülür. Bu kişilerde sosyal normlara aykırı ve uyumsuz davranış örüntüleri vardır. Kişilik bozuklukları kalıtsal sebeplerden var olabileceği gibi ailesel ve çevresel etkenlerden kaynaklanabilmekte ya da her iki durumu da içerebilmektedir. Kişi; toplumsal, mesleki ve sosyal yaşamında sıkıntılar yaşar ve işlevselliği yaşamı boyunca bozulur. Bu kişilik örüntüleri genellikle ergenlik ve genç yetişkin dönemlerinde belirginleşir ve sıklığı toplumda %10 oranındadır. Kişilik bozuklukları genel olarak üç kümeye ayrılır. Garip, şüpheci ve aykırı olarak adlandırabil... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Pınar BAŞPINAR CAN
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Kişilik genel olarak; kişiyi başkalarından ayırt ettiren ,kendine özgü ,biricik olan duygu,düşünce ve davranış örüntülerini içerir. Kişilik bireyin ‘nasıl bir kişi’ olduğunu betimler.Kişiliğin oluşumu doğum öncesi ,doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel ,ruhsal koşullar ,etkileşimler ,öğrenme ve toplumsallaşma etkileriyle biçimlenir. Herkesin bir kişiliği vardır ve çoğumuzun kişiliği ‘bozuk’ değildir. Bazı özelliklerimiz diğerlerine göre daha öne çıkabilir ancak hepimiz birkaç kişilik tarzının özelliklerini birlikte taşırız.Belli bir tanımlamaya uymayan birçok kişi ,iki tip kişilik yapılanmasının bir birleşimini taşır (depresif-mazoşistik,... »»»
► Kişilik Bozuklukları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel Elkitabı DSM IV’e göre, kişilik bozukluğu kültürel beklentilerden belirgin olarak sapan, yaygın görülen ve esneklik göstermeyen, ergenlik veya erken erişkinlik dönemlerinde başlayan ve zamanla istikrarlı hale gelen, günlük hayatta ve işlevsellikte ciddi bozukluklara sebep olan deneyim ve davranış örüntüleridir. Kişilik Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir? Kişilik bozukluklarının nedenleri önemli bir tartışma konusundur. Bazı uzmanlar, kişilik bozukluklarının normal düşünce ve davranış kalıplarının gelişimini engelleyen erken dönem deneyimlerinden kaynaklandığına inanmaktadırlar. Diğer araştırmacılar, biyolojik veya genetik etkilerin kişilik... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
DSM-IV e göre kişilik bozuklukları şöyle tanımlanmıştır. Kişinin içinde yaşadığı toplumda önemli ölçüde sapmalar gösteren sürekli bir davranış biçimidir, yaygındır ve esnekliği yoktur. Ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur. Sıkıntıya ve işlevsellikte bozulmaya yol açar. Kişilik bozukluğu kendini insanlar arası ilişkilerde gösterir. Yani kişilik bozukluğu olan birey topluma uygun davranışlar gösteremez, topluma uyum sağlayamaz. Kişilik bozukluğu olan bir kimse genellikle kendini çevreye değil, çevreyi kendisine uydurma yoluna gider. Kişilik bozukluğu olan birey genellikle çevresi ile çatışık bir durumdadır. Bir kişinin kişilik bozukluğu sorununun olup olmadığ... »»»
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI GİRİŞ Kişilik bozuklukları konusu son 30 yılda giderek daha çok ilgi odağı olmuştur. Bunun başlıca üç nedeni vardır. Birincisi, sosyo- kültürel ve aile ilişkilerindeki değişikliklere bağlı olarak, kişilik bozukluklarına rastlanma sıklığındaki artıştır. İkincisi, kişilik bozukluklarının aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli sorunlara yol açmasıdır. Üçüncü etken de, kişilik bozukluklarında daha önce pek bir şey yapılamayacağı inancı yaygınken, giderek tedavi edilebilir olduğunun görülmesidir. TANIM Kişilik bozuklukları; kişinin kendi kültürüne göre, beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süreklilik arz eden bir iç yaşantılar ve davranışl... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI “Kişilik Bozuklukları heterojen bir gruptur. Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan ve kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, çok eskiden beri var olan, yayılgan esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar olarak görülürler. Hepsi değil ama bazıları duygusal rahatsızlıklara neden olabilirler.”(Abnormal Psychology) Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, Kişilik Bozukluklarını işlerken öğrendiğimiz bazı şeyler tanıdığımız bazı insanları bize anımsatabilir. Kişi öğrendiği herhangi bir özelliği kendisinde yada çevresindeki bazı insanlarda tespit edebilir. Bu tıp öğrencisi(intörn) sendromu olarak da bilinir. Tıp ve p... »»»
► Kişilik ve Kişilik Bozuklukları Psk.Emir Emre DOĞAN
Kişilik, bireyin kendine göre bir farklılığının, kendine has birtakım özelliklerinin olması durumudur. Kişilik özellikleri kapsamlılık ve süreklilik gösterir. Örneğin “Ayşe’nin karamsar bir kişiliği var” dediğimizde, Ayşe’nin yaşamının değişik dönemlerinde ve alanlarında (iş yaşamı, özel ilişkiler) olaylara daima en kötü tarafından bakma ve her şeyin en kötüsünü bekleme eğiliminde olduğunu belirtmek isteriz. Ayşe’nin kişiliğinden bahsederken, zaman, mekan ya da koşullar ne olursa olsun, Ayşe’nin değişmeden kalan yönünün, olaylara daima en kötü tarafından bakması ve buna göre davranması olduğunu söylemek isteriz. Bu kişilik özelliğini ise “karamsar” gibi bir sıfatla nitelendiririz. Kişi g... »»»
► B Kümesi Kişilik Bozuklukları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
B Kümesi Kişilik Bozuklukları 1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Antisosyal Kişilik Bozukluğu, 18 yaş öncesi dönemde tanı konulamayan tek bozukluktur. Bununla birlikte antisosyal kişilik bozukluğu, öncesinde “davranım bozukluğu” tanısını gerektirmektedir. Antisosyal kişi, tüm kişilik bozukluklarında olduğu gibi küçük yaşlardan itibaren kendini belli edecek şekilde toplumda suç, ayıp, günah ya da ahlak dışı sayılan davranışları tekrarlamaya eğilimlidir. Kişi, hırsızlık, gasp, saldırganlık, cinsel suçlar dahil her türlü suçu sonuçlarını düşünmeden ve tekrarlayan biçimde işleyebilir. Sorumluluk, sadakat ve dürüstlük duygusundan yoksundur, sık sık yalan söyler. Yaptıkları yüzünden pişmanlık du... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE KİMLİK Erik Erikson (1956) benlik kimliği kavramını ortaya atarak '' bireyin hem kendi içinde sürekli bir aynılık (kendilikte aynılık), hem de aynı biçimde dışsal sürekliliği yani insanlarla sürekli paylaşmayı'' ifade etmek için kullanmıştır Psikanalitik açıklamalarda ise kimliğin oluşumunu en erken dönem anne çocuk etkileşimlerinden kaynaklandığını ve kimlik oluşumu çekirdeğinde beden imgesi gelişiminin yer aldığı görüşünü desteklemektedir. Psikanalitik literatürde benlik, bedenle eşleştirilmiştir. Klinikte de kişilik bozukluklarında çarpık beden imgesi algılamaları, bulimia ve anoreksiyanın kişilik bozukluklarına eşlik ettiği ve bu patolojiye sahip kişilerin yoğu... »»»
► Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları Psk.Nihal ARAPTARLI
Kişilik kavramı, bireyi diğerlerinden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütünüdür. Kişiliğin oluşum ve gelişimi doğum öncesi, doğum sonrası, çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel koşullar ve öğrenme etkenleriyle biçimlenir. Kişilik gelişiminde, doğuştan gelen genlerle, ana babalardan çocuklara geçen özelliklerle, çevresel etmenler etkili olmaktadır. Kişiliğin gelişimini farklı bilim insanları, farklı kuramlarla açıklamaktadır. Freud’un Topografik Kişilik Kuramı, bireyin bilişsel etkinlikleriyle ilişkili olup, insan davranışlarının bilinçten öte, bilinçaltı ile ilişkili olduğunu vurgular. Freud’un Yapılsalcı Kişilik Kuramına göre ise; kişiliğin id, ego ve sü... »»»
► Kişilik Bozuklukları ve Psikoterapi Psk.Mustafa GÖDEŞ
GİRİŞ Elli yıl kadar önce kişilik bozuklukları ve psikozlar tedavi edilemez olarak bilinirdi. Psikoloji biliminin babası olan Freud, çalışmalarında öedipal dönem kaynaklı (3-6 yaş) nevrotik (histeri, konversiyon…) problemlerle ilgilenmiş, preöedipal dönemde (0-3 yaş) oluşan kişilik bozukluklarının (kişilik örgütlenmelerinin) ve psikotik bozuklukların (şizofreni v.b.) tedavi edilemeyeceğini söylemiştir. 1950’ li yıllardan sonra psikoloji ile ilgilenen çeşitli bilim insanları (Melanie Klein, Heinz Kohut, J. F. Masterson, John Watkins, Otto Kernberg,) kendi geliştirdikleri kuramlar doğrultusunda Kişilik bozukluklarını (örgütlenmelerini) tanımlamış, sınıflandırmış ve bunların tedavisine yöne... »»»
Kişilik Bozuklukları ve Terapi Süreci Kişilik Bozukluklarına Genel Bir Bakış Yaklaşık 50 yıl kadar önce, kişilik bozuklukları tedavi edilemeyen durumlar olarak kabul edilmekteydi. Ancak 1950’li yıllardan sonra psikoloji ile ilgilenen bilim insanları tarafından yapılan özverili çalışmalar ve geliştirilen kuramlar doğrultusunda kişilik bozuklukları tanımlanmış, sınıflandırılmış ve tedavileri konusunda çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Psikoloji biliminin temel karakterlerinden Freud, kişilik bozuklukları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda, öedipal dönem kaynaklı (3-6yaş) olarak ortaya çıkan nevrotik (histeri, konversiyon gibi) problemlerle ilgilenmiş ve preöedipal yani 0-3 yaş aralığ... »»»
Kişilik bizim dünyada varlığımızı temsil eden en önemli yanımızdır, her insanda bir kişilik vardır, bozukta olsa. Bu anlamda ‘kişiliksiz’ tanımı yanlıştır. İnsan yavrusu bir mizaçla doğar, bu doğuştan gelen kişisel özelliklerimizle ilgilidir, kişilik mizacın bir üst seviyesi, yani aile ve çevreyle şekillenen kısmıdır diyebiliriz. Bunun üstü karakterdir. Karakter, bizim için doğru ya da yanlış olanın herkes için geçerli olması gerektiği gerçeğinin, etik kurallar doğrultusunda içselleştirilmesidir. Evlilikleri ve ilişkileri etkileyen en önemli ve çözülmesi gereken sorunların başında kişilik bozuklukları gelir. Kişilik bozukluğu, kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI,TÜRLERİ,SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun sürüdür var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkilin dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir hastalığa, kafa travmasına bağlı olm... »»»
KİMLİK ve KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Doğan Şahin GİRİŞ VE BİR VAKA Kişilik bozukluklarında sıklıkla kimlik sorunlarına da rastlanır. Bu yazıda kimlik sorunları ön planda olan kişilik bozukluklarını ele alarak, kimlik ve kişilik arasındaki ilişkilere değinmiş olacağım. On beş yıl kadar önce, bir danışmanlık firmasında çalışan 35 yaşlarında erkek bir hasta başvurmuştu. Yakınmasını “kendim olamıyorum” diye tanımlıyordu. Şöyle diyordu “Kendimi bir role kaptırmış olarak buluyorum. Bir yandan tam olarak girdiğim roldeki O kişi imişim gibi hissederken de aslında O olmadığımı da biliyorum”. -Bir role girmezseniz nasıl hissediyorsunuz? -Bir role girmezsem ne olduğumu, nasıl davranmam gerek... »»»
Pasif agresif olan kişiler, işleri ağırdan alan, engelleyici ve iş yavaşlatıcı davranışlar sergileyen, erteleme alışkanlığı olan, sabote edici davranışlar sergileyen kişilerdir. En basit olaylar karşısında küsüp kendilerini geri çekebilirler. Otorite ile olan ilişkileri dalgalanmalıdır, otoriteyi hem ret edilmesi gereken ve özgürlüğü kısıtlayıcı figürler olarak görebilirken aynı zamanda sempatik, cana yakın, babacan kişiler olarak da görürler. Ancak otorite onlardan bir iş istediğinde, boyun eğip işi yapması halinde o otoritenin boyunduruğunu kabul etmiş gibi görüneceklerini düşündüklerinden, işi erteleme ve yavaşlatma şeklinde sabote edici davranışlar geliştirirler. Otoriteyi desteleyen, ve... »»»
Kisilik bozukluğu nedir? Insan dogumuyla beraber genetik kodlamalari ile bu dunyaya tasidigi en onemli yapilarindan bir tanesi kisiligidir. Kisilik; bireylerin genetiginde kodlu olan mizac ozelliklerini temel aldigi ve zaman icinde sosyalesme ve ogrenmeye bagli olarak gelistigi bir yapidir, bu gelisim kisinin dogustan getirdigi kisilik ozellikelerinin uzerine eklenerek devam eder ve son noktada olusan ve kisiye sosyal ortamda tanimlayan kisilik ozelliklerinin toplamina karekter denir. Bireylerin surec icinde olusan karekter ozellikleri onun hayata bakisini, olaylari yasayis bicimini, nesne ve kisilerle olan iliskisini, hayata karsi gelistirdigi felsefik ve ideolojik yapilarin olusmasinda ... »»»
Kişilik bozukluğu, bir kişinin çevreye adapte olması, günlük işlevselliğini kötüleştirmesi, kendi içinde bir gerginlik ve endişe hali yaratması ve içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden sapması durumunda belirtilen fiziksel, entelektüel ve zihinsel özelliklerdir. Paranoid Kişilik Bozukluğu Paranoyak bir kişilik bozukluğunda insanlar, başkalarının güçlü ve haksız yere güvensizliğini yaşarlar, sürekli olarak başkalarının sadakatini ve güvenilirliğini sorgularlar, durumlarını çok dikkatli incelerler ve sıklıkla başkalarının fark edemediği ayrıntıları fark ederler. Yakaladıklarını düşündüklerinin kanıtını abartıyorlar ve halkın “gerçek” niyetlerini incelemek için çok zaman harcarlar. Ay... »»»
► Kişilik Testleri Psk.İlhan BOZKURT
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.Muhammed Erdinç TÜRK
► Kişilik Bozukluğu Nedir? Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Histerik Kişilik Bozukluğu Psk.Damla ARAZ
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Damla ARAZ
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.H. Fatih DANE
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.İlknur PEDER
► Kişilik Bozukluklarına Göre Instagram Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Kronik Depresyon Psk.Sezen ÖZÜTEK EREM
► Borderline Gözünden Hayat Psk.Emine SOYBAY
► Kişiliğin Oluşum Evreleri Psk.Bahattin GÖKTAN
Kişilik Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Kerem UÇAR
Ankara
Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildi
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Kerem UÇAR, Ankara
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Esra Naz ÖZEL, İçel (Mersin)
Dr.Fahri DAVULCU, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Erkan ÖZEN, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Ebru EKİN, Muğla
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Demet BALCI, Antalya
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Damla ARAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Gül KIR, Adana
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Psk.Deniz SADİ, İçel (Mersin)
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
kişilik bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kişilik bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
obsesyonlar, obsesif kompulsif kişilik, takıntılar, takıntı, kişilik bozukluklarında tedavi, paranoid bozukluk, çekingen kişilik, şizotipal kişilik, antisosyal kişilik, borderline kişilik, narsistik kişilik, histrionik kişilik, bağımlı kişilik, kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu, histerionik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu, kişilik bozuklukları nelerdir, kişilik bozuklukları türleri, kişilik bozukluklarının sınıflandırılması, kişilik bozukluğu türleri, kişilik bozukluğu çeşitleri, paranoid, şizoid, şizotipal, bağımlı, pasif-agresif, çekingen, narsistik, histrionik, kişilik yapılanması, kişilik bozukluklarının tedavisi, kişilik bozukluklarının nedenleri, narisistik, borderline, paranaoid kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, obsesyon, paranoid kişilik, bağımlılık, kişilik nedir, kişiliği tanımı, farklı kişilik, kişilik özellikleri, narsisistik kişilik, histironik kişilik, sınırda kişilik, b kümesi kişilik bozuklukları, kimlik, sınır kişilik örgütlenmesi, sınır örgütlenme, ağır kişilik bozuklukları, kimlik dağılması, kişilik gelişimleri, kişilik gelişimi, kişilik bozuklukları tedavisi, çoklu kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu nedir, kişilik bozukluğunun tedavisi, ilişkilerde kişilik bozuklukları, ilişkilerde kişilik, narsizm, kuşku, içekapanım, antisosyal, anti sosyal, histeriyonik kişilik bozukluğu, narsist, çekingenlik, obsesif-kompulsif, kimlik sorunları, kimlik bütünlüğü, pasif agresif, histrionik kişilik bozuklukları, mmpı, kişilik testi, mmpı testi, mmpı kişilik testi, karakter testi, psikoloji testi, yetenek testi, sevgi testi, zeka testi, kariyer testi, aşk testi, kişilik testleri, kişilik analizi, kişilik envanteri, kişilik testleri çöz


00:05
Top